a k p z e l e t n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A K É P Z E L E T PowerPoint Presentation
Download Presentation
A K É P Z E L E T

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

A K É P Z E L E T - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

A K É P Z E L E T. a valóság megismerésén túl az önmagunkkal kapcsolatos tudás és élményvilág fontos eleme. Ajánlott irodalom. Adler, A. (1984): Életünk jelentése Kossuth Kiadó, Budapest Bodrog M. (1995): Álmaink barlangvilága Akadémia Kiadó, Budapest

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A K É P Z E L E T' - prema


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a k p z e l e t

A K É P Z E L E T

a valóság megismerésén túl az önmagunkkal kapcsolatos tudás és élményvilág fontos eleme.

aj nlott irodalom
Ajánlott irodalom
 • Adler, A. (1984): Életünk jelentése

Kossuth Kiadó, Budapest

 • Bodrog M. (1995): Álmaink barlangvilága

Akadémia Kiadó, Budapest

 • Hebb, D.O. (1984): A pszichológia alapkér-

alapkérdései. Gondolat, Budapest

 • Jung, C.G. (1993): Mélységeink ösvényein

Gondolat Kiadó, Budapest, 115-167.p.

 • Mérei Ferenc (1998): Lélektani napló – az

implikált tudás az álomban. Osiris Kiadó,

Osiris Kiadó, Budapest

 • Neisser, U. (1984): Megismerés és valóság

Gondolat Kiadó, Budapest

jellemz i
Jellemzői
 • megismerés lényegi oldalához tartozik;
 • a megismerés közvetett (logikai) szakaszának része;
 • előremutató, jövőbetekintő belső pszichikus tevékenység (tervek, célkitűzések);
 • csak az emberre jellemző pszichikus folyamat;
 • összetett folyamat, nemcsak belső képeket

foglal magába, hanem a külvilággal kapcsola-

tos érzéseket és személyes jegyeket is;

 • a valóságból veszi nyersanyagát;
 • szoros kapcsolatban áll más kognitív működé-

sekkel.

pszichol giai alapja
Pszichológiai alapja

a képzet

 • a meglévő tudattartalmak(régiképzetek)át-

alakítása:

a felidézett tapasztalati anyagot elemeire

bontja, majd az elemeket átstrukturálja →

képzeleti kép – belső reprezentáció (képi -

images, lexikális (nyelvi) – szimbolikus, le-

játszó/cselekvéses - enaktív);

 • a képzeleti képelemeibenhasonlít az em-

lékezetiképekhez,deegészébenújésmás.

a k pzeleti m k d s alapform i
A képzeleti működés alapformái
 • Aktív (szándékosan kiváltott, tudatos):

◘ produktív,

◘ reproduktív.

 • Passzív (a képzeleti képek önkéntelen

transzformációja):

◘ ábrándozás,

◘ hallucináció,

◘ hipnagóg képek,

◘ álmodás.

lmod s 1
Álmodás1
 • fiziológiai alapja az alvás (egy adott ébrenléti

működési mintázat felváltása egy másik, alvási

működési mintázattal)

 • elektrofiziológiai tevékenység alvás közben:

Forrás: Atkinson és mtsai: Pszichológia. Osiris Tankönyvkiadó, Budapest, 2001- 170.o.

lmod s 2
Álmodás2
 • alvásszakaszok sorozata:
 • az álmodás olyan módosult tudatállapot,a-

melyben emlékekből, bennünket foglalkoztató

dolgokból, ábrándokból és képzeleti képekből

összegyúrt álomképeket hozunk létre.

 • nemcsak fiziológiai jelenség, hanem lelki je-

lenség is.

Forrás: Atkinson és mtsai: Pszichológia. Osiris Tankönyvkiadó, Budapest, 2001- 171.o.

lomelm letek 1
Álomelméletek1
 • Freudazálmokat pszichés tényezőkkel hozza

összefüggésbe.

 • FischerésGreenberg(1977,1966):vitatjaFreud

manifeszt és látens álomtartalomra vonatkozó

megkülönböztetését.

 • Evans (1984) – az álom az agy alvás alatti in-

formációfeldolgozó tevékenységét tükrözi.

 • Crick és Mitchison (1983): a REM során azagy

„kitisztítja” atéves emlékezeti asszociációkat,

az álomban éppen ezekre emlékezünk.

 • Winson: az álom és az információfeldolgozási

folyamatok kapcsolatát hangsúlyozza.

lomelm letek 2
Álomelméletek2
 • Hobson (1997) – az álmokat a formális vizuá-

lis képzelet (hallucinációk), az idő, tér és a

személyek bizonytalansága (dezorientáció) és

a felidézés nehézségei (amnézia) jellemzik →

egyfajta delíriumra hasonlítanak.

 • Hall (1947,1953): azálmokbanmegjelennekbi-

zonyos elképzelések és megfontolások.

 • Blagvore (1992, 1996), Foulkes (1985): az ál-

mokban a kognitív tevékenységek szerepét

nem szabad alábecsülni.

 • Donhoff (1996): folytonossági elmélete; az á-

lom az egyén elképzeléseit, megfontolásait és

érzelmi gondjait tükrözi vissza.

a k pzelet kapcsolata m s kognit v ter letekkel 1
A képzelet kapcsolata más kognitív területekkel 1
 • Képzelet és észlelés.

Perky (1910) – „paradicsom”

 • Képzelet és tárgyfelismerés.

Shepard és Cooper (1973) – betűforgatás

 • Képzelet és emlékezet.

Kosslyn (1973) – „sziget”

 • Képzelet és problémamegoldás.

Guilford, Fruchter, Zimmerman (1952)

„vörös, kék oldalú kocka”

 • Képzelet és téri tájékozódás.

Maki (1977) – „USA” államai

Tolman – kognitív térképek működése hasonló a kép-

zelethez (fix pont)

a k pzelet kapcsolata m s kognit v ter letekkel 2
A képzelet kapcsolata más kognitív területekkel 2
 • Képzelet és figyelem.
 • Képzelet és érzelem.
patol gi s k pzeleti m k d s
Patológiás képzeleti működés
 • Elsekélyesedett, elszíntelenedett fantáziamű-

ködés.

 • Feltűnően színes, túlburjánzó, avalóságos é-

letet teljesen elferdítő képzeleti működés (tév-

eszmék).