Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
หลุดพ้น จากประเทศ รายได้ ปานกลาง PowerPoint Presentation
Download Presentation
หลุดพ้น จากประเทศ รายได้ ปานกลาง

หลุดพ้น จากประเทศ รายได้ ปานกลาง

171 Views Download Presentation
Download Presentation

หลุดพ้น จากประเทศ รายได้ ปานกลาง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. หลุดพ้น จากประเทศ รายได้ ปานกลาง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Growth & Competitiveness) ยุทธศาสตร์ประเทศ โครงสร้างพื้นฐาน/ ผลิตภาพ/วิจัยและพัฒนา คน/คุณภาพชีวิต/ ความรู้/ยุติธรรม ปรับสมดุลและ พัฒนาระบบ การบริหาร จัดการภาครัฐ ลดความ เหลื่อมล้ำ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม การสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม (Inclusive Growth) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) กฎระเบียบ