sambanden mellan h lsa ekonomisk utveckling och planering n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sambanden mellan hälsa, ekonomisk utveckling och planering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sambanden mellan hälsa, ekonomisk utveckling och planering

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Sambanden mellan hälsa, ekonomisk utveckling och planering - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on

Sambanden mellan hälsa, ekonomisk utveckling och planering. Teori, empiri och rekommendationer. Hälsans ekonomiska betydelse Några viktiga effekter i sammandrag. Betydande effekter i låginkomstländer, även höginkomstländer genom påverkan på arbetskraft, produktivitet, utbildning och sparande

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sambanden mellan hälsa, ekonomisk utveckling och planering' - gefjun


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
h lsans ekonomiska betydelse n gra viktiga effekter i sammandrag
Hälsans ekonomiska betydelseNågra viktiga effekter i sammandrag
 • Betydande effekter i låginkomstländer, även höginkomstländer genom påverkan på arbetskraft, produktivitet, utbildning och sparande
 • Hälsoskillnader bland EU-länder, potential för ökad tillväxt genom att reducera dessa skillnader
 • Hälsa är en viktig investeringsfaktor
 • Hälsa och välbefinnande bör inkluderas i mått för utveckling
 • Policies för regional utveckling bör beakta hälsa
h lsa och ekonomi i teorin
Hälsa och ekonomi i teorin
 • Hälsa är en produktionsfaktor och en del av humankapitalet.
 • Hälsa leder till ökning av arbetskraft, ökat sparande och ökat utrymme för investeringar.
 • Hälsa frigör resurser som annars skulle använts till hälso- och sjukvård, möjliggör även nytt utrymme inom denna sektor
h lsa och ekonomi i empirin
Hälsa och ekonomi i empirin
 • Kommuner med sämre hälsa har en sämre ekonomisk situation.
 • Förbättrad folkhälsa har historiskt varit viktig drivkraft för ekonomiska utvecklingen.
 • Kausaliteten historiskt från folkhälsa till ekonomi.
 • Mer komplexa samband. Från BNP till folkhälsa för befolkning utanför arbetskraft. Från hälsa till BNP för befolkning i arbetsför ålder.
empiri och teori sammantaget
Empiri och teori sammantaget
 • Hälsan påverkar ekonomisk utveckling genom:
 • mer omfattande arbetsdeltagande
 • högre produktivitet i arbetet
 • fler produktiva år
 • bättre inlärningsförmåga och fler utbildningsår
 • ökat sparande till följd av fler år i god hälsa.
 •  inkomsten (via produktiviteten) och därmed konsumtions- och sparandenivån
 • kostnader för vård, service och transfereringar.
inkomst och h lsa
Inkomst och hälsa
 • Den fysiska och psykiska hälsan förbättras med ökande inkomst, men i avtagande grad.
 • Grossmans modell för individens efterfrågan på hälsa
 • Hälsoproduktionsfunktion
 • Hälsa lagerresurs, påverkas av en mängd faktorer
 • Samband mellan inkomstojämlikhet och hälsa i USA
 • Olika tänkbara inkomsthypoteser; absolut, relativ och ojämlikhets
 • Effekt av lokala samhällets socioekonomiska nivå
samh llsutvecklingens p verkan p h lsan
Samhällsutvecklingens påverkan på hälsan
 • Snabb förändring kan inverka negativt, politiska insatser för att mildra krävs
 • Negativa effekter på arbetskraft av tillväxt kan försämra förutsättningar för hållbar tillväxt
arbetsplatsens p verkan p h lsan
Arbetsplatsens påverkan på hälsan
 • Variationer mellan olika arbetsplatser indikerar att det spelar roll
 • Krav, kontroll, socialt stöd, oro för organisationsförändringar
 • Lagom arbetsbelastning, rimliga krav, egenkontroll, inflytande, kompetensutveckling, återkoppling, relationsinriktat ledarskap, resurser, meningsfullt arbete, fysisk arbetsmiljö
 • Påverkar ekonomi och resultat
 • Hälsoinvesteringar lönsamma
vad r v lf rd
Vad är välfärd?
 • Hälsa har ett värde både som mål och medel för individ och samhälle
 • Begränsningar med BNP-måttet: aktiviteter utanför reguljär marknad, antalet timmar och BNP/cap, kvalitetseffekter, produktivitetseffekter i offentlig sektor, inkomstfördelning
 • Full-income approach- värdet av hälsa för individen
 • Kräver indikatorer för att mäta hälsa, välbefinnande och social välfärd
 • Indikatorer för nutid behöver kompletteras med framtid
eu kommissionens rekommendationer
EU-kommissionens rekommendationer
 • Titta på inkomster och konsumtion snarare än produktion vid bedömning av materiellt välbefinnande
 • Utgå från ett hushållsperspektiv
 • Belys inkomster och konsumtion tillsammans med hushållens materiella tillgångar
 • Titta inte bara på genomsnittsvärden - ge mer utrymme åt fördelningen av inkomster, konsumtion och hushållens materiella tillgångar
 • Utvidga inkomstmått med mått för hushållens icke-marknadsbaserade aktiviteter – tjänster som hushållen producerar själva och fritidsaktiviteter
om h lsa i v lf rdssamh llet
Om hälsa i välfärdssamhället
 • Kampen mellan mig och jag
 • Om välstånd och förväntningar
 • Om tankar som lämnar spår
 • Hur har vi det och hur tar vi det
folkh lsa i regional utvecklingsplanering
Folkhälsa i regional utvecklingsplanering
 • Hur interagerar folkhälsofrågorna i den regionala utvecklingsplaneringen?
 • Vilka folkhälsobehov fokuseras i utvecklingsplaneringen?
 • Vilken metodik används för att integrera planerings- och hälsofrågorna?
 • Hur hanteras hälsofrågorna på den politiska nivån?