mll203 teaching listening and speaking in the malay language classroom n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MLL203 Teaching Listening and Speaking in the Malay Language Classroom PowerPoint Presentation
Download Presentation
MLL203 Teaching Listening and Speaking in the Malay Language Classroom

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 79

MLL203 Teaching Listening and Speaking in the Malay Language Classroom - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

MLL203 Teaching Listening and Speaking in the Malay Language Classroom. DAPATKAH KITA BERKOMUNIKASI DENGAN BAIK?. Sosiolinguisitik Kepelbagaian bahasa Kesantunan berbahasa. Kandungan. Sosiolinguistik adalah cabang linguistik yang mengkaji hubungan bahasa dengan masyarakat. Sosiolinguistik.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

MLL203 Teaching Listening and Speaking in the Malay Language Classroom


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. MLL203Teaching Listening and Speaking inthe Malay Language Classroom

  2. DAPATKAH KITA BERKOMUNIKASI DENGAN BAIK?

  3. Sosiolinguisitik Kepelbagaian bahasa Kesantunan berbahasa Kandungan

  4. Sosiolinguistik adalah cabang linguistik yang mengkaji hubungan bahasa dengan masyarakat. Sosiolinguistik

  5. … hubungan bahasa dan masyarakat sangat erat. Bahasa adalah cerminan budaya dan akal budi manusia dan penuturnya. Bahasa bukan sekadar media komunikatif semata-mata tetapi bahasa adalah lambang jati diri bangsa  (Arba’ie Sujud :2009). sosiolinguistik

  6. Mengkaji bahasa yang digunakan dalam masyarakat. • Sosiolinguistik melihat masyarakat menggunakan bahasa mereka dalam pelbagai konteks • Latar ahli masyarakat seperti taraf pendidikan, taraf sosial, pekerjaan, umur dan jantina semuanya memberi kesan kepada bahasa yang digunakan. SOSIOLINGUISTIK

  7. Melihatbagaimanasesuatubahasaituberbezaantarakumpulanmengikutvariasisosialsepertietnik, agama, status, jantina, tarafpendidikan • Meletakkanindividudalamdalamtarafsosialdansosioekonomi • Mengkajipenggunaanbahasa yang berbezadaripadasuatutempatdengantempat yang lain- disebutdialek • Melihatperbezaanantarakelassosial sosiolinguistik

  8. MenurutNikSafiahKarim (1988:2) semuaaspekbahasadalamhubungannyadenganmasyarakat dapat dikaji menurut ilmu sosiolinguistik yang meliputi bidang-bidang yang berikut: (a) bahasa, dialekdanidiolek (b) kedwibahasaan (c) profilsosioliguistiksesuatumasyarakatbahasa (d) etnografibahasa (e) sikapbahasa (f) perancanganbahasa sosiolinguistik

  9. Merujuk kepada manusia yang tinggal di sesebuah daerah, masyarakat di sesuatu tempat atau negara, orang ramai umumnya atau sekumpulan individu Nik Safiah Karim (1992) pula menyebut bahawa komuniti bahasas ebagai kumpulan manusia yang menuturkan satu bahasa yang sama, yang membolehkan manusia berhubung antara satu sama lain Komunitibahasa

  10. Mempunyaiciri-ciritertentu yang dinamikdandikongsibersama: a) Berubah-ubah b) Kelasdan status -kelas-kelaskomuniti di India, Jawa -Islam( Arab) - Latin(Vatican) - Judaisme (Hebrew) Ciri-cirikomunitibahasa

  11. Pertentangankelas - Sri lanka (Tamil danSinghala) - Hindi ( di Punjab) • DialekSosial - Kelastinggidankelasrendah • Evolusisosial - Perubahandarisegipendidikandanpeningkatanekonomi • Ketidaksamaankomuniti - Stratifikasisosialiaituperbezaantaburanatauketidaksamaandarisegimartabat, kuasa,kekayaandanhak Ciri-cirikomunitibahasa

  12. Mobiliti sosial - Perubahan sosial iaitu peningkatan kelas atau martabat melalui bahasa - Zaman prakolonial, komuniti Melayu terbahagi kepada dua iaitu golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah – tidak boleh berubah - Selepas penjajahan, golongan bawahan mendapat pendidikan- bekerja di jabatan kerajaan - Berlaku mobiliti sosial, misalnya Malaysia selepas penjajahan – kelas menengah Ciri-cirikomunitibahasa

  13. Istilahbahasadalam BM, samadengantaal(Belanda), langue (Perancis), language(Inggeris), sprache (Jerman), kokugo(Jepun),lughatun(Arab), bhasa (Sanskrit). • Melaluibahasa, kitadapat: • * berkomunikasi • * meluahkanperasaan • * menyampaikanilmudanmengakumulasikannya • * mengungkapkankeindahandalampelbagaiwahana • * mewariskanilmu, budaya, peradabandan agama • Melaluipengkajianbahasa, kitaakanmenemukanhakikatkemanusiaandandapatmemberikansumbangankearahkebahagiaan. Bahasa

  14. Variasidan status sosialBahasa • Bahasa itu bervariasi kerana ahli masyarakat penutur bahasa itu rencam dan beragam, dan bahasa itu digunakan untuk maksud yang pelbagai ragam pula. • Dalam masyarakat tertentu, terdapat variasi bahasa yang dibezakan berdasarkan status penggunaannya, iaitu variasi bahasa tinggi dan variasi bahasa rendah. • Variasi tinggi digunakan dalam situasi rasmi dan dipelajari secara formal, dan variasi rendah digunakan dalam situasi tidak rasmi, dan dipelajari secara tidak formal daripada keluarga, dan masyarakat bahasa berkenaan.

  15. VARIASI BAHASA tinggi rendah Bahasa Yunani katherevusadhimotiki Bahasa Arab al-fusya d-darij Bahasa Jerman-Swiss schriftsdrache schweizerdeutsch Bahasa Melayu baku tidak baku

  16. KOSA KATA tinggi rendah Bahasa Yunani ikos spiti rumah idhor nero air ala ma tetapi Bahasa Arab ma eh apa anfun manaxir hidung al’ana dilwa’ti sekarang Bahasa Melayu wang duit tidak tak suamilaki

  17. Satu bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah atau oleh sesuatu kelas sosial Disebut juga loghat, pelat daerah Berbeza dari bahasa standard Namun boleh menjadi bahasa standard dan mendapat pengiktirafan Cth standard American English, Standard English British – asal ialah standard dialek English Language dialek

  18. Dialek Sarawak Bahasa Melayu Sarawak merupakan dialek yang paling besar perbezaannya dengan dialek-dialek Melayu lain di Malaysia. Dielak ini juga dipengaruhi bahasa Melayu Brunei, Bahasa Iban, Bidayuh, Melanau dan bahasa suku-suku di Filipina. Berikut adalah beberapa perkataan didalam dialek Melayu Sarawak BM Standard Dialek Sarawak Saya Kamek Awak / kamu Kitak Dia Nya Tidak Sik Jangan Sikboh Ini Itok Sini Sitok Contohdialek

  19. Dialek Kelantan (kecekkelate) Dialek Kelantan merupakandialekMelayu yang paling banyakmempunyaibezasebutandaridialek-dielakMelayu di Semenanjung. Selainbezasebutan, dialek Kelantan jugamempunyaibanyakperkataan yang berbeza. Ciriutamadialek Kelantan adalahpenggantianhuruf ‘n’ dan ‘ng’ di belakang kata denganhuruf ‘e’ (samadenganbunyiedalam kata Beca) Ejaan Standard Dialek Kelantan KawanKawe BulanBule TerangTeghe TenangTene BukanBuke TanganTange ApaGapo Hamba Ambo Mana Mano Bagaimana Guano Contohdialek

  20. Variasi bahasa yang khusus berkaitan dengan individu merupakan kelainan penggunaan bahasa pada peringkat individu. Perbezaan paling ketara ialah dari segi sebutan dan lagu sebutan. Keadaan ini berlaku kerana perbezaan alat sebutan seperti kecacatan atau tabiat penyebutan kerana pengaruh rakan atau seisi keluarga. Idiolek

  21. Bahasa, dialekdanidiolek

  22. Pijin Kreol Slang Jargon Kepelbagaianbahasa

  23. Pidgin adalah bahasa yang berkembang sebagai alat komunikasi antara dua kelompok masyarakat yang tidak mempunyai bahasa yang khusus untuk dituturkan dalam kelompok masyarakat tersebut Pigin (pidgin)

  24. Bahasa pigin tidak mempunyai penutur asli atau (native speaker) serta terbentuk secara alami di dalam suatu kontak sosial yang terjadi antara sejumlah penutur yang masing-masing memiliki bahasa ibunda tersendiri. pijin

  25. Bahasa pidgin terbentuk semasa pengguna suatu bahasa terlibat dalam suatu perdagangan dengan pengguna bahasa lain. Penggunaan bahasa pidgin juga boleh terbentuk dalam aktiviti pertanian yang turut terdapat pengguna bahasa lain atau orang asing (bukan pemakai bahasa setempat) dan tidak satupun dari kedua pemakai bahasa (pekerja dan pengawas) memahami bahasa masing-masing pijin

  26. Bahasa pidgin juga telahdigunakan di pusat-pusat pelabuhan di mana terdapat pelbagai jenis bangsa yang bertutur dalam bahasa asing yang berbeza. Oleh itu, fungsi bahasa pidgin ini dilihat sebagai pemudah cara para pedagang untuk menjalankan aktiviti perdagangan mereka. pijin

  27. Kemunculan pigin, terutamanya pada masa lampau, selalu dikaitkan dengan: tujuan atau keinginan berkomunikasi antara para pedagang, hamba abdi semasa dalam aktiviti pelayaran mahupun semasa bekerja di ladang-ladang semasa penjajahan atau penerokaan kawasan-kawasan baru antara kumpulan asing dengan masyarakat tempatan, yang tidak mempunyai bahasa perantaraan yang dituturkan serta difahami bersama, tetapi terpaksa atau mahu berkomunikasiantara satu sama lain. pijin

  28. Akibat keadaan sosial yang mana tiada bahasa perantaraan yang sama dalam kalangan pihak-pihak yang terpaksa atau mahu berkomunikasi itu, sebahagian besar kosa kata sesuatu pidgin diambil dari pada satu bahasa dan selalunya adalah dalam kumpulan bahasa yang lebih dominan dalam konteks pertembungan itu, manakala nahunya pula diambil daripada bahasa lain yang kurang dominan pijin

  29. Bahasa Goa - di India dan Nikari Karu Pidgin yang dituturkan di Guyana, terutamanya dekat dengan sempadan Brazil adalah bahasa pigin yang dianggap sebagai bahasa yang mempunyai bahasa Portugis Pijin Inggeris di China, pijin Inggeris di Papua Nugini pijin

  30. Kreol bermaksud bahasa yang terbentuk daripada campuran dua bahasa yang berlainan melalui pertuturan sehingga menjadi bahasa utama dalam komuniti atau daerah tertentu kreol

  31. Menurut Peter Trudgill dalam Nik Safiah Karim (1984), menyatakan bahawa bahasa kreol sebagai bahasa pidgin yang telah mempunyai penutur-penutur yang menukarkannya sebagai bahasa pertama. Misalnya, dalam masyarakat yang bahasanya bercampur-aduk iaitu bahasa pidgin digunakan sebagai linguafranca, kanak-kanak mungkin mempelajari bahasa tersebut sebagai bahasa pertama, terutama jika ibu bapa mereka biasanya berhubung melalui bahasa pidgin. Apabila keadaan ini berlaku, maka bahasa tersebut akan menimbulkankembali semua ciri-ciri bahasa biasa yang sempurna (tidak lagi bersifat pidgin)selepas melalui proses pengkreolan kreol

  32. Djuka - antara bahasa kreol yang paling terkenal juga dituturkan dalam bentuk pidgin sebagai lingua franca oleh beberapa kumpulan orang Dayak Amerika Bahasa Kreol Perancis terdapat dengan luasnya didaerah Caribbean dan sekitarnya seperti Haiti, Trinidad, dan Grenada serta pulau-pulau yang lain di Selatan Caribbean iaitu French Guiana dan AmerikaSyarikat. Malah, bahasa Kreol Perancis turut digunakan di Lautan Hindi,terutamanya di Mauritius dan Seychelles kreol

  33. Sebagai contoh, pada asalnya bahasa Baba merupakan bahasa pidginiaitu bahasa kacukan antara bahasa Melayu dengan bahasa Cina yang bersifatsementara.Namun, akhirnya bahasa Baba berubah menjadi bahasa kreol apabila bahasakacukan ini menjadi bahasa pertuturan bagi masyarakat Baba-Nyonya.Kewujudan bahasa kreol ini adalah akibat daripada pertembungan bahasa ataubudaya yang terdiri daripada faktor geografi yang berlainan seperti bahasa Cinadan bahasa Melayu yang telah berlaku semenjak dahulu lagi(members.tripod.com).Faktor perkahwinan juga merupakan faktor terpenting yang menyebabkanwujudnya bahasa kreol. Misalnya, penutur-penutur bahasa kreol Baba-Nyonyaadalah terdiri daripada masyarakat Cina Hokkien, yang wujud hasil daripadaperkahwinan di antara perempuan Hindu Chitty dengan lelaki Cina. Namundemikian, generasi yang lahir ini kemudiannya turut berkahwin dengan kaumCina. Walau bagaimanapun, mereka tetap menggunakan bahasa Melayu yangdipengaruhi oleh bahasa Cina kreol

  34. Bahasa slang adalah variasi bahasa yang bercirikan kosa kata yang baru dan cepat berubah. Sering digunakan golongan muda Golongan profesional untuk komunikasi dalaman supaya tidak diketahui oleh orang lain Tidak formal Kata-kata baharu yang dihasilkan boleh lesap dengan cepat Contoh: cun, bengang, cau, tapau, jambu … slanga

  35. Untuk menunjukkan identiti kumpulan Umpamanya bagi perkataan saya dan awak, perkataan yang kerap digunakan ialah gua dan lu bagi negeri-negeri seperti Selangor, Johor dan Kuala Lumpur. Bagi Kedah dan Pulau Pinang ialah aku dan hang. Di Kelantan pula kawe dan demo. Bagi golongan yang berpendidikan pula, istilah yang selalu digunakan ialah I dan you slanga

  36. Terminologi yang berkaitan dengan aktiviti tertentu, pekerjaan dan kumpulan penutur yang spesifik Bersifat setempat atau kumpulan sosial Dalam masyarakat kelas bawah Ada juga jargon yang dipanggil jargon teknikal- cth doktor dalam bilik bedah jargon

  37. Bloomfield (1933) dalam bukunya Language mengatakan bahawa bilingualisme adalah kemampuan seseorang penutur untuk menggunakan dua bahasa dengan sama baiknya.  Robert Lado (1964) mengatakan bahawa bilingualisme adalah kemampuan menggunakan bahasa oleh seseorang dengan sama baik atau hampir sama baik yang menjurus kepada pengetahuan dua bahasa dan tingkatannya. Maksudnya, penguasaan terhadap dua bahasa itu tidak perlu sama baiknya; jika bahasa keduanya kurang mahir juga dikira sebagai bilingualisme. Haugen (1961), tahu akan dua bahasa atau lebih bererti bilingual. Seseorang bilingual tidak perlu aktif menggunakan kedua bahasa itu tetapi memadai dengan memahaminya sahaja. Menurut Haugen lagi, mempelajari bahasa kedua yakni bahasa asing, akan memberikan pengaruh terhadap bahasa pertamanya DWIBAHASA

  38. Taraf kedwibahasaan: Di Singapura ada penutur yang dapat menggunakan kedua-dua bahasa dengan baik. Ada juga penutur yang boleh menggunakan bahasa Melayu dengan fasih tetapi bahasa keduanya tidak begitu baik. kedwibahasaan

  39. Dwibahasafenomenasosial konsekuensisosialdariheterogenitasbahasa 2 bahasaataulebih BagaimanaPemilihanduabahasaitu? Faktorpenentubergantungpada - Domain PenggunaanBahasaiaitusamasadalamkeluarga, persahabatan, keagamaan, pekerjaanataupendidikan Masyarakat Dwibahasa

  40. Bahasa-bahasa yang digunakan dalam sesuatu masyarakat mempunyai fungsi-fungsinya yang tertentu seperti bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa daerah, bahasa pendidikan dan sebagainya. Fungsi-fungsi yang dimainkan oleh bahasa-bahasa itu menggambarkan profil sosiolinguistik masyarakat itu. Profilsosiolinguistik

  41. Di Singapura bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris Inggeris merupakan bahasa dalam sistem pendidikan dan bahasa perhubungan dengan dunia luar. Bahasa-bahasa ibunda merupakan bahasa rasmi seperti bahasa Melayu, Mandarin dan Tamil. Bahasa-bahasa lain berkembang mengikut minat sesuatu kaum. Di Indonesia dan Malaysia terdapat bahasa-bahasa daerah yang digunakan Profilsosiolinguistik

  42. Etnografi adalah usaha untuk menjelaskan suatu budaya atau suatu aspek dari budaya. Secara lebih khusus, etnografi berusaha memahami tingkah laku manusia ketika mereka berinteraksi dengan sesamanya di suatu komuniti. Etnografibahasa

  43. Sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain (Kridalaksana, 2001:197). Setiap masyarakat mempunyai pandangan tertentu mengenai sesuatu bahasa. Pandangan ini dikaitkan dengan sikap mereka yang menganggap bahawa ada bahasa yang dipandang tinggi dan ada bahasa yang dipandang rendah. Bahasa Inggeris dipandang tinggi sebab peranannya sebagai bahasa antarabangsa dan bahasa ilmu pengetahuan. Kesetiaan terhadap sesuatu bahasa membolehkannya mempelajari bahasa itu walaupun ia tinggal di luar negeri. Sikapbahasa

  44. Garvin dan Mathiot (1968) merumuskan tiga ciri sikap bahasa yaitu: Kesetiaan Bahasa (Language Loyalty) yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Kebanggaan Bahasa (Language Pride) yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identiti dan kesatuan masyarakat. Kesedaran adanya norma bahasa (Awareness Of The Norm) yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan yaitu kegiatan menggunakan bahasa (language use). Sikapbahasa

  45. Ketiga-tiga ciri yang dikemukakan Garvin dan Mathiot tersebut merupakan ciri-ciri sikap positif terhadap bahasa. Sikap positif iaitu sikap kesungguhan terhadap penggunaan bahasanya (bahasa yang digunakan oleh kelompoknya/masyarakat tutur dimana dia berada). Sebaliknya jika ciri-ciri itu sudah menghilang atau melemah dari diri seseorang atau dari diri sekelompok orang anggota masyarakat tutur, maka berarti sikap negatif terhadap suatu bahasa telah melanda diri atau kelompok orang itu. Ketiadaan gairah atau dorongan untuk mempertahankan kemandirian bahasanya merupakan salah satu penanda sikap negatif, bahwa kesetiaan bahasanya mulai melemah, yang bisa berlanjut menjadi hilang sama sekali. Sikapbahasa

  46. merujuk kepada usaha untuk memupuk, membaiki dan mengembangkan sesuatu bahasa ke arah bahasa moden. Antaranya ialah : membuat keputusan dasar tentang bahasa menyeragamkan variasi bahasa dan memupuk usaha pengembangan bahasa meninjau semula hasil dan kesan aktiviti perancangan bahasa  mengumpulkan data dan menyusun strategi untuk memajukan bahasa Badan Perancangan Bahasa: Dewan Bahasa dan Pustaka (Malaysia), Pusat Bahasa (Indonesia) dan Pusat Bahasa Melayu Singapura. Perancanganbahasa

  47. Cara penggunaan kata danujaransecarasopandanberadab Fenomenakesantunanberbahasabergantungpadabudayamasyarakat yang mengamalkannya Kesantunanpositif – keinginanuntukmengekalkanhubungan yang baikdanmenghargaikehendak orang lain Temasuklahkeinginanuntukdihormati, diberikanperhatian, difahami Kesantunannegatif – keinginanindividuuntukmempertahankanhak Hal initemasuklahnmembenarkansetiapindividutidakdisekatdaripadamelakukanhalmasing-masing yang difikirkannyabetulkeranasetiap orang berhakuntukbebasdantidakdihalang KesantunanBahasa

  48. Kesantunanbahasa Penggunaanungkapanbertatasusila KONSEP Penggunaan kata gantidirimengikutkonteksdansituasi KESANTUNAN BERBAHASA CIRI KESANTUNAN BAHASA DALAM KONTEKS LISAN DAN TULISAN Penggunaansapaan, gelaran, danrujukankehormatmengikutsituasi Pengunaanintonasidangaya yang sesuai

  49. Kesantunan (politiness), kesopansantunan, atau etiket adalah tatacara, adat, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu sehingga kesantunan sekaligus menjadi prasyarat yang disepakati oleh perilaku sosial KESANTUNAN

  50. Cara dan bentuk bahasa yang digunakan oleh seseorang dengan penuh sopan • Timbang rasa yang kita berikan kepada orang yang mendengar pertuturan kita. • Contoh: Bahasa yang digunakan untuk menolak permintaan seseorang tanpa mengecilkan hatinya. Kesantunanberbahasa