1 / 18

Mgr. Lenka Birčáková Mgr. Ľubica Lukianenko

Geovedy pre každého. Mgr. Lenka Birčáková Mgr. Ľubica Lukianenko. Geovedy pre každého. Prehľad geovied. Geovedy pre každého. Prečo?. Geovedy pre každého. Charakteristika projektu. Geovedy pre každého. Ako spopularizovať geovedy?. Geovedy pre každého. J. A. Komenský:.

gauri
Download Presentation

Mgr. Lenka Birčáková Mgr. Ľubica Lukianenko

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Geovedy pre každého Mgr. Lenka Birčáková Mgr. Ľubica Lukianenko

 2. Geovedy pre každého Prehľad geovied

 3. Geovedy pre každého Prečo?

 4. Geovedy pre každého Charakteristika projektu

 5. Geovedy pre každého Ako spopularizovať geovedy?

 6. Geovedy pre každého J. A. Komenský:

 7. Geovedy pre každého Materská škola Vek: 3 – 6 rokov Myslenie: závislé od aktuálneho vnímania Doba sústredenia: nízka, obmedzená Preto: maximálna NÁZORNOSŤ Metodika: Hry Rozprávky Dramatizácia Zážitkové vyučko Telesné aktivity

 8. Geovedy pre každého 1. stupeň ZŠ Vek: 6 – 11 rokov Myslenie: chápanie základných logických pravidiel; Doba sústredenia: nízka – 10 minút Preto: maximálna NÁZORNOSŤ Metodika: Hry Experimenty Zážitkové vyučko Dramatizácia Práca s PL

 9. Geovedy pre každého 2. stupeň ZŠ Metodika: Hry Experimenty Riešenie problémov Zážitkové vyučko Práca s PL Vek: 11 – 15 rokov Myslenie: uvažovanie o hypotetických situáciách + využívanie abstraktného myslenia; Doba sústredenia: 20 minút Preto: NÁZORNOSŤ

 10. Geovedy pre každého Zhrnutie: Materské školy, 1. a 2. stupeň ZŠ • Maximálne uplatňovanie NÁZORNOSTI = obrázky + videoanimácie + modely (skutočné, PC) + vzorky nerastov • AKTIVIZÁCIA žiakov = samovoľné získavanie nových vedomostí (hry, pokusy, dramatizácia, zážitkové vyučovanie)

 11. Geovedy pre každého Ako si pamätáme... • 10% z toho, čo čítame • 20% z toho, čo počujeme • 30% z toho, čo vidíme v podobe obrazu • 50% z toho, čo vidíme a počujeme • 70% z toho, čo vidíme, počujeme a aktívne vykonávame • 90% z toho, k čomu sme sami dospeli (Fredman, 1978)

 12. Geovedy pre každého Príklady aktivít Téma: Život Zeme Podtéma: Druhohory

 13. Geovedy pre každého Cieľová skupina: materská škola • Medvedík cestuje časom a spoznáva jednotlivé geologické éry od najstarších až po súčasnosť • (noví kamaráti, striehnúce nebezpečenstvá,...) • Pexeso dinosauri, puzzle, hry na dinosaurov – napr. naháňačka - existencia mäsožravých a bylinožravých dinosaurov, vystrihovačky – prstové aj normálne, omaľovánky a nalepovačky - paleoekosystémy = ponalepovať živočíchov žijúcich v danom období na čiernobiele miesta na výkrese, pokusy - na školskom dvore si skúsiť dopad meteoritu na Zem, vyrobiť si fosíliu

 14. Geovedy pre každého Cieľová skupina: 1. stupeň ZŠ • Medvedík cestuje časom a spoznáva jednotlivé geologické éry od najstarších až po súčasnosť (noví kamaráti, striehnúce nebezpečenstvá,...) • Pexeso dinosauri, puzzle, hry na dinosaurov – napr. naháňačka - existencia mäsožravých a bylinožravých dinosaurov, vystrihovačky – prstové aj normálne, PL - paleoekosystémy = ponalepovať živočíchov žijúcich v danom období na čiernobiele miesta na výkrese, pokusy - na školskom dvore si skúsiť dopad meteoritu na Zem, vyrobiť si fosíliu

 15. Geovedy pre každého Príklad rozvrhnutia vyuč. hodiny 5 min. – úvod, formou otázok: Poznáte nejakých dinosaurov? Kedy žili? Čím sa živili? 5 min. – nové informácie – formou krátkeho rozprávania; 7 min. – ukážka z filmu resp. uskutočnenie experimentu; 10 min. – hra na dinopark = telesná aktivita + zábava; 7 min. – nové informácie – formou básničky, pesničky; 7 min. – omaľovánky, vystrihovačky, príp. riešenie PL; 4 min. – záver, celkové zhrnutie + čas na odmeny – pochvala, malý darček...

 16. Geovedy pre každého Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ • Motivačný výklad + animácie, videosekvencie, 3D modely geologických javov; • Pokusy - výroba fosílií, práca paleontológa; • Pracovné listy; • Iné zaujímavé aktivity – dotváranie paleoekosystémov, dotváranie mapky – paleontologicky najzaujímavejších lokalít na SK;

 17. Geovedy pre každého Kritériá hodnotenia projektu: • Obsahová a formálna úroveň práce • Esteticko-didaktická úroveň • Prednes a obhajoba • Charakter popularizácie • Didaktická úroveň spracovania

 18. Ďakujeme za pozornosť! V prípade otázok kontaktujte: bartosoval@fns.uniba.sk lukianenko@fns.uniba.sk

More Related