slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Supported by PowerPoint Presentation
Download Presentation
Supported by

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Supported by - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Sustainable Biogas Market Development in Central and Eastern Europe. Bioplin u hrvatskom zakonodavstvu: Izgradnja bioplinskog postrojenja i stjecanj e statusa povlaštenog proizvođača.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Supported by' - fifi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Sustainable Biogas Market Development in Central and Eastern Europe

Bioplin u hrvatskom zakonodavstvu:Izgradnja bioplinskog postrojenja i stjecanje statusa povlaštenog proizvođača

Contract No. IEE/09/848 SI2.558364| Project duration 01/05/2010 – 31/10/2012

Supported by

sadr aj
Sadržaj

Zakonski okvir za razvoj projekata:

 • Energetika
 • Prostorno planiranje i gradnja
 • Zaštita okoliša i prirode
 • Zaštita i upravljanje vodama

07/12/2010 | Contract No. IEE/09/848 SI2.558364 | Project duration 01/05/2010 – 31/10/2012

zakoni energetika i oie
Zakoni – energetika i OIE
 • Zakon o tržištu električne energije (NN 177/04, 76/07, 152/08, 14/11)
 • Zakon o energiji (NN 68/01, 117/04, 76/07, 152/08, 127/10)
 • Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 177/04, 76/07)

PODZAKONSKI AKTI ZA OIE I KOGENERACIJU

 • Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora i kogeneracije (NN 67/07)
 • Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (NN 67/07, 35/11)
 • Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz OIE i kogeneracije
 • (NN 33/07)
 • Uredba o minimalnom udjelu električne energije proizvedene iz OIEiK čija se proizvodnja potiče (NN 33/07, 08/11)
 • Uredba o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije izobnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 33/07, 155/08, 155/09, 08/11)

07/12/2010 | Contract No. IEE/09/848 SI2.558364 | Project duration 01/05/2010 – 31/10/2012

zakoni energetika i oie1
Zakoni – energetika i OIE

TARIFNI SUSTAV ZA OIE

P ≤ 1 MW

07/12/2010 | Contract No. IEE/09/848 SI2.558364 | Project duration 01/05/2010 – 31/10/2012

zakoni energetika i oie2
Zakoni – energetika i OIE

TARIFNI SUSTAV ZA OIE

P > 1 MW

07/12/2010 | Contract No. IEE/09/848 SI2.558364 | Project duration 01/05/2010 – 31/10/2012

zakoni priklju ak na mre u
Zakoni – priključak na mrežu
 • Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom (NN 14/06)
 • Mrežna pravila elektroenergetskog sustava (NN 36/06)
 • Pravilnik o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN 28/06)
 • Dodatni tehnički uvjeti za priključak i pogon vjetroelektrana na prijenosnoj mreži (interni akt HEP-OPSa)
 • Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN 52/06)
 • Pravilnik o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN 28/06)

07/12/2010 | Contract No. IEE/09/848 SI2.558364 | Project duration 01/05/2010 – 31/10/2012

zakoni gradnja i prostorno planiranje
Zakoni – gradnja i prostorno planiranje
 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11)
  • Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (NN 21/09, 51/10, 126/10, 48/11)
  • Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje MZOPUG izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu (NN 116/07, 56/11)

07/12/2010 | Contract No. IEE/09/848 SI2.558364 | Project duration 01/05/2010 – 31/10/2012

zakoni za tita okoli a i prirode
Zakoni – zaštita okoliša i prirode
 • Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07)
  • Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08, 67/09)
  • Uredba o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 114/08)
 • Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08)
  • Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti zahvata za prirodu (NN 89/07)
   • Uredba o proglašenju ekološke mreže (NN 109/07)
   • Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN 118/09)
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10)

07/12/2010 | Contract No. IEE/09/848 SI2.558364 | Project duration 01/05/2010 – 31/10/2012

zakoni za tita i upravljanje vodama
Zakoni – zaštita i upravljanje vodama
 • Zakon o vodama (NN 153/09)
  • Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (NN 89/10)
  • Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10)
 • Zakon o koncesijama (NN 125/08)

07/12/2010 | Contract No. IEE/09/848 SI2.558364 | Project duration 01/05/2010 – 31/10/2012

slide11

ENERGETSKI CILJEVI ZA OIE - HRVATSKA

Prethodno energetsko odobrenje za izgradnju postrojenja (PEO)

Izdaje: MINGORP

Svrha: registracija projekta OIE

osiguranje privremenog isključivog prava na ispitivanje

pravo rješavanja imovinsko pravnih pitanja na zemljištu RH

Uvjeti: preliminarna analiza opravdanosti izgradnje

registriranost za energetske djelatnosti (sudski / obrtni registar ili prijava u registar poreznih obveznika za fizičke osobe)

izvadak iz katastarskog plana

potvrda o nekažnjavanju

potvrda porezne uprave o podmirenim davanjima

Ostalo: nije potrebno za snage ≤ 30 kW

prvi korak u proceduri vezanoj za zakone u energetici

u tri godine potrebno zatražiti lokacijsku dozvolu

slide12

Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

Izdaje: Ministarstvo kulture (Zavod za zaštitu prirode) ili županijska nadležna tijela

Svrha: očuvanje ekološke mreže

Uvjeti: obavezno za zahvate koji mogu utjecati na cjelovitost i očuvanje ekološke mreže

ako se provodi postupak prema ZzO – postupci se objedinjuju (samo Go)

podloge: idejno rješenje i elaborati

Ostalo: postupak se provodi u dva koraka: Prethodna ocjena i Glavna ocjena

nije određen rok za provedbu Prethodne ocjene

Glavna ocjena se donosi u 4+2 mjeseca

slide13

Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš /

Rješenje o potrebi procjene utjecaja zahvata za okoliš

Izdaje: MZOPUG

Svrha: usklađivanje s načelima zaštite okoliša

nužno za ishođenje lokacijske dozvole

Uvjeti: potvrda o usklađenosti s prostornim planovima

izrada studije utjecaja na okoliš

P>100 MWel, i PVE>20 MW – procjena utjecaja ZzO

P>10 MW i PmHE>5 MW – ocjena potrebi procjene utjecaja

Ostalo: preko 10 t/dan otpada -> postupak OUZO

slide14

ENERGETSKI CILJEVI ZA OIE - HRVATSKA

Prethodna elektroenergetska suglasnost (PEES)

Izdaje: OPS ili ODS

Svrha: određivanje načina priključka na el.ene. mrežu

- mjesto priključka

- snaga priključka

nužno za ishođenje lokacijske dozvole

Uvjeti: razrađen priključak u idejnom projektu (Opći uvjeti)

izrada Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključka (ODS)

izrada Preliminarne analize mogućnosti priključenja (OPS)

Ostalo: formalni zahtjev za PEES daje (ured) MZOPUG

može sadržavati uvjete ispitivanja postrojenja

izdaje se na najviše 2+2 godine

slide15

Vodopravni uvjeti

Izdaje: Hrvatske vode

Svrha: osiguranje zaštite od voda (poplava)

osiguranje zaštite voda od onečišćenja

osiguranje racionalnog korištenja voda

nužno za ishođenje lokacijske dozvole

Uvjeti: tehničko rješenje uređenja vodnog režima u idejnom projektu

Ostalo: Ako se izdaje rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, umjesto vodopravnih uvjeta izdaje se obvezujuće vodopravno mišljenje

slide16

Lokacijska dozvola (LD) / Rješenje o uvjetima građenja (RUG)

Izdaje: MZOPUG za P>20 MW ili U≥220 kV

uredi županija i velikih gradova

Svrha: određivanje lokacijskih uvjeta

usklađenje s prostornim planovima

Uvjeti: do 400 m2 (600 m2 u poljoprivredne namjene) – RUG

idejni projekt

za LD dokaz pravnog interesa (PEO, potvrda AUDIO)

za RUG potrebno imati dokaz prava građenja (IPO)

Ostalo: RUG je ujedno i dozvola za građenje

RUG ili LD potrebni su i za rekonstrukcije (promjena namjene građevine)

slide17

Energetsko odobrenje za izgradnju postrojenja (EO)

Izdaje: MINGORP

Svrha: dozvola za gradnju energetskog objekta

nužno za građevinsku dozvolu / potvrdu glavnog projekta

Uvjeti: ishođena LD ili RUG

analiza opravdanosti izgradnje

Ostalo: u roku 1 godine potrebno je ishoditi GD ili PGP

slide18

Ugovor o priključenju

Izdaje: OPS/ODS

Svrha: reguliranje rokova, obaveza i plaćanja naknada kod izgradnje priključka

Uvjeti: PEES

Ostalo: mogućnost prethodnog ugovora o priključenju

ugovara nositelj projekta

određivanje uvjeta za stavljanje priključka u funkciju

OPS/ODS je investitor priključka (kasnije vlasnik)

slide19

Vodopravna potvrda

Izdaje: Hrvatske Vode

Svrha: provjera usklađenosti glavnog projekta s uvjetima propisanim u vodopravnim uvjetima ili obvezujućim vodopravnim mišljenjem izdanim s lokacijskom dozvolom

Uvjeti: LD

glavni projekt, elaborati, nostrifikacije

Ostalo: dovoljno je usmeno očitovanje predstavnika Hrvatskih voda

vrijedi koliko i akt kojim se odobrava građenje ILI 2 godine ako se radi o posebnim radovima

slide20

Građevinska dozvola (GD) / Potvrda glavnog projekta (PGP)

Izdaje: MZOPUG za P>20 MW ili U≥220 kV - GD

uredi županija i velikih gradova - PGP

MINGORP za rudarske objekte i postrojenja

Svrha: provjera ispunjenja uvjeta iz etape LD

provjera sukladnosti s građevinskim propisima

Uvjeti: LD, EO

glavni projekt, elaborati, nostrifikacije

dokazano pravo građenja (vlasništvo, ortakluk, koncesija, služnost, fiducijarno vlasništvo…)

Ostalo: između GD/PGP i građenja potrebno izraditi elaborat iskolčenja i prijaviti početak građenja

građenje mora početi u roku dvije godine

slide21

Prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača

Izdaje: HERA

Svrha: stvaranje uvjeta za sklapanje ugovora o (zajamčenom) otkupu električne energije

Uvjeti: GD/PGP i EO

godišnja planirana proizvodnja

Ostalo: u roku 2+1 godine potrebno je izgraditi postrojenje i zatražiti konačno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača

slide22

Ugovor o otkupu električne energije

Izdaje: HROTE

Svrha: osiguranje ulaska u poticanu kvotu projekata OIE (13,6% do 2020.)

Uvjeti: Prethodno rješenje o SPP

Ugovor o priključenju

izvadak iz sud. ili obrt. reg.

Ostalo: ugovor stupa na snagu stjecanjem rješenja o SPP

slide23

Koncesije / vodopravna dozvola

Izdaje: MRRŠVG - koncesija za mHE

MINGORP - koncesija za geotermalne bušotine

Hrvatske vode - vodopravna dozvola za mHE i ispuštanje otpadnih voda

Svrha: reguliranje obaveza, naknada i uvjeta korištenja javnih dobara (vode, energetske mineralne sirovine)

reguliranje ispuštanja otpadnih voda (vodopravna dozvola)

Uvjeti: pobjeda na nadmetanju za koncesiju

zapisnik s tehničkog pregleda (za ispuštanje otpadnih voda)

slide24

Uporabna dozvola

Izdaje: MZOPUG za P>20 MW ili U≥220 kV - GD

uredi županija i velikih gradova - PGP

MINGORP za rudarske objekte i postrojenja

Svrha: provjera ispunjenja uvjeta iz etape GD i LD

provjera sukladnosti s građevinskim propisima

Uvjeti: uredna dokumentacija s gradilišta (izvješća i izjave)

pozitivna ocjena na tehničkom pregledu

Ostalo: za gradnju na temelju RUG nije potrebna uporabna dozvola

slide25

Elektroenergetska suglasnost (EES)

Izdaje: OPS ili ODS

Svrha: potvrda uredno ispunjenih obaveza izgradnje priključka

nužno za sklapanje ugovora o korištenju mreže

određeni tehnički uvjeti rada na mreži

Uvjeti: GD / PGP / RUG

plaćene naknade za izgradnju priključka

uspješno obavljeno ispitivanje prema uvjetima propisanima u PEES

slide26

Ugovor o korištenju mreže

Izdaje: OPS ili ODS

Svrha: reguliranje odnosa između operatora i elektrane (obračuni, prava, obaveze, sporovi…)

određivanje eventualnih dodatnih obaveza

Uvjeti: EES

plaćene sve naknade

Ostalo: priključak se stavlja u trajni pogon tek nakon što su ispunjeni svi uvjeti iz ugovora o korištenju mreže

slide27

Dozvola za obavljanje energetske djelatnosti – proizvodnja el.ene.

Izdaje: HERA - potrebno samo za P>1 MW

Svrha: stjecanje svojstva “energetski subjekt”

Uvjeti: uporabna dozvola

tehnička i financijska kvalificiranost (može se ispitivati)

stručna osposobljenost (može se ispitivati)

dokazati sposobnost obavljanja energetske djelatnosti

Ostalo: rješenja se izdaju na određeni broj godina i mogu se produžiti

slide28

Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača

Izdaje: HERA

Svrha: stjecanje prava na zajamčeni otkup električne energije

aktiviranje ugovora o otkupu električne energije

Uvjeti: uporabna dozvola

dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

ugovor o korištenju mreže

Ostalo: rješenje se izdaje na rok od 12 godina

zakoni to nas o ekuje
Zakoni – što nas očekuje
 • Najava zakona o obnovljivim izvorima energije – do kraja 2011.
 • Najava izmjena i dopuna podzakonskih akata (tarife) – sredina 2011. (?)
 • U tijeku donošenje 4 nova zakona u području energetike (energija, tržište, regulacija, plin)
 • Moguće izmjene podzakonskih akata vezanih za priključak i rad privatnih elektrana
 • NAJUČESTALIJI PRIGOVORI
  • Presložena procedura za male elektrane (fotonapon) za fizičke osobe
  • Ograničenje sunčanih elektrana na 1 MW ukupno u cijeloj RH
  • Izgradnja priključka na prijenosni sustav
  • Trajanje probnog pogona / ne-naplata energije u probnom pogonu
  • Nakon početka građenja PEES je “beskonačan”, a kapacitet zauzet.

07/12/2010 | Contract No. IEE/09/848 SI2.558364 | Project duration 01/05/2010 – 31/10/2012

partneri i kontakti
Fraunhofer-Institute for Wind Energy and Energy System Technology

Division Bioenergy System Technology

M.Sc. Henning Hahn

Phone: +49/(0)561/7294-261

hhahn@iset.uni-kassel.de

WIP - Renewable Energies

Dipl. Ing. Dominik Rutz M.Sc.

Phone: +49/(0)89/72012739

Dominik.rutz@wip-munich.de

European Biogas Association

Ing. Franz Kirchmayr

Vice President

Mobile: +43/6643040761

kirchmeyr@european-biogas.eu

Partneri i kontakti

09/06/2010 | Contract No. IEE/09/848 SI2.558364 | Project duration 01/05/2010 – 31/10/2012

partneri i kontakti1
Koordinator:

Energetski institut Hrvoje Požar

Savska cesta 163

Zagreb, Hrvatska

www.eihp.hr

Fax: +385 1 6040 599

Kontakt:

Ana Kojaković

akojakovic@eihp.hr

Tel: +385 1 6326 135

Biljana Kulišić

bkulisic@eihp.hr

Tel: +385 1 6326 169

Web stranica projekta:

www.biogasin.org

Partneri na projektu:

WIP Renewable Energies (WIP), Germany

European Biogas Association (EBA), Belgium

Fraunhofer (IWES), Germany

Centre for Renewable Energy Sources and Savings (CRES), Greece

Czech Biogas Association (CzBA), Czech Republic

EKODOMA, Latvia

Energoproekt, JSC (ENPRO), Bulgaria

Razvojna agencija Sinergija, Slovenia

Trinergy Grup (TG), Romania

Partneri i kontakti

07/12/2010 | Contract No. IEE/09/848 SI2.558364 | Project duration 01/05/2010 – 31/10/2012