6558 g558 datakommunikation n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
6558/G558 DATAKOMMUNIKATION PowerPoint Presentation
Download Presentation
6558/G558 DATAKOMMUNIKATION

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

6558/G558 DATAKOMMUNIKATION - PowerPoint PPT Presentation

gavril
130 Views
Download Presentation

6558/G558 DATAKOMMUNIKATION

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 6558/G558DATAKOMMUNIKATION Kapitel 3: Nätverk, ruttning

 2. Lokalt nätverk LAN • Nätverk där alla hör varandra och tävlar om att få skicka bitar • Begränsad geografisk utsträckning • kollisionsdetektering • skalar inte • Kan utvidgas något genom att sätta bryggor mellan de lokala nätverken => utvidgade lokala nätverk

 3. Utvidgat lokalt nätverk • LAN kopplas ihop med bryggor • Brygga: lyssna på alla nät och vidarebefordra alltid ramar från en port till de övriga portarna

 4. Spanning tree - algoritmen • Ibland finns det inbyggd redundans i det utvidgade lokala nätverket • Problem: cirkulerande ramar

 5. Cirkulerande ramar • Bryggorna B1 och B2 upprätthåller (adress,port)-tabeller • Nod M skickar en ram till nod L • En stund senare skickar nod L till nod M!

 6. Spanning tree - algoritmen • Protokoll för att avlägsna loopar, dvs bygga ett spanning tree i ett utvidgat lokalt nätverk • Bryggorna stänger tillfälligt av en eller flera portar • Bryggorna bör kunna dynamiskt ändra konfiguration om en brygga försvinner

 7. Spanning tree - algoritmen • Protokoll mellan bryggor • Grundidé: • hitta en ”rotbrygga” • sök kortaste rutten från varje brygga till rotbryggan • ifall flera lika långa rutter finns, välj den rutt som startar med bryggan med den lägsta id:n • starta rotsökningen periodiskt • Eget ramformat för meddelande som innehåller lämplig information om bryggorna: • avsändarid • id för bryggan som sändaren tror är rotbrygga • avståndet (antalet brygghop) från sändaren till roten

 8. Spanning tree - algoritmen

 9. Intelligenta bryggor • Genom att lyssna på nättrafiken länge nog kan bryggorna lära sig vilka noder som befinner sig vid de olika lokala nätverken: porttabeller • Intelligens: vidarebefordra inte ramar vars destination finns på samma sida som sändaren • Time out: förkasta adressen i porttabellen om den inte använts på en tid (noder kan flyttas från ett nät till ett annat, mobila noder, ...)

 10. Växling och Ruttning • Växling och ruttning behövs för större nätverk än utvidgade lokala nätverk • Nätet kan skala

 11. Växel • Primär uppgift: inkommande data från en port sänds vidare på en annan port • Beslutet om vilken port datat överförs till görs på basen av headern i datat • Växeln måste upprätthålla någon form av nod-port-tabell, explicit lista eller på basen av egenskaper i datats mottagaradress

 12. Växelprinciper • Datagram (connectionless) • Varje datasändning har tillräcklig information för att kunna skickas vidare (send and forget) • Virtuell kretskoppling (connection-oriented) • En (virtuell) koppling från sändare till mottagare sätts upp innan egentligt data börjar sändas • Källruttning • Sändaren specifierar vilka växlar datat skall gå igenom

 13. Datagram

 14. Virtuell Kretskoppling Virtual Circuit VC • En virtuell koppling läggs upp i växlarna • varje växel ger en id åt uppkopplingen • Ruttningen sker enligt uppställd koppling • på basen av id:n går datat från port till port • Kopplingen tas ner när dataöverföringen är slut

 15. Kretskopplingtabeller

 16. Källruttning • En fullständig rutt ges av sändaren • Växeln identifierar enligt något system vilken port som gäller den