Harcra készen - PowerPoint PPT Presentation

gali
harcra k szen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Harcra készen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Harcra készen

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Harcra készen
120 Views
Download Presentation

Harcra készen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Harcra készen Efézus 6:10 …legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében.

 2. Tartalom • A háború zajlik • Isten felemel egy legyőzhetetlen sereget • A nagy csata – avagy a népek lakomája

 3. A háború zajlik • 2Krón 32:1-6 Ezen dolgok és igazságos [cselekedetek] után eljöveSénakhérib, az asszíriabeli király, és Júdába menvén, megszállá a megerősített városokat, azt mondván, hogy elfoglalja azokat magának. Mikor tehát Ezékiás látta, hogy Sénakhéribeljöve, és Jeruzsálemet meg akarná szállani: Tanácsot tarta vezéreivel és vitézeivel, hogy a városon kívül való forrásokat betöltsék; és azok segítségére lőnek neki; Mert összegyűlvén a sokaság, bedugának minden forrást és az ország közepén folyó patakot, mondván: Miért találjanak az asszíriai királyok elegendő vizet, ha eljőnek?! És felbátorodván, megépíté a város leromlott kerítését, felemelvén a tornyokig, és kívül másik kőfalat is [emelt], s Millót a Dávid városában megerősíté; ennek felette szerze sok fegyvert és pajzst. És a nép fölé seregvezéreket tett…

 4. A háború zajlik Definíció: • A HÁBORÚ egyszervezett, gyakranelhúzódófegyvereskonfliktus. • Carl von Clausewitz porosztábornokéselmélkedőazmondta: A háborúannakokáértegyerővelteljescselekedetmellyelazellenfeletrákényszerítjükazakaratunkmegcselekvésére.

 5. A háború zajlik Istenésaz ember: • Róm 5:10 Mert ha, mikorellenségeivoltunk, megbékéltünkIstennelaz ő Fiánakhalálaáltal, sokkalinkábbmegtartatunkaz ő életeáltalminekutánamegbékéltünkvele. Sátánésaz ember: • 1Pét 5:8 Józanoklegyetek, vigyázzatok; mert a tiellenségetek, azördög, mint ordítóoroszlánszertejár, keresvén, kit elnyeljen. A különbség: • Ján 10:10-11 A tolvajnemegyébértjő, hanemhogylopjonésöljönéspusztítson; énazértjöttem, hogyéletüklegyen, ésbővölködjenek. Énvagyok a jópásztor: a jópásztoréletétadja a juhokért.

 6. A háború zajlik Mi a harc célja? • 2Krón 32:6-19 És a nép fölé seregvezéreket tett, és maga köré gyűjtvén őket a város kapujának utcájára, szóla az ő szívük szerint ekképpen: Erősek legyetek és bátrak, semmit se féljetek, meg se rettenjetek az asszíriai királytól és a vele való egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, hogynem ő vele. Ő vele testi erő van, velünk pedig az Úr a mi Istenünk, hogy megsegéljen minket és értünk hadakozzék. És megbátorodék a nép, ezt hallván Ezékiástól, a Júda királyától. Ezek után elküldé szolgáit Sénakhérib, az asszíriai király Jeruzsálembe (ő pedig Lákis mellett volt egész seregével) Ezékiáshoz a Júda királyához, és az egész Júdához, mely Jeruzsálemben vala, mondván: Ezt mondja Sénakhérib, az asszíriai király: Kiben bíztok, hogy Jeruzsálemben maradtok a megszállás idején? Avagy nem Ezékiás áltatott-e el titeket, hogy éhséggel és szomjúsággal ölne meg titeket, mondván: Az Úr, a mi Istenünk megszabadít minket az asszíriabeli király kezéből! Avagy nem Ezékiás pusztította-e el az ő magaslatait és oltárait, mikor így szólott Júdához és Jeruzsálemhez, mondván: [Csak] egy oltár előtt imádkozzatok, és [csak] azon tömjénezzetek?! Avagy nem tudjátok-e, mit műveltem én és az én atyáim e föld minden népeivel? Vajon e föld nemzetségeinek istenei megszabadíthatták-e az én kezemből az ő földjüket? És kicsoda e nemzetségek istenei közül az, amelyeket az én atyáim elvesztettek, aki az én kezemből az ő népét megszabadíthatta volna, hogy a ti Istenetek is az én kezemből titeket megszabadíthatna? 2Krón 32:15 Most azért Ezékiás titeket el ne ámítson és meg ne csaljon ily módon; ne higgyetek neki, mert ha egy népnek és országnak istene sem szabadíthatta meg az ő népét kezemből és az én atyáim kezéből: mennyivel kevésbé szabadíthat meg titeket a ti Istenetek az én kezemből! Sőt ezenkívül az ő szolgái még sokat szólának az Úr Isten ellen, és az ő szolgája Ezékiás ellen. Levelet is íra, az Urat, Izrael Istenét káromlással illetvén, és szólván ellene ilyen módon: Amint e földön lakozó népek istenei meg nem szabadíthatták az ő népüket az én kezemből: ekképpen az Ezékiás Istene sem szabadíthatja meg az ő népét kezemből. És kiáltanak nagy fennszóval zsidó nyelven Jeruzsálem népe ellen, mely a kerítésen vala, hogy őket megrettentenék és megháborítanák, [abban a reményben], hogy így a várost elfoglalhatják. És [úgy] szólának a Jeruzsálem Istenéről, mint a föld népeinek istenei felől, melyek emberi kézzel csináltattak.

 7. A háború zajlik Harc a lelkekért/lelkünkért – Isten dicsőségének csorbítása • Márk 8:35-37 Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én értem és az evangéliumért, az megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért?

 8. A háború zajlik Isten harcol • 2Krón 32:20-22 Akkor Ezékiás király könyörge, és [ő vele] Ésaiás próféta az Ámós fia e [káromlásért], és felkiáltának az égre. És elbocsátá az Úr az ő angyalát, aki megöle minden erős vitézt, elöljárót és vezért az asszíriai király táborában, és nagy szégyennel megtére az ő földébe. Bemenvén pedig az ő istenének házába, ott az ő saját fiai fegyverrel ölék meg őt. Megszabadítá azért az Úr Ezékiást és a Jeruzsálem népét Sénakhéribtől az asszíriai királytól, és minden másoktól, és védelmezé őket mindenfelől. • 5Móz 20:4 Mert az Úr, a ti Istenetek veletek megy, hogy harcoljon értetek a ti ellenségeitekkel, hogy megtartson titeket. • Józs 23:10 Egy férfiú közületek elűz ezret, mert az Úr, a ti Istenetek az, aki harcol értetek, amiképpen megmondta vala néktek

 9. Isten felemel egy sereget Erőteljes, megállíthatalan és fegyelmezett sereg: Jóel 2:2-11 Nagy és hatalmas nép, amilyen nem volt öröktől fogva és nem is lesz utána többé, nemzetségről nemzetségre. Előtte tűz emészt, utána láng lobog; előtte a föld olyan, mint az Éden kertje, utána pedig kietlen pusztaság; meg sem menekülhet tőle semmi. Amilyen a lovak alakja, olyan annak alakja, és száguldoznak, mint a lovasok. Rohannak a hegyek tetején, mintha hadi szekerek robognának; mintha tarlót emésztő láng ropogna; amilyen az ütközetre kész hatalmas nép. Elrémülnek tőle a népek; minden arc elsáppad. Száguldoznak, mint a hősök, felhágnak a kőfalakra, mint a bajnokok; mindenik a maga útján halad, nem bontják meg soraikat. Egymást nem szorongatják; mindenik a maga útján halad; neki rohannak a fegyvernek, és nem esik seb rajtuk. Betörnek a városba, futkároznak a kőfalon, felhágnak a házakra, betörnek az ablakokon, mint a tolvaj. Reszket előttük a föld, és megrendülnek az egek; a nap és hold elsötétednek, a csillagok is bevonják fényüket. És megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora; mert hatalmas az ő rendeletének végrehajtója. Bizony nagy az Úrnak napja és igen rettenetes! Ki állhatja ki azt?

 10. Isten felemel egy sereget AzIgeés a SzentSzellem: • Ezékiel 37:1-10 LőnénrajtamazÚrnakkeze, éskivittengemazÚrlélekáltal, ésletőnengem a völgynekközepette, melycsontokkalrakvavala. Ésátvittengemazokmellettkörös-körül, ésíme, felettesokvala a völgyszínén, ésíme, igenmegszáradtakvala. Ésmondanekem: Embernekfia! vajonmegélednek-e ezek a tetemek? ésmondék: UramIsten, tetudod! Ésmondanekem: Prófétálj e tetemekfelőlésmondjadnekik: Ti megszáradttetemek, halljátok meg azÚrbeszédét! ÍgyszólazÚrIstenezeknek a tetemeknek: Íme, énbocsátoktibeléteklelket, hogymegéledjetek. Ésadokreátokinakat, éshozokreátokhúst, ésbőrrelbeborítlaktiteket, ésadokbeléteklelket, hogymegéledjetek, ésmegtudjátok, hogyénvagyokazÚr. Ésénprófétálék, amintparancsolvavalanekem. Ésmikorprófétálnék, lőnzúgásésímezörgés, ésegybemenének a tetemek, mindeniktetemaz ő teteméhez. Éslátám, ésímeinakvalánakrajtuk, éshúsnevekedett, ésfelülbőrborította be őket; de léleknemvalamégbennük. Ésmondanekem: Prófétálj a léleknek, prófétáljembernekfia, ésmondjad a léleknek: EztmondjaazÚrIsten: A négyszelekfelőljöjjelőlélek, ésleheljezekbe a megölettekbe, hogymegéledjenek! Ésprófétálékamintparancsolá. Ésbeléjükméne a lélek s megéledének, s állánaklábaikra, feletteigennagysereg.

 11. Isten felemel egy sereget Harcosnak hívott el minket az Úr: • Zsid 11:33-34 Akik hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték. Megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élétől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait. A harcos keresztény ember: • 1Tim 1:18-19 Ezt a parancsolatot adom neked, fiam Timótheus, a rólad való korábbi jövendölések szerint, hogy vitézkedjél azokban ama jó vitézséggel, Megtartván a hitet és jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén, a hit dolgában hajótörést szenvedtek; • 1Tim 6:12 Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt.

 12. Isten felemel egy sereget Milyen egy harcos? És az ördög csapdái. a. Altatás – Nincs háború - Éberség, készenlét 1Thess 5:4-8 De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy [az] a nap tolvaj módra lep[het]ne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak; és akik részegek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe. b. Idő – Az élet gondjai - Fegyelmezett 2Tim 2:4 Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba; hogy tessék annak, aki őt harcossá avatta. c. Legyengít - Edzettség 1Tim 4:7-9 Hanem gyakorold magadat a kegyességre: Mert a test gyakorlásának kevés haszna van; de a kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövő életnek ígérete. Igaz ez a beszéd, és méltó, hogy mindenképpen elfogadjuk. d. Megfáradás – Van értelme csinálni? - Kitartás, határozottság Jer 15:20 És e nép ellen erős ércbástyává teszlek téged, és viaskodnak ellened, de nem győzhetnek meg téged, mert én veled vagyok, hogy megvédjelek és megszabadítsalak téged, azt mondja az Úr! Álhatatosság és határozottság az istenfélelemben és a hitben. e. Figyelemterelés – Test és vér ellen tusakodva - Fókuszált Zsid 11:27 … mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. 2Kor 10:3-5 Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk.

 13. A Nagy ütközet – A Nagy Isten vacsorája Jel 19:11-21 És látám, hogy az ég megnyílt, és íme vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hívatikvala Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng; és az ő fején sok korona; az ő neve fel vala írva, amit senki nem tud, csak ő maga. És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a neve Isten igéjének neveztetik. És mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. És az ő szájából éles kard jő vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel; és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. És az ő ruháján és tomporán oda vala írva az ő neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura. És láték egy angyalt állani a napban, és kiálta nagy szóval, mondván minden madaraknak, amelyek repdesnek vala az égnek közepette: Jöjjetek el, és gyűljetek egybe a nagy Istennek vacsorájára; Hogy egyétek a királyok húsát, és vezérek húsát és hatalmasok húsát, és lovaknak és rajtuk ülőknek húsát, és mindenkinek húsát, szabadokét és szolgákét, és kicsinyekét és nagyokét. És látám, hogy a fenevad és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, aki a lovon ül vala és az ő serege ellen. És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének: A többiek pedig megöletének a lovon ülőnek kardjával, amely az ő szájából jő vala ki; és a madarak mind megelégedének azoknak húsával.