inndragning n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Inndragning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Inndragning - PowerPoint PPT Presentation


 • 238 Views
 • Uploaded on

Inndragning. Konkursrådet 11 november 2009 Lagdommer Anne-Mette Dyrnes, Borgarting lagmannsrett. Hva er inndragning?. En permanent berøvelse av eiendom – enten et pengebeløp eller en gjenstand Ikke straff, men en strafferettslig reaksjon

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Inndragning' - gary


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inndragning

Inndragning

Konkursrådet 11 november 2009

Lagdommer Anne-Mette Dyrnes, Borgarting lagmannsrett

hva er inndragning
Hva er inndragning?
 • En permanent berøvelse av eiendom – enten et pengebeløp eller en gjenstand
 • Ikke straff, men en strafferettslig reaksjon
 • Obligatorisk inndragning av utbytte, jf straffeloven § 34
  • Snever unntaksregel: Reduksjon/bortfall hvis inndragning er klart urimelig
 • Hensyn
  • Kriminalitet skal ikke lønne seg!
  • Mer effektiv kriminalitetsbekjempelse
hvordan avgj res inndragningskravet
Hvordan avgjøres inndragningskravet?
 • Ved dom i straffesak
 • Ved vedtakelse av inndragningsforelegg
  • Sammen med foretaksstraff, eks Rt-2000-2023
  • Hvis det ikke samtidig reises straffekrav
   • Inndragning hos tredjemenn
 • I alle tilfeller må det kunne bevises at utbyttet stammer fra en straffbar handling
vilk rene
Vilkårene
 • Det må være oppnådd et utbytte
 • Utbyttet må stamme fra en eller flere straffbare handlinger
  • Unntak ved utilregnelighet og manglende skyld, eks. Rt-2003-1610
 • Konkretiseringskravet
 • Krav om årsakssammenheng, eks. Rt-2004-932 (72-74)
utbyttebegrepet
Utbyttebegrepet
 • Enhver fordel
 • Penger eller ting, også fast eiendom
 • Besparelser
 • Ting som skal regnes som utbytte, jf § 34 annet ledd
bruttoinndragning
Bruttoinndragning
 • Utbyttet inndras brutto med mindre det er klart urimelig
  • Fradrag for betalt og ilignet skatt, jf. Rt-2008-897
 • Beviskrav
  • Vanlige strafferettlige beviskrav for at det er oppnådd utbytte
  • Bevislettelsesregel når det gjelder utbyttets omfang, eks. Bølgepapp Rt-1995-1922
gjenstandsinndragning og verdiinndragning 1
Gjenstandsinndragning og verdiinndragning (1)
 • Gjenstandsinndragning av utbyttet og det som står i en påviselig sammenheng med utbyttet, jf § 34 første og annet ledd
  • En forutsetning at utbyttet er i behold
  • Identitetskravet
  • Sml vindikasjon
  • Sikringsmiddel: beslag
gjenstandsinndragning og verdiinndragning 2
Gjenstandsinndragning og verdiinndragning (2)
 • Verdiinndragning av et beløp som helt eller delvis svarer til utbyttets verdi, jf § 34 tredje ledd
  • Kan velges selv om utbyttet er i behold
  • Sml erstatning
  • Sikringsmiddel: heftelse, jf. straffeprosessloven § 217 flg
  • En forutsetning at utbyttet har lovlig verdi
adressaten for inndragningskravet 1
Adressaten for inndragningskravet (1)
 • Inndragning foretas hos den som utbyttet er tilfalt direkte ved handlingen, jf. § 34 siste ledd
  • Lovbryteren
  • Godtroende tredjemenn
  • Heler
 • Utbytte som er tilfalt AS – Rt-2008-907 (20 flg)
 • Det kan presumeres at utbyttet er tilfalt lovbryteren
adressaten 2
Adressaten (2)
 • Ved senere overdragelse av utbyttet kan det inndras hos mottakeren, jf § 37a første ledd.
 • Alternative vilkår:
  • Gaveerverv
  • Mottakeren forsto eller burde ha forstått sammenhengen mellom den straffbare handlingen og det han har fått overdratt
 • Kort om utvidet inndragning hos foretak, jf § 37 a fjerde ledd
forholdet til andre tiltak med samme virkning
Forholdet til andre tiltak med samme virkning
 • Erstatning, jf straffeloven § 37 d annet og fjerde ledd
  • Hvis fornærmede er et AS
   • Konkursboets stilling
 • Skatt eller avgift som tilsvarer inndragningen, jf straffeloven § 37 d fjerde ledd annet punktum
  • Endret rettstilstand fra Rt-1996-796