web site n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Интернет (Web site, специфичности презентације, портали, е-пословање ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Интернет (Web site, специфичности презентације, портали, е-пословање )

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

Интернет (Web site, специфичности презентације, портали, е-пословање ) - PowerPoint PPT Presentation

fleta
110 Views
Download Presentation

Интернет (Web site, специфичности презентације, портали, е-пословање )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Интернет(Web site, специфичности презентације, портали, е-пословање) Далибор Николов

 2. Web site • Web место је чвор, односно локација на Web-у која се састоји од скупа страница (хипермедијалних докумената). Свака страница садржи међусобно повезане информационе елементе, који могу да буду на истом рачунару, али могу да будуи на различитим рачунарима широм Web-а. • Успостављање везе међу страницама омогућава се тако што се хипервеза ставља на неку реч или слику на Web страници.

 3. Home page • Насловна страна (Home page)је почетнастраница Web места, која пружаинформације о садржају места и омогућава прелаз на друге жељене странице Web места. Адреса почетне странице места референцира се као полазна тачкаприступа Web месту. • Свака Web страница има своју јединствену URL (Uniform ResourceLocator)адресу, коју користе програми за претраживање да би нашлистраницу. • Webсервер је рачунар на којем је постављено једно Web место или више њих.

 4. Специфичности презентације • До пре десетак година поступак штампања књиге је био прилично мукотрпан: • Најпре је требало наћи рецензента • Затим пронаћи издавача спремног да уложи новац и средства • Материјал је штампан у ограниченом броју примерака • Сви одштампани примерци су били једнаки, без обзира на потребе корисника • Слике или звучни записи су ишли као додатни материјал • Измене су биле могуће само у наредним издањима • Књига је била доступна само преко одређених дистрибутера, који нису свима били подједнако доступни

 5. Специфичности презентације • Коришћењем WWW-а свако може једноставно да креира своју презентацију која је одмах доступна свима који су прикључени на Мрежу. Овакав концепт карактеришу: • хипермедија - унапређене везе између страна; • дистрибуција – доступност свима; • интерактивност - корисник може да ради интерактивно са медијем; • динамика – садржај презентације се може мењати; • независност од платформе - није везана за једног произвођача; • нема централног управљања - свако може да објављује, нема критичне зависности од једног сервера.

 6. Портали • За разлику од Web места, која су обично намењена за приказивање једног предузећа, организације, трговине итд., порталису места на Интернету на којима корисник може да нађе више различитих података. • На пример, први портал на Интернету Yahoo (http://www.yahoo.com) нудио је својим корисницима и везе са документима подељеним на различите области, али и бесплатне e-mail адресе, као и низ других атрактивних садржаја. • Порталhttp://www.orangeworld.chнуди различите садржаје, као, на пример: новости, спорт, предлоге за изласке, временску прогнозу, бесплатну адресу за електронску пошту, бесплатно слање SMS порука,разне сервисне информације, е-трговину итд.

 7. Портали • Разлика између Web места и портала је као између робне куће и тржног центра у којем се налазе продавнице, али и пошта и банка, фитнес центар итд. • Поред ових портала, појавили су се и портали намењени специјализованим корисницима. • Дечји портал http://www.alfy.com, • Портал намењен информацијима из екологије http://www.eco-portal.com, • Портал http://www.poetry-portal.comнамењен љубитељима поезије.

 8. е - пословање • Развој Интернета и интензивно умрежавање пословних организација створили су претпоставке за развој електронског пословања, које укључује: развој пословања између фирми, између фирми и појединачних купаца, као и унутар самих фирми. • Могућност брзог преношења података на велике удаљености, даноноћна глобална доступност, дигитална испорука добара и услуга, директно плаћање путем Интернета, једноставност оглашавања и ажурирања мултимедијалнихдокумената довели су до великих промена у начину рада и ефикасности пословнихорганизација.

 9. е - пословање • Електронско пословање је општи концепт који обухвата све облике пословних трансакција или размене информација које се изводе коришћењем информационих и комуникационих технологија, и то између фирми, између фирми и њихових купаца или између фирми и државне администрације. Електронско пословање укључује и електронску продају добара и услуга.

 10. Врсте е - пословања • Пословање унутар фирме • Пословање између фирми (В2В) • Пословање између фирме и корисника (В2С)

 11. Врсте е - пословања • Пословање унутар фирме има за циљ повећање ефикасности и квалитета рада фирме, као и интеграцију разних финкција унутар фирме. • Основна подручја примене су комуникација између појединаца (е-пошта и видео конференције) и електронско објављивање докумената унутар фирме (ажурност докумената, нема потребе да се копирају).

 12. Врсте е - пословања • Пословање између фирми (В2В)омогућава бољу повезаност фирми у међусобном пословању. • На овај начин се скраћују све фазе производног циклуса и побољшава координација између фирме и њених добављача и купаца.

 13. Врсте е - пословања • Пословање између фирме и корисника (В2С). • Обично се мисли на продају и оглашавање преко Интернета и на е-банкарство.

 14. Проблеми е - пословања У е-пословању морају бити обезбеђена 4 услова: • сигурност корисника да је са друге стране стварно фирма којој се он обраћа; • сигурност фирме да је са друге стране стварно корисник који се представио; • безбедност података који се преносе мрежом за време трансакције и • немогућност оспоравања налога који је корисник издао фирми.

 15. Проблеми е - пословања • Аутентичност фирме којој се корисник обраћа обезбеђује се цертификатом једне од овлашћених фирми (на пример, Verysign) којим она гарантује да је фирма која се појављује на том Web месту стварно фирма која се представила. • Идентификација корисника, као и непромењеност његовог налога у поступку преноса, обезбеђује се дигиталним потписом корисника. • Безбедност података који се преносе мрежом обезбеђује се шифровањем (криптовањем), при чему се користе одређени кључеви.

 16. Електронски маркетинг • Web се у маркетингу користи на више различитих начина, и то као: • електронски огласниккоји пружа информације о производима и услугама; • електронска брошура - проширена верзија електронског огласника са детаљнијим подацима, и • електронски каталогкоји повезује информације о производима и услугама са поручивањем.

 17. Електронска тржишта • електронска продавница(е-shop). У почетку је била место за оглашавање производа и услуга фирме, а касније је корисницима омогућено и поручивање и плаћање; • електронски набавни центар(e-procurement)велике фирме или јавне институције који омогућава понуду и куповање већих количина добара и • електронски тржни центар(e-mall), који као скуп електронских продавница омогућава стандардизацију неких акција.

 18. Електронски системи плаћања • Електронско плаћање је финансијска размена до које долази између купаца и продавача у систему електронског пословања. Може да буде у облику електронске готовине, чекова или кредитних картица. • Електронску готовинукорисник прво купује код банака или других институција које је издају. Купљене електронске новчанице се складиште у рачунару корисника и користе се програмски за плаћање у некој од продавница која прихвата дигитални новац.

 19. Електронски системи плаћања • Електронски чекови су направљени по узору на традиционалне чекове, с том разликом што су у електронском облику, користе дигиталне потписе за потписивање и одобравање и захтевају коришћење дигиталних цертификата за доказивање аутентичности купца, његове банке и банковног рачуна.

 20. Електронски системи плаћања • Постоје два основна начина за коришћење кредитних картица на Интернету:плаћање криптованим подацима о кредитној картици и плаћање коришћењем треће стране. • Плаћање криптованим подацима је једноставније, али не задовољава у потпуности услове безбедности и приватности корисника. • Код плаћања кредитном картицом коришћењем треће стране број кредитне картице се не шаље Интернетом.