ano ang mga basic ecclesial communities bec n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ano ang mga Basic Ecclesial Communities (BEC) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ano ang mga Basic Ecclesial Communities (BEC)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

Ano ang mga Basic Ecclesial Communities (BEC) - PowerPoint PPT Presentation


 • 2715 Views
 • Uploaded on

Ano ang mga Basic Ecclesial Communities (BEC). Ayon sa pagkakasunod-sunod ng kataga (Nomenclature). Bilang. Batayan Pangunahin Simula Ugat Munti maliit. Basic. Lugar sa lipunan. Ecclesial Pagiging Simbahan. Gw. 2:42-47 Gw. 4:33-35. Pag-ibig. relasyon.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ano ang mga Basic Ecclesial Communities (BEC)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Ayon sa pagkakasunod-sunod ng kataga

(Nomenclature)

Bilang

Batayan

Pangunahin

Simula

Ugat

Munti

maliit

Basic

Lugar sa lipunan

slide3

Ecclesial

PagigingSimbahan

Gw. 2:42-47

Gw. 4:33-35

nanatiling tapat sa turo ng mga apostol

Pag-ibig

relasyon

Nanatiling tapat sa turo ng mga Apostol

Masayang Panalangin at

Pagdiriwang ng buhay

Nakasentro kay Kristo ang kanilang buhay

Pag-asa

slide5

Isangtukoynalugar kung saannaninirahan at itinataguyodangbuhayngnilalang

Pamayanan

=

Community

kapitbahayan

sa pagsusuma ang bec ay
Sa pagsusuma, ang BEC ay

MgamaliliitnaPulutongngorganisadongPamilyangmagkakapitbahaynanagsisikapmagsabuhayngpagigingsimbahan.

slide7

Gw. 2:42-47

Nanatilisilasaitinurongmgaapostol, sapagsasama-samabilangmagkakapatid, sapagpipirapirasongtinapay at sapananalangin.

Dahilsamaraminghimalangnagawasapamamagitanngmgaapostol, nagharisalahatangmagkahalongpitagan at takot. At nagsasama-samaanglahatngsumasampalataya at parasalahatangkanilangari-arian. Ipinagbibilinilaito at angpinagbilhan ay ipinamamahagisalahatayonsapangangailanganngbawatisa. Araw-araw, sila’ynagkakatiponsakanilangtahanan at nagsasalu-salongmasayaangkalooban. NagpupurisilasaDiyos at kinalulugdannglahatngtao. Bawataraw ay idinaragdagsakanilangPanginoonangmgainililigtas.

slide8

Gw.4:33-35

Nagkaisaangdamdami’tisipannglahatngsumasampalataya at ditinuringninumannasariliniyaangkanyangmgaari-arian, kundiparasalahat. Angmgaapostol ay patuloynagumagawangkababalaghan at nagpapatotoosamulingpagkabuhayngPanginoong Jesus. At ibinuhosngDiyosangkanyangpagpapalasakanilanglahat. Walangnagdarahopsakanila, sapagkatipinagbibilinilaangkanilanglupa o bahay at angpinagbilhan ay ibinigibaysamgaapostol. Ipinamamahaginamanitoayonsapangangailanganngbawatisa

slide9

Nagkaisa sa isip at damdamin

kapatiran

Bahaginan

Organisado

Kumikilos

Malasakit

Panalangin

Mulat

Nanatiling tapat sa turo ng apostol

slide10

MulasaRedemptoris Mission n.51

 • PulutongngmgaKristiyano
 • Karaniwangmgapamilya
 • Nakabuklodupangmanalangin, magnilayngsalitangDiyos, sama-samang nag-aaralngmgakaturuanngsimbahan at nagtatalakayantungkolsamgamatitingkadnaisyungnaka-aapektosatao at simbahan.
slide11

MulasaRedemptoris Mission n.51

 • Isinasalinsapagkilos at paglilingkodangbungangmgatalakayan at aralanparasakabutihannglahat.
 • Angmgapamayanangito ay nagigingtandangmulingpaglakasngsimbahan
 • Instrumento o pagkakataonparasapaghuhubog at pangangatawansaebanghelisasyon
 • Simulangpagbabago at paglakasnglipunan – sibilisasyonngPag-ibig
mula sa pcp ii 138 139
Mula sa PCP II #138, 139
 • Maliitnapulutong
 • Pamilya
 • Magkakapitbahay
 • Magkakakilalaangmgakasapi
 • PinamumunuanngLayko
 • Kaisangkuraparoko

7. Regular nanatitiponsagitnangSalitangDiyos at ngEukaristiya

8. Nagbabahaginanhindilamang spiritual kundimagingmateryalnaalalahanin

mula sa pcp ii 138 1391
Mula sa PCP II #138, 139

9. Pinapag-iisaang pang-arawarawnapamumuhay at angpananampalataya

10. Patuloynatumataasangkamalayandahilsa regular nakatesismonanagsisilbinilanggabay

 • Mayroonsilangmatindingpagdamasapagigingkabilang at sapananagutansaisa’tisa
 • Sama-samangkumikilosparasakatarungan at tungosaisangmasiglangpagdiriwangngbuhay at liturhiya.
slide14

Basic Ecclesial Communities

 • BagongParaanng
 • PagigingngSimbahan
 • Wastong Lugar ng
 • Ebanghelisasyon
 • Binhisapagpapanibagonglipunan
slide15

kapatiran

Bagong Paraan ng Pagiging Simbahan

bahaginan

malasakit

panalangin

Gawa 2:42 - 47

Gawa 4:33 - 35

slide16

Tayo ang simbahan – Tayo ang may mission

Tayo ang magsasagawa/magsasakongkreto ng misyon.

?

ebanghelisasyon

Kaligtasan at paglaya

Paghahatid ng Mabuting Balita

BEC tamang Lugar ng Ebanghelisasyon

Pag-ibig

slide17

kumikilos

Mulat

Malinaw

na pananaw

nakabuklod

slide18

Ang BEC ay hindidapatnatingnangdulongpagsisikap, mawawalaangkatangiannitobilanglebadura kung lalagyanitonghangganan. Angmithiinng BEC ay matikmanangpatikimnapaghaharingDiyos.

layunin sa pagbubuklod ng mga bec na

Layunin sa pagbubuklod ng mga BEC na:

Lumikhangpagkakataonupang:

Ipamuhayngmakahulugan at makabuluhanangkanilangpananampalataya (Diyos, Tao, Simbahan, Kasalanan, Kaligtasan at Daigdig)(Vision)

Magkaroonngdaanangsama-samangpagkilos at malalimnapagsasamahanngmgakaanib. (Misyon)

layunin sa pagbubuklod ng mga munting pamayanang kristiyano
Layunin sa pagbubuklod ng mga Munting Pamayanang Kristiyano
 • Magbukasngdaantungosapagtutulugan at pagmamalasakitansaloob at labasangorganisadongpulutong
 • Sama-samangpamamahala at pagpapaunladngsimbahansakanyangpaglalakbay
 • Linawinanghamonsamasmalakingpakikilahoksapagtugonupangtulungananglipunansakanyangpagpapalakas at pagpapanibago

Pagsasabuhay o

pagsasakongkretongmisyon

slide21

Iba’tibanganyong BEC

 • Liturgical BEC
 • Angmga BEC naito ay nagbibigayngtuonsamgagawaingpangliturhiya, tuladng:
  • Block rosary,Bible sharing, prusisyon
  • Mganapapanhongpagdiriwangngmgaokasyongtuladngpanahonngkwaresma , adbiyento at iba pang mgaselebrasyongkatoliko
  • Pagpapanibago at pagsasapanahonngmgapagdiriwangngmisa at pagsasagawangiba pang sakramento
  • Kadalsanumiinogangbuhayngmga BEC samgagawaingpangsimbahan
  • Pagpapalahoksamgalaykosamgapaglilingkodngparokya
slide22

Iba’tibanganyong BEC

 • Developmental BEC
  • Binibigyanngpansinangkaunlarang pang-ekonomiyangmgamananampalataya. Halimbawaditoang: pagtatayongibatibanguringkooperatiba
  • Pagtutulunganparasapagpapadaloyngpatubig
  • Pagtutulunganparasapagbilingkanilangbangka at iba pang gamitpangkabuhayan.
  • Binibigyanpansinangmgaito, ngunithigitnapinahahalagahannilaangkanilangpagkakabuklodupangtugunanangkanilangmagkakatuladnainteres
  • Ngunitdahilito ay pagigingsimbahan, hindinalilimutanngmgaorganisadonggrupongitonasalamininangkanilangpagkilossaliwanagngmgaSalitangDiyos
slide23

Iba’tibanganyong BEC

 • Liberational BEC
 • Ito angmga BEC nanagbibigaynakilingsamgausapingkinahaharapnglipunan o lokalnakalagayan. Ilansamgabinbigyanpansinngmgaganitonguring BEC ay angmgasumusunod
  • a. Pakikilahoksamgapagkilosngmgamanggagawa, magsasaka at iba pang sektor
  • b. Pagbubuklodupangupaglabangangkarapatan, tuladngpaninirahansapaninirahan
  • c. Pakikiisasamgaadbokasiyangmgakaalyadongorganisasyon.
  • Tuladngmganaunangtipong BEC. Pinahahalagahan din angmgapagkkilosayonsaliwanagngSalitangDiyos
ang mga bec ay
Ang mga BEC ay:
 • Pamayanangkinakikitahanngaktibongpakikilahok at pagsasabuhayngmisyon
  • Pamayananngpananalig, pagmamahalan
  • Pamayananngmisyonnanakabataysagawingmgaapostol
slide25

Nagbibigayngpagkakataonupangsama-samangmakibahagi at magsabuhayngpagkilos at katangianngpagigingsimbahan

 • Nagbibigayngpagkakataonupangangmgamaralita, mahihina at walangkapangyarihan ay madamaangkanilangpagigingbahagingsimbahan
 • Kongkretongpagpapatotoongpagtitipongliturhikal
slide26

Pamayanangnakikinig at nagpapahayagngmabutingbalita

 • SentrongpagpapahayagngMabutingBalita
 • Isangpermanentengpamayanan at hindibinuklodupangtumugonlamangsamgapansamantalangpangangailangan.
slide27

D. Pamayanangmodelongsimbahanbilangisangangkan

  • AngkanngDiyos – kapatirannglahat
  • Relasyonbilangisangmalakingpamilyasapamayanan
  • Talikuranangpagigingmapagkunwari at makasarilingkatangian
  • Pagsisikapnamagingmisyuneroparasaiba
ang mga hindi bec
Ang mga Hindi BEC

1. Hindi simplengpagtitiponupangmagdaosngpulong o pagtitipon, mag-usap, manalangin at gumawa.

 • Angpinakadiwanito ay pagsasaniblakasnito at pakikibahagisabuhayngDiyossapamamagitanngpagmamahalan at pagkakapatiran.
slide29

2. Hindi lamang protest group

3. Hindi tanginggrupongtagapagligtas o messianic group

4. Hindi simpleng discussion group, prayer meeting group, o support group.

5. Hindi organisasyongpaglilingkod o samahangnagpapabanal

ang mga hindi bec1
Ang mga Hindi BEC

Ang BEC ay hindihimalaupangbakahinanglahatngmgakasamaansalipunan at simbahan.

 • Mayroonglimitasyon at mgapagkukulang
 • Hindi ligtassapagkakamali at mgakasalanan. Dapatnalagingnagsusuri at nagpapanibago
slide31

Ang BEC ay hindidapatnatingnangdulongpagsisikap, mawawalaangkatangiannitobilanglebadura kung lalagyanitonghangganan. Angmithiinng BEC ay matikmanangpatikimnapaghaharingDiyos.

saligang paninindigan sa pagsusulong ng matatag na bec
Saligangpaninindigansapagsusulongngmatatagna BEC
 • Natatangingpagkilingsamgadukha
 • Pagdanassarealidadngbuhay
 • Masusingpagsusuringrealidad
 • Pagninilayngpananampalatayasaliwanagngrealidad
 • Pagpaplano at Pagkilosnanakabataysarealidad
tatlong pangunahing suliranin sa pagsusulong ng bec
Tatlong pangunahing SULIRANIN sa pagsusulong ng BEC

1. Hindi gagap ng tagapagsulong (layko man o pari) ang katuturan ng BEC at ang papel nito sa pangkalahatang misyon ng Simbahan.

slide34
Katuturan ng BEC
 • Bagong paraan ng pagiging Simbahan
 • Binhi sa pagpapanibago ng lipunan
 • Wastong lugar para sa ebanghelisasyon
 • Patikim ng paghahari ng Diyos
slide35
Daluyan ng kolektibong kamalayan ng pagiging simbahan
 • Pagkakataon upang isulong ang pakikilahok ng mga mananampalataya sa gawain at paglilingkod ng Simbahan
 • Pagkakataon upang ipahayag ang kongkretong katangian ng pagiging tagasunod ni Kristo – ang pag-iibigan.
slide36
2. Hindi alam kung paanosisimulananggawaingpagbubuklod, kung paanopamamahalaan at pauunlarinangmgaBEC.
slide37
Angmgapamamaraan
 • Maramingnaririnignaparaanngpagsusulonghal.: paraansa rural, mgapamamaraanngiba’tibanginstitusyon (SPI, DC, Lumko, CO)
 • MaramingBECnanagsimulang Block Rosary, Bible Sharing Group at hindinanakaahonsaganitonguringpagkilos.
slide38
Nakatuonsamgagawaingliturhiyaangmgapagkilossahalipnaisabuhayangkabuuangkatangianngpagigingsimbahanbataysakaranasanngmgaunangmananampalataya (nag-uugatsakatapatansaturongmgaapostol, pagtuturinganbilangmagkakapatid, pagmamalasakitan, pagbibigayan at pagdiriwangngbuhay.
slide39
3. Di-sapatnakakayanannglayko at malingpagtatalagangtagapagsulong
slide40
Kulangsakaalaman, kasanayan at wastongpagpapahalagaangmgalaykonginaasahangtutulongsapagsusulong
 • Takot na magsulong ng pagpapanibago dahil na rin sa takot na mawalan ng papel sa parokya
 • Hindi na-imomodelongmgatagapagsulongangmukhangBECsaistilo at relasyongpangunahingmukhangBEC.
slide41
Angtatlongpangunahingdahilangito ay mabigatnasalik kung bakithindisumusulong, dumarami at tumitibayangmganabuongBEC. Ito angdahilan kung bakitmatamlayangpagsusulongngBECsapangkalahatan.
  • Maganda at malakingtulongsanaangBECsapagsasakongkretongPananaw, layunin at mgahinahangadngSimbahan kung makikitaangyaman at lakasnataglayngmgaorganisadongBEC.
slide43

IlangHalimbawangmgapagkilosng BEC

 • Sama samang pagdiriwang ng liturhiya
 • Bible sharing
 • Area Mass
 • Block rosary
 • Novena
 • Prusisyon
 • Panalangin sa patay
 • At iba pang sama samang pananalangin at pagsamba
slide44

2. Pagtataas ng kamalayan at kakayahan.

 • Pag-aaral ng mga katuruang panlipunan ng simbahan
 • Katekesis ng pananampalatayang Kristiyano
 • Patuloy na pagpapalalim ng kaalaman, kasanayan at mga pagpapahalaga sa BEC
slide45

Pagtutulungan sa pagpapaunlad ng kabuhayan

 • Proyektong pangkabuhayan
 • Pagninilay at pakikilahok sa mga matitingkad na isyung kultural, pulitikal at pangkabuhayan
 • Pagharap sa mga suliraning tulad ng demolisyon
 • Pagtatayo ng kooperatiba at iba pang pagkilos na tulad nito
 • Scholarship
slide46

4. Kapatiran, Pagmamalasakitan at pagtutulungan

 • Pagdalaw sa mga maysakit at pagtutulungan sa gastusin
 • Abuluyan
 • Sama-samang pagkilos sa mga gawaing pangkapitbahayan.
 • Sosyalisasyon na makapagpapalalim ng kapatiran ng mga kaanib. (birthday, anniversaries, atbp.
 • Pakikipagkaisa sa mga isinusulong ng iba’t ibang sektor
slide47

Mga Katangian at Paninindigang Dapat Taglay ng Tagapagbuklod.

Gagap ang layunin, tunguhin, papel, tungkulin, katangian mga gawain at pagkilos ng BEC

Bukas sa bagong kaisipan at hindi kinamulatang pamamaraan

Kakayanang umabot sa anumang kalagayan ng mga taong nilalayong buklurin

Kakayanang magturo sa pamamagitan ng salita, gawa at halimbawa

slide48

Mga Katangian at Paninindigang Dapat Taglay ng Tagapagbuklod

5. May matinding pagpapahalaga sa panahon – oras

6. Magalang

7. Mahusay magpakita ng pagsang-ayon at pakikiisa sa kapwa

8. Mahusay sa gawaing pagpapadaloy

9. May panahong magsuma at magnilay ng kanyang mga kilos

10. Umaasa gabay ng diwang banal at marunong manalangin

slide49

Paninindigan ng Tagapagbuklod

  • Buhay na nakasentro sa Diyos at may mataas na pagpapahalaga sa tao
  • Naninindigan sa kanyang pananampalataya at pinaniniwalaan
  • Ganap na pagtitiwala sa kakayahan ng tao
  • May mataas na pagpapahalaga sa pag-aaral at paggampan ng gawain
  • Tunay na disiplinadong tao
  • Malakas ang fighting spirit
pagsusuma
PAGSUSUMA
 • Bilangmgamulatnamananampalatayakailangangmagingmapagmatyagsapalatandaanngpanahon
 • Bukas at taglayangtapangnaharapinanghamonngpagpapanibago at pagsasapanahon
 • Kahandaangtalikuranang dating gawiat harapin angnapapanahon at kongkretongpangangatawansapag-ibigng Lumikha
slide51

Isulong ang pagpapanibago ng simbahan, isulong ang BEC – ang bagong paraan ng pagiging simbahan

 • Angmgapamayanangito ay nagigingtandangmulingpaglakasngsimbahan
 • Magsisilbingasin, ilaw at lebadurangatingmgaparokya
 • Pagkakataon at angkopnalugarparasadalisaynapaghahatidngMabutingBalita – ang walang hanggang Pag-ibig ngDiyos – ang Kaligtasan at Kaginhawahan.