slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Istota propozycji

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Istota propozycji - PowerPoint PPT Presentation


  • 113 Views
  • Uploaded on

Zmiana terminu składania wniosku o płatność ostateczną w działaniu 413 Wdrażanie LSR Warszawa, 25 lipca 2013 r. Istota propozycji. zmiana przepisów regulujących kwestię terminu składania i rozpatrywania wniosku o płatność ostateczną w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Istota propozycji' - garin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Zmiana terminu składania wniosku o płatność ostateczną w działaniu 413 Wdrażanie LSRWarszawa, 25 lipca 2013 r.

istota propozycji
Istota propozycji

zmiana przepisów regulujących kwestię terminu składania i rozpatrywania wniosku o płatność ostateczną w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”:

przesunięcie terminu składania WoP ostateczną do 30 czerwca 2015 r.

na wniosek samorządu województwa małopolskiego

obowi zuj cy stan prawny 1 z 4
Obowiązujący stan prawny (1 z 4)

zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 oraz § 34 pkt 7 lit. a rozporządzenia dla działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” WoP ostateczną dla wszystkich 4 typów operacji realizowanych w ramach działania 413 musi być złożony do 31 grudnia 2014 r.;

termin rozpatrzenia: WoPP 3 – 5 miesięcy (w zależności od typu operacji realizowanej w ramach działania 413) od dnia przekazania go do właściwego podmiotu wdrażającego;

obowi zuj cy stan prawny 2 z 4
Obowiązujący stan prawny (2 z 4)

okoliczności skutkujące wstrzymaniem biegu terminu na rozpatrzenie WoPP określone są w przepisach rozporządzeń dla poszczególnych rodzajów operacji;

w przypadku małych projektów są to m.in.:

dwukrotne uzupełnienia (trwające każdorazowo 14 dni),

wydłużenie terminu przez SW (max o 1 miesiąc),

na prośbę wnioskodawcy (max o 6 miesięcy),

obowi zuj cy stan prawny 3 z 4
Obowiązujący stan prawny (3 z 4)

(c.d)

(w przypadku małych projektów są to m.in.:)

w związku z dokonaniem przez wnioskodawcę jednej zmiany we wniosku (o 1 miesiąc),

dodatkowa opinia innego podmiotu (max o 2 miesiące),

kontrola wyboru przez LGD (max o 1 miesiąc),

dwukrotne wezwanie LGD do uzupełnienia/korekty dokumentacji wyboru (bez terminu, ale można przyjąć, że ok. 3 tyg.)

obowi zuj cy stan prawny 4 z 4
Obowiązujący stan prawny (4 z 4)

środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane na warunkach określonych w umowie (§ 19 rozporządzenia dla działania 413, ale analogiczny przepis znajduje się w rozporządzeniach dla poszczególnych rodzajów operacji).

konkluzja
Konkluzja

Konieczne jest wprowadzenie mechanizmu, który zapewni, że postępowania w sprawie przyznania pomocy prowadzone w ostatnich naborach zostaną zakończone w najkrótszym możliwym czasie.

W tym celu poza zmianą terminu na złożenie WoP ostateczną, konieczne jest wprowadzenie szeregu zmian dotyczących etapu przyznania pomocy.

Należy podkreślić, że poniższe zmiany dotyczyć będą wszystkich typów operacji realizowanych w ramach działania 413 tj. małych projektów oraz operacji z zakresu osi 3.

zmiany przyznanie pomocy 1 z 4
Zmiany – przyznanie pomocy (1 z 4)

określenie terminu w jakim muszą zakończyć się ostatnie nabory wniosków w ramach działania 413: nie później niż 30 września 2014 r.;

ograniczenie czasu na uzupełnienie wniosku(z 14 do 7 dni) lub alternatywnie wprowadzenie możliwości tylko jednokrotnego uzupełnienia;

zmiany przyznanie pomocy 2 z 4
Zmiany – przyznanie pomocy (2 z 4)

przyspieszenie tempa obsługi wniosku poprzez zniesienie możliwości:

wydłużenia czasu oceny wniosku przez podmiot wdrażający (wskazywania nowego terminu rozpatrzenia wniosku, w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie określonym w przepisach rozporządzeń dla poszczególnych rodzajów operacji);

przywrócenia terminu wykonania i wydłużenia czasu na wykonanie określonych czynności w trakcie postępowania przez wnioskodawcę;

zmiany przyznanie pomocy 3 z 4
Zmiany – przyznanie pomocy (3 z 4)

(c.d.)

(przyspieszenie tempa obsługi wniosku poprzez zniesienie możliwości:)

dokonania przez wnioskodawcę zmian we wniosku w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, poza zmianami wynikającymi z wezwań podmiotu wdrażającego;

wstrzymania biegu terminu w przypadku wystąpienia przez podmiot wdrażający o dodatkową opinię innego podmiotu.

zmiany przyznanie pomocy 4 z 4
Zmiany – przyznanie pomocy (4 z 4)

określenie, że powyższe ograniczenia będą miały zastosowanie w przypadku naborów, które rozpoczną się 1 czerwca 2014 r. lub później;

zmiany p atno 1 z 1
Zmiany – płatność (1 z 1)

konieczne jest ograniczenie możliwości wydłużania terminu rozpatrywania WoP;

bieg terminu wstrzymywałyby jedynie uzupełnienia wniosku:

skrócenie terminu (z 14 do 7 dni) lub alternatywnie wprowadzenie możliwości tylko jednokrotnego uzupełnienia;

Zmiany te miałyby zastosowanie do wniosków o płatność złożonych w 2015 r.;

413 vs 431
413 vs 431

informacja o kwotach dokonanych refundacji w ramach działania 413 jest dla LGD kluczowa z punktu widzenia możliwości ostatecznego rozliczenia kosztów bieżących w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”;

obowi zuj cy stan prawny
Obowiązujący stan prawny

zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzenia dla działania „Funkcjonowanie (…)”, koszty bieżące przekraczające 15% sumy zrefundowanych kosztów kwalifikowalnych wszystkich operacji objętych opracowaną przez LGD strategią i zrealizowanych w ramach działań 413, 421 i 431, nie są kosztami kwalifikowalnymi.

413 vs 431 konkluzja
413 vs 431 - konkluzja

w sytuacji przesunięcia terminu złożenia wniosku o płatność ostateczną w działaniu 413 także na 30 czerwca 2015 r., konieczna jest równoczesna zmiana przepisów rozporządzenia dla działania 431;

431 zmiany
431 - zmiany

wprowadzenie przepisu wskazującego, że w przypadku wniosku o płatność ostateczną, płatność musi być dokonana nie później niż np. 30 listopada 2015 r.,

powód: podstawą do wyliczenia limitu kosztów bieżących przysługującego danej LGD będzie refundacja w oparciu o wnioski o płatność ostateczną złożone w ramach działań 413 i 421.

zalety 1 z 2
Zalety (1 z 2)

Wydłużenie terminu na złożenie WoP ostateczną w ramach działania 413 może korzystnie wpłynąć na liczbę projektów możliwych do realizacji w ramach naborów wniosków trwających w III kwartale 2014 r., co mogłoby przełożyć się na większą kontraktację środków w ramach tych naborów, a więc zwiększenie stopnia realizacji strategii. W szczególności biorąc pod uwagę, że działanie 413 zostało uruchomione stosunkowo późno (początek 2010 r.), a obecny stan kontraktacji środków stwarza zagrożenie ich niewykorzystania.

zalety 2 z 2
Zalety (2 z 2)

Dookreślenie terminu na przeprowadzenie ostatniego naboru wyeliminuje ewentualne wątpliwości i pozwoli zapobiec sytuacji w której przez przeoczenie termin ostatniego naboru nie zostanie zaplanowany w sposób racjonalny, przy uwzględnieniu realnych możliwości jego obsługi zarówno przez podmiot wdrażający jak i LGD.

Przyspieszenie tempa obsługi WoPP oraz WoP.

wady 1 z 3
Wady (1 z 3)

Ograniczenie możliwości realokacji wszystkich ostatecznie niewykorzystanych środków osi 4 na inną oś Programu.

Przesunięcie terminu na złożenie WoP ostateczną w działaniu 413 może zostać odebrane jako zachęta do opóźnienia zakończenia realizacji operacji i masowe składanie wniosków w ostatnim możliwym terminie, co z dużym prawdopodobieństwem spowoduje spiętrzenie prac w samorządach województw i dalsze opóźnienia w obsłudze wniosków i wypłacie środków.

wady 2 z 3
Wady (2 z 3)

Konieczność jednoczesnych bardzo poważnych zmian systemowych w działaniach 413 oraz 431 – brak stabilności prawa.

Konieczność wprowadzenia ograniczeń (zarówno dla podmiotu wdrażającego jak i wnioskodawców) w zakresie możliwości przedłużania terminów, uzupełnień i zmian we wnioskach (o przyznanie pomocy oraz o płatność).

Trudności w przygotowaniu przez LGD sprawozdania z realizacji LSR.

wady 3 z 3
Wady (3 z 3)

Nierozpatrzenie WoPP przez podmioty wdrażające w terminie umożliwiającym realizację operacji oraz jej rozliczenie (złożenie WoP ostateczną) może skutkować znaczącym wzrostem występowania przez wnioskodawców do sądu ze skargą na bezczynność/opieszałość organu i żądaniem zadośćuczynienia. W sytuacji orzekania przez sądy na korzyść wnioskodawców, może zaistnieć konieczność wypłaty odszkodowań ze środków własnych SW/ARiMR.