dar vesayet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İDARİ VESAYET PowerPoint Presentation
Download Presentation
İDARİ VESAYET

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

İDARİ VESAYET - PowerPoint PPT Presentation


 • 463 Views
 • Uploaded on

İDARİ VESAYET. İdarî vesayetin tanımı Anayasamızda yapılmamıştır; tanım İdare hukukunda önemli yeri olan öğreti ile geliştirilmiştir. Anayasamızın 127.maddesinin 5.fıkrasında idarî vesayetten bahseden hüküm öngörülmüştür:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

İDARİ VESAYET


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

İdarî vesayetin tanımı Anayasamızda yapılmamıştır; tanım İdare hukukunda önemli yeri olan öğreti ile geliştirilmiştir. Anayasamızın 127.maddesinin 5.fıkrasında idarî vesayetten bahseden hüküm öngörülmüştür:

Anayasal ilke : Merkezi idare mahalli idareler üzerinde , mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir.(AY,m.127)

dari vesayet denetiminin tarih esi
İdari Vesayet Denetiminin Tarihçesi

İlk mahalli idare birimleri

4.yüzyıldan itibaren İngiltere adalarında ortaya çıkmıştır.

 • bir idari vesayet denetimi uygulamasını ancak 1789

devriminden sonra Fransa’da görebiliyoruz.

 • Türkiye’de modern anlamda mahalli idarelerin gelişimi 1850’lerde başlamış,
 • 1877’deçıkan Belediye Kanunu ile gelişmiş ve Cumhuriyet sonrası uygulamalarla bu gelişme

devam etmiştir.

 • İlk belediye örgütü 1854 yılında İstanbul ‘da kurulmuş ve böylece ilk kez idari vesayet

kavramı Türk yönetim biçimine girmiştir.

1864 Vilayet Nizamnamesi ile de Türk yönetim sistemine il düzeyinde yerel yönetim birimleri girmiştir. Bu nizamname 1870 tarihinde _daire-i umumiye-i Vilayet Nizamnamesi ile değiştirilmiş,

slide4

1908 II. Meşrutiyet döneminden sonra yönetim örgütünün biçimi Anayasanın 108. maddesinde de yer almış ve burada mahalli idare biçimine de yer verilmiştir

 • 1946 sonrasında ise merkezin idari vesayet denetiminde yumuşama görülmüştür.
 • 1961 Anayasasında “yerinden yönetim kamu tüzel kişilerinin seçilmiş organlarının organlık sıfatını kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yolu ile olur denilerek vesayet sınırları daraltılmış, mahalli idareler Anayasal güvenceye kavuşturulmuştur.
 • 1982 Anayasası da 127. maddesinde mahalli idarelere yer vermekle birlikte, idari vesayetin alanını oldukça muğlâk ve geniş olarak ele almıştır.
 • Fakat belirtmek gerekir ki, idari vesayet kavramı ilk kez 1982 Anayasası’nda anayasal bir haline gelmiştir.
dari v esayet rnekler
İdari Vesayet Örneklerİ
 • Ulaştırma Bakanlığı-TCDDY
 • Milli Savunma Bakanlığı-Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu
 • Ankara Valiliği-Ankara Büyükşehir Belediyesi
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi-Çankaya Belediyesi
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-İzmir Ticaret Odası
 • Barolar Birliği-İstanbul Barosu
dari vesayet denetiminin zellikleri
İdari Vesayet Denetiminin Özellikleri
 • İdari vesayet merkezi idare ile yerinden yönetim kuruluşları arasındaki bir ilişkidir.
 • İdari vesayet istisnai nitelikteki bir yetkidir.
 • İdari vesayet kanunla verilir.
 • İdari vesayet dar yoruma tabi tutulur.
 • İdari vesayet emir ve talimat verme yetkisi ile düzeltme yetkisini kural içermez.
dari vesayet denetiminin zellikleri1
İdari Vesayet Denetiminin Özellikleri
 • İdari bir denetimdir.
 • İdari vesayet yetkisi yasaya dayanan, bir kamu görevlisine, organa ya da kurulatanınan bir yetkidir.
 • İdari vesayet denetimi, devletin genel çıkarlarını korumak, kamu hizmetlerinin birlikve bütünlük içinde yürümesini sağlamak amacıyla yapılmaktadır.
 • İdari vesayetin, mahalli halkı mahalli otoritelerin keyfi uygulamalarına karsı korumagibi bir amacı da vardır.
slide8

İdari vesayet mahalli idarelerin işlemleri, eylemleri, organları ve personeli üzerindeuygulanır. Bu unsurlar üzerinde kullanılacak yetki, yukarıda da belirttiğimiz gibiyasaya dayanan ve devredilemeyen bir yetkidir.

 • İdari vesayet yetkisi kullanılırken, organlar ve görevliler üzerindeki denetim dahaçok bunların seçimleri, atanmaları ya da seçimlerin onaylanması, görevlerine sonverilmesi biçiminde olmaktadır.
 • İdari vesayet ilkesi, anayasal bir kurumdur.
dar vesayetin baz kurumlardan farklar

Hiyerarşik Denetim ile Farklılıkları

 • Yetki Genişliği ile Farklılıkları
 • Federatif Sistemden Ayrılığı
İdarî Vesayetin Bazı Kurumlardan Farkları
dar vesayetin nitelikleri
İdarî Vesayetin Nitelikleri
 • Türkiye’nin kabul etmiş olduğu idarî rejimin sonucu olarak idarî vesayet idarî bir denetimdir.
 • Bu denetim esas itibariyle devletin genel menfaatleri bakımından konulmuştur.
 • İdarî vesayet kanuna dayanır ve kanunla sınırlıdır.
 • İdarî vesayet kanuna merkezdeki bir organ veya makama ya da merkeze bağlı bir memura tanınmış ve merkeze ait bir yetki olduğu için hiyerarşisi tabaka ve dereceleri içinde kullanılması gerekmez; doğrudan doğruya bu yetkiye sahip makam veya şahıs tarafından kullanılır.
slide11

Ülkemizde mahalli idareleri ilgilendiren çeşitli kanunlarda idari vesayet denetimi ileilgili hükümler yer almaktadır;

1924 tarih ve 442 sayılı Köy Kanun

1949 tarih ve 5442 sayılı İlİdaresi Kanunu

1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu

2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu

3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

832 sayılı Sayıştay Kanunu yer almaktadır.

slide12

3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun:

Madde 1. “Mahalli idarelerin yönlendirilmesi bakanlığın amaçları arasındadır”.

Madde 2. “Mahalli idarelerin ve bunların merkezi idare ile olan ilgi ve ilişkilerinidüzenlemek bakanlığın görevleri arasındadır”.

Madde 11. “Bakanlığın mahalli idareler üzerinde sahip olduğu vesayet yetkisininmevzuat hükümleri gereğince uygulanmasını sağlamak”.

slide13

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu:

Madde 9/b: “Vali; özel idare, belediye ve köy idareleriyle bunlara baglıtekmilmüesseseleri denetler, teftişeder.

Bu denetleme ve teftişi bakanlık veya genel müdürlük müfettişleriyle veya bu idarelerinamiri ve memurlarıyla da yaptırabilir.

slide14

832 Sayılı Sayıştay Kanunu:

Madde 8: “Sayıştay, yerel yönetimlerin hesap ve işlemleri üzerinde denetim yapmakla görevlidir”.

slide15

2575 sayılı Danıştay Kanunu:

Madde 32: “Mahalli idarelerin seçilmişorganlarının organlık sıfatını kazanmalarınailiskinihtirazların çözümü ve kaybetmeleri konusundaki yargı denetimi 8. DavaDairesince yapılmaktadır”.

slide16

- 5393 Sayılı Belediye Yasası:

Belediyelerin siyasetle degil, mahalli hizmetlerle ugrasmaları için de vesayet denetimigerekli görülmektedir. Bununla birlikte 5393 sayılı yeni Kanun, 1580 sayılı Kanundanfarklı olarak, idari vesayet alanını bazı alanlarda kaldırmısbazı alanlarda dadaraltmıstır

vesayet yetk ler
VESAYET YETKİLERİ

Kişiler üzerinde

İşlemler üzerinde

1.iptal yetkisi

2.onama yetkisi

3.yeniden görüşme isteme yetkisi

4.yargıya başvurma yetkisi

5.erteleme yetkisi

6.izin yetkisi

7.düzeltme yetkisi

 • 1.Mahalli idare organlarının geçici olarak görevden uzaklaştırılması
 • 2.meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının geçici olarak görevden uzaklaştırılması
haz rlayanlar
hazırlayanlar
 • 090301011 (N.Ö)
 • ÖZGEN ŞAHİN
 • 090301013 (N.Ö)
 • EBRU ARSLAN