Hariduskorraldus - PowerPoint PPT Presentation

garson
hariduskorraldus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hariduskorraldus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hariduskorraldus

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Hariduskorraldus
162 Views
Download Presentation

Hariduskorraldus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hariduskorraldus Olav Aarna

  2. Töörühma koosseis • Olav Aarna • Tiina Annus • Anu Toots • Eimar Veldre • Ene-Mall Vernik-Tuubel • 2 EHF toimkonna laiendatud koosolekut

  3. Töörühmale seatud eesmärk • Luua kooskõlastatud arusaam Eestile sobivast elukestva õppe korraldusest, mis aitaks kaasa Eesti haridussüsteemi (elukestva õppe süsteemi) tihedamale seostatusele ühiskonna ja majandusarengu vajadustega ning õppurite ootuste ja eelistustega

  4. Strateegiline eesmärk 2020 (1) • Täna suhteliselt eraldi toimivad haridussüsteemi osad on saanud ühtseks elukestva õppe süsteemiks: • Toimib elukestva õppe kvaliteedi tagamise terviklik süsteem, mis haarab üldhariduse, kutsehariduse, kõrghariduse ja täiskasvanuhariduse • Toimib elukestva õppe pikaajalise ja keskpika perspektiiviga kavandamise terviklik, erinevaid sihtgruppe kaasav süsteem

  5. Strateegiline eesmärk 2020 (2) • Loodud on elukestva õppe õigusliku reguleerimise terviklik süsteem • Loodud on elukestva õppe erinevate sihtrühmade vajadusi rahuldav ja efektiivselt toimiv õppeasutuste võrk • Loodud on elukestva õppe rahastamise mudel, mis tagab õpivõimaluste õiglase kättesaadavuse erinevatele sihtrühmadele

  6. Kompetentsuse ring Oodatav kompetentsus ÜHI SKOND Riik- likud õppe- kavad Kompe- tentsuse stan- dardid Tege- vused Õppe- kavad Päde- vused Õ P E KVALIFIKATSIOONISÜSTEEM Kvali- fikats-i tunnis- tused Kvalifikat- siooni andmine Vastavus- hindamine Õpitulemuste hindamine Tegelik kompetentsus

  7. Kus me täna oleme? Suur osa “tükke” on olemas, aga need ei moodusta terviklikku süsteemi!

  8. Tänan!