Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Globální svět a komunikace požadavky k předmětu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Globální svět a komunikace požadavky k předmětu

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu

158 Views Download Presentation
Download Presentation

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Globální svět a komunikacepožadavky k předmětu PhDr. Iva Petrová iva.petrova.13@gmail.com SMK LS 2012/2013

  2. Obsah předmětu V rámci předmětu bude věnována pozornost těmto tématům: • Globální svět a komunikace v něm. Podstata globalizace a její dopady do komunikačních procesů. • Roviny komunikace ve společenském prostředí. Ekonomické a marketingové souvislosti komunikace. • Interpersonální komunikace jako základní rámec – proces, prvky, aktéři,specifika. • Skupinová komunikace a její odlišnosti – společenské skupiny – firma a kultura. • Interkulturní komunikace – podstata, proces a specifika. • Hodnotové typy a dimenze - Hofstedeho a Tropenaarsovakuturní dimenze. • Národní kulturní rozdíly v komunikaci při obchodních jednáních a vyjednávání ve firmě a jejich fungování. • Masová kultura a masová komunikace. • Proces, podstata a specifika masové komunikace, proces a modely přenosu informací. • Publikum jako objekt masové komunikace, nastolování témat, media a mediální obsah. • Komunikační procesy a jejich dopad do firemního prostředí – specifika manažerských procesů. • Firemní komunikace – externí /marketingová komunikace a interní komunikace, zásady, nástroje a specifika. Specifika nadnárodních firem a problematika multikulturních vlivů. 2

  3. Literatura • Bauman, Z.: Globalizace, Mladá fronta 1999, ISBN 80- 204 - 0817 – 7 • Bedrnová, E., Nový, I.: Psychologie a sociologie řízení, Praha, Management Press, 2007, ISBN 978-80-7261-169-0 • Brooks, I.: Firemní kultura - jedinci, skupiny, organizace a jejich chování, Brno Computer Press 2003, ISBN 80 – 7226 – 763 - 9 • Jirák, J., Köpplová, B.: Media a společnost. Portál. Praha. 2003. ISBN 80 – 7178- 697-7 • McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha, Portál, 1999. ISBN 80 -7178-2000-9 • McLuhan, M.: Jak rozumět mediím. Extenze člověka. Mladá fronta. Praha. 2011, ISBN 978 – 80 – 204 – 2409 – 9 • Nakonečný, M. : Sociální Psychologie ,Praha Academia 2009, ISBN 80 – 200-1679 - 9 • Nový, I., Schroll-Machl, S.: Interkulturní komunikace v řízení a podnikání. 3. vydání. Praha, Management Press 2003. ISBN 80-7261-053-8 • Nový, I. a kol.: Interkulturální management, Lidé, kultura a management, Praha, Grada Publishing, 1996, ISBN 80-7169-260-3 • Štrach, P.: Mezinárodní marketing, Praha Grada Publishing, 2009, ISBN 978 – 80- 247 – 2987 – 9 • Thompson J.,B.: Média a modernita – Sociální teorie médií, Praha, Karolinum, 2004. ISBN 80 – 246 - 0652 • Vybíral, Z.: Psychologie komunikace. Portál. Praha. 2005. ISBN 80-7178-998-4 3 3 Iva Petrová 3

  4. Požadavky Seminární projekt - PS prezentace ve výuce - rozsah 20 - 30 minut KS individuální úvaha – rozsah 5 - 7 stran Vybrané téma ze seznamu bude řešeno formou odborné rozpravy/ úvahy. Obsahem by mělo být: • Rozklad tématu – založený na znalosti a doplněný kritické zhodnocení problémua jeho dopadu do současného globalizovaného světa a jak je komunikováno – na globální úrovni a jsou lokální specifika jaké. • Návrh, jak mohou komerční i sociální marketingové komunikace přispět k řešení daného věcného globálního problému. Provedení 2 rozhovorů podle dotazníku, předaného ve výuce: s lidmi z referenční skupiny s maturitou a výše, věk 18 A VÍCE 1 do 45 let, 1 nad 45 let,1 muž/1 žena , SEMINÁRNÍ PROJEKT A 2 VYPLNĚNÉ DOTAZNÍKY DONÉST NA POSLEDNÍ VÝUKU! 4

  5. Referáty - témata