etiologie a prevence n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Etiologie a prevence PowerPoint Presentation
Download Presentation
Etiologie a prevence

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Etiologie a prevence - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Etiologie a prevence. Prevence. (z lat. praevenire , předcházet )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Etiologie a prevence


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prevence
Prevence
 • (z lat. praevenire, předcházet)
 • znamenásoustavuopatření, kterámajípředcházetnějakémunežádoucímujevu, například:nemocem, drogovýmzávislostem, zločinům, nehodám, neúspěchuveškole, sociálnímkonfliktům, násilí, ekologickýmkatastrofám a podobně.
 • Takováopatření se nazývajípreventivní.
prevence1
Prevence
 • vezdravotnictví
 • v právu
 • vevýchově
 • v dopravě
depist
Depistáž
 • vedomé, cielené, včasnévyhľadávanienemocnýchalebozdrojovchorôb v celejpopuláciialebovovybranýchskupinách
 • Aktivnívyhledáváníurčitýchdruhůnemocijednoduchýmivyšetřovacímimetodami, kterélzepoužít u velkéskupiny populace.
screening
Screening
 • Vyšetřovánízaúčelemvyhledáváníchorob v jejichčasnýchstádiích, kdypacientještěnemápotíže a příznaky.
 • Cílemscreeninguje brzkérozeznánínemoci v naději, že se včasnýmzásahem a péčípodařísnížitúmrtnost a strádání. I kdyžmůže screening vést k časnějšídiagnóze, ukazuje se, že ne pokaždé testy prospějítestovanéosobě.
 • Nadměrnádiagnóza, chybnádiagnóza a vytvářenífalešnéhopocitubezpečíjsoupotenciálníminežádoucíúčinkyscreeningu.
slide6

Predchádzaťstavomsociálnej a hmotnejnúdze, nepriaznivýmsociálnymudalostiam

 • Eliminovať(vylúčiť)  a zabraňovaťvzniku a šíreniusociálno-patologickýchjavov
 • Poskytovaťúčinnúpomocprivýskyteporúchpsychického, fyzického a sociálnehovývinu
 • Zabraňovaťzhoršovaniutýchtoporúch, ichrecidívam, resp. odstraňovaťdôsledkysociálno-patologickéhovývinu
 • Špecifickýmcieľomsociálnejprevencie je poradenské, výchovné a nápravnéresocializačnépôsobenienasociálneskupiny a jednotlivcov, ktorísúlatentnečirizikovoohrozenísociálno-patologickýmijavmi, s osobitnýmzreteľomnamládež s poruchamisprávania
slide8

keď je výchovavážneohrozená

 • Keďsaprezentujúporuchysprávania
 • keďsazanedbávapovinnáškolskádochádzka
 • keďsúdnariadilmaloletémuústavnúvýchovualebouložilochrannúvýchovu a to prednástupomnavýkon, v časevýkonu a pozrušeníústavnejvýchovyaleboochrannejvýchovy
 • keďsamaloletýdopustilkonania so znakmitrestnéhočinu
 • keď je maloletýtýraný, pohlavnezneužívanýalebo u ktorého je dôvodnepodozrenie z týraniaalebopohlavnéhozneužívania
slide9

"Počáteknašíbolestičasto se v radostechskrývá."

PubliusOvidiusNaso

 • „Člověkneztrácívždy, když se něčehoodříká."Johan Wolfgang von Goethe
prim rn prevence
Primárníprevence
 • zkoumápředpoklady, podmínky a příčinyjevů, jimž se mábránit, a hledázpůsoby, jakjimpředcházet
prim rn prevence1
Primárníprevence
 • pôsobenieskôrakosaobjavínejakýproblém, skôrakosanarušiavonkajšievzťahyalebovnútornárovnováhaduševnéhoalebosomatickéhozdravia.
 • Primárnaprevenciaje určenábezrozdieludeťom , mladýmľuďom, seniorom, ohrozeným ale ajbezprostredneneohrozenýmúčastníkomprevencie. 
 • Základnýmprincípom je rozvíjanievedomostí a pestovaniezdravéhoživotnéhoštýlu.
 • Sem patria všetkyaktivityzameranéna to, abyproblémnevznikol.
 • Zazákladprimárnejprevenciesapovažujepôsobenienavýchovu a usmerňovaniev rodine, čo je do značnejmierypodmienenévzormi a štýlomvýchovy v rodine.
 • Dôležitýmisú z hľadiskametódnajmäpôsobenieprostredníctvomosvety, vzdelávania a výchovy. Využívajúsaformyakosúbesedy, prednášky, voľno-časovéaktivitypôsobenieprostredníctvommasmédií, sprievodnéaktivity v kultúrnej, športovej, zdravotnej a inejoblasti. 
esk asociace koln ch metodik prevence
Českáasociaceškolníchmetodikůprevence
 • Metodická a vzdělávacíčinnost,
 • poskytováníporadenskýchslužeb,
 • osvětovoučinnost v oblastizdravéhoživotníhostylu,
 • prevencesociálněpatologickýchjevů,
 • prosazovánízájmůškolníchmetodikůprevence.
n pl innosti koln ho metodika prevence
Náplňčinnostiškolníhometodikaprevence
 • Prevencizáškoláctví, závislostí, násilí , sexuálníhozneužívání, zneužívánísektami, , rizikovýchprojevůsebepoškozování , poruchypříjmupotravy / mentálníanorexie a bulímie/,šikany ,xenofobie , problematikazdravéhoživotníhostylu a dalšíchsociálněpatologickýchjevů.
 • Organizacepřednášek , preventivníchprogramůtýkající se prevencesociálně – patologickýchjevů
 • Prevencerasizmu, xenofobie a dalšíchjevů, kterésouvisejí s otázkoupřijímáníkulturní a etnickéodlišnosti.
n pl innosti koln ho metodika prevence1
Náplňčinnostiškolníhometodikaprevence...
 • Spolupráceškoly s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšímizařízeními a institucemi, kterépůsobí v oblastiprevencesociálněpatologickýchjevů.
 • Kontaktováníodbornéhopracoviště v případěvýskytusociálněpatologickýchjevů.
 • Vyhledávání a orientačníšetřenížákůs rizikemčiprojevysociálněnežádoucíhochování; poskytováníporadenskýchslužebtěmtožákům a jejichzákonnýmzástupcům, případnězajišťovánípéčeodpovídajícíhoodbornéhopracoviště (vespolupráci s třídnímiučiteli).
c lov skupiny
Cílové skupiny
 • školní metodici prevenci
 • ředitelé škol a školských zařízení
 • děti a mládež
 • rodiče
 • veřejnost
p centrum
P-CENTRUM
 • Cílemprimárníprevence v P-centruneníambicezcelaochránitdětiodkontaktu s drogou - takovýtocíl by bylvelminerealistický.
 • Našímcílem je podpořitdětivevlastnostech a schopnostech (utvořitsivlastnínázor, dokázatpřemýšlet a diskutovat o svýchpocitech, zájmech, odlišnostech s vrstevníkyi s dospělými), které je připravínasetkání s drogovýmsvětem, abybylyjiždopředupravdivěinformovány a znalymožnésituace z modelovýchetud, aby se nenechalyzaskočit a umělysi s možnýmirizikyporadit.
 • Našeprimárníprevence se neorientujejennanelegálnídrogy, vevšechprogramechklademedůrazinaprevenciužíváníalkoholu a tabáku.
sekund rn prevence
Sekundárníprevence
 • se snažípříslušnéjevyvčaszachytita bránitjejichprohlubování, šíření a podobně.
 • Zaměřuje se nazvláštěohroženéskupiny, napříkladmládež, menšinynebosociálněslabé
 • (nízko prahové zariadenia, projekty /fotenie/)
sekund rn prevence1
Sekundárníprevence
 • zameriavasanaidentifikovanieproblémovjednotlivcovaleboskupín.
 • Je určenápriamoohrozenýmjedincomaleborizikovýmskupinámobyvateľstva, pričomvytvárapriestor pre aktivityšpecialistov z radovzamestnancov v sociálnejoblasti, zdravotníctve a školstvealebo, najmäsociálnychpracovníkov, psychológov, lekárov, pedagógov ale ajkňazovalebopolicajtov.
 • Sekundárnaprevenciamázabrániťvznikualeboprehlbovaniuporúchsociálneho a psychologickéhovývinu, čizdravotnýchproblémov.  Dôležité je zachytenieužvzniknutých a prezentovanýchporúchaleboproblémov, akoajicheliminovanieuž v počiatočnomštádiuprostredníctvomopatrení, ktoré by zamedziliichďalšiemuprehlbovaniu a šíreniu.
 • Do riešeniaužvzniknutýchporúchaleboproblémovsazapájajúajšpecializovanéodbornéterapeutickéaleboporadenskésubjekty. 
terci rn prevence
Terciárníprevence
 • se snažízabránitopakování, napříkladtrestnýchčinů, onemocnění, drogovézávislosti a podobně.
 • Je zaměřenanaosobyprávěvyléčené, propouštěné z výkonutrestu a podobně
 • (mluví, nabízi, komunikují)
terci rna prevencia
Terciárnaprevencia
 • Má predchádzaťzhoršovaniustavuužvzniknutýchproblémovaleboporúch -zabrániťichrecidívam. 
 • Ide o prevenciu v rámciohraničeniadôsledkov, príčin a prejavovprezentovanejporuchy, javualeboproblému.  Realizujesa v úzkomvzťahu s liečebnoučinnosťoualebovýchovným a terapeutickýmpôsobením.
 • Terciárnaprevencianastupujevtedy, akzlyhalaprimárna a sekundárnaprevencia.
 • Cieľovouskupinousúľudia s jasnepomenovanými a existujúcimiproblémami, ktoríokremtoho, žeohrozujúseba, predstavujúvážnerizikoaj pre svojurodinu a najbližšieokolie.(drogovozávislí, recidivisti v trestnejčinnosti, agresívniľudia...) Prostredníctvomtejtoúrovneprevenciemožnozamedziťzhoršovaniustavu, recidívam a znižovaniudôsledkovporúch v sociálnom, psychickomalebotelesnomvývine. 
 • Jejcieľom je resocializácia a integráciajedincov do spoločnosti. 
pr stupy
Prístupy
 • zodpovednosť (postoj k drogám)
 • zážitková metódy ...
 • práva - povinnosti
 • Informovanosť/komunikácia - interakcia/
soci lna prevencia
Sociálnaprevencia
 • ... sociálnapomoc...
 • vyhľadávaciačinnosť
 • rehabilitačnáčinnosť
 • organizovanievýchovno.rekreačnýchtáborov (pre deti s ťažkýmzdravotnýmpostihnutím)
etiologie
Etiologie
 • Etiológia je náuka o pôvode a príčinách.
 • Etiológiaskúmazákonitostivyužívaniapoznatkov o príčinnosti v praxivôbec (všeobecnáetiológia) alebo v určitejkonkrétnejpraktickejoblasti, napr. priliečení, výchove a pod.
klasifikace podle etiologie
Klasifikace podle etiologie
 • po infekcích a intoxikací
 • po úrazech nebo jiných fyzikálních činitelů (prenatálně poškození)
 • při poruchách metabolizmu a výživy
 • při makroskopických léz mozku
 • při chromozomálních abnormalitách
 • při psychosociální deprivaci (vplyv nepříznivých sociálno-ekonomických, kulturních, psychologických podmínek na psychický vývin)
p iny
Příčiny
 • hledání viníka (i v případe že odpověď neexistuje) => trápení celý rodiny
 • může působit více různorodých příčin, které se vzájemně ovlivňují, přetínají a spolupůsobí
 • aspekt dědičnosti
 • aspekt prostředí
postoje rodi
Postoje rodičů
 • Akceptování dítěte a jeho postižení
 • Odmítavá reakce (neakceptuje a neuznává pro svoje dítě omezení) – vede k nadmírné ambicióznosti a rodič trvá na vysoké úspěšnosti
 • Nadměrné ochraňování (nadmírná starostlivost, lítost, soucit – dítě může zůstávat na infantilní úrovni)
 • Skryté zavrhování (postižení se pokládá za hanbu, úzkost, úzkostlivá ohleduplnost)
 • Otevřené zavrhování
f ze du evn krize
Fáze duševní krize
 • Fáze šoku (citová dezorganizace, nepřipravenost uvěřit situaci, iracionalita, ochromení konání)
 • Reaktivní fáze (bolest, žal, zklamání)
 • Adaptační fáze (Co by se dalo dělat?, Jako by jsme mohli řešit situaci?
 • Fáze reorientace
z sady pro dom c v chovu
Zásady pro domácí výchovu
 • Dieťa nie je předmětem soustrasti – nenechávať okolí aby dítě litovalo
 • Očakávať od dieťa len to, čo vieme, že môže dokázať
 • Pochváliť dieťa pri úspechu, pri neúspechu vedieť povzbudiť
 • Rozvíjať pracovné schopnosti v domácnosti a poverovať ho úlohami, na ktoré stačí.
 • Pestovať základné hygienické a spoločenské návyky. (manipulácia s predmetmi dennej spotreby)
 • Navštevovať s dieťaťom rôzne kultúrne a športové podujatia. (primerané porozumeniu)
 • Trestať dieťa len vtedy, keď sme presvedčení, že priestupok ktorého sa dopustilo si dokáže uvedomiť.
 • Láska (k sebe aj druhým)
deklarace o pr vech ment ln posti en ch osob osn 1971
Deklarace o právech mentálně postižených osob (OSN 1971)
 • Mentálně postižený má mít v nejvyšší možné míře stejná práva jako ostatní lidské bytosti
 • MP má právo na zdravotní péči a vhodnou fyzikální terapii, jakož i na takovou výchovu a vědění, které mu umožní rozvinout v maximální možné míře jeho možnosti a schopnosti
 • MP má právo na ekonomické zabezpečení a slušní životní úroveň (právo na práci)
 • Pokud je o možné, má MP žít v kruhu své rodiny nebo v rodině opatrovníka … (podmínky)
 • MP má právo na kvalifikovaného opatrovníka, pokud to vyžaduje ochrana jeho dobra a zájmu.
 • MP má právo před jakýmkoli vykořisťováním, zneužíváním nebo ponižujícím zacházením … (právní odpovědnost)