2 a overblik over verserende sager og udvalgsarbejdet n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
§ 2 a – overblik over verserende sager og udvalgsarbejdet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

§ 2 a – overblik over verserende sager og udvalgsarbejdet - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

§ 2 a – overblik over verserende sager og udvalgsarbejdet. V/Advokaterne Peter Breum og Jørgen Vinding. Indledning til emnet – lovgrundlaget Ole Andersen-sagen og de to nye domme Problemstillingen i forlængelse af Ole Andersen-sagen Udvalgsarbejdet – status

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '§ 2 a – overblik over verserende sager og udvalgsarbejdet' - gabi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2 a overblik over verserende sager og udvalgsarbejdet

§ 2 a – overblik over verserende sager og udvalgsarbejdet

V/Advokaterne Peter Breum og Jørgen Vinding

program
Indledning til emnet – lovgrundlaget
 • Ole Andersen-sagen og de to nye domme
 • Problemstillingen i forlængelse af Ole Andersen-sagen
 • Udvalgsarbejdet – status
 • Typetilfælde af udestående problemstillinger
 • Verserende sager – status
 • Hvad med § 2 a, stk. 2?
Program
indledning i
INDLEDNING (I)
 • Funktionærlovens § 2 a, stk. 1 og stk. 3
  • Såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn
  • Stk.3. Hvis funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære en alderspension fra arbejdsgiveren, og hvis funktionæren er indtrådt i den pågældende pensionsordning før det fyldte 50. år, bortfalder fratrædelsesgodtgørelsen
indledning ii
INDledning (II)
 • Beskæftigelsesdirektivet indeholder forbud mod diskrimination bl.a. på grund af alder
 • Efter artikel 6 i direktivet kan ulige behandling på grund af alder i visse situationer være berettiget
indledning iii
Indledning (III)
 • Betingelser efter artikel 6 for at aldersdiskrimination kan være berettiget såfremt:
 • 1) den er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for rammerne af den nationale ret, bl.a. legitime beskæftigelses-, arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelsespolitiske mål, og
 • 2) hvis midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige
ole andersen sagen i
Ole Andersen-Sagen (I)
 • Faktum: Opsagt af arbejdsgiver, var 63 år ved fratræden. Ønskede ikke at gå på pension, men meldte sig ledig og startede efterfølgende firma
ole andersen sagen ii
Ole Andersen-sagen (II)
 • C-499/08 (store afdeling)
  • Fastslår i præmis 24, at § 2, stk. 3, er direkte forskelsbehandling på grund af alder
  • § 2, stk. 3, er ikke urimelig, præmis 34
  • §2, stk. 3, er ikke åbenbart uegnet til at nå det legitime beskæftigelsespolitiske formål, der forfølges, præmis 35
  • Herefter var spørgsmålet, (alene) om § 2, stk. 3, går videre, end hvad der er nødvendigt
ole andersen sagen iii
Ole Andersen-sagen (III)
 • EU-Domstolens vurdering af nødvendigheden
 • Præmis 40: I det omfang § 2, stk. 3, afskærer arbejdstagere, der på tidspunktet for deres afskedigelse vil oppebære alderspension fra deres arbejdsgiver, fra fratrædelsesgodtgørelse, går ikke ud over det, der er nødvendigt
 • Men præmis 43: Funktionærlovens § 2 a, stk. 3, har den virkning, at alle arbejdstagere, der på tidspunktet for deres afskedigelse har ret til en alderspension fra deres arbejdsgiver, og som er indtrådt i denne pensionsordning før det fyldte 50. år, afskæres fra at modtage fratrædelsesgodtgørelse.
ole andersen sagen iv
Ole Andersen-sagen (IV)
 • EU-Domstolens vurdering af nødvendigheden
 • Præmis 47: Funktionærlovens § 2 a, stk. 3 – ved ikke at tillade udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse til en arbejdstager, der – selv om han har ret til udbetaling af en alderspension fra sin arbejdsgiver – ikke desto mindre har til hensigt midlertidigt at give afkald på en sådan pension med henblik på at forfølge sin erhvervsmæssige karriere, gør et for vidtgående indgreb i de legitime interesser
ole andersen sagen v
Ole Andersen-sagen (V)
 • EU-Domstolen konkluderede derfor
 • Den ulige behandling, der følger af funktionærlovens § 2 a, stk. 3, kan derfor ikke begrundes i henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 2000/78, præmis 48
de to nye domme fra landsretterne i
de to nye domme fra landsretterne (I)
 • Grafisk Arbejdsgiverforening-sagen
  • Medarbejder fortsatte også sin erhvervskarriere ved overgang til ikke funktionærbeskæftigelse
  • Direktivet havde direkte horisontal virkning – derfor kunne det påberåbes af medarbejderen, som derfor skulle have § 2 a godtgørelse
  • Men ikke hjemmel til godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven
  • Dommen vil ikke blive anket
de to nye domme fra landsretterne ii
de to nye domme fra landsretterne (II)
 • Cimber-sagen
  • Udtalt at EU-Domstolen fastslog, at det er i strid med EU-retten, hvis alene den omstændighed, at en medarbejder har ret til alderspension, afskærer vedkommende fra fratrædelsesgodtgørelse
  • Da medarbejderen – på samme måde som Ole Andersen – fortsatte sin erhvervskarriere efter fratræden, havde vedkommende krav på fratrædelsesgodtgørelse
ligebehandlingsn vnet
LIgebehandlingsnævnet
 • Har afvist at tildele godtgørelse for forskelsbehandling ved overgang til folkepension og ved overgang til efterløn, da ”ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå”, at Ole Andersen-dommen kan overføres på de situationer
problemstillingen i forl ngelse af ole andersen sagen i
Problemstillingen i forlængelse af Ole Andersen-sagen (I)
 • Umiddelbare problemstilling i forlængelse af EU-Domstolens dom (og de to andre sager)
  • Skal undtagelsen i funktionærlovens § 2 a, stk. 3, helt bortfortolkes?
  • Eller skal den (blot) fortolkes EU-konformt, så medarbejdere, som ikke fortsætter deres erhvervskarriere, ikke skal have fratrædelsesgodtgørelse?
problemstillingen i forl ngelse af ole andersen sagen ii
Problemstillingen i forlængelse af Ole Andersen-sagen (II)
 • Hvis helt bortfortolkes – så får lønmodtagersiden ret i, at medarbejdere i ingen tilfælde kan afskæres fra fratrædelsesgodtgørelse efter § 2, stk. 3
 • Hvis blot fortolkes EU-konformt, så skal det herefter i forhold til en række typeproblemstillinger fastlægges, hvornår en opsagt medarbejder ønsker at fortsætte sin erhvervskarriere
udvalgsarbejdet i
Udvalgsarbejdet (I)
 • Der blev nedsat arbejdsgruppe under Beskæftigelsesministeriets Implementeringsudvalg med henblik på at vurdere overensstemmelsen af § 2 a, stk. 2, med EU-retten samt vurdere, om der kunne laves ændringer af § 2 a for at afhjælpe retsusikkerheden
udvalgsarbejdet ii
Udvalgsarbejdet (II)
 • Efter at have arbejdet over en længere periode blev arbejdsgruppen desværre ikke enig
 • Er sendt tilbage til Implementeringsudvalget
 • Umiddelbart er der vist ikke den store fremdrift i arbejdet
 • Derfor er det realistisk, at retsusikkerheden skal løses gennem retspraksis
typetilf lde af udest ende problemstillinger i
Typetilfælde af udestående problemstillinger (I)
 • Overgang til efterløn (den oftest forekommende problemstilling)
 • Overgang til fleksydelse
 • Overgang til førtidspension
 • Iværksættelse af alderspension
 • Sygdom uden tilmelding til jobcenter som ledig
 • Sager, hvor der i forbindelse med afskedigelsen er indgået forlig
 • Spørgsmålet om godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven
typetilf lde af udest ende problemstillinger ii
Typetilfælde af udestående problemstillinger (II)
 • Hvad med omgåelse?
  • Fx ledig med dagpenge i 1 måned og herefter overgang til efterløn
  • Karensperiode? Fx 6 måneder
verserende sager i
Verserende sager (I)
 • Parterne har p.t. ca. 80 verserende sager – heraf er lidt mere end halvdelen p.t. henvist til landsretterne
verserende sager ii stre landsret
Verserende sager (II) – Østre Landsret
 • Der er udvalgt ca. 11-13 prøvesager, der skal sambehandles i Østre Landsret – berammet til februar 2013
  • Alle ovennævnte problemstillinger er repræsenteret (eller mangler alene rettens godkendelse) – herunder også i forhold til karensperioder
  • Øvrige sager, der henvises til Østre Landsret, ryger til 4. afdeling, hvor parterne anmodes om at tilkendegive, om sagen skal sættes i stå på prøvesagerne
  • Burde umiddelbart løse alle almindeligt forekommende problemstillinger
verserende sager iii vestre landsret
Verserende sager (III) – VEstre Landsret
 • Ca. 20 sager er henvist, de afventer berammelse/stillingtagen til sambehandling. Umiddelbart er der ikke så bredt et udsnit af problemstillinger repræsenteret i Vestre Landsret som i Østre Landsret
 • Udsættelse?
verserende sager iv
Verserende sager (IV)
 • Hvad med § 2 a, stk. 2?
 • § 2 a, stk. 2: Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære folkepension
 • Der er p.t. sag i Vestre Landsret, som afventer processkrift fra sagsøger med anmodning om præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen