vandplaner henning m rk j rgensen vandmand i dn n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vandplaner Henning Mørk Jørgensen, vandmand i DN PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vandplaner Henning Mørk Jørgensen, vandmand i DN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Vandplaner Henning Mørk Jørgensen, vandmand i DN - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Vandplaner Henning Mørk Jørgensen, vandmand i DN. En kort intro til vandplanerne Køreplanen som den ser ud nu Høringsvarene – hvordan griber vi dem an?. Vandplaner. Overblik vandplaner. Alle 23 vandplaner – samme opskrift: tabel 1.3.1 ”Indsatsprogram - supplerende foranstaltninger”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Vandplaner Henning Mørk Jørgensen, vandmand i DN


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vandplaner henning m rk j rgensen vandmand i dn
VandplanerHenning Mørk Jørgensen, vandmand i DN
 • En kort intro til vandplanerne
 • Køreplanen som den ser ud nu
 • Høringsvarene – hvordan griber vi dem an?

Vandplaner

overblik vandplaner
Overblik vandplaner

Alle 23 vandplaner – samme opskrift:

tabel 1.3.1 ”Indsatsprogram - supplerende foranstaltninger”.

Dernæst de 4 tabeller 1.3.2 a-d for hhv vandløb, søer, kystvand og grundvand.

Vandplaner

vandplaner baseline
Vandplaner Baseline

Baseline er den forventede tilstand i 2015 når alle hidtidige vedtagne planer og indsatser er opfyldt

VMP III dog kun som midtvejsevalueret i 2008.

Hængepartier fra VMP III er således indeholdt i de nye mål (eksempelvis 6000 tons N og 50.000 ha randzoner)

Baseline indeholder også amternes/kommunernes vedtagne indsats mod spildevand fra spredt bebyggelse, husdyrgodkendelser givet efter reglerne frem til 2015 og vedtagne projekter jvf miljø mia 1

Vandplaner

vandplaner indsatsbehov n
Vandplaner Indsatsbehov N

Nationalt

Via vand til hav fra DK i alt 63.700 tons N

Målopfyldelse ved 32.700 tons N

Samlet indsats inkl baseline 31.000 tons N

1. Planperiode 19.000 tons N

Rest VMPIII (6000 tons N og randzoner) indeholdt i de 31.000 tons N

Vandplaner

vandplaner indsatsbehov p
Vandplaner Indsatsbehov P

Den samlede fosforudledning til vandmiljøet er ca 2000 t P årligt.

Heraf ca 1000 t fra landbrug.

Indsatsbehovet er sat til 210 tons P

(P-ådale 30 t, randzoner langs vandløb og søer 160 t, ingen jordbearbejdning efterår 18 t)

Vandplaner

virkemidler i spil 1
Virkemidler i spil 1
 • Landbrug:
  • Oplandsvist N-kvotesystem (g)
  • ændring af normsystemet (g)
  • ingen jordbearbejdning i efteråret (g)
  • forbud mod pløjning af fodergræsgræsmarker i visse perioder (g)
  • efterafgrøder i stedet for vintergrønne marker (g)
  • Randzoner langs vandløb og søer (g)
  • P-ådale, vådområder
  • yderligere efterafgrøder
 • (g betyder generelt virkemiddel – modsat målrettet)

Vandplaner

virkemidler i spil 2
Virkemidler i spil 2
 • Vandløb:
  • Ophør eller reduceret vandløbsvedligeholdelse
  • fjernelse af spærringer
  • vandløbsrestaurering, genåbning af rørlagte vandløb
  • okker – vandstandshævning eller rensning
 • Søer:
  • biomanipulation (befiskning)
  • P-fældning
  • iltning

Vandplaner

virkemidler i spil 3
Virkemidler i spil 3
 • Grundvand:
  • Flytning af kildepladser
  • udpumpning af grundvand til overfladevandforekomster
  • ophør af markvanding
 • Spildevand:
  • Forbedret spildevandsrensning i spredt bebyggelse og på renseanlæg
  • afskæring af spildevand til andet vandområde/andet renseanlæg
  • Forsinkelsesbassiner
 • Akvakultur:
  • Recirkulering
  • produktionsbegrænsning

Vandplaner

undtagelser
Undtagelser

Tidsfrister – ingen målopfyldelse i 2015

Stærkt modificerede vandområder

Lavere målsætninger end god tilstand

Alle undtagelser kræver rigtig god og specifik begrundelse og EU accept

Vandplaner

hvad er med i 1 planperiode
Hvad er med i 1. planperiode ?

Vandløb – 7500 km specifikt målsatte + rørlagte her imellem + øvrige i N2000

Søer – ca 1000 målsatte + alle over 100 m2 i N2000

Kystvande – alle – men V1 85%, V2 75%, V3 ~0%

Grundvand – nogle få forekomster

Vandafhængige biotoper – ingen?/N2000?

”Retningslinier for udarbejdelse af indsatsprogrammer” (en vejledning til Miljøcentrene)

Vandplaner

revideret k replan dn
revideret Køreplan DN

11. marts -> ”efter sommerferie” MC opdaterer planer

””efter sommerferien” (september?) Planer i 6 mdrs høring

Efterår/Vinter Høringsarbejde + nationalt DN overblik over generelle tendenser i de 23 vandplaner og 246 naturområder.

Sekretariatet forbereder klager til EU, lobby af politikere (evt. med andre grønne) og støtter afdelingernes høringsarbejde.

Forår 2011 Høring slutter og planer vedtages

2011 Regeringen afslører N-kvotemodel m.m.

Vandplaner

h ringssvar hvordan
Høringssvar – hvordan?

Vandplaner mere komplekse end N2000 planer

Mange kombinationsmuligheder af problemer, løsninger og lokale interesser gør en egentlig skabelon umulig.

I stedet foreslår vi en systematisk besvarelse af en række centrale spørgsmål og en meningsfuld fordeling mellem afdelinger og sekretariat

Vandplaner

vandplaner dns opgave
Vandplaner – DNs opgave

Er at ”klæde planen af” i forhold til

- vandrammedirektivet

- hvad regeringen siger planen omfatter

Bidrage med konstruktive DN-forslag:

- naturmæssigt bedste løsninger

- stor synergi

- klimasikrede

Vandplaner

de centrale sp rgsm l
De centrale spørgsmål

Lever vandplanen op til Vandrammedirektivet?

Tager vandplanen fat i de vandområder de lover? (= det målsatte + nedstrøms rørlagte og N2000)

Er indsatsen tilstrækkelig i de enkelte vandområder til at nå målene?

Sigter ”fuld” indsats mod så god tilstand som muligt eller kun minimum?

Begrundes undtagelser tilstrækkeligt?

Når indsats udskydes pga manglende viden – sikres det så, at man i 2015 har fornøden viden så indsats da kan sættes i gang?

Er der synergi i løsningerne?

Vandplaner

h ringssvar
Høringssvar

VANDPLAN:

nummer og navn (eks. 1.4 Nissum Fjord)

Vandområde:

navn på vandløb, sø, grundvand, kyst, vådområde (eks. Storåen opstrøms Holstebro)

Kommentarer:

gennemgang vha spørgsmål 1-7

Vægt på gode navngivne eksempler

Vandplaner

slide16

Høringssvar

 • Undtagelser:
 • vandområde-navn/-nummer (eks. Tange Sø)
 • Undtagelsestype :
 • Tidsfrist ( Efter 2015)
 • stærkt modificeret vandområde (vandløb > sø)
 • lavere målsætning
 • Begrundet (med hvad) / ubegrundet
 • Berettiget/uberettiget
 • Vidensbehov præciseret og program foreslået

Vandplaner

slide17

Høringssvar

8. Er der Konstruktive DN-forslag

KONCEPTET er altså at Afdelingerne for hvert opland/delopland/vandområde udfylder et Høringss-arkved at gennemløbe de relevante af de 8 punkter

- Sekretariat leverer overordnede svar + en opdatering af ”Tommelfingerregler”(bud på forskellige faglige problemstillinger )

- DNs ekspertpanel

- Sekretariat og studenter

Vandplaner

fokus for afdelingerne
Fokus for afdelingerne?

Alt der kræver lokalkendskab!

Sikre konkret lokal sammenhæng mellem mål og virkemidler

Sikre sammenhæng mellem vandplan og N2000 plan – og restaureringsprojekter, naturgenopretninger, lokale ”Fremtidens natur”-planer, kommunale udbygningsplaner

Konkrete navngivne gode og dårlige eksempler

Ikke så meget tal, men naturnyttige sammenhænge

Vandplaner

vandplaner
Vandplaner

Vandplaner

vandplaner1
Vandplaner

Vandplaner

vandplaner2
Vandplaner

SLUT

Vandplaner

slide22

SR Roskildes spørgsmål:

 • DN forløb
 • Central klage – og om hvad?
 • Hvor dybt skal afdelingerne ind i planerne?
 • Fokus for afdelingerne?
 • Koordinering af høringssvar fra afdelingerne?
 • Samlet høringssvar/vandoplandsvis/afdelingsvis?
 • Gode eksempler og Klageformuleringer?
 • Samarbejde med kommunerne – om hvad?

.     

Vandplaner

hvad mener dn 1
Hvad mener DN? 1

Grøn vækst begrænser vandplanerne:

-> mange undtagelsesbestemmelser

-> ringe brug af effektive lavbundsjorde

-> ringe målopfyldelse 2015

Dosering af virkemidler matcher ikke indsatsbehov:

-> underimplementering 1. planperiode

-> N-indsatsen er kvoter og frivillighed

-> P-indsatsen ringe og utroværdig

Vi ved nok til at handle

Undtagelser skal begrundes specifikt

Fuld inddragelse af lavbundsjordene

Vandplaner

hvad mener dn 2
Hvad mener DN? 2
 • Våde enge og ådalsprojekter:
  • DN vil have plan B når frivillighed kikser
  • DN vil med i styre og følgegrupper – også en national
 • Varige løsninger
 • Alternativ til N- kvoter
 • Troværdig fosforindsats
 • 150.000 ha lavbundsjord inddrages
 • Utvetydige vandløbsindsatser benyttes i alle vandløb
 • Usikkerhed på effekter skal ikke hindre indsats (forsigtighedsprincip)

Vandplaner

samarbejde med kommunerne om hvad
Samarbejde med kommunerne – om hvad?
 • - klimasikre løsninger – nedsivning af overfladevand (betalingslovens §2 står i vejen)
 • - nedsivning på højbundsjorde – ikke i ådale
 • - max inddragelse af lavbundsjorde – fri ådale
 • - vandløbsindsatser - overalt hvor randzoner f.eks
 • - kendskab til foreslåede ådalsprojekter og våde enge
 • -

Vandplaner

koordinering af h ringssvar fra afdelingerne samlet h ringssvar vandoplandsvis afdelingsvis
Koordinering af høringssvar fra afdelingerne?Samlet høringssvar/vandoplandsvis/afdelingsvis?

Masterskema for Natur og for Vand er udsendt

Hvor koordinering mangler kan vi sætte studenter ind (dog ikke lykkelig løsning hvis alene)

Samlet høringssvar pr vandopland mest hensigtsmæssigt – hvor afdeling dækker flere vandoplande må afd.svar evt. indgå i flere oplandssvar

…………………………..

Vandplaner

vandplaner officiel k replan
Vandplaner officiel Køreplan

Juni 2010 6 mdr offentlig høring

Primo 2011 vandplaner vedtages

Medio 2011 kommunale handleplaner i høring

Primo 2012 kommunale handleplaner vedtages

Ultimo 2012 indsatser iværksat (EU fokus!)

Ultimo 2015 målopfyldelsejvf godkendte planer

Vandplaner

slide28

Hvor skal vi bedst gøre brug af studenterne?

 • - ekstralæsere på planer?
 • - udtrække særlige problemområder , f.eks. manglende begrundelser for undtagelser, ”hjørnesparks-problemer”, manglende sammenhæng mellem vandplanvirkemidler og N2000, lavere målsætninger,
 • - koordination?
 • -

Vandplaner

vandplaner3
Vandplaner

Vandplaner

vandplaner4
Vandplaner

Vandplaner