Download
taalactiverende opdrachten natuurwetenschappen 12 februari 2009 arteveldehogeschool gent n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Taalactiverende opdrachten natuurwetenschappen 12 februari 2009 Arteveldehogeschool Gent PowerPoint Presentation
Download Presentation
Taalactiverende opdrachten natuurwetenschappen 12 februari 2009 Arteveldehogeschool Gent

Taalactiverende opdrachten natuurwetenschappen 12 februari 2009 Arteveldehogeschool Gent

205 Views Download Presentation
Download Presentation

Taalactiverende opdrachten natuurwetenschappen 12 februari 2009 Arteveldehogeschool Gent

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Taalactiverende opdrachten natuurwetenschappen12 februari 2009Arteveldehogeschool Gent

 2. de leraar en taal: domeinen • de leraar in interactie • met zijn leerlingen • met volwassenen in een om de school • de leraar als lerende • Dertien doelen in een dozijn, een referentiekader voor taalcompetenties van leraren in Nederland en Vlaanderen, Nederlandse Taalunie

 3. leraar in interactie met zijn leerlingen • leraar als begeleider van het leerproces • taal en leren zijn onlosmakelijk verbonden • de leraar en leerlingen redeneren elk vanuit hun referentiekader

 4. taal op de speelplaats / in de klas • speelplaats: uitwisselen van ervaringen en van informatie (thuistaal) • klas: denkwerk wordt uitgevoerd in een taal van hogere orde (schooltaal): • beschrijven, • verbanden leggen, • veronderstellingen formuleren, • definities, besluiten, wetten verwoorden

 5. de leraar spreekt Chinees! • leraarstaal is een efficiënt en ondubbelzinnig • communicatiekloof met de leerlingen (beginners)

 6. De leerling begrijpt Chinees! ? ? ?

 7. de leerling begrijpt Chinees! • thuistaal: contextrijk, vertrouwd, laagdrempelig, “minder exact”, gebruikt door leerlingen • drie hulptreden ? ? ? • schooltaal: doelgericht, abstract/formeel, moeilijker, “exact”, gebruikt door leraar en leerlingen

 8. Taal in het onderwijsleerproces • kennis overbrengen als object, passief leren = kennisoverdracht • overdrachtgericht werken

 9. ervaring waarneming, experiment toepassing reflectie kennisdomein experiment, oefening herkenning theorie abstractie • actief kennis construeren vanuit een actieve ervaring en interactie = kennisconstructie

 10. Alle leerlingen stimuleren! Een klas is een heterogene groep van leerlingen met een verschillende leerstijl. Door taalactiverende werkvormen te gebruiken kunnen we het leerproces van alle leerlingen maximaal stimuleren.

 11. Natuurlijke taalverwerving Een kind verwerft zijn natuurlijke taal in een contextrijke omgeving, die vol interactie- mogelijkheden zit en waarbinnen de nodige taalsteun geboden wordt.” Naar M. Hajer & T. Meestringa (2004) HandboekTaakgericht Vakonderwijs.

 12. De leerling begrijpt Chinees! Interactie Taalsteun Context

 13. Contextrijk leren • Betekenisvol • Aansluitend bij voorkennis • Probleemstellende/uitdagende opgaven • Rijke taalomgeving met een variatie aan leermiddelen • Leren met verschillende zintuigen • Relaties tussen vakken • Toetsen in context

 14. Leren in (inter)actie • in natuurlijke (spontane), betekenisvolle gesprekken/opdrachten; • met activerende werkvormen; • door zoveel mogelijk zelfstandig te leren en te ontdekken; • binnen een aangenaam en rustig klasklimaat. Leerlingen worden aangezet tot praten en schrijven over de leerstof

 15. Leren met taalsteun • begrijpelijk taalgebruik hanteert; • feedback geeft op het taalgebruik van de leerlingen; • visuele ondersteuning geeft van begrippen, structuur van de les, …; • talige ondersteuning geeft via bv. schrijfkaders, posters, …. Leerlingen worden ertoe aangezet om hun taalvaardigheid verder uit te bouwen doordat de leerkracht

 16. opdrachten • opdracht - foto • spel – bingo • spel – slang

 17. Tot slot • Vragen: Marc Beddegenoodts, marc.beddegenoodts@g-o.be

 18. Newton 1 - Marjolein Kool en Drs P.uit Wis- en natuurlyriek met chemisch supplement Isaac Newton zat tevreden Op zijn lommerrijke erf (Ruim drie eeuwen geleden Dus nog geen milieubederf) Om de stemming te verknallen Kwam er uit een hoge tak Plots een appel neergevallen Boven op zijn schedeldak Isaac Newton als geleerde Heeft verstandig nagedacht Eer hij van de val poneerde: ‘Die kwam voort uit zwaartekracht

 19. Newton 1 Immers – alle dingen trekken Systematisch aan elkaar Ja, dit zal verbazing wekken En is toch volkomen waar De op mij belande appel Was wel pijnlijk als bewijs Maar ik maak me niet te sappel Nee, ik stel het juist op prijs Als die appel, buiten zinnen Nu omhooggevallen was Moest ik weer van nul beginnen En dat komt me slecht van pas’

 20. Newton 1 Newton – dat is omstreden - Was en blijft een groot genie Alles houdt zich tot op heden Keurig aan zijn theorie