ocjena prihvatljivosti za ekolo ku mre u i naturu 2000 stru no metodolo ki pristup n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ocjena prihvatljivosti za ekološku  mrežu i Naturu 2000 -stručno metodološkI pristup- PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ocjena prihvatljivosti za ekološku  mrežu i Naturu 2000 -stručno metodološkI pristup-

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Ocjena prihvatljivosti za ekološku  mrežu i Naturu 2000 -stručno metodološkI pristup- - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Ocjena prihvatljivosti za ekološku  mrežu i Naturu 2000 -stručno metodološkI pristup-. Neven Trenc mr. sc. geo. Državni zavod za zaštitu prirode. Zaštita prirode u EU. Dvije temeljne direktive:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ocjena prihvatljivosti za ekološku  mrežu i Naturu 2000 -stručno metodološkI pristup-' - gada


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ocjena prihvatljivosti za ekolo ku mre u i naturu 2000 stru no metodolo ki pristup

Ocjena prihvatljivosti za ekološku  mrežu i Naturu 2000-stručno metodološkI pristup-

Neven Trenc mr. sc. geo.

Državni zavod za zaštitu prirode

za tita prirode u eu
Zaštita prirode u EU

Dvije temeljne direktive:

 • Direktiva o zaštiti ptica (Council Directive 79/409/EEC- ptičje vrste- izdvajaju se područja SPA (special protection areas)
 • Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore (Council Directive 92/43/EEC)- ostale biljne i životinjske vrste, stanišni tipovi- izdvajaju se područja SCI SAC
slide3
6(3)
 • 3. Svaki plan ili projekt koji nije izravno povezan s upravljanjem lokalitetom ili potreban za njegovo upravljanje, ali bi na to mogao imati značajan učinak, bilo pojedinačno bilo u kombinaciji s ostalim planovima ili projektima, predmet je primjerene procjene utjecaja koje bi mogao imati na taj lokalitet, s obzirom na ciljeve očuvanja lokaliteta.
6 3 nastavak
6(3) - nASTAVAK
 • U svjetlu zaključaka procjene utjecaja na lokalitet i sukladno odredbama stavka 4, nadležna tijela državne vlasti odobravaju plan ili projekt tek nakon što se uvjere da on neće negativno utjecati na integritet dotičnog lokaliteta te, ako je potrebno, nakon dobivanja mišljenja od široke javnosti.
slide5
6 (4)
 • Ako se, unatoč negativnoj procjeni utjecaja na lokalitet i u nedostatku alternativnih rješenja, plan ili projekt ipak moraju provesti zbog imperativnih razloga prevladavajućeg javnog interesa, uključujući interese socijalne ili gospodarske prirode, država članica poduzima sve kompenzacijske mjere kako bi osigurala zaštitu koherentnosti Nature 2000.
 • Ona Komisiju izvješćuje o usvojenim kompenzacijskim mjerama.
6 4 nastavak
6 (4) nASTAVAK
 • Kad se u određenom lokalitetu nalazi prioritetni tip prirodnog staništa i/ili prioritetna vrsta, mogu se razmatrati samo ona pitanja koja se odnose na ljudsko zdravlje ili javnu sigurnost, na korisne posljedice od primarnog značaja za okoliš ili,
 • prema mišljenju Komisije, na ostale imperativne razloge prevladavajućeg javnog interesa
zakon o za titi prirode
ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE

Zakon o zaštitiprirodeNN 70/05,

Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti prirode NN 139/08

Podzakonski akti:

 • Uredba o proglašavanju ekološke mreže

(listopad, 2007)

 • Pravilniko ocjeniprihvatljivostiplana, programaizahvatazaekološkumrežu, rujan 2009
ocjena planova i projekata pojednostavljeno
Ocjena planova i projekata (pojednostavljeno)

Da

Prethodan ocjena - Mogući negativan utjecaj?

Glavna ocjena – mjere ublažavanja

Ako je negativna

Ako nema

Alternative?

Prevladavajući javni interes?

Ako postoji

Kompenzacijske mjere

metodologija
Metodologija
 • Standardna metodologija ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu predložena je za cijelu EU. Europska Komisija i OxfordBrookesUniversity (Velika Britanija) pripremili su smjernice za provođenje OPZP-a koje nisu obvezujuće ali ih Europska Komisija preporuča.
 • Glavni cilj predloženog postupka je osigurati pravilnu implementaciju članka 6., stavak 3. i 4. Direktive o staništima
 • Osnovni doprinos podjele postupka na četiri dijela je efikasnost i racionalizacija vremena i ulaganja.
 • Osigurava se da se ocjena ne provodi ako to nije nužno i bavi se samo ključnim pitanjima čime se izbjegava produljivanje postupka i dodatni troškovi za nositelja projekta/plana.
ocjena prihvatljivosti za ekolo ku mre u
Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu
 • Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu prati opisanu metodologiju (odstupanje – za ekološku mrežu moguća je i financijska kompenzacija)
 • Postupak ocjene prihvatljivosti za područje ekološke mreže sastoji se od:
  • prethodne ocjene prihvatljivosti
  • glavne ocjene prihvatljivosti s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti
  • utvrđivanja prevladavajućega javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta.
osnovne karakteristike 1
Osnovne karakteristike 1 :
 • Ocjena se radi za sve planove i projekte koji mogu imati utjecaj na ciljne vrste i staništa..
 • Moraju se ocijeniti svi mogući utjecaji: direktni, indirektni i kumulativni. Položaj zahvata nije odlučujući. Projekti koji su izvan područja ekološke mreže (npr. nalaze se uzvodno na/uz rijeku
osnove karakteristike 2
Osnove karakteristike 2:
 • Ocjena mora donijeti jasni zaključak o tome ima li plan ili projekt značajan negativan utjecaj na Natura 2000 područje..
 • Princip predostrožnosti nalaže da ako se negativni učinci ne mogu isključiti, zbog nedostatnih ili nepreciznih podataka, očuvanje Natura 2000 mora prevladati.
razlike sli nosti izme u puo suo i op 2
Razlike/SLIČNOSTI između (PUO), (SUO) i (OP) 2
 • Iako su OPZP, PUO i SUO to su postupci s drugačijim ciljevima..
 • Ocjena prihvatljivosti zahvata za prirodu ne bavi se ocjenom za sve elemente biološke i krajobrazne raznolikosti
 • Obavezno poglavlje PUO-a o bioraznolikosti puno šireg opsega (sve vrste i staništa na području studije)
 • OPZP koji ocjenjuje prihvatljivost zahvata samo za vrste i staništa koji su ciljevi očuvanja nekog područja Natura 2000 i utjecaj na njegov integritet.
razlike sli nosti izme u puo suo i op 21
Razlike/SLIČNOSTI između (PUO), (SUO) i (OP) 2
 • OP mora napraviti detaljnu ocjenu i dati jasan zaključak – da li je plan ili projekt prihvatljiv ili ne (odnosno da li negativan utjecaj na područje postoji ili ne).
 • Rezultat OP-a je obvezujuć te se u slučaju negativne ocjene projekt mora odbiti
 • Međutim, obje su ocjene slične u proceduri i mogu biti integrirane u jedan postupak pod uvjetom da se u studiji PUO/SUO, OPZP jasno odvoji kao zaseban dio, što je i praksa u mnogim zemljama Europske Unije.
prvi dio prethodna ocjena
Prvi dio: Prethodnaocjena
 • Prethodna ocjena je dio postupka u kojem se identificiraju mogući utjecaji plana/projekta na Natura 2000 područje, samog ili u kombinaciji s drugim planovima/projektima, i utvrđuje postojanje značajnog negativnog utjecaja.
 • Za sve projekte/planove za koje se utvrdi da nemaju značajan negativan utjecaj ocjena ovdje završava i mogu se odobriti.
drugi dio glavna ocjena
Drugi dio: Glavnaocjena
 • Utvrđivanje utjecaja u odnosu na cjelovitost i funkciju područja i njegove ciljeve očuvanja.
 • Dodatno, ako postoji negativan utjecaj, ocjenjuju se i moguće mjere ublažavanja.
 • U ovoj fazi nositelj projekta/plana dostavlja studiju koja analizira učinke dotičnog projekta.
 • Veličina studije nije no ona bez obzira na veličinu, sadržaj studije mora biti potpun odnosno sadržavati sve propisane podatke
glavna ocjena
Glavna ocjena
 • to je ekološka ocjena koja se bavi posljedicama određenih planova/projekata na specifična staništa i vrste određenog područja ekološke mreže.
 • U prvom redu stručni postupak u čijoj su osnovi podaci i osobe koje ga provode.
 • Ocjena se mora bazirati na novijim i valjanim podacima, mora bit argumentirana i jasna u stavovima i moraju je provoditi kvalificirani stručnjaci s dobrim razumijevanjem ekologije i područja ekološke mreže kao i koncepta ekološke mreže i nacionalne legislative.
ocjena drugih pogodnih mogu nosti
Ocjenadrugihpogodnihmogućnosti
 • U ovom dijelu se ocjenjuju ostale moguće varijante projekta/plana kojima se postiže cilj a izbjegavaju negativni učinci.
 • Ako su prethodnom ocjenom utvrđeni značajni negativni utjecaji, nositelj može predložiti drugu varijantu zahvata koje postižu prvotne ciljeve, uključujući i nultu opciju (projekt/plan se ne provodi).
 • Sve nove opcije ponovno se vraćaju na drugu fazu (Glavna ocjena).
utvr ivanje prevladavaju eg javnog interesa
Utvrđivanje prevladavajućeg javnog interesa
 • Postupak koji se provodi kada nema drugih pogodnih mogućnosti, a negativni utjecaji
 • U ovom se dijelu utvrđuje da li postoje imperativni razlozi prevladavajućeg javnog interesa za izvođenje projekta/plana.
 • Podrazumijeva se da imperativni razlozi javnog interesa moraju biti dovoljno jaki :
  • moraju biti dugoročni i težiti osnovnim vrijednostima (zaštiti zdravlja, javnoj sigurnosti itd.)
  • biti dio temeljnih strategija države i društva
  • ili ispunjavati ekonomske i socijalne potrebe i obveze prema društvu na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
utvr ivnje kompenzacijskih uvjeta
UTVRĐIVNJE KOMPENZACIJSKIH UVJETA
 • Dakako, povezanost i cjelovitost ekološke mreže mora biti osigurana kroz kompenzacijske uvjete koji mogu biti kreacija uništenog staništa na drugom mjestu unutar istog područja ili dodatak novih područja istih značajki.
 • Ovdje se moraju uzeti u obzir i stroga pravila koja određuju da li je kompenzacija odgovarajuća i da li je provedena i u funkciji prije početka projekta/plana.
planovi i programi
Planovi i programi
 • Za planove i programe čija provedba može imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže obvezno se provodi ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu.
 • Za planove i programe, za koje je zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša uređena obveza strateške procjene ocjena se obavlja se u okviru obveznog postupka strateške procjene plana i programa.
 • Za ostale planove ocjena se provodi kroz idzadavanje suglasnosti Ministarstva
slide24

Korisni linkovi:EC DG ENV.B2 – Nature and Biodiversity home page:http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htmDržavni zavod za zaštitu prirodehttp://www.dzzp.hrProjekt CRO-NENhttp://www.cro-nen.hr