slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Primární prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení PowerPoint Presentation
Download Presentation
Primární prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Primární prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení - PowerPoint PPT Presentation

gari
184 Views
Download Presentation

Primární prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Primární prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení Mgr. Zuzana Hamanová krajský školský koordinátor prevence Krajský úřad Pardubického kraje

 2. Legislativa pro oblast prevence • zákon č.561/2004 Sb., (školský zákon) (§ 29 – odst.1 , který ukládá vytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí, žáků a studentů a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů) • zákon č. 379/2005 Sb.,o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (jednoznačně vymezuje postupy škol v situacích,kdy dojde k výskytu tohoto rizikového chování)

 3. Legislativa pro oblast prevence • Zákon č. 563/ 2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - ČÁST ČTVRTÁ § 9a - „Pedagogickému pracovníkovi, který vedle přímé pedagogické činnosti 8a) vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, 8c) se poskytuje příplatek ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně.“ • Vyhláška č. 317/2005 Sb.,o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků….stanovuje nezbytné kvalifikační předpoklady pro výkon specializovaných činností

 4. Legislativa pro oblast prevence • vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních • Metodické doporučení k primární prevenci RCH čj. 2129/2010-28→vymezena škála typů rizikového chování v jednotlivých přílohách

 5. Povinnosti školy • V rámci školních řádů vydefinovat rizikové aspekty, které ve škole nemají místo • jasně stanovit opatření, pokud dojde k porušení některého z bodu řádu • Se školním řádem seznámit děti, žáky,pedagogy i rodiče → předcházení možným problémům již v zárodku

 6. Minimální preventivní program • Konkrétní dokument školy, který primární prevenci a její realizaci na škole popisuje z hlediska priorit a cílů • Je zpracován na 1 školní rok školním metodikem prevence • Podléhá kontrole České školní inspekce • Jeho vyhodnocení je součástí výroční zprávy o činnosti školy

 7. Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Pk na období 2012-2014 • v říjnu 2012 byl vypracován a schválen Krajský plán prevence rizikového chování Pk na období 2012 - 2014 • hlavním úkolem je provázat MPP a regionální programy s cílem zohlednění místních a specifických problémů škol • v průběhu roku bude proveden monitoring rizikového chování v MŠ,ZŠ i SŠ • pokračovat v realizacích pravidelných setkání ŠMP,VP a MP při PPP ve všech okresech kraje

 8. Krajské centrum primární prevence • Je součástí PPP v Ústí nad Orlicí • koordinuje primární prevenci RCH na školách a školských zařízeních v Pardubickém kraji • poskytuje služby v rámci primární prevence pro školy v Pardubickém kraji • od roku 2010 • www.pppuo.cz/centrumPP

 9. Webové stránky k prevenci a ochraně zdraví • www.klickevzdelani.cz – portál Pardubického kraje • www.msmt.cz • www.prevence-info.cz • www.vychovakezdravi.cz

 10. Kontakty Krajský školský koordinátor prevence: Mgr. Zuzana Hamanová Krajský úřad Pardubického kraje Komenského nám. 125 532 11 Pardubice tel.: 466 026 240 mail.:zuzana.hamanova@pardubickykraj.cz

 11. Kontakty - Metodici prevence v PPP • Pardubice:PaedDr. Jiří Knoll • tel.: 466 410 327-8 • Chrudim Mgr. František Krampota • tel.: 469 621 187 • Ústí n. Orlicí: PhDr. Petra Novotná • tel.: 465 521 296 • Svitavy Mgr. Vlasta Tvrdíková • tel.: 461 532 486

 12. Kontakty MŠMT ČR: tel.: 234 811 111 • Mgr. Martina Budinskátel.: 234 811 331martina.budinska@msmt.cz • Ing. Radka Heřmánkovátel.: 234 811 554radka.hermankova@msmt.cz • Mgr. Vladimír Sklenář tel.: 234 811 698vladimir.sklenar@msmt.cz

 13. Dotační řízení MŠMT ČR na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování Poskytovatel dotace:MŠMT ČR na období 2013-2018 Vyhlášení: internetové stránky MŠMT ČR www.msmt.cz (sekce Speciální a inkluzivní vzdělávání a poradenství-Prevence-Dotace). Žadatelé: - školy a školská zařízení - občanská sdružení - obecně prospěšné společnosti Termín pro podání žádosti:do 30. 09. (elektronicky v listinné podobě na předepsaném formuláři MŠMT ČR)

 14. Dotační řízení MŠMT ČR na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování • Zaměření projektů: • programy dlouhodobé a vzdělávací projekty zaměřené na oblast specifické primární prevence • max. částka na 1 rok: 80 000,- Kč • komplexní programy, ne jednorázové akce • podrobné informace na školském portálu Pk • v současné době probíhá jednání na MF – čerstvá info z MŠMTdotaci lze čerpat dle projektu v daném roce – v rozmezí  od 1.1.2013 do 31.12.2013. Od příštího roku již bude rozhodné datum na rozhodnutí.

 15. Děkuji za vaši pozornost. Mgr. Zuzana Hamanová krajský školský koordinátor prevence