elektronick u ebnice ing zden k pavl k n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elektronické učebnice Ing. Zdeněk Pavlík PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elektronické učebnice Ing. Zdeněk Pavlík

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
garth-daniels

Elektronické učebnice Ing. Zdeněk Pavlík - PowerPoint PPT Presentation

106 Views
Download Presentation
Elektronické učebnice Ing. Zdeněk Pavlík
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Elektronické učebniceIng. Zdeněk Pavlík

 2. Hlavním cílem tvorby elektronických učebnic je zlepšení podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se.

 3. V rámci projektu využijeme možnosti získání doložky MŠMT pro 12 učebnic: • Malíř • Truhlář • Instalatér • Elektrikář (u každého uvedeného oboru po třech učebnicích)

 4. Výběrové/zadávací řízení

 5. VŘ bylo POPRVÉ vyhlášeno 27. 06. 2014. Doručeny byly celkem tři nabídky. Hodnocení nabídek bylo provedeno dle hodnotících kritérií – nejnižší nabídková cena.

 6. Z doručených nabídek byla jedna nekompletní - došlo k jejímu vyloučení. Druhou nabídku s nejnižší cenou nebylo možno jednoznačně vyhodnotit především s ohledem na vyloučení možných rizik v rámci samotné realizace uvedené zakázky a potažmo celého projektu. Třetí a poslední nabídka měla nejvyšší cenu.

 7. Výsledek hodnotícího procesu: VŘ zrušeno

 8. VŘ bylo PODRUHÉ vyhlášeno 13. 08. 2014. Doručeny byly celkem tři nabídky. Hodnocení nabídek bylo provedeno dle hodnotících kritérií – nejnižší nabídková cena.

 9. Z doručených nabídek byla jedna nekompletní - došlo k jejímu vyloučení. Druhá a třetí nabídka splnila všechny požadavky. O vítězi rozhodla nabízená cena.

 10. Výsledek hodnotícího procesu: podpis smlouvy s vítěznou firmou

 11. Celková předpokládaná hodnota celého předmětu zakázky 1.980.000 Kč včetně DPH, tj. 1.636.363,64 bez DPH. • Vysoutěžená cena předmětu díla je 1.920.270 Kč včetně DPH, tj. 1.587.000 bez DPH.

 12. PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍZadávací dokumentace byla zpracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci veřejné zakázky malého rozsahu.

 13. Předmět plnění veřejné zakázky

 14. vytvoření interaktivní elektronické formy 12 knih – učebnic ve formátech vhodných pro mobilní zařízení vybavená operačními systémy iOS, Android jakož i ve formátech vhodných pro zařízení s webovým prohlížečem. Učebnice budou šířeny formou samostatné čtečky umožňující poznámky žáků. Poznámky budou sdíleny do knih žáků mezi verzemi (iOS, Android);

 15. zajištění příprav žádostí, podání žádostí a získání ISBN (International Standard BookNumber, mezinárodní standardní číslo knihy) pro každou jednotlivou vytvořenou elektronickou učebnici, a to jménem a na účet zadavatele;

 16. zajištění přípravy žádosti, podání žádosti a získání schvalovací doložky udělované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) podle § 27 odst. 1 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro každou jednotlivou elektronickou učebnici a to jménem a na účet objednatele;

 17. zaznamenání obsahu každé jednotlivé elektronické učebnice na elektronický nosič Elektronickým nosičem bude vnitřní paměť mobilního zařízení, dále pak CD pro učebnice určené pro WEB;

 18. poskytnutí licence k užití elektronických učebnic v rozsahu stanoveném obchodními podmínkami;

 19. zajištění distribuce jednotlivých elektronických učebnic cílové skupině; distribuce bude probíhat formou dálkového přístupu zdarma, a to na základě uvedení přihlašovacího jména a hesla, které zadavatel poskytne okruhu subjektů dle svého uvážení. Distribuce bude probíhat na náklady uchazeče prostřednictvím webových stránek určených zadavatelem, odkud budou elektronické učebnice zdarma dostupné. Zadavatel poskytne součinnost při úpravě www stránek pro potřeby projektu.

 20. Děkuji za pozornost.