1 / 25

Elektroninių paslaugų sistema

Elektroninių paslaugų sistema. Kęstutis Andrijauskas Registrų ir informacinių sistemų skyriaus vedėjas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Vyriausybės. Civilinės būklės aktų registravimas Socialinių išmokų mokėjimas ir kitos socialinės paramos teikimas

Download Presentation

Elektroninių paslaugų sistema

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Elektroninių paslaugų sistema Kęstutis Andrijauskas Registrų ir informacinių sistemų skyriaus vedėjas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Vyriausybės

 2. Civilinės būklės aktų registravimas Socialinių išmokų mokėjimas ir kitos socialinės paramos teikimas Kompensacijų (šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui, lengvatinio keleivių vežimo ir kt.) skaičiavimas ir mokėjimas; Vaikų ir jaunimo teisių apsauga; Statinių naudojimo priežiūra, leidimų statybos darbams išdavimas pagal kompetenciją Kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių bei savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga Piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą nagrinėjimas bei sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimas Valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų, vykdymas Valstybės paramos būstui įsigyti tvarkymas, socialinių būstų suteikimas Dokumentų pilietybei suteikti rengimas Prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos turgavietėse bei viešosiose vietose nustatymas Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas Alkoholio ir tabako reklamos laikymosi kontrolė Archyvinių dokumentų tvarkymas Turizmo ir gyventojų poilsio organizavimas Gyventojų užimtumo, kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo organizavimas, viešųjų bei sezoninių darbų organizavimas Teritorijų planavimas, savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų planų sprendimų įgyvendinimas Aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga Dalyvavimas užtikrinant viešąją tvarką ir gyventojų rimtį Sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimas ir jų laikymosi kontrolės organizavimas, švaros ir tvarkos viešosiose vietose užtikrinimas Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė Savivaldybės kompetencijai priskirtos paslaugos

 3. Kas tai elektroninės paslaugos ? • Prašymai • Pasiteiravimai • Nuomonės pareiškimas • Pažymų gavimas • Mokesčių sumokėjimas ir …kt.

 4. Integruotos sistemos technologinė schema

 5. Žvalgomojo projekto “Skaitmeninės bendruomenės sukūrimas” , Jurbarko rajono savivaldybėProjekto tikslas:- Supažindinti pasirinktos kaimiškosios bendruomenės narius su elektroninėmis paslaugomis, jų teikiamomis galimybėmis.- Sužinoti bendruomenės narių galimybes ir poreikius naudotis elektroninėmis paslaugomis.- Išbandyti technologines ir organizacines priemones. - Parengti rekomendacijas ir pasiūlymus dėl elektroninių slaugų plėtros savivaldybėse.

 6. Atlikta: • Jurbarko rajono savivaldybės seniūnijų (Smalininkų ir Viešvilės) bendruomenės narių apklausa; • parengtas Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainės papildymas; • parengta valstybės ir savivaldybių institucijų elektroninių paslaugų nuorodų sistema; • sukurta ir įdiegta elektroninių paslaugų tvarkymo programinė įranga; • įdiegta techninė įranga savivaldybės administracijoje ir seniūnijose; • Apmokyti savivaldybės administracijos tarnautojai ir bendruomenės nariai, parengta reklaminė medžiaga.

 7. EPS realizuotos funkcijos: • EPS sistemos vartotojo registravimas ir identifikavimas; • EPS vartotojo, fizinio arba juridinio asmens, tapatybės patvirtinimas; • Elektroninių dokumentų (prašymų, paraiškų) adresatų nustatymas; • Viešųjų paslaugų vartotojų informavimas apie paslaugos teikimo eigą ir rezultatus; • Paslaugas aptarnaujančių asmenų nustatymas ir informavimas apie paslaugos pasinaudojimą; • Standartizuotų išorinių modulių, tokių kaip mokėjimo priemonės ar elektroninio žemėlapio modulis, integravimo ir naudojimo galimybė; • Kitos EPS savybės ir funkcionalumas, užtikrinantis paslaugų sukūrimą, teikimą ir aptarnavimą.

 8. Elektroninių paslaugų sistema • yra atvira ir gali veikti Linux arba MS Windows platformoje; • realizuota atviro kodo programinės įrangos pagrindu. Sistema interpretuojama JAVA technologija ir nepriklauso nuo kompiuterinės platformos; • vartotojo sąsaja realizuota naudojant tik interneto naršyklę; • sistema lanksti ir lengvai administruojama, pritaikant ją konkrečios savivaldybės; • Administruojamos ir valdomos praktiškai visos sistemos dalys (moduliai): klasifikatoriai, formos, elektroninės paslaugos, nuorodos į paslaugas, formų adresatai, EPS vartotojai ir jų teisės, elektroninių paslaugų teikėjai, sisteminiai nustatymai; • Galima diegti vietiniu ir centralizuotu būdu; • pilnai dokumentuota.

 9. Nuorodų sąrašas 440 Nuorodų į kitų institucijų paslaugas

 10. Paslaugų sąrašas

 11. Atranka pagal kategorijos pagal kategorijos

 12. Paslaugų atrinkimas pagal asmenis

 13. Registracijos forma

 14. Prisijungus prie EPS Registruotas vartotojas gali pildyti formas ir sekti per Internetą jų statusą

 15. Pagalbos turinys

 16. Asmens tapatybės patvirtinimas • Seniūnas arba skyriaus tarnautojas patikrins asmens dokumentus ir patvirtins jūsų tapatybę • Nuo šio momento bet kuris per EPS pateiktas dokumentas bus priimamas kaip su jūsų parašu

 17. Pagrindiniai komponentai: • Operacinė sistemaDebian GNU/Linux; • PostgreSQL DB serverio versija 7.2.; • Interneto serveris ir aplikacijų serverisApache Tomcat 4.x; • JAVA vykdymo aplinka, operacijų vykdymo sistema J2SDK 1.4.2;

 18. Vartotojo dalis: • Elektroninės paslaugos - Valstybės ar savivaldos institucijų teikiamos elektroninės paslaugos - Paieška • Nuorodos į paslaugas Nuorodos į valstybės ar savivaldos institucijų teikiamas elektroninės paslaugas - Paieška • Vartotojų registracija - Registracijos forma (fiziniams, juridiniams asmenims • Mano paslaugos - Paslaugų naudojimosi istorija, el. formų apdorojimo būsena • Naudojimosi statistika - Prisijungimų statistika • Slaptažodžio keitimas

 19. Administratoriaus dalis: • Kategorijų klasifikatorius - Elektroninių paslaugų ir nuorodų į paslaugas kategorijų klasifikatoriaus administravimas • Tikslinės grupės Elektroninių paslaugų ir nuorodų į paslaugas kategorijų tikslinių grupių administravimas • Paslaugų teikėjai - Elektroninių paslaugų ir nuorodų į paslaugas paslaugų teikėjų klasifikatoriaus administravimas • Nuorodų administravimas - Nuorodų į valstybės ar savivaldos institucijų teikiamas elektroninės paslaugas administravimas • Formos statusai El. formų pateikimo ir apdorojimo proceso informacija • Formų adresatai - paslaugos teikėjo organizacijos padalinių arba įgaliotų atstovų, tiesiogiai atsakingų už formos apdorojimą ir paslaugos vykdymą, informacija Vartotojų administravimas • Formos šablonai - Formos šablonų (elektroninės paslaugos sudedamoji dalis, atitinkanti elektroninį dokumentą, skirtą užpildymui) administravimas

 20. Administratoriaus dalis: • Elektroninių paslaugų administravimas - El. paslaugų paslaugų teikėjų, turinčių teises teikti el. paslaugas per EPS administravimas • Formų peržiūra - El. paslaugų naudojimosi (formų užpildymo) istorija - Užpildytų formų apdorojimas (formos adresatui) • Vartotojai - Registruotų sistemoje vartotojų informacija • Vartotojų grupės - Vartotojų grupių administravimas - Administravimo teisų valdymas • Sisteminiai nustatymai • Naudojimosi statistika

 21. Integruota elektroninių paslaugų sistema gali būti įgyvendinama: Savivaldybėje. Visi techniniai, organizaciniai, administraciniai diegimo klausimai sprendžiami savivaldybės jėgomis. Tai susiję su administraciniais-organizaciniais pokyčiais ir su ženkliomis investicijomis. Visoms savivaldybėms toks įgyvendinimo variantas vargu ar ekonomiškai pagrįstas. Regione (apskrityje). Regiono savivaldybių apjungia savo pastangas elektroninių paslaugų sistemai diegti. Vienoje iš savivaldybių, regioninių institucijų, viešųjų įstaigų ar verslo įmonių diegiama duomenų bazių ir sistemos valdymui skirta sisteminė technologinė įranga (sisteminė dalis su aptarnaujančiais moduliais), kuria naudojasi visos bendradarbiaujančios savivaldybės. Šiuo atveju reikėtų spręsti nemažai organizacinių klausimų, tačiau ekonominiu požiūriu sprendimas būtų racionalesnis. Šalyje. Savivaldybių asociacija (ar viena iš valstybės institucijų) inicijuoja elektroninių paslaugų aptarnavimo centro, sukūrimą. Tiek ekonominiu, tiek sistemos administravimo požiūriu būtų paprasčiau pasiekiamas aukštas sistemos patikimumas, užtikrinamas joje kaupiamų duomenų ir informacijos saugumas, integralumas su išorinėmis informacinėmis sistemomis ir registrais.

 22. Organizaciniai pokyčiai • Centralizuotas elektroninių paslaugų teikimas (tame tarpe “outsourcing”, “hosting”) - papildomas IT specialistų poreikis minimalus; - administracijos vadovo teisės aktai (paslaugų teikimo tvarkos, darbo instrukcijos, kt.); - darbuotojų apmokymas. • Vietinis elektroninių paslaugų teikimas - Išplečiamas (įsteigimas) IT specialistų padalinys informacinės sistemos plėtrai ir priežiūrai; - ITT saugos specialistas; - padaliniuose atsakinguose už tam tikrų paslaugų teikimą turėtų būti IT srities specialistas elektroninių paslaugų palaikymui ir priežiūrai.

 23. Ačiū už dėmesį Kęstutis Andrijauskas Registrų ir informacinių sistemų skyriaus vedėjas

More Related