politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije - PowerPoint PPT Presentation


  • 101 Views
  • Uploaded on

Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije. Kreativne industrije u funkciji razvoja kultura nacionalnih zajednica u Vojvodini. Posebnost i izvrsnost Vojvodine ogleda se u. suživotu brojnih nacionalnih zajednica sa većinskim narodom.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije' - gary


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije
PolitikerazvojakreativnihindustrijaiprogramizarazvojkreativneekonomijePolitikerazvojakreativnihindustrijaiprogramizarazvojkreativneekonomije

Kreativne industrije u funkciji razvoja kultura

nacionalnih zajednica u Vojvodini

slide2

Posebnost i izvrsnost Vojvodine ogleda se u

suživotu brojnih nacionalnih zajednica sa većinskim narodom

i u prožimanju raznolikih kulturnih izraza.

slide8

Nacionalne zajednice prepoznajemo najčešće u okviru nekih

preuzetih stereotipa. Njih potkrepljuje u većoj ili manjoj meri

zatvorenost zajednica u sopstvene okvire i nedovoljna želja

svih aktera kulturnog života – manjinskih, većinskih - da koristeći

potencijale kreativnih i inovativnih pristupa

prikažu raznolikost na nove načine.

slide9

Umrežavanje Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka u Kreativni klaster Vojvodine usledilo je kao želja da se produktima koji nastaju kao rezultat delovanja kulturnogsistema Slovaka dodaje uvek nova i nova vrednost.

Da probleme rešavamo novim pristupima i da postanemo generator novih ideja u cilju očuvanja, unapređenja i razvoja slovačke kulture u Vojvodini, što je i primarni cilj naše ustanove.

slide10

Svaki čovek je na svoj način kreativan. Izazov današnjice – kako upotrebiti vlastiti kreativni potencijal na najbolji mogući način?

Da bi se oslobodio ovaj veliki potencijal – potrebno je stvoriti uslove.

slide11

U slučaju manjinskih zajednica, o kulturnoj politici brinu nacionalni saveti nacionalnih manjina – najviše legalne i legitimne institucije, osnovane u skladu sa Zakonom. Saveti imaju institucionalne, zakonske i finansijske okvire, pomoću kojih mogu direktno ili indirektno da utiču na krajnju kulturnu produkciju.

U kojoj meri su ove institucije koristile kreativne i inovativne načine da unaprede kulturne sisteme pokazala bi dublja istraživanja.

slide12

Razvojem stvaralačkih potencijala stvaramo mogućnost za razvoj kreativne ekonomije.

Naš kulturni proizvod – atraktivna i kvalitetna publikacija, kvalitetan festival... privlače pažnju javnosti i javnost je spremna da za nju izdvoji finansijska sredstva.

Čak i u vremenu krize.

slide13

U sledećoj tabeli prikazan je model na koji način Evropska komisija shvata pojam kreativne industrije. U okviru ovog modela, razlikuje se kulturni i kreativni sektor.

U kulturni sektor se svrstava oblast tradicionalne kulture i oblast kulturne industrije – njihov glavni rezultat ima primarno kulturni karakter.

U kreativni sektor se ubrajaju oblasti kreativne industrije i sve aktivnosti koje su sa njima u vezi. Ove industrije umetnost i kulturu shvataju kao dodatu vrednost pri izradi krajnjeg proizvoda ili u pružanju usluga.

slide14

Tabela: Definisanje kulturnog i kreativnog sektora

The Economy of Culture (2006) KEA, MKW, Turun Kauppakorkeakoulu.

slide15

Kulturne industrije mogu se odnositi na oblast manjinske kulture, jer se one fokusiraju na kulturni karakter proizvoda, budući da on nije u mogućnosti da ima komercijalni potencijal. On ne može biti večiti gubitaš već mora da pronalazi kvalitetna rešenja za prevazilaženje ovih nedostataka.

Kulturne industrije i zajednica stvaralaca značajno doprinose povećanju dijaloga među različitim kulturama.

slide16

Osnovu kreativnih industrija čine ljudska kreativnost i stvaralački talenat i potencijal.

Danas stvaralaštvo koje je zasnovano na ideji postaje utoliko značajno koliko je značajan i kapital i ljudski rad. Stvaralački faktor je neograničen, ujedno ga je i teško definisati. Kreativna ekonomija je danas predmet mnogih naučnih disciplina, koje se između ostalog bave stvaranjem novih ekonomskih modela.

slide17

Za pripadnike nacionalnih zajednica ne treba da važe niži kriterijumi. Polje kreativnosti je široko koliko i kreativnost sama i zato je potrebno definisati pravila koja omogućuju da svaka dobra ideja može da dobije šansu i da bude realizovana.

slide19
Podržavati nacionalnu kulturu i kulture nacionalnih zajednica i etničkih grupa u njihovoj raznovrsnosti, različitosti umetničkih formi i novih trendova sa akcentom na jednakost šansi
slide20
Stvarati sredinu, koja svima omogućuje stvaranje i širenje kulturnih vrednosti, angažovanje u vlastitim stvaralačkim aktivnostima i omogućuje pristup kulturnim vrednostima
slide21
Povećavati efektivnost kulturnih institucija u javnom sektoru – njihovog upravljanja, finansiranja i vrednovanja njihove efikasnosti
slide22
Stvarati sredinu, koja omogućuje da umetnost i kultura budu nezavisan i dinamičan faktor razvoja društva
slide26

Kreativneindustrijecrpe pre svegaizkvalitetnogobrazovanja

nasvimnivoimaobrazovnogprocesaiizsredinekojapružamogućnost

kvalitetnograzvojanauke.

Uzsredstvazarazvojnaukeipodrškuobrazovanju u ovojoblasti

potrebnoje uklonitibarijere, koje ne dozvoljavajupretakanjeideja

nastalihnaakademskomnivou u njihovuupotrebu

u realnojpraksi.

slide27

Ukoliko bi donosiociodlukanamanjinskomilivećinskomnivou

iskazalivećupodrškukreativnomsektoruikulturnimindustrijama,

ikulturenacionalnihzajednica bi postalevidljivijeiprepoznatljive

u nekimnovimoblicimaiformama, kojesu u skladusasavremenim

trendovimaistandardima u njihovomočuvanju,

aliisvestranomrazvoju.