Sut mae mynd i
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Sut mae mynd i ’ r afael ag anfantais i wella deilliannau addysgol David Carter Ffederasiwn Dysgu Cabot. Nodau ’ r Sesiwn. 3 NOD y cyflwyniad hwn Disgrifio sut y mae angen i arweinwyr addysgol weithredu fel eiriolwyr ar ran pobl agored i niwed Beth yw ystyr agored i niwed?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sut mae mynd i r afael ag anfantais i wella deilliannau addysgol david carter

Sut mae mynd i’r afael

ag anfantais i wella

deilliannau addysgol

David Carter

Ffederasiwn Dysgu Cabot


Nodau r sesiwn
Nodau’r Sesiwn

 • 3 NOD y cyflwyniad hwn

  • Disgrifio sut y mae angen i arweinwyr addysgol weithredu fel eiriolwyr ar ran pobl agored i niwed

  • Beth yw ystyr agored i niwed?

  • Sut ydym ni’n arwain ac yn dylanwadu ar yr agenda hon?


Mannau cychwyn
Mannau Cychwyn

 • Rhaid i ni allu ateb dau gwestiwn allweddol:

  • A allwn ni fel addysgwyr wneud iawn am ddechrau difreintiedig i fywyd?

  • A allwn ni dybio os ydym yn rhoi cymorth priodol i un garfan ein bod wedi datrys y broblem am byth?


Clf a r daith 4 19
CLF a’r Daith 4-19

 • Sut mae ein Cyd-destun yn Newid?

  • 900 o staff

  • 5638 o fyfyrwyr

   • 1265 mewn Academïau Cynradd (22%)

   • 3870 mewn 11-16 (69%)

   • 503 mewn ôl 16 (9%)

  • 10 Academi Agored

  • Academi Cynradd Newydd - Medi 2013

  • Ceisiadau ar gyfer Academi 16-19 ar gyfer dechrau ym Medi 2014

 • Ysgol Hyfforddi

  • HCA-Cynradd ac Uwchradd (27 SchoolDirect ar gyfer 2013)

  • 40 SLE yn darparu cymorth Ysgol i Ysgol

  • NPQH/NPQSL a NPQML


Beth oedd ein gweledigaeth yn 2007 8
Beth oeddeingweledigaethyn 2007-8?

 • Roeddem eisiau newid y byd addysgol yn Nwyrain Bryste am byth!

 • Roeddem am roi profiad John Cabot City Technology College (CTC) i fwy o fyfyrwyr

  • ….ond nid drwy dderbyn mwy o fyfyrwyr i’r CTC

 • Roeddem am greu cymuned ddysgu o blant, rhieni a gofalwyr a gweithwyr proffesiynol

 • Roeddem am gymryd cyfrifoldeb am addysg y plentyn yn BS15 a BS16 o 4 i 19 oed


A yw wedi llwyddo
A yw wedi llwyddo?

 • Bristol Brunel Academy

  • 17% i 53% 5 ACEM

 • Bristol Metropolitan Academy

  • NTI i Dda (Mehefin 2011)

 • King’s Oak Academy

  • 32% i 52% -2011 to 2012

 • Bath Community Academy

  • Gadawodd Fesurau Arbennig yn Chwefror 2013!!

 • Hans Price Academy

  • 23% i 45%-2011 to 2012

 • John Cabot Academy

  • Eithriadol yn 2007 a 2009

  • 5 A-C gyda Saesneg a Mathemateg yn ddim llai na 73% yn y 3 blynedd diwethaf

  • Yn haf 2012, mae 93 o fyfyrwyr CLF wedi mynd i Brifysgol -22 o BBA a BMA

  • 17/22 ohonynt oedd y cyntaf yn eu teulu i wneud hynny


Gwella galluedd newid diwylliannau magu cydnerthedd
Gwella Galluedd, Newid Diwylliannau, Magu Cydnerthedd

5 MaesCraidd

Gwellaansawddaddysgu a dysgu

Gwella ansawdd ac Effaith Arweinyddiaeth a Llywodraethu

Gwellaansawdd y pontiomewnFfederasiwn 4 i 19

Gwella Ansawdd ac ystod Cymorth i Fyfyrwyr - “tîm o amgylch y plentyn”

GwellaAnsawdd ac EffaithRheoliCyllid ac AdnoddauDynol


Pa gredoau sy n sail i n strategaeth
Pa Gredoau sy’n sail i’n Strategaeth?

 • Un cyfle’n unig sydd gan blant

  • Mae Blwyddyn 7 yn rhy hwyr i ddechrau ar yr ymyrraeth

 • Myfyrwyr Blwyddyn 11 heddiw fydd rhieni myfyrwyr uwchradd 2030-2040 ac mae angen i ni drawsnewid y berthynas cartref i ysgol

 • Mae Addysg Brifysgol a chyflogaeth lefel uwch YN gyraeddadwy i’n myfyrwyr

  • Mae cymunedau weithiau’n credu nad oes gan addysg ddim i’w gynnig i’r rhai mwyaf difreintiedig

 • Diweithdra 3ydd a 4ydd cenhedlaeth

  • Sut mae torri’r cylch?


Sut ydym ni n gwneud pethau n wahanol

Sut ydym ni’n gwneud pethau’n wahanol?


Partneriaeth ffederal
Partneriaeth Ffederal

 • Un Cyflogwr

  • Secondio a Chyfnewid Staff

 • Cydgyfrifoldeb gan Dîm Arweinyddiaeth CLF am bob plentyn Agored i Niwed

 • Pwyslais ar addysgu

 • Arweinyddiaeth, Cynllunio ar gyfer Olyniaeth a Rheoli Talent

 • Yn Arwain Addysg ar gyfer Cymuned


Cydweithredu ar gyfer cyflawniad neilltuol cenhadaeth clf

Cydweithredu ar gyfer Cyflawniad Neilltuol”- Cenhadaeth CLF

Rhaid cael gweledigaeth fentrus a pheidio â gadael i’r her amharu arnoch…..


Cydweithredu ar gyfer cyflawniad eithriadol
Cydweithredu ar gyfer Cyflawniad Eithriadol”

 • Ein Haddewid yw darparu addysg eithriadol i bob plentyn sy’n mynychu un o’n Hacademïau.

  • I gyflawni hyn, bydd pob myfyriwr yn cael ei addysgu gan athro sydd wedi’i hyfforddi’n dda ac sy’n cael pob cymorth, mewn Academi sy’n cael ei harwain ar bob lefel gan arweinydd ysbrydoledig ….


Cydweithredu ar gyfer cyflawniad eithriadol1
Cydweithredu ar gyfer Cyflawniad Eithriadol”

 • Ein Cred yw y gall cydweithredu ein helpu i gyflymu ein gweledigaeth i sicrhau bod pob Academi CLF yn cael ei dyfarnu o leiaf yn “dda” ac ar y ffordd i fod yn “eithriadol” erbyn 2015-16.

  • Y myfyrwyr sy’n dod yn gyntaf, ac rydym yn barnu ein hunain ar ba mor llwyddiannus yr ydym wrth gynorthwyo ein plant mwyaf agored i niwed yn ogystal â’r rhai mwyaf dawnus a thalentog.


Cydweithredu ar gyfer cyflawniad eithriadol2
Cydweithredu ar gyfer Cyflawniad Eithriadol”

 • Ein Nod yw rhannu’r arferion effeithiol a datblygir gan staff mewn un Academy fel y bydd myfyrwyr mewn un arall yn elwa ar strategaethau ffederasiwn cyfan.

  • Rydym yn coleddu unigrwyddiaeth ein hysgolion a’r cymunedau a wasanaethir gennym.


Ble mae dechrau
Ble mae dechrau?

“Nid oes atebion hawdd i gau’r bwlch ond mae addysgu rhagorol yn rhan o’r ateb tymor hir”


Datblygu addysgu a dysgu yn y clf
Datblygu Addysgu a Dysgu yn y CLF

 • Prif Bwyslais

  • Canfod a rhannu arferion gorau mewn addysgu a dysgu yn y deg ysgol

  • Dylunio a hybu cyfnewidiadau mewn ysgolion

  • Codi athrawon o Foddhaol i Dda

  • Codi athrawon o Dda i Eithriadol

   • Targed CLF yw 85% o’r arsylwadau’n dangos da neu well

  • Galluogi athrawon a staff cymorth, pan fydd hynny’n briodol, i ymweld a gweithio ochr yn ochr â chydweithwyr o Academïau eraill.


Beth mae r athrawon gorau n ei wneud bob dydd i gau r bwlch
Beth mae’r athrawon gorau’n ei wneud bob dydd i gau’r bwlch?

 • Gwahaniaethu’r profiad dysgu

  • Gall pob plentyn fod yn agored i niwed

 • Cynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd wedi llithro’n ôl

 • Marcio gwaith myfyrwyr agored i niwed yn well ac yn amlach

 • Canolbwyntio ar gynnydd yn gyntaf

 • Credu eu bod yn athrawon llythrennedd yn ogystal â’u pwnc eu hunain

 • Bod yn gyfrifol am reoli ymddygiad gan fod 90% o aflonyddwch lefel isel yn cael ei achosi am na all myfyrwyr gael mynediad at y dysgu


Arweinyddiaeth a chynllunio ar gyfer olyniaeth

Rhaglenni Datblygu Arweinyddiaeth

Arweinwyr sy’n dod i’r Amlwg

Arweinwyr Canol

Uwch Arweinwyr sy’n dod i’r Amlwg

Cynadleddau Ffederasiwn Blynyddol ym mis Gorffennaf a Thachwedd

Creu cysylltiadau i alluogi staff i ymweld ag ysgolion ledled y DU a Thramor

Boston, UDA a’r Ffindir

Teithiau Astudio CLF pan fydd gan o leiaf un Academi Ddiwrnod HMS

Hyfforddi a Mentora

ANG a PCGE ar draws CLF

Cyfeirlyfr Penodiadau

Cynfyfyrwyr

Rhaglen Datblygiad Arweinyddiaeth Senedd Myfyrwyr

Uwch Arweinwyr ar secondiad

Arweinyddiaeth a Chynllunio ar gyfer Olyniaeth


Beth mae r arweinwyr gorau n ei wneud bob dydd i gau r bwlch
Beth mae’r arweinwyr gorau’n ei wneud bob dydd i gau’r bwlch?

 • Hyrwyddo plant agored i niwed a siarad amdanynt mewn ffordd bositif

 • Gweithio’n galed â rhieni a’r “rhai anodd eu cyrraedd”

 • Arwain a Rheoli’r archwiliad data i sicrhau dilyniant ac i atal llithro’n ôl

 • Gweithio â grwpiau o arbenigwyr mewnol ac allanol

 • Rhannu a dysgu arferion gorau

 • Gweithio â phartneriaid o ysgolion eraill i ddatblygu’r arferion nesaf

 • Creu cyfleoedd i fyfyrwyr agored i niwed dreulio mwy yn hytrach na llai o amser yn yr ysgol


A yw staff yn alluog i gynorthwyo r disgyblion mwyaf agored i niwed
A yw Staff yn alluog i gynorthwyo’r disgyblion mwyaf agored i niwed?


Mesurau effaith

Mesurau Effaith

Sut fyddwn ni’n gwybod bod ein strategaeth

yn gweithio?


Mesurau ffurfiol o lwyddiant
Mesurau Ffurfiol o Lwyddiant

 • Mesurau Perfformiad

  • Perfformiad CA2 a TGAU

  • Lefelau Cynnydd

  • Presenoldeb

  • Gwobrwyo a Chosbi

  • Llais y Myfyrwyr


Mesurau llwyddiant eraill
Mesurau Llwyddiant eraill

 • Symud o Ysgol Gynradd i Uwchradd

 • Cyfraddau aros ymlaen ar ôl 16 oed

 • Cyflogaeth

 • Nifer y myfyrwyr o grwpiau agored i niwed sy’n mynd ymlaen i addysg uwch

 • Amledd y rhyngweithio â rhieni

 • Cymryd rhan mewn digwyddiadau allgyrsiol

 • Mynd ar dripiau ac ymweliadau ysgol

 • Bristol CC “80 cyn 18” ac Addewid Dysgu CLF


Cysylltu a dilyn
Cysylltu a Dilyn

 • Os hoffech chi ddod i weld y CLF ar waith, e-bostiwch fy Nghynorthwyydd Personol, Sam Brooks yn sam_brooks@clf.cabot.ac.uk

 • www.cabotlearningfederation.net

 • @carter6D ar twitter