Download
tlak a tlakov s la n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TLAK A TLAKOVÁ SÍLA PowerPoint Presentation
Download Presentation
TLAK A TLAKOVÁ SÍLA

TLAK A TLAKOVÁ SÍLA

348 Views Download Presentation
Download Presentation

TLAK A TLAKOVÁ SÍLA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TLAK A TLAKOVÁ SÍLA V této kapitole se dozvíme více o deformačních účincích sil

 2. Účinky sil • Už víme, že síla může mít na tělesa několik základních účinků: • Změnit rychlost pohybu tělesa • Změnit směr pohybu tělesa • Změnit tvar tělesa

 3. Deformace tělesa • Síla působící na těleso může změnit jeho tvar (deformuje ho). • Tato deformace může být trvalá (třeba zlomení křídy) nebo vratná (např. míč po deformaci silou bude mít stále stejný tvar). • Záleží to samozřejmě na vlastnostech těles a tedy materiálu, ze kterých jsou vyrobena.

 4. Tlaková síla • Jestliže se těleso o hmotnosti m dotýká podložky plochou S, působí kolmo k podložce t l a k o v o u s i l o u Právě tato síla působí deformačním účinky

 5. T L A K Velikost tlakové síly záleží přímoúměrně na hmotnosti tělesa m. Co znamená přímoúměrně?

 6. Síla, která „tlačí“ na podložku je většinou rovna tíze tělesa – gravitační síle, kterou je každé těleso přitahováno k Zemi. • Její velikost lze snadno určit výpočtem podle vztahu Fg = m · g

 7. Plocha (jednotka 1 m2) Jestliže zapíše předchozí informace do vzorce, získáme vztah pro FV, které říkáme tlak p = F : S = Působící síla (jednotka 1 N) Tlak (jednotka 1 Pascal….. 1 Pa)

 8. Kromě základní jednotky 1 Pascal se používají hlavně tyto násobky: • 1 hPa = 100 Pa (hekto) • 1 kPa = 1000 Pa (kilo) • 1 MPa = 1000000 Pa (mega)

 9. Ze vzorce pro výpočet tlaku je zřejmé, že jeho velikost závisí přímoúměrně na působící síle F větší síla F větší tlak p a nepřímoúměrně na velikosti plochy S, na kterou síla působí větší plocha S menší tlak p

 10. Předchozí závislost tlaku na ploše má v každodenním životě řadu využití: • ostré předměty snáze pronikají do látek než tupé (jehly, nože, hřebíky) • lyžař se nepropadne do hlubokého sněhu • záchrana tonoucího na ledě • vícenápravová nákladní auta • pásy buldozerů, roleb,

 11. Příklady na výpočet tlaku • Př.1 Jakým tlakem působí kniha na desku stolu, jestliže má hmotnost 1,5 kg a plocha, kterou se stolu dotýká, je 400 cm2? • Př.2 Urči tlak, kterým působíš na podlahu, jestliže se jí dotýkáš podrážkami s plochou 30 cm2.

 12. Př. 3 Na podložce leží cihla. Její hmotnost je 4 kg, rozměry jsou 30cm, 15 cm a 8 cm. Jakým tlakem působí na podložku, když leží a) na největší ploše b) nejmenší ploše Př. 4 Tank váží 60 tun. Plocha jednoho pásu je 2,5 m2.Jakým tlakem působí na silnici? Př. 5 Jehlový podpatek dámské boty má plošku10 mm2. Jaký tlak lze vyvolat při přenesení celé váhy tanečnice na tuto plochu? Hmotnost tanečnice je 60 kg.