1 / 12

TLAK A TLAKOVÁ SÍLA

TLAK A TLAKOVÁ SÍLA. V této kapitole se dozvíme více o deformačních účincích sil. Účinky sil. Už víme, že síla může mít na tělesa několik základních účinků: Změnit rychlost pohybu tělesa Změnit směr pohybu tělesa Změnit tvar tělesa. Deformace tělesa.

galya
Download Presentation

TLAK A TLAKOVÁ SÍLA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. TLAK A TLAKOVÁ SÍLA V této kapitole se dozvíme více o deformačních účincích sil

 2. Účinky sil • Už víme, že síla může mít na tělesa několik základních účinků: • Změnit rychlost pohybu tělesa • Změnit směr pohybu tělesa • Změnit tvar tělesa

 3. Deformace tělesa • Síla působící na těleso může změnit jeho tvar (deformuje ho). • Tato deformace může být trvalá (třeba zlomení křídy) nebo vratná (např. míč po deformaci silou bude mít stále stejný tvar). • Záleží to samozřejmě na vlastnostech těles a tedy materiálu, ze kterých jsou vyrobena.

 4. Tlaková síla • Jestliže se těleso o hmotnosti m dotýká podložky plochou S, působí kolmo k podložce t l a k o v o u s i l o u Právě tato síla působí deformačním účinky

 5. T L A K Velikost tlakové síly záleží přímoúměrně na hmotnosti tělesa m. Co znamená přímoúměrně?

 6. Síla, která „tlačí“ na podložku je většinou rovna tíze tělesa – gravitační síle, kterou je každé těleso přitahováno k Zemi. • Její velikost lze snadno určit výpočtem podle vztahu Fg = m · g

 7. Plocha (jednotka 1 m2) Jestliže zapíše předchozí informace do vzorce, získáme vztah pro FV, které říkáme tlak p = F : S = Působící síla (jednotka 1 N) Tlak (jednotka 1 Pascal….. 1 Pa)

 8. Kromě základní jednotky 1 Pascal se používají hlavně tyto násobky: • 1 hPa = 100 Pa (hekto) • 1 kPa = 1000 Pa (kilo) • 1 MPa = 1000000 Pa (mega)

 9. Ze vzorce pro výpočet tlaku je zřejmé, že jeho velikost závisí přímoúměrně na působící síle F větší síla F větší tlak p a nepřímoúměrně na velikosti plochy S, na kterou síla působí větší plocha S menší tlak p

 10. Předchozí závislost tlaku na ploše má v každodenním životě řadu využití: • ostré předměty snáze pronikají do látek než tupé (jehly, nože, hřebíky) • lyžař se nepropadne do hlubokého sněhu • záchrana tonoucího na ledě • vícenápravová nákladní auta • pásy buldozerů, roleb,

 11. Příklady na výpočet tlaku • Př.1 Jakým tlakem působí kniha na desku stolu, jestliže má hmotnost 1,5 kg a plocha, kterou se stolu dotýká, je 400 cm2? • Př.2 Urči tlak, kterým působíš na podlahu, jestliže se jí dotýkáš podrážkami s plochou 30 cm2.

 12. Př. 3 Na podložce leží cihla. Její hmotnost je 4 kg, rozměry jsou 30cm, 15 cm a 8 cm. Jakým tlakem působí na podložku, když leží a) na největší ploše b) nejmenší ploše Př. 4 Tank váží 60 tun. Plocha jednoho pásu je 2,5 m2.Jakým tlakem působí na silnici? Př. 5 Jehlový podpatek dámské boty má plošku10 mm2. Jaký tlak lze vyvolat při přenesení celé váhy tanečnice na tuto plochu? Hmotnost tanečnice je 60 kg.

More Related