slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Scrisoarea a III-a PowerPoint Presentation
Download Presentation
Scrisoarea a III-a

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Scrisoarea a III-a - PowerPoint PPT Presentation


 • 532 Views
 • Uploaded on

Scrisoarea a III-a. de Mihai Eminescu. Introducere. Marele nostru poet , luceafărul poeziei româneşti , valoare de nepreţuit în literatura română , Mihai Eminescu a scris numeroase pagini de literatură , în special poezie .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Scrisoarea a III-a


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Scrisoarea a III-a

de Mihai Eminescu

introducere
Introducere
 • Marelenostrupoet, luceafărulpoezieiromâneşti, valoare de nepreţuitînliteraturaromână, Mihai Eminescu a scrisnumeroasepagini de literatură, înspecialpoezie.
 • Scrisoarea III-a a fost publicată la 1 mai 1881 în revista “Convorbiri literare”, unde poetul a şi debutat.
slide4

Poezia este structuratăpedouăpărţi: prima parte reprezintătrecutulglorios al ostaşilorromâniîncontrastcufalsulpatriotism al contemporanilor. Partea a doua este o satiră la adresasocietăţiiburghezo-moşiereştişi a lipsei de patriotism al contemporanilor.

slide5

Partea I-a a poemului este structuratăpediferitemomente: primeleversuriamintescşiinvocăistoriacreşteriiImperiuluiOtomansub forma unui vis, prinalegorie. Urmeazăapoitablourile de natură, după care începedescrierealupteidintreoastea lui Baiazidşiarmataneînsemnată a lui Mircea celBătrân.

 • Primeleversuridinpartea I reprezintăvisulsultanului. Luna, preschimbatăînfecioară este iubitasultanuluidinsearaaceea. Acestadescriefrumuseţealuniiîncontrastcuîntreaganatură. Cu ajutorulepitetelor se realizeazăportretulluniipreschimbatăînfecioarăodatăcudescriereanopţii:

“Vede cum dincerurilunalunecăşi se coboară

Şi s-apropie de dânsulpreschinbatăînfecioară.

Înfloreacărarea ca de pasulblândeiprimăveri;

Ochiieisuntplini de umbratăinuitelordureri;

Codrii se înfiorează de atâtafrumuseţe,

Apele-ncreţescîntremurstrăveziilorlorfeţe”.

 • Înaceste ultime douăversuri, Eminescu foloseştepersonificarea ca mijocartisticşi o serie de metaforemenitesăaccentuezecadrulnocturn, selenar.
slide6

Portretullunii este un simbol al frumuseţiicreând un tablou de vrajăcuajutorulmotivelorromantice. Acesttablou ne introduceînvisulsultanuluiundepoetulfoloseşteacumularea de imaginivizualeşi auditive care adâncescputerea de vrajăşi vis.

“Ea, şezândcu el alături, mânafină i-o întinde,

Păruleicelnegru-n valuri de mătasă se desprinde”.

slide7

Dând glas puteriimagice a visului, poetul se foloseşte de această imagine pentru a accentua dorinţa de mărire a sultanului, care, prinversul“Las’ săleg a mea viaţă de a ta… Înbraţu-mi vino”,puneînevidenţădorinţa de mărire a sultanului. Totdinacesttablou face parte şivisulsultanuluipentrucucerirealumii. Dispariţialumiitulburăimagineaşivisulia o altădirecţie: dininimasultanuluicreştehalucinant un copacuriaşsub a căruiumbră se întindeîntregul univers. CopaculreprezintăsimbolulformăriişimăririiImperiuluiOtoman. Prinintermediulimaginilorvizualeşi auditive se relevăcucerirealumii. Sultanulvisează la toatebogăţiilelumii:

“Iar înpatrupărţi a lumiivedeşirurimunţii mari

Atlasul, Caucazul, TaurulşiBalcaniiseculari;

VedeEufratulşi Tigris, Nilul, Dunăreabătrână

Umbra arboreluifalnicpestetoate e stăpână”,

 • precumşicucerireaRomei:

“Însăfrunzele-ascuţite se îndoaiedupăvânt

ŞideasupraRomei se înclină la pământ”.

 • Aici are loctrezirea la realitate, visulsultanuluiluândproporţiileunei mari dorinţe ce, credesultanul, este trimisă de la “Profet”, că“Pe-o clipă se-nălţase, chiarîn rai la Mohamet”.Atunci el pricepeşiînţelegevisulcăacestatrebuiesădevină o realitate, căImperiulOtoman este sortit uneicuceriri a lumii.
 • Apoi ne aparimaginigradate, naturaînfiorându-se de lărgireaImperiului, de graniţele sale care nu mai cunoscmargini, sporind an de an.
slide8

“An cu an împărăţiatot mai largă se sporeşte,

Iarăflamuraceaverde se înalţă an cu an,

Neam cu neamurmându-izborulşi sultan după sultan”.

 • Urmeazăapoienumeraţiaşiepitetele care au rolul de a descriefastul, frumuseţea, măreţiaşiputereaarmatelorotomane care au ajuns la graniţeleţăriinoastre cu gânduri de cucerire.

“Vin de-ntunecăpământul la Rovineîncâmpii”.

 • Metafora “întunecăpământul” aratămulţimeaarmateiotomane.
 • Întimp ce armataotomanăintrăcufastînţaranoastră, este introdusaici un element al naturii care parcăameninţăşipregăteşterăzbunareaşilupta:

“Numa-n zareadepărtatăsunăcodrul de stejari”.

 • Ocrotitoareanatură, totdeaunaprietenaromânului, vine şi de aceastădatăînajutorulmiciioasteconduse de mareledomnitor Mircea celBătrân.
 • Imaginile auditive ne introducparcăînaceastăatmosferă de mişcareşiforfotă:

“Sunăcodrul de stejari”.

slide9

În al doileatablou al primeipărţi se reproduce un scurtepisoddramatic, în care elementulpredominant este dialogul. Poetulintroduceacumînjoculsău de idei figura unuidomnitorexemplar – a lui Mircea celBătrân – întruchipareaconducătorului al căruiunicţel este slujireapatriei. Mircea apareîndialogul lui cuBaiazid ca un geniupolitic care face totulpentru a asiguralibertateaşiindependenţapoporuluisău. Dialogul este prezentatgradatiartabloulîncepecudialoguldintre Mircea şiBaiazid. Mircea este prezentat ca un domnitorsimplu, venitdinpopor, dar cumultădemnitate. El nu se lasăînfrântaşauşor:

“La un semndeschisă-i caleaşi s-apropie de cort

Un bătrânatât de simplu, dupăvorbă, după port”.

 • Apoi, este pus înevidenţădialoguldintre Mircea celBătrânşiBaiazid:

“TueştiMircea?

Da-mpărate!

Am venitsă mi te-nchini,

De nu, schimb a ta coroanăîntr-o ramură de spini”.

slide10

ÎntâlnireadintreînţeleptuldomnitorromânşitrufaşulBaiazid, precumşiepisodulluptei de la Rovineevidenţiazăînsuşirilealese ale strămoşilornoştri.r

 • Versurileoferăelementesemnificative ale istorieipoporuluiromândin care înţelegemcuemoţiecă “iubirea de moşie e un zid” (adică de ţară), iarforţelenaturii (râul, ramul) reprezintă un sprijin de nădejde al acestuiaînfaţaduşmanilor. Mircea celBătrânvorbeştecuhotărâreînnumeletuturorromânilor, oameniînsufleţiţi de voinţa de libertate, de sentimentulcelei mai sfintedatorii: apărareaţării.
 • Înacestpoem se remarcăospitalitateaşispiritulpaşnic al lui Mircea, vorbirea lui ceremonioasă, înstilpopular. Baiazidrăspundecu o trufienemăsurată.
 • Accentuareaspaimeiîngrozitoare, înspăimântătoare se face cuajutorulrepeziciunii de descriereşiînşiruirii de verbe. Baiazidîşiconcluzioneazăbiruinţeleşiputeoridrtagostea,orinatura,oriistoria,oricopilariareaprinexemplul de la Nicopole:

“La Nicopolevăzut-ai câtetabere s-au strâns

Ca săsteieînainte-mi ca şizidulneînvins”.

slide11

Răspunsul lui Mircea se caracterizeazăprinvorbireplină de demnitate, solemnitateavorbirii, gradareadiscursului. Puterea sa nu constăînnumărul de oşteni ci îndragostealor de patrie.

 • Înurmătorultablou al acesteipărţi se relevăconfirmareacelorspuse de ceidoiconducători.
 • Dupăaceastaautoruldescrielupta de la Rovine, aceastaconstituind un alttablou dominat de descriere. Armatelesuntnumeroaseiarpentrurelevareaacesteimulţimipoetulfoloseştecuvinteregionalemoldoveneşti ca: împlu, roiesc.
 • Voievodul Mircea este înfruntealuptei, conducearmatele sale care se năpustescasupraduşmanului. Turciiloviţidinplin, se retrag, iarîmpăratulurlă de durere:

“Înzadarstriga-mpăratul ca şileulînturbare;

Umbramorţii se întindetot mai mare, şi mai mare”.

 • Lupta se vede ca o “vijelie-ngrozitoare /Care vine, vine, vine, calcătotulînpicioare”.Sosireacălăreţiloraccentueazădramatismul, încleştarea, înverşunareaşidinamismulluptei.
 • Repetiţia“vine, vine, vine” aratăforţacu care luptăromâniişiiscusinţalor, luptavijelioasăpentrudreptateşilibertate.