Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ett globalt problem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ett globalt problem

Ett globalt problem

119 Views Download Presentation
Download Presentation

Ett globalt problem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ett globalt problem Utsläppen av koldioxid ökade mycket kraftigt under 1900-talet Miljoner ton kol + 1 380 procent sedan 1900 Sveriges andel av utsläppen: 0,18 procent CO2-utsläpp totalt, världen CO2-utsläpp, Sverige Källa: Carbon Dioxide Information Analysis Center

 2. En allt mer effektiv energianvändning Idag går det åt betydligt mindre energi att producera en viss mängd varor jämfört med för 35 år sedan. Index, 1970=100 BNP + 117 procent Energi + 37 procent BNP, Sverige Energianvändning, Sverige Källor: SCB och Energimyndigheten

 3. Energi för bostäder och industri Industrin är den sektor som använder mest energi. En klimat- och kostnadseffektiv energitillförsel är en grundförutsättning för samhället. Inrikes transporter 101 TWh Industri 157 TWh Bostäder och servicesektorn 145 TWh Källa:Energimyndigheten

 4. Hur mycket koldioxid släpper i-länderna ut? Ju högre upp ett land placerar sig på denna axel… desto mer koldioxid släpps ut i förhållande till hur mycket som produceras Källa: OECD

 5. Hur mycket koldioxid släpper i-länderna ut? Ju längre till höger upp ett land placerar sig på denna axel… desto mer koldioxid släpps ut i förhållande till landets invånarantal Källa: OECD

 6. Hur mycket koldioxid släpper i-länderna ut? Tjeckien Slovakien Polen Svar: I genomsnitt 8 - 11 ton per invånare, eller… Ungern 0,4 - 0,5 ton per produktionsenhet (USD) Australien Sydkorea Kanada Nya Zeeland/Grekland Portugal Tyskland USA Var hamnar Sverige? Spanien Belgien/OECD/Nederländerna Luxemburg EU-27/Italien Finland Storb. Irland Frankrike Danmark Japan Island/Norge Schweiz Källa: OECD

 7. Hur mycket koldioxid släpper i-länderna ut? Tjeckien Slovakien Polen Svar: I genomsnitt 8 - 11 ton per invånare, eller… Ungern 0,4 - 0,5 ton per produktionsenhet (USD) Australien Sydkorea Kanada Nya Zeeland/Grekland Portugal Tyskland USA Var hamnar Sverige? Spanien Belgien/OECD/Nederländerna Luxemburg EU-27/Italien Finland Storb. Irland Frankrike Danmark Japan Sverige Island/Norge Schweiz Källa: OECD

 8. Koldioxidfri el bakom Sveriges låga utsläpp Sverige har i stor utsträckning skiftat från förbränning av fossila bränslen till el från vattenkraft och kärnkraft (två koldioxidfria energislag) Index, 1970=100 Elanvändning + 130 procent Koldioxidutsläpp - 40 procent CO2-utsläpp, Sverige Elanvändningen i Sverige Källor: CDIAC och Energimyndigheten

 9. 80 procent fossila bränslen globalt I Sverige är motsvarande andel cirka 35 procent fossila bränslen. Världen Energitillförsel år 2005 Sverige Energitillförsel år 2005 Övriga energislag 19,0 % Övriga energislag 64,4 % Fossila bränslen 35,6 % Fossila bränslen 81,0 % Källa:International Energy Agency

 10. 80 procent fossila bränslen globalt Kol, olja och gas dominerar globalt Geotermisk värme, sol, vind, etc. 0,5 % Världen Energitillförsel år 2005 Förbränning av avfall och förnyelsebara bränslen10,0 % Kol 25,3 % Vattenkraft 2,2 % Kärnkraft 6,3 % Gas 20,7 % Olja 35,0 % Källa:International Energy Agency

 11. 80 procent fossila bränslen globalt Kol och gas är nästan obetydliga i Sverige Sverige Energitillförsel år 2005 Geotermisk värme, sol, vind, etc. 0,7 % Kol 5,4 % Förbränning av avfall och förnyelsebara bränslen 16,7 % Olja 28,6 % Vattenkraft 9,6 % Gas 1,6 % Kärnkraft 37,3 % Källa:International Energy Agency

 12. Avskogning är ett stort problem globalt Avverkningen gör att jordens skogar förmår att absorbera mindre koldioxid Utsläpp av växthusgaser Världen, år 2000 Avfall 3,6 % Transporter 13,5 % Jordbruk 13,5 % El och värme 24,6 % Avskogning 18,2 % Industri 13,8 % Annan förbränning, m.m. 12,9 % Källa:World Resource Institute

 13. Inte allt ljus är lika miljövänligt Stora delar av jorden vilar fortfarande i mörker. I takt med att välståndet sprider sig kommer kraven på en kostnads- och klimateffektiv energiförsörjning att öka. Utmaningen är enorm, men det samma kan sägas för möjligheterna för teknikutveckling.