formarea profesorilor de matematic i tiin e n societatea cunoa terii n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii PowerPoint Presentation
Download Presentation
Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii. STRUCTURĂ PROGRAM FORMARE. Competenţele vizate de program. În plan teoretic : cunoaşterea şi înţelegerea învăţării şcolare din perspectiva teoriei curriculumului;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
formarea profesorilor de matematic i tiin e n societatea cunoa terii

Formareaprofesorilorde matematicăşiştiinţeînsocietateacunoaşterii

STRUCTURĂ PROGRAM FORMARE

competen ele vizate de program
Competenţele vizate de program

În plan teoretic:

 • cunoaşterea şi înţelegerea învăţării şcolare din perspectiva teoriei curriculumului;
 • cunoaşterea direcţiilor de dezvoltare şi perfecţionare a învăţământului românesc în vederea compatibilizării lui cu cel european;
 • însuşirea metodologiei de elaborarea CDŞ;
 • explicarea şi interpretarea etapelor de dezvoltare a curriculumului integrat;
competen ele vizate de program1
Competenţele vizate de program

În plan instrumental/aplicativ:

 • formarea abilităţii de a opera cu documente curriculare de tip reglator;
 • formarea capacităţii de proiectare, realizare şi evaluare a curriculumului şcolar;
 • dezvoltarea capacităţii de prelucrare şi optimizare a conţinuturilor curriculare.
competen ele vizate de program2
Competenţele vizate de program

În plan atitudinal

 • promovarea relaţiilor interpersonale centrate pe valori şi principii democratice;
 • valorizarea experienţelor pozitive, a exemplelor de bune practici în activitatea didactică.
competen e metodologice
Competenţe metodologice
 • operaţionalizarea conceptelor şi teoriilor moderne din ştiinţele educaţiei privind optimizarea curriculară;
 • formarea şi dezvoltarea capabilităţilor în proiectarea, organizarea, evaluarea şi reglarea activităţilor didactice într-un context novator;
 • utilizarea instrumentelor moderne în proiectarea curriculumului;
competen e de comunicare i rela ionare
Competenţe de comunicare şi relaţionare
 • adoptarea unui comportament adecvat în relaţia cu toţi actorii implicaţi în educaţi;
 • asimilarea tehnicilor moderne în vederea unui management eficient al clasei;
 • participarea la propria dezvoltare profesională şi la definirea unui stil propriu de acţiune şi intervenţie.
competen e psihosociale
Competenţe psihosociale
 • aplicarea tehnicilor de cunoaştere a problematicilor socio - educaţionale care intervin în procesul instructiv-educativ;
 • proiectarea şi organizarea activităţilor instructiv –educative în funcţie de cerinţele actuale ale societăţii;
 • responsabilizarea pentru rolul social asumat;
 • deschidere faţă de tendinţele novatoare necesare dezvoltării profesionale;
 • valorificarea oportunităţilor de dezvoltare profesională într-un mediu socio-profesional în tranziţie.
competen e psihosociale1
Competenţe psihosociale
 • aplicarea tehnicilor de cunoaştere a problematicilor socio - educaţionale care intervin în procesul instructiv-educativ;
 • proiectarea şi organizarea activităţilor instructiv –educative în funcţie de cerinţele actuale ale societăţii;
 • responsabilizarea pentru rolul social asumat;
 • deschidere faţă de tendinţele novatoare necesare dezvoltării profesionale;
 • valorificarea oportunităţilor de dezvoltare profesională într-un mediu socio-profesional în tranziţie.
competen e care vizeaz dezvoltarea institu ional
Competenţe care vizează dezvoltarea instituţională
 • dezvoltarea competenţelor instituţiei de a livra cursuri cu tematici actuale, fundamentate teoretic şi cu conţinut practic ridicat;
 • elaborarea unor strategii de promovare a imaginii instituţiei;
 • promovarea modelului şcolii în societate;
evaluare
EVALUARE
 • Evaluarea pe parcursul desfăşurării cursurilor
  • colocviu;
  • portofoliu pe disciplină;
  • proiecte tematice.
 • Evaluarea finală
 • 1. Evaluarea formabililor va urmări dimensiunea calitativă şi cantitativă a formării rezultate prin program.
  • aspectul calitativ va avea în vedere măsura în care cursanţii au dobândit competenţele vizate de program, propunând situaţii concrete teoretice şi practice pentru valorizarea acestora.
  • în privinţa aspectului cantitativ demersul evaluativ se va centra pe potofoliile (pe disciplină, tematice), proiectele individuale, de grup, respectiv lucrările pe care formabilii le vor susţine în şedinţa publică.
slide11

Portofoliul cursantului este individual, va fi realizat pe durata cursului, cu asistenţa formatorului şi va fi predat formatorului cu două săptămâni înaintea datei evaluării finale. Portofoliul va avea următoarea structură:

Elaborarea unui curriculum la decizia şcolii - inderdisciplinar

Detalierea conţinuturilor unei ore de curs din cadrulCDŞ - ului „Matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”

slide12

Proiectarea unei activităţi de predare – învăţare în cadrul orei de curs pentru care s-au detaliat conţinuturile.

Un eseu/argument pe tema Curriculum la decizia şcolii - factor de motivaţie pentru o învăţare de calitate, reprezentând o sinteză a reflecţiilor personale ca urmare a acestei experienţe de formare şi a experienţei didactice.( cerinţe pentru eseu: maxim cinci pagini, format A4, redactate cu TNR 12, la 1,5 rânduri, cu datele de identificare ale cursantului)

slide13

Modalitatea de prezentare – la evaluare, portofoliul va fi prezentat integral

( structură, importanţă piese din portofoliu). Cursantul va alege una dintre piesele din portofoliu şi o va susţine în faţa comisiei şi a colegilor. Forma de prezentare este aleasă de cursant, care poate opta pentru una din variante: prezentare Power Point, înregistrare video comentată, prezentare liberă, pe flip - chart. Prezentarea va avea o durată de 10- 15 minute.

slide14

Aprecierea portofoliilor se va face prin calificative (Excelent , Foarte bine, Bine, Suficient, Insuficient), pe baza unei aprecieri globale, conform următoarelor ponderi în apreciere:

dosarele de nscriere
DOSARELE DE ÎNSCRIERE
 • Adeverinţă de la locul de muncă (care atestă specialitatea de pe diplomă)
 • Copie carte de identitate
 • Copie grad didactic
 • Diplomă de licenţă, master (conform cu orginalul, semnată de director și ștampilată )
 • Copie acte care atestă schimbarea numelui (după caz)