1 / 8

Bedst på Nettet 2010 analyse: - Trends og erfaringer

Bedst på Nettet 2010 analyse: - Trends og erfaringer. Michael Bach Petersen, kontorchef Kontoret for it-kompetencer og tilgængelighed Digitaliser Danmark – Digitaliseringskonferencen 2011 Aarhus, den 6. april 2011. Bedst på Nettet – kort fortalt.

feng
Download Presentation

Bedst på Nettet 2010 analyse: - Trends og erfaringer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Bedst på Nettet 2010 analyse:- Trends og erfaringer Michael Bach Petersen, kontorchef Kontoret for it-kompetencer og tilgængelighed Digitaliser Danmark – Digitaliseringskonferencen 2011 Aarhus, den 6. april 2011

  2. Bedst på Nettet – kort fortalt • Videnskabsministeriets årlige konkurrence for offentlige websteder. Gennemføres for 11. gang i 2011. • Fra informationsflade til transaktionsflade. Nyt koncept i 2009 med fokus på effektivisering og nytteværdi for borgere og virksomheder. Formål at fremme offentlig digitalisering. • Vurderingsgrundlag: 1) Screening (22 sp.), 2) bruger-vurdering (9 sp.) og 3) selvevaluering (27 sp.). • Fem kategorier: 1) Kommuner og regioner, 2) Statslige myndigheder, 3) Uddannelsesinstitutioner, 4) Portaler og 5) hospitaler og sygehuse – i alt ca. 280 deltagere.

  3. Bedst på Nettet 2010 analyse- trends og erfaringer • Hvordan gør de bedste? 1) De bedste inddrager brugerne og opnår derved også i høj grad deres brugerorienterede mål. Endvidere skaber de også flere nye services. 2) De bedste sætter slutbrugerens oplevelse i centrum og skaber derved bedre services. 3) De bedste har en topledelse, der engagerer sig i digitaliseringsarbejdet, hvorved der skabes en højere målopfyldelse i forhold til digitaliseringsstrategi.

  4. Bedst på Nettet 2010 analyse- trends og erfaringer • Hvad karakteriserer deltagerkategorierne? • 1) Kommuner og regioner: • Bedre til basisfunktionaliteter end strategi og brugertilfredshed. • 2) Statslige myndigheder: • Arbejder målrettet med business cases og følger op på investeringer.

  5. Bedst på Nettet 2010 analyse- trends og erfaringer • Hvad karakteriserer deltagerkategorierne? • 3) Uddannelsesinstitutioner: • Udforsker digitaliseringens muligheder. • 4) Portaler: • Høj brugertilfredshed og strategisk tilgang. • 5) Hospitaler og sygehuse: • Høj brugertilfredshed.

  6. Inspirationskatalog • Over 40 cases • Dél de gode erfaringer • Få inspiration til eget arbejde www.digitalisér.dk http://digitaliser.dk/group/539136

  7. Resultatvisning • Se egen udvikling i forhold til sidste år • Sammenlign udvalgte spørgsmål, deltagere og deltagerkategorier • Se årets højdespringere: Hvem har forbedret sin samlede score mest siden sidste år? • Lær af de bedste: Se hvem, der klarer sig bedst i de enkelte spørgsmålskategorier • Hent data ud i et regneark og arbejde videre med dem. Den nye resultatvisning inkluderer Bedst på Nettet resultater siden indførelsen af det nye koncept i 2009 • Søg på ord, fx ”kanalstrategi” eller ”business case”, i samtlige spørgsmålstekster og institutionernes kommentarer til deres besvarelser • Se og print grafiske fremstillinger • http://www.bedstpaanettet.dk/ny-udvidet-resultatvisning

  8. Mere Bedst på Nettet • www.bedstpaanettet.dk • Inspirationskatalog: • http://digitaliser.dk/group/539136 • Resultatvisning: http://www.bedstpaanettet.dk/ny-udvidet resultatvisning

More Related