Ջրամատակարարման բարելավումը
Download
1 / 27

- PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Ջրամատակարարման բարելավումը 2012թ. ²åñÇÉÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ. سÛÇë 2012. Պայմանագրի 1-ին տարվա տվյալները նշանակալի չեն:. Պայմանագրի 1-ին տարվա տվյալները նշանակալի չեն:. Պայմանագրի 1-ին տարվա տվյալները նշանակալի չեն:. Պայմանագրի 1-ին տարվա տվյալները նշանակալի չեն:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - garrison-meadows


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2012

Ջրամատակարարման բարելավումը

2012թ. ²åñÇÉÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ

سÛÇë 2012


2012

Պայմանագրի 1-ին տարվա տվյալները նշանակալի չեն:


2012

Պայմանագրի 1-ին տարվա տվյալները նշանակալի չեն:


2012

Պայմանագրի 1-ին տարվա տվյալները նշանակալի չեն:


2012

Պայմանագրի 1-ին տարվա տվյալները նշանակալի չեն:


2012

Պայմանագրի 1-ին տարվա տվյալները նշանակալի չեն:2012

æñ³ã³փ»ñÇ óáõóÙáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Óև³íáñ³Í ѳëáõÛÃ

(ѳ½.ËÙ/ûñ)

Direction Financière Europe


2012

ä³Ñå³ÝÙ³Ý íñ³ Óև³íáñ³Í ѳëáõÛà և ì»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ÀݹɳÛÝí³Í ²ß˳ï³ÝùÝ»ñǦ Íñ³·ñÇ (äìÀ²Ì) ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ

Çñ³Ï³Ý³óí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ

 • ì³ñӳϳÉáõÃÛ³Ý å³Ûٳݳ·ñÇ 10 ï³ñÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ äìÀ² Íñ³·ñáí ݳ˳ï»ëí³Í ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É 10,64 ÙÉñ¹ ¹ñ³ÙÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ

 • ä³Ûٳݳ·ñ³ÛÇÝ 6 ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝóóùáõ٠ϳï³ñí»É ¿ 5,8 ÙÉñ¹ ¹ñ³ÙÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ` ä³Ûٳݳ·ñáí ݳ˳ï»ëí³Í 4,8 ÙÉñ¹ ¹ñ³ÙÇ փá˳ñ»Ý

 • ä³Ûٳݳ·ñ³ÛÇÝ 6-ñ¹ ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý 1,3 ÙÉñ¹ ¹ñ³ÙÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ, áñÇó`

  • 369,1 ÙÉÝ ¹ñ³Ù`Ùáï 6 ÏÙ çñ³·Í»ñÇ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ,

  • 156,7 ÙÉÝ ¹ñ³Ù`Ùáï 1,6 ÏÙ ÏáÛáõÕ³·Í»ñÇ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ,

  • 112,3 ÙÉÝ ¹ñ³Ù`149 Ñ³ï ¹Çï³Ñáñ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ և í»ñ³Ï³éáõóáõÙ,

  • 166,1 ÙÉÝ ¹ñ³Ù`ѳٳϳñ·Ç µ³ñ»É³íÙ³Ý ³ÛÉ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ,

  • 64,4 ÙÉÝ ¹ñ³Ù`ºææÌ í³ñϳÛÇÝ Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³ÝóíáÕ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó íճ³ñáõÙ,

  • 414,5 ÙÉÝ ¹ñ³Ù`íóñ³í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇó Ñ»ïá ³ëý³Éï³å³ïÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ:


 • 2012

  гٳß˳ñѳÛÇÝ íñ³ Óև³íáñ³Í ѳëáõÛà Բ³ÝÏÇ ÙÇçáóÝ»ñáí Çñ³Ï³Ý³óí³Í ºñև³ÝÇ æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý և æñ³Ñ»é³óÙ³Ýí³ñϳÛÇÝ Íñ³·ñÇ (ºææÌ) ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ

  • ºææÌ í³ñϳÛÇÝ Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ 2006-2011ÃÃ. Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý 4,9 ÙÉñ¹ ¹ñ³ÙÇ ßÇÝ. ÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ, áñÇó`

  • 2188,9 ÙÉÝ ¹ñ³Ù`Ùáï40 ÏÙ çñ³·Í»ñÇ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ:

  • 503,4 ÙÉÝ ¹ñ³Ù` Ùáï 5,4 ÏÙ ÏáÛáõÕ³·Í»ñÇ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ:

  • 202,4 ÙÉÝ ¹ñ³Ù` 165 Ñ³ï µ³Ï³ÛÇÝ åáÙå³Ï³Û³ÝÝ»ñÇ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ ¨ ųٳݳϳÏÇó åáÙå»ñÇï»Õ³¹ñáõÙ:

  • 833,5 ÙÉÝ ¹ñ³Ù` سñ³ß, ÈáõϳßÇÝ, ¾É»Ïïñ³É³Ùå»ñ,և ø³Ý³ù»é ì»ñÇÝúÎæ-Ý»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ áõí»ñ³Ï³éáõóáõÙ:

  • 666,5 ÙÉÝ ¹ñ³Ù` ¶ÛáõÙáõßÇ, ²ñ½ÝÇÇ, ¶³éÝÇÇ, ²ñ³ñ³ïÛ³Ý åáÙå³Ï³Û³ÝÝ»ñÇ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ և ÝáñåáÙå»ñÇï»Õ³¹ñáõÙ: ²ñ½ÝÇÇ և ¶³éÝÇÇ ë³Ý. ·áïÇÝ»ñÇ çñѳí³ùÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ áõí»ñ³Ï³éáõóáõÙ

  • 138,8 ÙÉÝ ¹ñ³Ù` 9 ѳï ùÉáñ³Ï³Û³ÝÝ»ñÇ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ և ÝáñùÉáñ³óÙ³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ:

  • 200,7 ÙÉÝ ¹ñ³Ù` ù³Õ³ù ÙïÝáÕ çñ³ï³ñÝ»ñÇ íñ³ çñÃáÕև û¹³Ñ»é փ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ýáñ»ñáíփá˳ñÇÝáõÙ:

  • 154,4 ÙÉÝ ¹ñ³Ù` úÎæ-Ý»ñÇ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ, ÙáÝï³ÅáõÙ:

  ì³ñϳÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ ëÕáõÃÛ³Ý å³ïճ³éáí, 2011Ã. ï³ñ»í»ñçÇÝ, ºñև³Ý æáõñ ՓԲԸ-ի ÙÇçáóÝ»ñÇó Çñ³Ï³Ý³óí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó íճ³ñí»ó Ùáï 64 ÙÉÝ ¹ñ³Ù:


  2012

  貼زì²ðàôÂÚàôÜ ºì Üä²î²Îܺð íñ³ Óև³íáñ³Í ѳëáõÛÃ


  2012
  ä²Úزܲ¶ðÆ ¼²ð¶²òàôØ ºì βè²ì²ðàôØ

  • è³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ

  • Üå³ï³ÏÝ»ñ 2012Ã.

  ÜٳݳϳݳóÝ»É ³ÛÝ ËݹÇñÝ»ñÁ, áñáÝù ³ñ·»Éù »Ý ѳݹÇë³ÝáõÙ ì³ñӳϳÉáõÃÛ³Ý ä³Ûٳݳ·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ, í»ñÉáõÍ»É Çñ³íÇճ³ÏÁ և ³é³ç³ñÏ»É ³Û¹ ËݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ:

  • µ³ñ»É³í»É çñ³ã³փ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙÁ, í»ñçÇÝÝ»ñë ë»փ³Ï³Ý ïݳïÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇó ï»Õ³փáË»Éáí ѳÝñ³ÛÇÝ Ñ³ïí³Í (ë³Ñٳݳ½³ïÙ³Ý Ï»ï):

  • Ý»ñϳ۳óÝ»É Ýáñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝ, áñÁ çñ³ã³փ»ñÇ Ñ»é³Ñ³ñ ÁÝûñóÙ³Ý Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³: سïݳÝᯐ ýÇݳÝë³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÁ:

  • Êáõë³փ»É µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ýáñ ó³Ýó»ñÇ /³Ýѳï³Ï³Ý çñ³·Í»ñÇ/ ϳéáõóáõÙÇó, ÇÝãå»ë ݳև ë³ÑÙ³Ý»É ‘’Ù»Ï å³ïáõѳÝÇ’’ ëϽµáõÝù ºæ ѳճ³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ:


  2012
  гÕáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ Î²è²ì²ðàôØ

  • è³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ

  • Üå³ï³ÏÝ»ñ 2012Ã.

   • ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Éñ³ïíáõÃÛ³Ý Ñ»ï ³ß˳ï³ÝùáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ` ¼ÈØ-Ý»ñÇ Ñ»ï ³ÏïÇí ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛáõÝ »í ѳÝñáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ ¹ñ³Ï³Ý Ñ»ÕÇݳÏáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åݹáõÙ:

   • ²ñï³ùÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ`

    • Èñ³ïíáõÃÛáõÝ– Éñ³ïí³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇÝ»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇÑ»ïѳٳ·áñͳÏóáõÃÛáõÝ,

    • ¶áí³½¹– ·áí³½¹³ÛÇÝ ï»ë³ÝÛáõûñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ µ³ñÓñí³ñϳÝÇßáõÝ»óáÕÑ»éáõëï³³ÉÇùÝ»ñáõÙ,

    • ØÇçáó³éáõÙÝ»ñ– ï³ñµ»ñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÝ»ñùÇÝ »õ ³ñï³ùÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí

  гÝñáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ ³Ùñ³åݹ»É çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ñ³Ï³Ý

  Ñ»ÕÇݳÏáÃÛáõÝÁ:


  2012
  гֳËáñ¹Ý»ñÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ

  • è³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ

  • Üå³ï³ÏÝ»ñ 2012Ã.

   • ²å³Ñáí»É ѳÝñáõÃÛ³ÝÁ Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÇÝ Ý»ñϳ۳óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ:

   • ²å³Ñáí»É ²ÝÏ³Ë î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ²áõ¹ÇïáñÇ ÏáÕÙÇó·Ý³Ñ³ïÙ³Ý »Ýóϳ ϳï³ñáÕ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ä³Ûٳݳ·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ٳϳñ¹³ÏÁ,

   • гÝñáõÃÛ³ÝÁ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ¹³¹³ñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Çñ³½»ÏÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛáõÝ Ñ»é³Ñ³Õáñ¹ÏóáõÃÛ³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÑ»ï, ÇÝãÁ¨ ϵ³ñ»É³íÇ 1-85 ͳé³ÛáõÃÛ³Ý áñ³ÏÁ:

   • гճ³Ëáñ¹Ý»ñÇëå³ë³ñÏÙ³ÝÏ»ÝïñáÝÝ»ñdzß˳ï³ÝùÝ»ñdzñ¹Ûáõݳí»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙ, ÇÝãÁ ϵ»ñÇ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÇ ·áÑáõݳÏáõÃ۳ݳí»É³óÙ³Ý:

  Բ³ñ»É³í»É ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñáճϳÝáõÃÛáõÝÁ, µ³ñÓñ³óÝ»É Ñ»ÕÇݳÏáõÃÛáõÝÁ »õ

  ½³ñ·³óÝ»É µÇ½Ý»ëÑݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ


  2012
  î»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ï³ï³ñáճϳÝáõÃÛáõÝ »õ ߳ѳ·áñÍÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñ

  • è³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ

  • Üå³ï³ÏÝ»ñ 2012Ã.

   ¾É.¾Ý»ñ·Ç³ÛÇ Ï³é³í³ñáõÙ

  • ¾É.¿Ý»ñ·Ç³ÛÇû·³ïá·ñÍÙ³Ý »õ ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ýí³½»óÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ` ٻ˳ÝÇÏ³Ï³Ý »Õ³Ý³Ïáíçñ³éÇÑݳñ³íáñÇÝëÝí³½»óáõÙ:

   Ðáë³ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ýí³½»óÙ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ– ËÙ»ÉáõçñÇ µ³ßËÇã ó³Ýó

  • ¶áïdzíáñÙ³Ý »õ ³ÛÉ Íñ³·ñ»ñ, áñáÝù Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í »Ý Ýí³½»óÝ»Éáõ çñ³ÏáñáõëïÝ»ñÝ áõÑ»ï»õ³µ³ñ çñ³éÇ Í³í³ÉÝ»ñÁ:

  • µ³Ï³ÛÇÝåáÙå³Ï³Û³ÝÝ»ñÇ »õ ó³Ýó»ñÇ ³ñ¹Ûáõݳí»ï áõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙ:

  ޳ѳ·áñÍÙ³Ý Ï³ï³ñáճϳÝáõÃÛ³Ý µ³ñ»É³íáõÙ, çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ß³ñáõݳϳ-

  ϳÝáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñ»É³íáõÙ, ͳËë»ñÇÝí³½»óáõÙ »õ ¿É.¿Ý»ñ·Ç³ÛÇϳé³í³ñáõÙ:


  2012
  î»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ï³ï³ñáճϳÝáõÃÛáõÝ »í ߳ѳ·áñÍÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñ

  • гٳϳñ·»ñÇ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óáõÙ (ųٳݳ³ÏÇó ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ»õ ë³ñù»ñÇ ÏÇñ³éáõÙ):

  • µ³ßËÇã ó³ÝóáõÙ ï»Õ³¹ñí³Í γñ·³íáñÇã ë³ñù»ñÇ ÙÇçáóáí ó³Ýó»ñÇ é»ÅÇÙÇϳñ·³íáñáõÙ: ¸ñ³Ýó³ñ¹Ûáõݳí»ï³ß˳ï³Ýùdzå³ÑáíáõÙ: γñ³·³µ»ñÙ³Ýáñï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇÏÇñ³éٳٵ çñÇËݳÛáÕáõÃ۳ݳå³ÑáíáõÙ:

  • гٳϳñ·áõÙ ï»Õ³¹ñí³Í ¿É»Ïïñ³Ù³·ÝÇë³Ï³ÝͳËë³ã³փ»ñÇ, ÇÝãå»ëݳեւúÎæ-Ý»ñáõÙï»Õ³¹ñí³ÍáõÉïñ³Ó³ÛݳÛÇÝٳϳñ¹³Ï³ã³փ»ñdzß˳ï³ÝùÇÙßï³¹Çï³ñÏáõÙ, ѳٳå³ï³ëË³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ µ³½³ÛÇëï»ÕÍáõÙ, ¨ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ:

  • êå³ë³ñÏÙ³Ý ï³ñ³ÍùÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³Ûù³ñ ³åûñÇÝÇ ÙdzóáõÙÝ»ñÇ ¹»Ù:


  2012
  î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý î»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ »í

  • è³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ

  • Üå³ï³ÏÝ»ñ 2012Ã.

   • ºæ-Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÝ»ñùÇÝé»ëáõñëÝ»ñÇѳßíÇÝëï»ÕÍí³Í ·ÝáõÙÝ»ñÇѳٳϳñ·ã³ÛÇÝÍñ³·ÇñÁÝå³ï³Ï³áõÕÕí³Í ¿ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ ·ÝáõÙÝ»ñÇûå»ñ³ïÇíáõÃÛáõÝÝáõ ³ñ¹Ûáõݳí»ïáõÃÛáõÝÁ:

   • ²í³ñïí»É »õ ߳ѳ·áñÍíáõÙ ¿ سñ¹Ï³ÛÇÝé»ëáõñëÝ»ñÇïíÛ³ÉÝ»ñÇ µ³½³ÛÇÍñ³·ÇñÁ, áñݳÝÑñ³Å»ßïѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ»ñϳ۳óÙ³ÝÑݳñ³íáñáõÃÛ³Ùµ ٻͳå»ëûųݹ³ÏáõÙ ¿ ջϳí³ñáõÃÛ³ÝáñáßáõÙÝ»ñϳ۳óÝ»ÉáõÝ:

   • гëáõó·ñÙ³Ý »õ ѳí³ù³·ñÙ³Ý Íñ³·ñ³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÙÁ å»ïù ¿ փáփáËáõÃÛ³Ý »ÝóñÏíÇ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ݻóÝ»Éáõ ѳٳր:

  ºæ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ѳٳϳñ·Ç ûåïÇÙǽ³óáõÙ »í îî ͳËë»ñÇ Ýí³½»óáõÙ