korleis gjer vi det l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Korleis gjer vi det.. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Korleis gjer vi det..

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
fola

Korleis gjer vi det.. - PowerPoint PPT Presentation

77 Views
Download Presentation
Korleis gjer vi det..
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Organisering for fagutvikling, endring og forsking i gråsona mellom foretak og høgskule Korleis gjer vi det.. Helse Førde og Høgskulen i Sogn og Fjordane Utsikt frå HF til HSF/AHF

  2. Slik det har vore.. • Generelt svake, faglege band mellom helseforetak og høgskule. Nokre sjølvsagte unntak: • praksisplassar og samarbeid om undervisning • timelærarar og naturleg overgang på personnivå • Verken foretaket eller HSF har prioritert å arbeide i gråsona Utsikt til HF frå HSF/AHF

  3. Likevel: Fleire samarbeidsarenaer utvikla dei siste åra • På generelt nivå har rektor/dekan/ direktør/direktør drøfta samarbeidsordningar • Samarbeidsorganet for forsking og utvikling mellom HF og AHF • HSF deltek i vurderingskomiteen for fou-søknader ved Helse Førde • Fleire felles fagområde som er drive fram prosjektretta

  4. Kunnskap for sjukepleieutdanninga • Arbeidsgruppa for prinsipp og modellar for praksis i sjukepleieutdanninga • Kontaktsjukepleiarrolla – viktig for HSF • Mottak av nytilsette – fokus frå HF si side • Vidareutdanningar – vedlikehalde og utvikle • Dr.gradsprosjekt finansiert av HSF, empiri frå Helseforetaket

  5. Satsingsområde: Sjukleg overvekt • Regionalt behandlingssenter for sjukleg overvekt • Nettverk for satsingsområdet mellom HSF, HF og Røde Kors Hauglandssentret • Dr.gradsprosjekt om fedme ved HSF, rettleiing frå HF (”Obesity..)” • Masteroppgåve i sjukepleie innanfor fedmeprosjektet ved HSF nyleg. Internt finansiert. Pasientar frå HF • Rehabiliteringsprosjekt leia av tilsett ved HSF

  6. Satsingar ved HSF som har tydeleg tilknyting til foretaket • Dr.gradsprosjekt om KOLS. Knytt til Lærings- og mestringssentret ved HF. Pasientar frå foretaket. Ikkje finansiert av HF. Arbeidsgruppa for KOLS-rehabilitering i Sogn og Fjordane • Dr.gradsprosjekt om kreftomsorg. Knytt til kreftpoliklinikken. Pasientar frå foretaket. Finansiert av kreftforeningen. Nytt prosjekt under utvikling • Liknande prosjekt under utvikling. Kombinerer formell kompetanseheving ved HSF til regionalt definerte behov

  7. Satsingar med mindre tydeleg kopling (enno)! • Aldring og eldreomsorg som generelt viktig tema med fleire prosjekt retta mot kommunehelsetenesta. Dr.gradsprosjekt finansiert av HSF • Fleire prosjekt under oppstart der fokus blir retta mot samhandling mellom foretak og kommunar

  8. Sjukepleieleiing/velferdsleiing • Fleire masteroppgåver der fokus er på sjukepleieleiaren som kunnskapsleiar i regi av HSF • Fleire leiarar i HF er masterstudentar ved HSF. Søkelys på kunnskapsbruk og kunnskaps-utvikling på lågaste, operative leiarnivå • Prosjektet lokal velferdsleiing med empiri frå helesforetalet • Dr.gradsprosjekt om leiing i kliniske mikrosystem • Post doc-prosjekt om lærande leiing • To delprosjekt om leiing i eldreomsorga over institusjonsgrenser • Fagutviklingsprosjekt ved HF: Samhengen mellom arbeidsmiljø og kvalitetetsutvikling i sjukepleietenesta. Rettleiing frå HSF

  9. Felles senter for helseforsking Auke omfanget av forsking og utvikling ved begge institusjonane Ikkje eiga eining: Samordningsgruppe Truleg klinisk/ medisinsk vinkling Felles forskingsleiar Dr.grad eller høgare Medisinsk/helsefagleg bakgrunn Nyleg utlyst stilling Kandidatar nyleg intervjua, ingen tilsett enno. Slik blir det, vonar vi..

  10. Oppsummering Sjukepleie- leiing Klinisk/ medisinsk Aldring- og eldreomsorg • Lite fokus foretaket • Etter og vidareutdanning • Fokus på kommunane • Stor prosjektaktivitet • Ikkje formelt samarbeid • Sterkt fokus • Stor ekstern interesse • Felles forskingssenter • Felles forskingsleiar • Delvis fokus • Prosjektorientert • Mange masterstudentar • Ikkje formelt samarbeid