takwa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TAKWA PowerPoint Presentation
Download Presentation
TAKWA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

TAKWA - PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on

TAKWA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TAKWA' - fisk


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

A. PENGERTIAN TAQWA1.Takutkepada ALLAH : menjagadanmemeliharadiridarisiksaandankemurkaan Allah SWT2. Ketaatandanibadah : taatmenjalankandanmelaksanakanperintah Allah SWT3. Bersihhati : menjauhisegalalarangan Allah SWTMenurutH A Salim, takwaadalahsikap mental seseorang yang selaluingatdanwaspadaterhadapsesuatudalamrangkamemeliharadirinyadarinodadandosa, selaluberusahamelakukanperbuatan-perbuatan yang baikdanbenar, pantangberbuatsalahdanmelakukankejahatanterhadaporang lain, dirisendiridanlingkungannya.

b ruang lingkup taqwa
B. RUANG LINGKUP TAQWA

Secaraumumtaqwamerupakanakulturasidaripelaksanaanaturan Allah dalamhubunganmanusiadengan Allah, dengandirisendiri, sesamamanusia, danalamlingkungannya.

♥ Hubungandengan Allah SWT

Taatkepada Allah dantaatkepadarasulmerupakanrangkaian yang tidakbisadipisahkan, “Akutinggalkanbagi kalian duahal, apabila kalian berpegangteguhkepadakeduanya, maka kalian tidakakansesat”,duahaltersebutadalahKitab Allah danSunnahRasul-Nya.

slide4

Ketakwaanpada Allah dapatdilakukandengancara :

 • beribadahkepada-Nya.
 • mensyukurinikmat-Nyadengancaramenerima,mengurus,memanfaatkansemuapemberian Allah kepadamanusia
 • bersabarmenerimacobaan Allah dalammaknatabah,tidakputusasaketikamendapatmusibahataumenerimabencana
 • memohonampunatassegaladosadantobatdalammaknasadaruntuktidaklagimelakukanperbuatanjahatatautercela.
hubungan manusia dengan dirinya sendiri
♥ Hubunganmanusiadengandirinyasendiri

Hubunganmanusiadengandirinyasendiridisebutkancara-caranyadidalamayat-ayattakwadandicontohkandenganketeladananNabi Muhammad SAW yang senantiasamemeliharakehormatandiri

 • Sabar :sikap yang lahirdaripenyerahan total terhadap Allah danberkaitandengankeyakinantentangkekuasaan Allah.
 • Syukur :menggunakannikmatdari Allah melaluiperbuatan
 • Istiqamah :tegakberdiridiatasprinsipkebenaran yang diyakininya
 • Ikhlas :hanyamengharappahaladari Allah SWT
hubungan dengan sesama manusia
♥ HubungandenganSesamaManusia

Hubunganmanusiadengansesamamanusia lain dalambermasyarakatdapatdipelihara, antara lain dengancara :

 • tolong-menolong
 • sukamemaafkanorang lain
 • menepatijanji
 • lapang dada
 • menengakkankeadilandanberlakuadilpadadirisendiridanorang lain
a hubungan dengan keluarga berbakti kepada orang tua allah swt berfirman dalam qs lukman ayat 14

a) HubungandenganKeluargaBerbaktikepadaOrangTuaAllah SWT berfirmandalam QS. Lukmanayat 14:

“Dan Kamiperintahkankepadamanusia (berbuatbaik) kepadakeduaorangibubapaknya; ibunyatelahmengandungnyadalamkeadaanlemah yang bertambah- tambahdanmenyapihnyadalamduatahun. Bersyukurlahkepada-Ku dandankepadakeduaorangibubapakmu, hanyakepada-Ku lahkembalimu“

b) HubungandenganMasyarakat

MenegakkanKeadilan

AmarMakrufNahyiMunkar : keberpihakanseorangmuslimterhadapkebenaran, kendatipunkebenaranitudapatmerugikandirinya.

Menyebarkanrahmatdankasihsayang

QS. An-Nisaayat 36 : “Belumsempurnaimanseseorang,kalauiatidakbaikterhadaptetangganya”

hubungan manusia dengan lingkungannya
♥ Hubunganmanusiadenganlingkungannya
 • Hubunganmanusiadenganlingkunganhidupnyadapatdikembangkan, antara lain denganmemeliharadanmenyayangibinatangdantumbuh-tumbuhan, tanah, air, udara, sertasemuaalamsemesta yang sengajadiciptakan Allah untukkepentinganmanusiadanmakhluklainnya.

“Diamenciptakan kalian daribumidanmenjadikan kalian pemakmurnya.” (QS. Hud : 61)

“...danberbuatbaiklahsebagaimana Allah telahberbuatbaikkepadamu, danjanganlahkamuberbuatkerusakandimukabumi. Sesungguhnya Allah tidakmenyukaiorang-orang yang membuatkerusakan.”

(QS. Al-Qashshash, : 77)

c kedudukan taqwa dalam islam
C. KEDUDUKAN TAQWA DALAM ISLAM

1) Allah swtberfirman;

“Dan sungguhnyaKamitelahmemerintahkankepadaorang-orang yang diberikitabsebelumkamudan (juga) kepadakamu, bertakwalahkepada Allah”(QS.An-Nisa’:131)

Ayatinimenerangkanbahwapesan Allah kepadaumat-umatterdahulumelaluipararasul yang diutuskepadamerekaadalahtaqwa. Tujuanumumdiutusnyapararasul, tujuansyari’at, perintahdanwasiatadalahtaqwa.

2 allah menjadikan taqwa sebagai ukuran jauh dan dekatnya seseorang dengan nya firman allah swt

2) Allah menjadikantaqwasebagaiukuranjauhdandekatnyaseseorangdengan-Nya. Firman Allah swt :

“Sesungguhnyaorang yang paling muliadiantarakamudisisi Allah ialahorang yang paling bertakwadiantarakamu.”(QS. Al-Hujurat:13)

“Berbekallah, dansesungguhnyasebaik-baikbekaladalahtakwadanbertakwalahkepada-Ku haiorang- orangyang berakal.”(QS.Al-Baqarah:197)

Allah menjadikansebaik-baikbekal yang harusdipersiapkanmanusiadiduniainiadalahtaqwa .

allah menjadikan sebaik baik pakaian yang menghiasi manusia di dunia ini adalah taqwa
Allah menjadikansebaik-baikpakaian yang menghiasimanusiadiduniainiadalahtaqwa

“Haianak Adam, sesungguhnyaKamitelahmenurunkankepadamupakaianuntukmenutupiauratmudanpakaianindahuntukperhiasan. Dan pakaiantakwaitulah yang paling baik.”(QS.Al-A’raf:26)

Ciripakaiantaqwayaitu : menutupaurat, bersih, pantasdanwajar

Pakaian yang menutupauratadalah :

 • menutupiseluruhbadan, kecualimuka, telapaktangan, kaki
 • longgar, tidakketat
 • bahannyatidaktipis, sehinggawarnakulittidakkelihatan
slide12

auratwanitaadalahkehormatan, apabilatidakditutupi, makakulit yang seharusnyatertutupiterlihatataunampakoleh yang bukanmuhrim, makaakanmenjadilembingdanbaraapidinerakananti.

Dan dengantaqwaitu pula Allah memudahkansegalaurusan“Dan barangsiapa yang bertakwakepada Allah niscaya Allah menjadikanbaginyakemudahandalamurusannya.”

(QS.Ath-Thalaq : 4)

 • Ayat-ayat lain yang membicarakantentangtaqwaantara lain:
 • QS.Al-Maidah: 27
 • QS.Al-A’raf : 201
 • QS.Al-Ahzab: 70-71
slide13

D. CIRI-CIRI ORANG BERTAQWA

Beberapacontohdarisebagianayat-ayat al qur'an yang menjelaskanciri-ciriorang yang bertaqwa :

Surat Al Baqarahayat 2 – 5, Al Kitabini (Al Quran) adalahpetunjukbuatorang yang bertaqwa, dengancirisebagaiberikut:

1. Berimanpada yang ghaib

2. Mendirikansalat

3. Menafkahkansebagaianrezeki yang ALlahkurniakankepadanya

4. Berimankepadaapa yang diturunkankepadamu (Muhammad saw) dansebelummu.

5. Yakin kepadahariakhirat

 • Surat Al-Qur’an lainnya yang membahasciriorangbertaqwaantara lain :
 • QS. Al baqarahayat177danQS. Aali 'Imraanayat 133 - 135
ciri orang bertaqwa yakni meliputi dua aspek dalam kehidupan sehari hari

Ciriorangbertaqwayaknimeliputiduaaspekdalamkehidupansehari-hari :

AKHLAK (moral, karakter, tingkahlaku) ORANG BERTAQWA (HABLUL MINALLAH)

USAHA (ekonominya) ORANG BERTAQWA (HABLUL MINANNAS)

s e l e s a i

SELESAI

TERIMAKASIH