1 / 21

กำลังการผลิต

กำลังการผลิต. 9 ธันวาคม 2554. สภาพแวดล้อม Demand กลยุทธ์ตัวสินค้า แน่นอน แน่นอน Mass me-too product ปานกลาง ปานกลาง Batch me-too + Product development ไม่แน่นอน ไม่แน่นอน Job shop Product Development. กลยุทธ์ตัวสินค้า กลยุทธ์กระบวนการผลิต

Download Presentation

กำลังการผลิต

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. กำลังการผลิต 9 ธันวาคม 2554

 2. สภาพแวดล้อม Demand กลยุทธ์ตัวสินค้าสภาพแวดล้อม Demand กลยุทธ์ตัวสินค้า แน่นอน แน่นอน Mass me-too product ปานกลาง ปานกลาง Batch me-too + Product development ไม่แน่นอน ไม่แน่นอน Job shop Product Development กลยุทธ์ตัวสินค้า กลยุทธ์กระบวนการผลิต me-too product Mass Assembly Continuous me-too + Product development Batch + Mass Product Development Job shop + Batch กลยุทธ์กระบวนการผลิต ปัจจัยการแข่งขัน กำลังการผลิต Mass Assembly Continuous Cost Standard Lead strategy Batch + Mass Quality + Varieties Mixed Job shop + Batch Product Varieties Customize Lag

 3. การวางแผนกำลังการผลิตการวางแผนกำลังการผลิต คำนิยาม การวัดกำลังการผลิต ปัจจัยกำหนดกำลังการผลิต การวางแผนกำลังการผลิตในระยะยาว แนวทางการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิต ขนาดกำลังการผลิตที่ประหยัด กลยุทธ์กำลังการผลิต เทคนิคการวิเคราะห์ตัดสินใจวางแผนกำลังการผลิต

 4. กำลังผลิตมี หลายความหมาย Designed Capacity ( Ideal Capacity ) Effective Capacity (Normal Condition) Actual Capacity Capacity Utilization = Actual Output / Capacity

 5. การพยากรณ์อุปสงค์และการตัดสินใจวางแผนการพยากรณ์อุปสงค์และการตัดสินใจวางแผน ระดับของรายละเอียด การพยากรณ์ สูง Project Job shop Batch Mass Assembly Continuous Time Series Causal Judgement Capacity Planning Facility Planning Process Planning ต่ำ กรอบเวลา สั้น ยาว

 6. กำลังการผลิต คือ อัตราผลผลิตที่สามารถผลิตได้โดยหน่วยการผลิต แสดงถึงผลผลิตที่ผลิตได้ต่อหน่วยของเวลา การวัดกำลังการผลิต product focus process focus Output rate Input rate Aggregate unit % of Utilization

 7. การวัดกำลังการผลิต Input Output Utilization Individual Aggregate unit

 8. Examples of Capacity Measures Measure of Capacity Type of organization Input Output Truck manufacturer Machine hours per shift Number of truck per shift Hospital Number of beds Number of patients treated per day Airline Number of planes Seat-miles flown per week Restaurant Number of seats Customer served per day Retailer Size of display areas Number of customers per week Theater Number of seats Number of customers per week

 9. ปัญหาการวัดกำลังการผลิตปัญหาการวัดกำลังการผลิต • การคิดกำลังผลิต และผลผลิต • คิดเฉลี่ยที่ตัวสินค้าหลัก

 10. ปัจจัยกำหนดกำลังการผลิตปัจจัยกำหนดกำลังการผลิต • การออกแบบกระบวนการผลิต • การออกแบบผลิตภัณฑ์ • ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ • คุณภาพผลิตภัณฑ์ • การกำหนดตารางการผลิต • การบริหารวัสดุให้พอต่อการผลิต • การบำรุงรักษา • การออกแบบงานและบริหารบุคลากร

 11. การวางแผนกำลังการผลิตในระยะยาวการวางแผนกำลังการผลิตในระยะยาว 1.หาอุปสงค์รวมในตลาดรวม 2. หาส่วนแบ่งตลาดของเรา 3. เอา ข้อ 1 คูณข้อ 2 ได้อุปสงค์ของเรา 4. เอาไปแปลงเป็นขนาดกำลังผลิตที่ต้องการ แนวทางการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิต 1. กำลังการผลิตต่ำกว่าอุปสงค์ Subcontract ขยาย เพิ่มราคาขาย 2. กำลังการผลิตเกินกว่าอุปสงค์ ลดกำลังผลิต หาสินค้าใหม่มาเพิ่ม ลดราคาขายลง

 12. การวางแผนกำลังการผลิตในระยะยาวการวางแผนกำลังการผลิตในระยะยาว เป็นเรื่องของกลยุทธ์การผลิต เพราะปัจจัยมีการเปลี่ยนแปลง ต้องคาดการณ์อุปสงค์ระยะยาว ที่สำคัญ กำลังการผลิตต้องไม่ต่ำกว่าจุดคุ้มทุน กำลังการผลิตที่ดีคือกำลังการผลิตที่ประหยัด ต้นทุนการผลิตรวมโดยเฉลี่ยต่อหน่วยต่ำสุด

 13. ต้นทุนการผลิตรวมเฉลี่ยต่อหน่วยต้นทุนการผลิตรวมเฉลี่ยต่อหน่วย Diseconomies of scale Economies of scale ปริมาณต่อปี

 14. Economies and Diseconomies of Scale 250 เตียง 500 เตียง 750เตียง ต้นทุนเฉลี่ย ต่อผู้ป่วย Economies Diseconomies of scale of scale อัตราผลผลิต (จำนวนผู้ป่วยต่อสัปดาห์)

 15. กลยุทธ์กำลังการผลิต 1. Sizing capacity cushions = 1- Utilization Process focus / Product focus 2.Timing and Expansion Strategies Expansionist Wait and see Mixed 3. Competitive advantage Capacity lead strategy Demand Capacity lag strategy

 16. เทคนิคการวิเคราะห์ตัดสินใจวางแผนกำลังผลิตเทคนิคการวิเคราะห์ตัดสินใจวางแผนกำลังผลิต 1.Break-Even analysis 2.Decision Tree analysis 3.Present Value 4.Computer Simulation

 17. รายการ ราคา V V/P 1-V/P Sale for. สัดส่วน ถ่วงน้ำหนัก แซนด์วิช 2.95 1.25 0.42 0.58 20,650 0.446 0.259 เครื่องดื่ม 0.80 0.30 0.38 0.62 5,600 0.121 0.075 มันฝรั่งทอด 1.55 0.47 0.30 0.70 7,750 0.167 0.117 น้ำชา 0.75 0.25 0.33 0.67 3,750 0.081 0.054 สลัดผัก 2.85 1.00 0.35 0.65 8,550 0.185 0.120 รวม 46,300 1.000 0.625 BEP รวม = ( 3,500 x 12) /0.625= 67,200 บาท/ปี หรือ 215.38 บาทต่อวัน BEP แซนด์วิช ( 0.446 x 215.38 )/ 2.95 = 32.56 ชิ้นต่อวัน

 18. จบเรื่องกำลังการผลิตแล้วต้องรู้จบเรื่องกำลังการผลิตแล้วต้องรู้ กำลังผลิตหมายถึงอะไร มีกี่ความหมาย การวัดกำลังการผลิต วัดตรงไหน หน่วยวัดคืออะไร ปัจจัยกำหนดกำลังการผลิตที่สำคัญคือปัจจัยอะไร การวางแผนกำลังการผลิตในระยะยาวคำนึงถึงเรื่องอะไร มีแนวทางการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตได้อย่างไร ขนาดกำลังการผลิตที่ประหยัดหมายถึงอะไร กลยุทธ์กำลังการผลิตมีอะไรบ้าง เทคนิคการวิเคราะห์ตัดสินใจวางแผนกำลังการผลิตมีอะไรบ้าง

 19. มอบหมายงานครั้งต่อไป ให้นักศึกษาไปค้นคว้าการบริหารการผลิตส่วนที่ 2 แล้วนำไปวิเคราะห์กับธุรกิจที่ท่านได้เลือกไว้ว่าควรมีการบริหารการผลิตอย่างไร 1. กำลังการผลิต การวัด กลยุทธ์ เทคนิคที่ใช้ 2. ทำเลที่ตั้ง ปัจจัยการเลือกทำเลที่ตั้ง วิธีการประเมินทำเลที่ตั้ง 3.การวางผัง ชนิดและหลักการการวางผัง

More Related