1 / 30

SEM,akceleratory i nie tylko – czyli pola elektryczne i magnetyczne w akcji

SEM,akceleratory i nie tylko – czyli pola elektryczne i magnetyczne w akcji. www.lodd.p.lodz.pl. Skanujący mikroskop elektronowy. Przygotowanie obiektu do SEM. SEM – widok zewnętrzny. Moskit „pod lupą”. Oko moskita. Bardzo piękny szkielet. Bardzo przydatny szkielet.

gavrilla
Download Presentation

SEM,akceleratory i nie tylko – czyli pola elektryczne i magnetyczne w akcji

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SEM,akceleratory i nie tylko – czyli pola elektryczne i magnetyczne w akcji www.lodd.p.lodz.pl

 2. Skanujący mikroskop elektronowy

 3. Przygotowanie obiektu do SEM

 4. SEM – widok zewnętrzny

 5. Moskit „pod lupą”

 6. Oko moskita

 7. Bardzo piękny szkielet

 8. Bardzo przydatny szkielet

 9. To nie są ślady Obcych…

 10. Stanford Linear Accelerator Laboratory (SLAC) in California

 11. We wnętrzu akceleratora

 12. Sala kontroli lotu … cząstek

 13. Komora pęcherzykowa

 14. Cyklotron

 15. Przemienne napięcie o wysokiej częstości Pola elektryczne i magnetyczne w cyklotronie

 16. Źródło Spektrograf masowy

 17. Ekran Płytki odchylające Oscyloskopy, monitory, telewizory

 18. Kineskop –widok ogólny

 19. Scanning Tunneling Microscope (STM)

 20. Scanning Tunneling Microscope (STM) Gerd Binnig i Heinrich Rohrer -1980, nagroda Nobla 1986

 21. Atomic Force Microscope

 22. Ruch samego ostrza (prostopadle do powierzchni badanej) http://physics.nad.ru/Physics/English/optics.htm

 23. Ruch ostrza i całego czujnika http://physics.nad.ru/Physics/English/optics.htm

 24. Śledzenie zmiany amplitudy drgań http://physics.nad.ru/Physics/English/optics.htm

 25. Czujniki światłowodowe z układem Fabry-Perota http://physics.nad.ru/Physics/English/optics.htm

 26. Manipulacje atomami

 27. „Zagroda dla elektronów” Świat Nauki, styczeń 2000 r.

More Related