faze nau nog istra ivanja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FAZE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
FAZE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

FAZE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 281 Views
 • Uploaded on

FAZE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA. Izbor i definisanje predmeta istraživanja, Postavljanje hipoteza i sređivanje varijabli istraživanja Izrada projekta istraživanja, Prikupljanje, sređivanje i obrada empirijskih podataka Naučno tumačenje i interpretacija podataka,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FAZE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA' - fionn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Izbor i definisanje predmeta istraživanja,

 • Postavljanje hipoteza i sređivanje varijabli istraživanja
 • Izrada projekta istraživanja,
 • Prikupljanje, sređivanje i obrada empirijskih podataka
 • Naučno tumačenje i interpretacija podataka,
 • Izvještaj o rezultatima istraživanja
izbor i definisanje predmeta istra ivanja
IZBOR I DEFINISANJE PREDMETA ISTRAŽIVANJA
 • Pod izborom i definisanjem predmeta istraživanja podrazumeva se:
  • Izbor predmeta istraživanja
  • Određivanje ciljeva istraživanja
izbor predmeta istra ivanja
IZBOR PREDMETA ISTRAŽIVANJA
 • Problem koji se ne može rešiti “običnim” učenjem, ni studiranjem
 • Uočavanje problema kog treba istražiti je

najatraktivniji posao u ukupnom istraživanju

 • Izbor predmeta istraživanja obuhvaća
   • Traženje znanstvenih informacija, neophodnih za formuliranje predmeta istraživanja
   • Formuliranje predmeta istraživanja
tra enje znanstvenih informacija neophodnih za formuliranje predmeta istra ivanja
TRAŽENJE ZNANSTVENIH INFORMACIJA NEOPHODNIH ZA FORMULIRANJE PREDMETA ISTRAŽIVANJA
 • Koje informacije tražimo?
  • Koje se tiču rezultata novih istraživanja
  • Koje se odnose na već prihvaćene spoznaje
 • Centri za prikupljanje znanstvenih informacija
  • Biblioteke
  • Dokumentacioni centri
  • Arhive
  • Internet
slide6

Tri grupe izvora naučnih informacija

  • Primarni - originalni radovi (knjige, separati, doktorski i magistarski rradpvo, referati, patenti, priručnici, udžbenici…)
  • Sekundarni - daju samo osnovne informacije o određenoj publikaciji ili dokumentu (registri, kartoteke, bibliografije ili katalozi biblioteka i centara za dokumentaciju)
  • Tercijarni - rečnici, leksikoni, enciklopedije…
slide7

Postupak u traženju informacija

  • Sastavljanje radne bibliografije
  • Razvrstavanje prikupljenih bibliografskih jedinica u zasebne grupe podataka
slide8

Sastavljanje radne bibliografije podrazumeva upornost i sistematičnost u traganju za:

  • bibliografijama i bibliografskim bilješkama objavljenim u časopisima i publikacijama
  • različitim katalozima i indeksima znanstvenih biblioteka
  • enciklopedijama, leksikonima, priručnicima, zbornicima radova
slide9

Razvrstavanje prikupljenih bibliografskih jedinica u zasebne grupe podataka

Četiri grupe podataka - bibliografskih jedinica

 • Knjige
 • Studije, referati, članci
 • Nepotpisani radovi
 • Ostale bibliografske jedinice (priručnici, konvencije, propisi)
slide10

Sređivanje prikupljenog materijala:

  • Vođenje različitih beleški u vezi s prikupljenim i proučenim materijalom
  • Selekcija, analiza i sinteza relevantnih činjenica do kojih se došlo prikupljanjem i proučavanjem materijala
formuliranje predmeta istra ivanja
Formuliranje predmeta istraživanja
 • Najdelotvorniji i najprihvatljiviji put i način formuliranja predmeta istraživanja jeste postavljanje problema u obliku pitanja
  • Dva razloga za takav pristup:
  • Istraživanje postaje traganje za adekvatnim odgovorom
  • Dobro postavljeno pitanje = ponekad je pola odgovora
slide12

Kriteriji izbora predmeta istraživanja:

  • I. Da predmet istraživanja predstavlja novinu i da se izbegne nepotrebno ponavljanje
   • Potrebno je temeljno konsultovanje literature jer sprečava:
    • Istraživanje već istraženog problema
    • Opasnost od istraživanja onog za šta ne postoje nikakvi racionalni znanstveni razlozi
slide13

II. Da izabrani predmet ima potrebnu važnostza područje ne koje se odnosi, ali i mogućnost primene u praksi

III. Da za njegovo istraživanje postoji interes, intelektualna radoznalost i težnja istraživača da dođe do spoznaje

IV. Da za istraživanje tog problema postoji pristupačnost podataka i prikladne metode

slide14

V. Da je za istraživanje moguće osigurati pokroviteljstvo i saradnju različitih institucija (ministarstva, druge ustanove za prikupljanje podataka…)

VI. Osiguranje drugih pretpostavki istraživanja (oprema, uslovi rada, financije…)

slide15

Tipovi grešaka u formuliranju predmeta istraživanja:

  • Preširoka oblast, s većim brojem problema
  • Preuzak ili beznačajan predmet istraživanja
  • Zdravorazumski, retorički ili emocionalni karakter jezika i pojmova prilikom određenja predmeta,
  • Stavljanje naglaska na neobrađene podatke ili na “glas iskustva”
primer predmeta istra ivanja
Primer predmeta istraživanja
 • Utjecaj stilova vodstva na zadovoljstvo zaposlenih radnim mjestom
  • Definiranje predmeta istraživanja
   • Da li i na koji način stil vodstva utječe na zadovoljstvo zaposlenika radnim mjestom?
    • Utječe li stil vodstva menadžmenta na zadovoljstvo zaposlenika radnim mjestom?
slide17

Koje su osnovne karakteristike pojedinih stilova vodstva?

 • Koji su faktori zadovoljstva zaposlenika radnim mjestom?
slide18

Koji stil vodstva prevladava, odnosno dominira u poduzećima u BiH?

 • Da li su zaposlenici u poduzećima u BiH zadovoljni radnim mjestom i u kojoj mjeri?
slide19

Koji su faktori zadovoljstva zaposlenika u poduzećima u BiH?

 • Da li su zaposlenici u poduzećima u BiH spremni prihvatiti veću odgovornost kroz participaciju u odlučivanju, planiranju i kontroli?
slide20

Primjer 2:

    • UTJECAJ PERCIPIRANE KVALITETE USLUGE NA LOJALNOST KUPACA NA TRŽIŠTU MALOPRODAJE

Definiranje predmeta istraživanja

      • Kako stvarati i upravljati lojalnošću kupaca na tržištu maloprodaje u ovisnosti o percipiranoj kvaliteti usluge?
       • Koliko je kupcima na tržištu maloprodaje važna kvaliteta pružene usluge?
slide21

Koje dimenzije kvalitete usluge kupci smatraju najvažnijima na tržištu maloprodaje?

 • Utječe li percipirana kvaliteta usluge na stvaranje lojalnosti kupaca na tržištu maloprodaje?
slide22

Utječu li pojedine dimenzije kvalitete usluge istim intenzitetom na sve manifestne forme i razine lojalnosti kupaca na tržištu maloprodaje?

 • Na koje manifestne forme i razine lojalnosti kupaca utječu pojedine dimenzije kvalitete usluge više, a na koje manje?
odre ivanje ciljeva istra ivanja
Određivanje ciljeva istraživanja
 • Cilj = rasvjetljavanje konkretnog problema, pronalaženje odgovora na ono što je definirano kao nepoznato
 • Vrste ciljeva znanstvenog istraživanja
  • Pragmatični (korisni u praksi - društveni)
  • Znanstveni (spoznajni – korisni za teoriju)
slide24

Pragmatični (društveni) = ciljevi koji upućuju na koristi koje iz istraživanja mogu proisteći. Oni markiraju:

  • Potencijalne korisnike rezultata istraživanja
  • Kako se oni mogu koristiti rezultatima istraživanja
slide25

Znanstveni (spoznajni) ciljevi = određuju razinu spoznaje do koje u procesu istraživanja treba doći

  • A) znanstvena deskripcija
  • B) Znanstvena klasifikacija
  • C) Znanstveno otkriće
  • D) Znanstveno objašnjenje (eksplanacija)
  • E) Znanstveno predviđanje (prognoza)
slide26

Ciljevi istraživanja (primjer)

 • Primjer 1: Istraživanje: „Utjecaj stilova vodstva na zadovoljstvo zaposlenika radnim mjestom“
 • Ciljevi istraživanja (UTVRDITI, DOKAZATI…)
  • Utvrditi da li postoji uzročno-posljedična veza između stila vodstva i zadovoljstva zaposlenika radnim mjestom;
  • Utvrditi koji su elementi stila vodstva determinirajući faktori zadovoljstva zaposlenika radnim mjestom;
  • Istražiti i utvrditi koji stil vodstva prevladava u poduzećima u Federaciji BiH;
slide27

Istražiti i utvrditi razinu zadovoljstva zaposlenika radnim mjestom u Federaciji BiH;

 • Također, ovo istraživanje će poslužiti za donošenje konkretnih odluka za unaprjeđenje zadovoljstva zaposlenih radnim mjestom u poduzećima u Federaciji BiH,
postavljanje hipoteza i sre ivanje varijabli
POSTAVLJANJE HIPOTEZA I SREĐIVANJE VARIJABLI
 • Različite definicije:
  • „Hipoteza je teorija u koju istraživači nisu sigurni“,
  • „Hipoteza predstavlja ono što predviđamo“,
  • „Hipoteza je neki teorijski stav ili zaključak koji ima izvjestan stupanj vjerojatnosti“
  • „Hipoteza je misaona pretpostavka o predmetima koji se istražuju, o njihovim svojstvima, ustroju, funkciji, stanju i odnosima s drugim predmetima“,
slide29

„Hipoteza je propozicija, uvjet ili princip koji je pretpostavljen, možda i bez uvjerenja u ispravnost, da bi se izvukle njegove logičke posljedice i pomoću te metode provjerilo njegovo slaganje s činjenicama koje su poznate ili koje mogu da se odrede“

slide30

Zajednički imenitelj svih definicija: hipoteza je svojevrsni misaoni odgovor o problemu istraživanja, manje ili više vjerojatnu pretpostavku da postoji neka pojava kao uzrok ili kao posljedica neke druge pojave

slide31

Elementi koje mora posjedovati jedna hipoteza da bi zadovoljila kriterij valjanosti:

  • mora predstavljati logički i posebno znanstveno teorijski utemeljenu pretpostavku
  • mora se odnositi na predmet istraživanja
  • ne smije biti preširoka, tj. mora biti dovoljno konkretna i pregledno specificirana
slide32

Pojmovno-jezično mora biti potpuno jasna i precizno formulirana

 • Valjana hipoteza mora biti teorijski i iskustveno provjerljiva
slide33

Primjeri hipoteza iz idejnih projekata polaznika doktorskih studija

 • Članstvo BiH u CEFTA-i za posljedicu ima ubrzani gospodarski razvoj zemlje
 • Percipirana kvaliteta usluge pozitivno utječe na lojalnost kupaca na tržištu maloprodaje
 • Korištenja upravljačkog informacijskog sustava utječe na efikasnost poslovanja poduzeća
 • Decentralizirano fiskalno upravljanje utječe na stupanj zadovoljavanja javnih potreba lokalne zajednice
slide34

Primjer hipoteze u vezi s praćenim predmetom istraživanja

  • Istraživanje: „Utjecaj stilova vodstva na zadovoljstvo zaposlenika radnim mjestom“
   • Hipoteza: Stil vodstva menadžera u poduzećima utječe na zadovoljstvo zaposlenika radnim mjestom
sre ivanje varijabli
Sređivanje varijabli
 • Hipoteza= misaoni odgovor o problemu istraživanja, određenu pretpostavku o postojanju uzročno-posljedičnih veza u prirodi i društvu
  • VARIJABLE =identificiratiobilježje, ili obilježja, pojave koje se želi istraživati, a na koje se misaoni odgovor ili pretpostavka odnose
slide36

VARIJABLA = svaka veličina koja se može mijenjati i razlikovati u vremenu i prostoru, promjenljiva značajka neke pojave ili procesa o kojima se u hipotezi nešto tvrdi

  • Prvi posao istraživača je identificirati takve značajke ili obilježja koja se odnose na istraživanu pojavu
slide37

Primjer: „Odnos građana prema suživotu i toleranciji bitno određuje vrijednosna orijentacija medija prema tim kategorijama“.

  • Dvije varijable:
   • odnos građana prema suživotu i toleranciji,
   • vrijednosna orijentacija medija prema suživotu i toleranciji
slide38

Prethodna hipotezadrugačije formulirana: „Odnos građana prema suživotu i toleranciji bitno određuju vrijednosna orijentacija političkih elita i medija prema tim kategorijama“

  • Tri varijable
   • odnos građana prema suživotu i toleranciji
   • vrijednosna orijentacija političkih elita
   • vrijednosna orijentacija medija
slide39

ULOGA I PONAŠANJE VARIJABLI U JEDNOJ DRUŠTVENOJ POJAVI ILI PROCESU JE RAZLIČITA:

  • jedna (ili više) od njih se uvijek javlja u formi „uzroka“ = nezavisna varijabla
  • druga (ili druge) kao „posljedica“ određene dinamike promatrane društvene pojave ili procesa = zavisna varijabla
slide40

Zadatak istraživača je izvršiti iklasificiranjevarijabli ovisno o njihovom mjestu i ulozi u dinamici promatrane društvene pojave ili procesa

  • Primjer:jedna nezavisna(vrijednosna orijentacija medija prema suživotu i toleranciji) i jedna zavisna varijabla(odnos građana prema suživotu i toleranciji)
   • Stav građana je samo logična, ali i nužna, posljedica određene medijske filozofije
slide41

Primjer klasifikacije varijabli u praćenom istraživanju

  • Istraživanje: „Utjecaj stilova vodstva na zadovoljstvo zaposlenika radnim mjestom“
   • Hipoteza: Stil vodstva menadžera u poduzećima utječe na zadovoljstvo zaposlenika radnim mjestom
    • Nezavisna (uzročna) varijabla -stil vodstva menadžera
    • Zavisna (posljedična) varijabla - zadovoljstvo zaposlenika radnim mjestom
slide42

Klasifikujte varijable u sledećim hipotezama

  • Članstvo BiH u CEFTA-iza posljedicu imaubrzani gospodarski razvoj zemlje
  • Percipirana kvaliteta uslugepozitivno utječe nalojalnost kupaca na tržištu maloprodaje.
  • Korištenjaupravljačkog informacijskog sustavautječe naefikasnost poslovanja poduzeća
  • Decentralizirano fiskalno upravljanjeutječe nastupanj zadovoljavanja javnih potreba lokalne zajednice
slide43

Drugi oblici varijabli:

  • intervenirajuće= javljaju se između nezavisne i zavisne varijable i uzrokuju karakter veze između njih
  • kondicirajuće(specifikatorne) = uvjetuju intenzitet veze između nezavisne i zavisne varijable,
slide44

Nakon specifikacije treba izvršiti ioperacionalizacijuvarijabli

  • Operacionalizacija= postupak u kojem se teorijski postulati empirijski provjeravaju pomoćupokazateljaili indikatorakoji se odnose na danu teoriju
slide45

Pri izboruindikatora za operacionalizacijuvarijabli nužno:

  • a) da buduvaljani
   • = da se odnose na varijablu koju se želi mjeriti
  • b) da suobjektivni
   • = da rezultati mjerenja ovise o onome što se, a ne tko mjeri
slide46

c) da supouzdani,

  • = se na njih, pri mjerenju jedne varijable, možemo bez ostatka osloniti,
 • d) da sujednoznačni,
  • = da su tako jasno i precizno definirani da različiti subjekti znaju točno na što se odnose,
 • e) da suprecizni,
  • = da omogućuju da se pomoću njih registriraju i manje razlike u veličini varijabli
slide47

Primjer indikatora

  • Istraživanje: „Utjecaj stilova vodstva na zadovoljstvo zaposlenika radnim mjestom“
   • Hipoteza:Stil vodstva menadžera u poduzećima utječe na zadovoljstvo zaposlenika radnim mjestom
    • Nezavisna (uzročna) varijabla - stil vodstva menadžera
    • Zavisna (posljedična) varijabla - zadovoljstvo zaposlenika radnim mjestom
slide48

Indikatori za istraživanje i mjerenjenezavisne varijable – stilovi vodstva menadžera:

  • komunikacija (tijek informacija, točnost informacija i dr.),
  • interakcija (timski rad, traženje ideja i dr.),
  • odlučivanje (razina odlučivanja, participacija i dr.),
  • ciljevi (način postavljanja, razina postavljanja i dr.),
  • kontrola (interes za kontrolu, koncentracija kontrole i dr.).
slide49

Indikatoriza istraživanje i mjerenjezavisnevarijable– zadovoljstvo zaposlenika radnim mjestom:

  • zadovoljstvo zaposlenika interakcijom i komunikacijom s nadređenima,
  • zadovoljstvo zaposlenika participacijom u odlučivanju, kontroli i planiranju.