1 / 60

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم. Nosocomial Infections. Dr ZIAEE. تعاریف: عفونت: فرایندی که در طی آن عامل بیماریزا به میزبان حساس حمله کرده رشد وتکثیر یافته باعث آسیب رساندن به میزبان میشود. عفونت بیمارستانی:

ferdinand
Download Presentation

بسم الله الرحمن الرحيم

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. بسم الله الرحمن الرحيم

 2. Nosocomial Infections Dr ZIAEE

 3. تعاریف: عفونت: فرایندی که در طی آن عامل بیماریزا به میزبان حساس حمله کرده رشد وتکثیر یافته باعث آسیب رساندن به میزبان میشود. عفونت بیمارستانی: عفونتی که 48 تا 72 ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد میشود به شرط آنکه در زمان پذیرش فرد علائم آشکار عفونت را نداشته و بیماری در دوره کمون خود نبوده باشد.عفونت بیمارستانی میتواند محیط کسب شود یا توسط فلور داخلی بیمار ایجاد گردد. عفونت بیمارستانی باعث افزاش هزینه ها طولانی شدن زمان بهبودی ناتوانی ومرگ بیماران میشود.

 4. كميته كنترل عفونت (ICC) : كميته كنترل عفونت بيمارستان، مسئوليت برنامه ريزي، ارزيابي و انجام تمام موارد مرتبط با كنترل عفونت را بر عهده دارد و تصميم گيري هاي عمده و مهم در اين زمينه از وظايف اين كميته مي‏باشد.

 5. اهداف كميته : كاهش موارد عفونت‏هاي بيمارستاني (بيماران ـ پرسنل ـ عيادت كنندگان) و در نتيجه كاهش هزينه درمان و روزهاي بستري بيماران در بيمارستان از طريق انتخاب روشهاي مناسب و برنامه ريزي جهت كنترل عفونت

 6. اعضاء كميته كنترل عفونت بيمارستان : الف) هسته مركزي كميته : ـ پزشك كنترل عفونت (كه مسئول كميته نيز مي‏باشد) يا اپيدميولوژيست بيمارستان ـ پرستار كنترل عفونت ـ ميكروبيولوژيست باليني يا متخصص علوم آزمايشگاهي ـ رئيس يا مدير بيمارستان

 7. ب) زير گروههاي كميته (Subcommittee) : ـ مدير پرستاري يا سوپروايزر يا نماينده آنها ـ پزشك متخصص طب كار يا نماينده وي ـ نماينده‏اي از معاونت بهداشتي (بهداشت محيط، رابط بهداشتي يا ...) ـ رؤساي بخش‏هاي مختلف جراحي و داخلي (ICU و ...) ـ مسئول يا كارشناس تغذيهـ مسئول رخشويخانه ـ مسئول امور داروييـ مسئول CSR ـ مسئول خدمات مسئول اتاق عمل

 8. توصيه : ـ در تمام جلسات كميته، حضور اعضاي هسته اصلي ضروري است. ساير اعضاء (Subcommittee) بسته به موضوعات مطروحه در جلسات كميته مي‏توانند به جلسات دعوت شوند.

 9. وظايف كميته كنترل عفونت : 1ـ برنامه ريزي و تعيين خط مشي‏هاي بيمارستان مربوطه در رابطه با كنترل عفونت و ارائه اطلاعات تكنيكي در اين زمينه 2ـ كنترل، ارزيابي و نظارت در اجراي مقررات وضع شده در كميته در رابطه با كنترل عفونت 3ـ تدوين و توسعه برنامه‏هاي آموزشي در بيمارستان در رابطه با كنترل عفونت 4ـ تهيه، تجزيه و تحليل و اعلام گزارشات مربوط به پيشگيري و كنترل عفونت 5ـ برقراري سيستم مراقبت و نظارت در بيمارستان در جهت كنترل عفونت

 10. تيم كنترل عفونت ـ پزشك كنترل عفونت (ICD) ـ پرستار كنترل عفونت (ICN) ـ ميكروبيولوژيست باليني يا متخصص علوم آزمايشگاهي توجه : اگر ICD ، متخصص در زمينه ميكروبيولوژي باليني باشد اعضاء اين تيم دو نفر خواهند شد. تمام بيمارستانها بايد “ تيم كنترل عفونت” داشته باشند تا به صورت 24 ساعته امكان دسترسي به اين تيم در جهت رفع مشكلات مربوط به پيشگيري و كنترل عفونت (چه پزشكي و چه پرستاري) وجود داشته باشد

 11. نقش تيم كنترل عفونت : نقش تيم كنترل عفونت عبارت است از اطمينان حاصل كردن از اينكه برنامه‏هاي كنترل عفونت به نحو مؤثري طرح ريزي شده و نيز همكاري در جهت تكميل و انجام آن برنامه‏ها و ارزيابي تأثيرات آنها

 12. خلاصه وظايف و نقش تيم كنترل عفونت : ـ برنامه ريزي سالانه در جهت كنترل عفونت با سر فصل‏ها و موضوعات مشخص ـ مكتوب كردن خط مشي‏ها، سياست‏ها و روشهاي كنترل عفونت (شامل ارزيابي منظم آنها با استفاده از آخرين اطلاعات) ـ آموزش پرسنل در كليه سطوح در زمينه خط مشي‏هاي كنترل عفونت، نكات عملي و كارهاي مرتبط با شغل و وظيفه آنها ـ

 13. خلاصه وظايف و نقش تيم كنترل عفونت : مراقبت و نظارت (Surveillance) براي كشف همه گيري در سريعترين زمان ممكن و تهيه اطلاعاتي كه بتوان با آنها از اكتساب عفونت بيمارستاني جلوگيري به عمل آورد. ـ تغيير و اصلاح شيوه‏هاي عملي و كاربردي در زمينه كنترل عفونت ـ تهيه دستورالعمل (و توصيه) در زمينه پيشگيري و كنترل عفونت براي پرسنل در كليه سطوح و در رابطه با تمامي موضوعات و بر اساس اطلاعات روز به روز

 14. پزشك كنترل عفونت (ICD) : شرح وظايف ICD : ـ وي نقش يك متخصص و مسئول را در رابطه با عملكرد تيم كنترل عفونت بازي مي‏كند. ـ وي بايد يكي از اعضاء فعال كميته كنترل عفونت باشد و ممكن است حتي مسئول اين كميته باشد. ـ كمك به كميته كنترل عفونت در جهت تعيين خط مشي ‏ها و برنامه‏ريزي‏هاي سالانه و طولاني مدت

 15. ــ در تمام زمنيه‏هاي كنترل عفونت بيمارستان و نيز در مورد خط مشي‏هاي مورد توافق، به طور مستقيم توصيه‏هايي را به مسئول اجرايي مي‏كند. .شركت در تهيه گزارشات به منظور حمايت از سرويس‏هاي مختلف بهداشتي درماني ـ دخالت در ارائه استانداردهاي كيفي در رابطه عفونت بيمارستاني

 16. پرستار كنترل عفونت (ICN) شرح وظايف ICN : ـ وي مشاوري مطلع بوده و نقش كليدي و مسئولانه در رابطه با عملكرد تيم كنترل عفونت دارد. ـ وي بايد يكي از اعضاءفعال كميته كنترل عفونت باشد. ـ كمك به كميته كنترل عفونت بيمارستان به منظور برنامه ريزي و تعيين خط مشي در جهت كنترل عفونت ـ تهيه و ارائه اطلاعات تخصصي پرستاري در زمينه شناسايي، پيشگيري، مانيتورينگ و كنترل عفونت در داخل بيمارستان ـ

 17. ــ نظارت و مراقبت (Surveillance) ، تحقيق، بررسي و كنترل عفونت در بيمارستان ـ ارائه توصيه‏هايي به بخش‏هاي مختلف، مشاركت در امر تهيه گزارشات مرتبط با سرويس‏هاي مختلف و نيز تهيه استانداردهاي كيفي ـ حضور مستمر در زمينه تعيين خط مشي‏ها و روشهاي كنترل عفونت،

 18. Four main types of infections • Urinary tract (44%) • Lower respiratory tract (18%) • Surgical wound sites (11%) • Bloodstream (8%) • ICU and long-term care patients and are at greatest risk

 19. Surgical Sites Respiratory Bone and Joint Infection Central Nervous System Gastrointestinal System Skin and Soft Tissue Blood Stream Urinary System (UTI) Cardiovascular Eye/Ear/Throat Mouth Infection Reproductive System SITES

 20. 3 Major Modes of Transmission in the Healthcare Setting • Puncture Wounds • Skin Contact • Mucous Membranes (eye/mouth/nose)

 21. Bloodborne Pathogens • Hepatitis B Virus • Hepatitis C Virus • Human Immunodeficiency Virus

 22. Sources of nosocomial infections • Unclean hands or gloves • Equipment (endoscope, respiratory equipment, tube feed bags) contaminated by bacteria-infested water or improper sterilization procedure • Contaminated environmental surfaces (sinks, drains) inadequately cleaned

 23. CHAIN OF INFECTION

 24. The interaction between the 6 elements of the chain determine whether an infection will result.

 25. 6 Links to the Chain of Infection • Portal of Entry • Susceptible Host • Causative Agent • Reservoir • Portal of Exit • Mode of Transmission

 26. # 1 Causative Agent • Bacteria • Viruses • Fungi • Protozoa • Helminths

 27. #2 Reservoir • Humans: •  Patients •  Healthcare Workers

 28. Reservoirs • Animals • Insects • Rodents • Shell Fish

 29. Reservoirs • Environment •  Patient Care Equipment •  Environmental Surfaces •  Food

 30. # 3 Portal of Exit The path by which the infectious organism (agent) leaves the reservoir

 31. Respiratory Tract: •  Coughing •  Sneezing •  Talking •  Suctioning

 32. Genitourinary Tract:  Foley Catheters  Sexually transmitted diseases Gastrointestinal Tract:  Feces  Vomitus

 33. Skin/Mucous Membranes  Wounds  Skin breaks Transplacental Blood:  Needle stick  Blood Transfusion

 34. #4 Mode of Transmission The mechanism for transfer of an infectious agent from the reservoir to a susceptible host.

 35. 4 Modes of Transmission • Contact (Direct and Indirect) • Airborne • Vector-Borne • Common Vehicle

 36. #5 PORTAL OF ENTRYThe path by which an infectious agent enters the suceptible host

 37. Respiratory Tract • Genitourinary Tract • Gastrointestinal Tract • Skin/Mucous Membrane • Trasplacental (fetus from mother) • Parenteral (percutaneous, via blood

 38. #6 SUSCEPTIBLE HOSTA person or animal lacking effective resistance to a particular pathogenic agent

 39. Handwashing

 40. Handwashing • 80% of common infections spread by hands • Most effective way to prevent the spread of respiratory tract infections

 41. Good Germs • Good bacteria live on the skin and in the mouth and intestines • Do not cause disease • Not easily removed by scrubbing • Protect against disease causing bacteria and viruses

 42. Bad Germs • Usually survive less than 24 hours • Easily removed by handwashing • Can be either bacteria or viruses • Cause disease

 43. How dirty are things? Contamination (%) Playground 44 Public Restrooms 25 Pens (shared) 16 Vending Machines 14 Public phones* 13 *home phones more contaminated

 44. How easy is it to transmit germs? 10 million E.coli 0157.H7 • Patting contaminated ground beef 1,000 – 100,000 bacteria to hands Touching patient shoulder Measuring blood pressure

 45. Do people really wash? Observational handwashing survey September 2000 / 8000 people • 95% say they wash their hands • 67% actually do • 75% women / 58% men American Society for Microbiology

 46. Does it work? Ryan M, Health Naval Research Center, San Diego • Recruits ordered to wash hands at least 5 times /day • 45% reduction in respiratory illness

 47. Soap • Does not have antibiotics • Removes dirt and grease that attract bad germs • Does not promote antibacterial resistance Use regular soap

 48. Soap Antibacterial soap not recommended • Antibacterial soap kills both good and bad bacteria • When good bacteria are killed, protection against infection is lost • Antibacterial soap adds antibiotics to the water supply

More Related