alena poncarov alena poncarova @ gmail com rek 11 2013 litom ice n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Centering, aneb co by na to asi řekl František Daneš? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Centering, aneb co by na to asi řekl František Daneš?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Centering, aneb co by na to asi řekl František Daneš? - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Alena Poncarová alena.poncarova @ gmail.com Žďárek , 11/2013 Litoměřice. Centering, aneb co by na to asi řekl František Daneš? . aktuální členění Mathesius, Firbas, Daneš základ, východisko, ohnisko, jádro, téma, réma, tranzit, topik, fokus úskalí centering

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Centering, aneb co by na to asi řekl František Daneš?' - gefjun


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
alena poncarov alena poncarova @ gmail com rek 11 2013 litom ice
Alena Poncarová

alena.poncarova@gmail.com

Žďárek, 11/2013 Litoměřice

Centering, aneb co by na to asi řekl František Daneš?

pl n p sp vku

aktuální členění

  • Mathesius, Firbas, Daneš
   • základ, východisko, ohnisko, jádro, téma, réma, tranzit, topik, fokus
  • úskalí
 • centering
  • Grosz, Joshi, Prince, Walker, Weinstein
  • entity pozornosti

tematické posloupnosti – přechody v centeringu

Plán příspěvku
aktu ln len n 1

Mathesiův termín (Weil, vonGabelentz)

 • vztahy mezi slovosledem a prozodií věty
 • členění věty oznamovací - kritérium obsahového členění
 • 2členná struktura
  • základ, východisko, téma, topik, theme (o čem se mluví)
  • jádro, ohnisko, réma, fokus, theme, comment (co se o tom říká)
  • *tranzit
aktuální členění (1)
aktu ln len n 2

Mathesius – aktuální vs. formální členění

Trávníček – větný, členský slovosled

Daneš – výpovědní vs. větněčlenská funkce

Aktuální členění (2)
kontextov zapojenost

binární (diskrétní) kategorie

 • zapojené vs. nezapojené elementy
 • kritérium: odvoditelnost s dosavadního kontextu
 • nová – ne nutně nezmíněná, ale prezentovaná jako nová (Halliday 1967)
 • základ, východisko vs. jádro, ohnisko
Kontextová zapojenost
vil m mathesius 1882 1945

termíny

  • základ – to, o čem se mluví
  • východisko (východiště) – co je známé, co je nasnadě
  • Mathesius sám důsledně nerozlišoval
  • jádro – všechny složky, které nejsou součástí V nebo Z
   • včetně takzvaného tranzitu
  • ohnisko – ta část výpovědi, která není řízena prvky kontextově zapojenými
   • jako jediné vymezováno syntakticky, ne sémanticky
Vilém Mathesius (1882—1945)
v pov dn dynami nost

skalární kategorie: nízká > vysoká VD

 • čím novější informace, tím vyšší stupeň VD
 • téma vs. réma + vlastní T a vlastní R
 • perspektiva větná i v rámci tématu, rématu
Výpovědní dynamičnost
jan firbas 1921 2000

funkční větná perspektiva (FSP) – Aleš Svoboda

 • téma
  • o čem se mluví
  • známé, tj. minimálně odvoditelné z kontextu
 • réma
  • co se o tom říká
  • rematizátory
Jan Firbas (1921—2000)
esk tradice

kontextová zapojenost je specifičtějším kritériem než výpovědní dynamičnost

 • „vlastní“ kategorie – napříč ostatními
  • vlastní téma vs. diatéma
  • nejvíce > nejméně dynamické části tematické složky
Česká tradice
slide12

<[PetraVT]T [poslala>V <babičce dopisVR>J]R.

<[Dopis/TenVT]T>V

<však[nikdy nedorazilVR]R>J.

slide13

<[PetraVT]T [poslala>V <babičce dopisVR>J]R.

<[Dopis/TenVT]T>V

<však[nikdy nedorazilVR]R>J.

anglick term ny

topik – hlavní téma diskursu

  • soubor prvků, které se po určitou delší dobu udržely na nejvyšších stupních aktivovanosti (Hajičová 1999)
  • kontextově zapojené a výpovědně dynamické části výpovědi včetně predikátu (Peregrin 1995)
 • fokus – negativní vymezení vůči topiku
  • kontextově nezapojené a nejméně dynamické části výpovědi
Anglické termíny
centering

70. léta, USA - Philadelphie

syntaktická teorie modelující lokální vztahy v textu

kvantitativní předpoklady o vztazích mezi výpověďmi

sémantické entity – centra pozornosti

Centering
centra pozornosti 1

Cf – forward-looking center

  • všechny entity diskursu, které jsou do něj prostřednictvím výpovědi uvedeny
  • možnost založit koreferenční řetězec
  • entita musí být povrchově vyjádřena (ne nutně v aktuální výpovědi)
 • Cp – prefered center (vztah k Cb)
  • nejvíce pozornosti – hierarchizováno relativně, podle salience
  • větný člen (Po > Pt > něco jiného), slovosled
  • v koreferenčních vztazích – anafor
  • stává se Cb následující výpovědi
Centra pozornosti (1)
centra pozornosti 2

Cb – backward-looking center

  • speciální typ Cf: „Cb je speciálním členem Cf, který reprezentuje entitu diskursu, které se výpověď nejvíce věnuje“ (WJP 1998)
  • Cp předchozí věty, zájmenné pravidlo (pronominalizace), přímá realizace (celá výpověď)
  • omezení: jen 1 ve větě
  • entita může být přítomna pouze hloubkově
Centra pozornosti (2)
franti ek dane 1919

téma a réma = „dvě dílčí komplementární funkce výpovědi, kterých nabývají různé části věty, když je řazena do kontextu jako jeho součást s platností výpovědi“ – funkce významů větných částí

 • tematické posloupnosti (1968)
  • průběžné téma
  • tematizace rématu
  • rozvíjení rozštěpeného rématu
  • tematické odvozování
  • tematický skok
František daneš (1919—)
slide21

1. Jeff pomáhal Dickovi mýt auto.

2. Jeff myl okna, zatímco Dick voskoval.

slide22

3. Dick taky leštil kapotu.

2. Jeff myl okna, zatímco Dick voskoval.

esk a americk tradice

negativní vymezování

 • překrývající se kritéria (KZ a VD)
 • Aj terminologie nekoresponduje s Čj
  • typologické příčiny
  • AČV v té podobě, jak ho známe z Čj, v Aj v podstatě není
  • slovosledné variace – větší volnost v Čj
  • elize – podmět
ČESKÁ A AMERICKÁ tradice
esk tradice a centering

tematické posloupnosti ≠ přechody v centeringu

  • paralela: průběžné téma - přechod continue (zachování podmětu)
  • přechody pracují i s větněčlenskou platností, dokonce jako s klíčovým pojmem
 • centering je zjednodušující – z hlediska danešovské AČV perspektivy
  • může být pozitivum (snazší popis)
  • i negativum (zanedbání jevů)
 • prostor pro zkoumání typologických rozdílů: aplikace teorie AČV na Aj téměř nemožná
česká tradice a centering
esk tradice a centering1

shodují se na tom, že AČV existuje a má významotvornou funkci 

rozdíly v koncepci

členění vlastního tématu, vlastního rématu apod. není na základě centeringu možné

problémy při koreferenci s pouze dílčí částí NP

omezení centeringové teorie pouze na lokální vztahy – bezprostředně sousedící výpovědi

Daneš: perspektiva tématu a rématu

centering: perspektiva Danešova + větněčlenská

predikát: Čj spíše rematická část, Aj součást topiku

česká tradice a centering
biblio

DANEŠ, František (1968): Typy tematických posloupností v textu (na materiále českého textu odborného). SaS 29, s. 125–141.

FIRBAS, Jan (1964): On Defining the Theme in Functional Sentence Perspective, TLP 1, s. 267—280

GROSZ, Barbara – WEINSTEIN, Scott – JOSHI, Aravind (1995): Centering: A Framework for Modeling the Local Coherence of Discourse. In Computational Linguistics 2, s. 203–225.

MATHESIUS, Vilém (1947): O tak zvaném aktuálním členění větném. In Čeština a obecný jazykozpyt. Praha: Melantrich. (poprvé publikováno SaS 5/1939, s. 171–174)

MIKULOVÁ, Marie et al. (2005): Anotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu. Anotátorská příručka. Praha: ÚFAL MFF UK.

WALKER, Marilyn – JOSHI, Aravind – FRIEDMAN PRINCE, Ellen (1998) (eds.): Centering Theory in Discourse. Oxford: Clarendon Press. First Edition.

ZIMOVÁ, Ludmila (1994): Způsoby vyjadřování větných členů v textu: konkurence pojmenování, pronominalizace a elize. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.

Biblio
pozornost
POZORNOST

Alena Poncarová

alena.poncarova@gmail.com