1 / 50

Kris och krisbemötande SJSA13 barns hälsa och ohälsa

Kris och krisbemötande SJSA13 barns hälsa och ohälsa. Olika betydelser av begreppet kris. Samh ä llskris Ekonomisk kris Medicinsk kris Psykisk kris Kulturell kris . Människans benägenhet att kontrollera händelser i livet. Initiationsriter

jaden
Download Presentation

Kris och krisbemötande SJSA13 barns hälsa och ohälsa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kris och krisbemötandeSJSA13 barns hälsa och ohälsa

 2. Olika betydelser av begreppet kris Samhällskris Ekonomisk kris Medicinsk kris Psykisk kris Kulturell kris

 3. Människans benägenhet att kontrollera händelser i livet Initiationsriter Giftemål Jordfästning

 4. Aspekter i den psykologiska krissituationen Den utlösande situationen Den inre betydelsen Den aktuella livsperioden Social förutsättningar

 5. Kris och utveckling genom livet Barn och ungdomsårens kritiska livsperioder Den vuxna människans kritiska livsperioder Den vuxnes traumatiska kriser

 6. Likheter mellan barns och vuxnas känslor av ångest inför döden Hjälplöshet Separation Frustration Kroppens undergång Skuldkänslor

 7. Psykologiskt innehåll i döendet Förlust av kroppen Förlust av självkontroll Förlust av identitet Förlust av medmänniskor Förlust av livsinnehåll Ensamheten Skuld och skamkänslor

 8. Krisen som existentiell utmaning Självkänsla - självförkastelse Samhörighet - övergivenhet Meningsupplevelse - meningslöshet och kaos

 9. Händelser som utlöser en traumatisk kris 1. En närstående dör 2. Sjukdom och plötslig invaliditet 3. Intagning på sjukhus eller annan institution 4. Misslyckande i samband med graviditet och barnafödande 5. Otrohet och skilsmässa 6. Sociala misslyckande och skamsituationer 7. Uppsägning och påtvingade sociala uppbrott 8. Yttre katastrofer

 10. Fyra kritiska perioder för synskadade barn och ungdomar 1. Första skolperioden 2. Puberteten 3. Körkort 4.Yrkesvalet

 11. Integritetshot vid intagning på sjukhus Intagningsögonblicket Intimiteten Rutiner

 12. Krissituationer i samband med graviditet och barnafödande 1. Ofrivilliga aborter 2. Frivilligt framkallade aborter 3. Borttagning av livmodern 4. Missbildat eller utvecklingshämmat barn 5. Sterilitetsutredningar

 13. Känslor i samband med otrohet Förnekande Bestraffning Depressiv aggressivitet

 14. Sociala situationer som kan utlösa en traumatisk kris 1. Rattfylleri 2. Förskingringar 3. Snatteri 4. Självmordsförsök 5. Skandalisering och karriärmisslyckande

 15. Orsaker till krisens förlopp Åldersfas Den roll som skeendet har Den sociala situationen

 16. Barns separationsreaktioner vid inläggning på sjukhus 1. Protestfasen 2. Depressiv förtvivlan 3. Likgiltighet

 17. Den traumatiska krisens förlopp Chockfasen Reaktionsfasen Bearbetning Nyorienteringsfasen

 18. Karakteristiska beteende i chockfasen Minnesluckor Välordnade och tysta Starkt affektivt beteende

 19. Yrkesmässig kontakt med människor i kris 1. Chockfasen 2. Reaktionsfasen 3. Låst krisutveckling

 20. Funktioner med kristerapi Att stödja patientens egna resurser Konfrontera verkligheten Bildminnet Försvarsreaktionen

 21. Praktiska aspekter i akuta krissituationer Inte lämnas ensam Kroppskontakt Tillåta regrediering Verbalisering Härbärgering av känslor

 22. Alltid närvarande symptom i sorgeprocessen 1. Somatiska symptom 2. Ivriga föreställningar om den avlidne 3. Skuldkänslor 4. Fientliga reaktioner 5. Förlust av tidigare beteendemönster

 23. Sorgens centrum SKULD GENOM Ångest Föreställningar Om de avlidne Fientliga reaktioner SEPARATION SOMATISKA SYMPTOM

 24. Behandling av sorg vid akuta ångestreaktioner Ångestdämpande medicin Tröst Ångestreaktion

 25. Förutsättningar för sorgens konstruktiva bearbetning • Att man både förståndsmässigt och känslomässigt kan bejaka dödsbudets innebörd • Att man tillåter sig, och/eller av omgivningen tillåts att ge adekvata uttryck för de känslor förlusten väckt.

 26. Att bearbeta sorgen 1. Frigöra sig från banden till den avlidne 2. Anpassa sig till en miljö där den avlidne varit en del 3. Etablera nya relationer

 27. Icke ändamålsenliga förhållningssätt till sorgen 1. Fördröjd sorgereaktion 2. Förvrängd sorgereaktion 3. Föregripande sorgereaktion

 28. Vad kännetecknar en ändamålsenlig hållning? Kunskaper Empati Självkännedom Förankring i tidigare liv

 29. Kunskaper som är värdefulla i en krissituation Hur kriser uppstår Hur de uttrycker sig Hur krisförloppet kan se ut Vilka försvar den drabbade använder

 30. Vanliga existentiella frågor för barn • Var fanns jag innan jag föddes? • Hur blev jag till? • Vad är det för mening med här livet om man ändå ska dö? • Mamma, jag vill inte bli gammal

 31. Existentiella frågor runt barn i kris • Ljus Mörker 0-4 år Närhet Övergivenhet 4-6 år Kropp Kroppsskada 6-9 år Kontroll Kaos 9-13 år Autonomi Beroende 13-19 år Identitet Jagförlust

 32. Barnet i 2-4-års åldern förstår att: Den som är död rör inte på sig Det är skillnad på att vara död och sova Det är inget farligt att vara död , man kan komma tillbaka

 33. Samtal om döden för barn kretsar runt: Dödens innebörd Går det att andas i kistan? Finns det telefon i himlen? Kan man dricka läsk hos Gud? Dödens mysterium Hur fick dom in farmor i den där lilla burken?

 34. Uttryck för en 5-årings sorg Jag är ledsen när jag gråter, men mamma är ju ledsen jämt

 35. ”Tänk att man kan vara så glad fast man är så ledsen”

 36. Sorgens och smärtans matematik utsatthet + ensamhet = önskan om bekräftelse

 37. Meningen med ritualer och ceremonier vid dödsfall • att göra det verkliga verkligt • att hindra fantasier • att befrämja sorgearbetet • at markera övergången mellan liv och död • att ge struktur åt kaos • att ge möjlighet att uttrycka det som inte går att formulera med ord • att ge rum för gestaltandet av människans existentiella gränsfrågor

 38. Känslor hos barn som förlorat någon de älskar genom självmord Övergivenhet Skuld Rädsla Vrede Oro Förnekande Skam Stumhet Önskan

 39. Vad är självmord, mamma?

 40. Viktigt att barn får veta att: Den som dog älskade mig Det var inte mitt fel

 41. PTSD: Post traumatic stress disorder(DSM IV- Diagnostc and Statistical Manual of Mental Disorders) Återupplevandesymptom Undvikandesymptom Överspändhetssymptom

 42. Barnet och det onda Aggressivitet – både vrede och onska?

 43. Bestraffning av barn Vad jag är – vad jag gör

 44. Leken är ett sätt att hantera livets mörka sidor Lekens rum Sagans rum Myter och ceremonier

 45. Lekens kraft Flicka 3år har en lillasyster som är död. Varje dag ringde hon i sin låtsastelefon och pratade intensivt med sin syster. Vid ett tillfälle blev det lite bråkigt runt köksbordet och pappan sa: ” - om du inte är snäll så ringer jag lillasyster och berättar - det kan du inte, för det är en låtsastelefon!

 46. Salutogenetiska modellen(Antonovsky) Människans kontinium Total hälsa–––––––––––––total ohälsa

 47. Människans totala livssammanhang Personlig livshistoria Samhällsklass Bestämd kulturkrets Bestämd ålder och kön

 48. Stressbalansen Kaos Ordning Kaos OrdningMänniskan Ordning Kaos Ordning Kaos

 49. KASAM – Begriplighet: att kunna förstå olika situationer – Hanterbarhet: en tro att vi kan hantera dem – Meningsfullhet: det måste vara meningsfullt att hantera dem

 50. Viktiga sektorer för meningsfullhet i tillvaron – Individens känsloliv – Nära relationer – Huvudsaklig sysselsättning – Existentiella teman (död, sorg, misslyckanden)

More Related