V ster s stad milj och h lsoskyddsf rvaltningen
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 216 Views
 • Uploaded on

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna 100928. Kvarteret Översten, Västerås. Nyetablering av bostäder Beläget vid E18 Försvarsmakten haft området (utbildning). Anmälan om efterbehandling

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V ster s stad milj och h lsoskyddsf rvaltningen
Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna 100928V ster s stad milj och h lsoskyddsf rvaltningen

Nyetablering av bostäder

Beläget vid E18

Försvarsmakten haft området (utbildning)

Anmälan om efterbehandling

Anmälan återvinning av avfall för anläggningsändamål, 90.140


Versiktlig markunders kning 2005 2008
Översiktlig markundersökning 2005/2008

Jordprover uttogs med borrbandvagn (skruvborr)

PID fältanalys

Labanalyser: Metaller (As, Cd, Cr, Ni, Cu, Hg, V, Pb, Zn)Kolväten (Alifater, aromater, PAHcanc, PAHövriga, m fl)

12+8 provpunkter

Samlingsprov i djupled per jordlager ner till naturliga jordarter

Fältanteckningar

Resultat: > KM < MKM: PAHcanc, Pb, Cd, Co > MKM: Cu, Ni

Information till VU att underrätta TM!


Kompletterande markunders kning 2009 samt anm lan om efterbehandling
Kompletterande markundersökning 2009 samt anmälan om efterbehandling

Syftet med provtagningen: avgränsa föroreningen i djup- och sidled

Provtagning i 10*10 rutor. Totalt 12 rutor

1-4 provgropar per ruta, samlingsprov per halvmeter

Totalt 23 jordprover. 15 samlingsprov samt 8 enskilda prover

Området framförallt förorenat av Cu, Zn, Cd, PAHMH

Övergripande åtgärdsmål: Fastigheten utnyttjas utan risk för människors hälsa, bär och grönsaker ska kunna odlas

Mätbart mål: < KM


Saneringen
Saneringen efterbehandling

Rutor > MKM körs till deponi

Övriga rutor medelvärdet under KM, till bullervall

Återfyllnad med rena massor

Miljökontroll vid ebh:Provtagning schaktvägg/schaktbotten < KM


Tervinning av avfall f r anl ggnings ndam l
Återvinning av avfall för anläggningsändamål efterbehandling

Föreskrifter i Dp att en bullervall ska anläggas, behov finns, syftet uppfyllt?

Ca 950 m3 förorenade massor ska användas, behov 4000 m3

Medelhalten i de förorenade massorna < KM (undantag Cu 169 mg/kg TS)

Förenklad riskbedömning har utförts

Ringa eller ej? Se kap 7 tabell 2 NV 2010:1 samt bilaga 2


Forts f renklad riskbed mning
Forts förenklad riskbedömning efterbehandling

 • Utgått från aktuella exponeringsvägar (ej intag av dricksvatten, ej intag växter, ej inandning av ånga)

 • Styrande för riktvärdena ex. Cu ej hälsorisk utan skydd av markmiljö styrande m m

 • Laktester har genomförts L/S 2 och L/S 10, höga Kd-värden > NV:s värden d v s lakar lite medför liten spridning

 • Skyddsåtgärder bullervall: Rena massor ovanpå, textilduk, inga ätbara växter


V ster s stad milj och h lsoskyddsf rvaltningen

 • Verksamheten ska bedrivas och slutrapporteras i huvudsaklig överensstämmelse med ingivna anmälningshandlingar samt tillhörande kompletteringar.

 • Vid upptäckt av förorening i samband med miljöinventering eller rivning av byggnader och anläggningar ska miljö- och hälsoskyddsförvaltningen omgående underrättas.

 • Vid kontroll av schaktbotten och schaktvägg ska analysen av kvicksilver möjliggöra att halten kan jämföras med det generella riktvärdet för känslig mark på 0,25 mg/kg TS.

 • Återfyllnad ska ske med rena massor.

 • Eventuell grävning, schaktning, ledningsdragning eller flytt av avfallsmassor från bullervallen får inte göras utan föregående skriftligt meddelande till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

 • Jordhögen, PG26, får ej användas för återvinning i bullervallen. Massorna från jordhögen ska transporteras bort till godkänd mottagare.

 • Miljö- och konsumentnämnden beslutar att sända ovanstående beslut till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret vad gäller punkt 5.

 • Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9, 15, 19, 21, 22 § och 2 kap 3, 7 § samt 10 kap 1 § (i dess lydelse före den 1 augusti 2007) miljöbalken.


Sk l f r beslut
Skäl för beslut överensstämmelse med ingivna anmälningshandlingar samt tillhörande kompletteringar.

Enligt miljöbalkens mål (1 kap 1 §) ska en hållbar utveckling främjas genom bland annat att följa de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. Den som vidtar en åtgärd skall vidta skäliga försiktighetsmått och begränsningar för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön. Samtliga bestämmelser i miljöbalken ska tillämpas så att miljöbalkens mål och syfte uppnås på bästa sätt. När det råder tveksamhet om vad som ska beslutas bör miljökvalitetsmålen vara vägledande och det som gynnar hållbar utveckling väljas.1

1Miljömålspropositionen 2000/01:130 och miljöbalkspropositionen 1997/98:45

Miljökvalitetsmålet en Giftfri miljö bör i ett generationsperspektiv enligt prop. 2004/05:150 innebära bland annat att halterna av ämnen som förekommer naturligt i miljön är nära bakgrundsnivåerna och att halterna av naturfrämmande ämnen i miljön är nära noll och deras påverkan på ekosystemen försumbar. Vidare anges att all fisk i Sveriges hav, sjöar och vattendrag ska vara tjänlig som människo­föda med avseende på innehållet av naturfrämmande ämnen samt att den sammanlagda exponeringen i arbetsmiljö, yttre miljö och inomhusmiljö för särskilt farliga ämnen är nära noll och för övriga kemiska ämnen inte skadliga för människor. Dessutom ska förorenade områden vara undersökta och vid behov åtgärdade.


Forts sk l f r beslut
Forts skäl för beslut överensstämmelse med ingivna anmälningshandlingar samt tillhörande kompletteringar.

Förorenade massor från jordhögen (PG26) innehåller bly (210[1]/81,7[2] mg/kg TS), kadmium (0,39/0,965 mg/kg TS), koppar (790/201 mg/kg TS) samt zink (310/346 mg/kg TS). Då både bly och kadmium är så kallade utfasningsämnen anser miljö- och konsumentnämnden att massorna från jordhögen ej är lämpliga att använda i bullervallen. Miljö- och konsumentnämnden anser generellt att det är tveksamt att använda massor från förorenade områden för utfyllnad. Vad gäller ovanstående massor i jordhögen så överskrids riktvärdet för känslig markanvändning och bakgrundshalten för bly och kadmium. Bakgrundshalten[3] för bly antas vara 25 mg/kg TS vilket motsvarar 90-percentilen av uppmätta bakgrundshalter i osorterade jordarter i tätorter.Med en samlad bedömning utifrån miljöbalkens regler, gällande miljökvalitetsmål och ett allmänt risktänkande bedömer miljö- och konsumentnämnden att användandet av massor från jordhögen (PG26) i bullervallen är olämpligt.

[1] Värdet taget ur tabell 2 ur ”Översiktlig miljöteknisk markundersökning i anslutning till stolpladan” daterad den 27 oktober 2005

[2] Värde taget från tabell på sidan 9 i ”Kompletterande markundersökning och anmälan om sanering i Kv Översten, Västerås” daterad den 9 december 2009

[3] Naturvårdsverket, rapport 4640 – Bakgrundshalter i mark. Halter av vissa metaller och organiska ämnen i i jord i tätort och på landsbygd


V ster s stad milj och h lsoskyddsf rvaltningen
Tips: Ledig tjänst på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås!Tyngdpunkt på förorenade områden, sök den!

STADEN UTAN GRÄNSER

Vision 2026

Anna Karlsson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

anna.malin.karlsson@vasteras.se

Tel: 021-39 13 57

www.vasteras.se