Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AMCANION – targedau penodol mae’n rhaid eu cyflawni os ydy’r busnes i gyflawni ei nodau. PowerPoint Presentation
Download Presentation
AMCANION – targedau penodol mae’n rhaid eu cyflawni os ydy’r busnes i gyflawni ei nodau.

AMCANION – targedau penodol mae’n rhaid eu cyflawni os ydy’r busnes i gyflawni ei nodau.

136 Views Download Presentation
Download Presentation

AMCANION – targedau penodol mae’n rhaid eu cyflawni os ydy’r busnes i gyflawni ei nodau.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. NODAU – y nodau a’r pwrpasau cyffredinol y sefydlwyd y busnes i’w cyflawni. AMCANION – targedau penodol mae’n rhaid eu cyflawni os ydy’r busnes i gyflawni ei nodau.

  2. Nodau Cyffredinol mewn Busnes • Gwneud elw neu gynyddu elw • Gwella’r gyfran o’r farchnad • Darparu nwyddau/gwasanaethau i’r gymuned leol • Goroesi fel busnes (neu ehangu) • Amrywiaethu cynhyrchion a/neu wasanaeth • Uchafu gwerthiant neu wella ansawdd • Darparu gwasanaeth cystadleuol iawn • Darparu gwasanaethau elusennol neu wirfoddol • Bod yn gyfeillgar i’r amgylchedd

  3. Amcanion Corfforaethol

  4. Dylai amcanion corfforaethol fod: Yn fesuradwy – wedi’u diffinio mewn modd y gellir ei fesur.   Yn gyflawnadwy – rhaid iddyn nhw fod yn dargedau y gall y busnes eu cyflawni yn realistig. S - penodol M - mesuradwy A - cyraeddadwy R - realistig T – amser penodol Caiff amcanion corfforaethol eu troi yn amcanion adrannol

  5. Datganiadau o Genhadaeth Rhoddir nod cyffredinol busnes yn ei ddatganiad o genhadaeth Ein pwrpas craidd yw creu gwerth i gwsmeriaid er mwyn ennill eu teyrngarwch drwy gydol eu hoes. Mae ein llwyddiant yn dibynnu ar bobl. Y bobl sy’n siopa gyda ni a’r bobl sy’n gweithio gyda ni. Os bydd ein cwsmeriaid yn hoffi’r hyn rydyn ni’n ei gynnig, byddan nhw’n fwy tebygol o ddychwelyd a siopa gyda ni eto. Tesco CCC

  6. Gall amcanion fod yn: Amcanion tymor byr Hyd at flwyddyn Amcanion tymor canolig Rhwng blwyddyn a phum mlynedd Mwy na phum mlynedd Amcanion tymor hir

  7. Monitro Perfformiad Pennu nodau Adolygu targedau Cyflawni nodau Gwerthuso perfformiad yn erbyn targedau Gosod targedau Monitro perfformiad gwirioneddol