1 / 5

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu. PhDr. Iva Petrová iva.petrova.13@ gmail.com. SMK LS 2012/2013. Obsah předmětu. V rámci předmětu bude věnována pozornost tě mto témat ů m: Globální svět a komunikace v něm. Podstata globalizace a její dopady do komunikačních procesů.

gauri
Download Presentation

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Globální svět a komunikacepožadavky k předmětu PhDr. Iva Petrová iva.petrova.13@gmail.com SMK LS 2012/2013

  2. Obsah předmětu V rámci předmětu bude věnována pozornost těmto tématům: • Globální svět a komunikace v něm. Podstata globalizace a její dopady do komunikačních procesů. • Roviny komunikace ve společenském prostředí. Ekonomické a marketingové souvislosti komunikace. • Interpersonální komunikace jako základní rámec – proces, prvky, aktéři,specifika. • Skupinová komunikace a její odlišnosti – společenské skupiny – firma a kultura. • Interkulturní komunikace – podstata, proces a specifika. • Hodnotové typy a dimenze - Hofstedeho a Tropenaarsovakuturní dimenze. • Národní kulturní rozdíly v komunikaci při obchodních jednáních a vyjednávání ve firmě a jejich fungování. • Masová kultura a masová komunikace. • Proces, podstata a specifika masové komunikace, proces a modely přenosu informací. • Publikum jako objekt masové komunikace, nastolování témat, media a mediální obsah. • Komunikační procesy a jejich dopad do firemního prostředí – specifika manažerských procesů. • Firemní komunikace – externí /marketingová komunikace a interní komunikace, zásady, nástroje a specifika. Specifika nadnárodních firem a problematika multikulturních vlivů. 2

  3. Literatura • Bauman, Z.: Globalizace, Mladá fronta 1999, ISBN 80- 204 - 0817 – 7 • Bedrnová, E., Nový, I.: Psychologie a sociologie řízení, Praha, Management Press, 2007, ISBN 978-80-7261-169-0 • Brooks, I.: Firemní kultura - jedinci, skupiny, organizace a jejich chování, Brno Computer Press 2003, ISBN 80 – 7226 – 763 - 9 • Jirák, J., Köpplová, B.: Media a společnost. Portál. Praha. 2003. ISBN 80 – 7178- 697-7 • McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha, Portál, 1999. ISBN 80 -7178-2000-9 • McLuhan, M.: Jak rozumět mediím. Extenze člověka. Mladá fronta. Praha. 2011, ISBN 978 – 80 – 204 – 2409 – 9 • Nakonečný, M. : Sociální Psychologie ,Praha Academia 2009, ISBN 80 – 200-1679 - 9 • Nový, I., Schroll-Machl, S.: Interkulturní komunikace v řízení a podnikání. 3. vydání. Praha, Management Press 2003. ISBN 80-7261-053-8 • Nový, I. a kol.: Interkulturální management, Lidé, kultura a management, Praha, Grada Publishing, 1996, ISBN 80-7169-260-3 • Štrach, P.: Mezinárodní marketing, Praha Grada Publishing, 2009, ISBN 978 – 80- 247 – 2987 – 9 • Thompson J.,B.: Média a modernita – Sociální teorie médií, Praha, Karolinum, 2004. ISBN 80 – 246 - 0652 • Vybíral, Z.: Psychologie komunikace. Portál. Praha. 2005. ISBN 80-7178-998-4 3 3 Iva Petrová 3

  4. Požadavky Seminární projekt - PS prezentace ve výuce - rozsah 20 - 30 minut KS individuální úvaha – rozsah 5 - 7 stran Vybrané téma ze seznamu bude řešeno formou odborné rozpravy/ úvahy. Obsahem by mělo být: • Rozklad tématu – založený na znalosti a doplněný kritické zhodnocení problémua jeho dopadu do současného globalizovaného světa a jak je komunikováno – na globální úrovni a jsou lokální specifika jaké. • Návrh, jak mohou komerční i sociální marketingové komunikace přispět k řešení daného věcného globálního problému. Provedení 2 rozhovorů podle dotazníku, předaného ve výuce: s lidmi z referenční skupiny s maturitou a výše, věk 18 A VÍCE 1 do 45 let, 1 nad 45 let,1 muž/1 žena , SEMINÁRNÍ PROJEKT A 2 VYPLNĚNÉ DOTAZNÍKY DONÉST NA POSLEDNÍ VÝUKU! 4

  5. Referáty - témata

More Related