Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
แผนที่ยุทธศาสตร์กองแผนงาน (Strategy Map) PowerPoint Presentation
Download Presentation
แผนที่ยุทธศาสตร์กองแผนงาน (Strategy Map)

แผนที่ยุทธศาสตร์กองแผนงาน (Strategy Map)

274 Views Download Presentation
Download Presentation

แผนที่ยุทธศาสตร์กองแผนงาน (Strategy Map)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. แผนที่ยุทธศาสตร์กองแผนงาน (Strategy Map) Vision : สร้างนวัตกรรมการบริหารเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างและระบบงานของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย และสอดคล้องกับการเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการวางแผน การติดตามและการประเมินผลโดยเน้นหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นศูนย์สารสนเทศของการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในทุกระดับ พัฒนาระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ พัฒนาระบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ มีระบบควบคุมภายในและบริหารวามเสี่ยงที่ได้มาตรฐาน ประสิทธิผล พัฒนาระบบการวางแผนและงบประมาณที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ สนับสนุนระบบงานให้เป็น e-Process มีหน่วยOSM. ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานที่มีศักยภาพสูง (StrengthenOSM) คุณภาพการบริการ ทุกหน่วยงานมีระบบการทำงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ทุกหน่วยงานมีแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง หน่วยงานมีการทำงานผ่าน Web Out source ระบบการทำงานบน Web จัดตั้งหน่วย OSM และทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของทุกหน่วยงาน พัฒนาโปรแกรมสำหรับการวางแผนและการงบประมาณ การบูรณาการระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงทั้งของมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ปรับกระบวนงานโดยใช้ Cross-Functional Team ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน วางหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามผลผลิต การพัฒนาองค์กร มุ่งสู่การเป็น High Performance Organization (HPO) Talent Competency พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร Benchmarking KM & HR Scorecard

  2. แผนที่ยุทธศาสตร์กองแผนงาน Vision : สร้างนวัตกรรมการบริหารเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างและระบบงานของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย และสอดคล้องกับการเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการวางแผน การติดตามและการประเมินผลโดยเน้นหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นศูนย์สารสนเทศของการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในทุกระดับ พัฒนาระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประสิทธิผล พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ พัฒนาระบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการวางแผนและงบประมาณที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ สนับสนุนระบบการทำงานบน web พัฒนาระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง มีหน่วยOSM. ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen) มหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงานมีระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่ได้มาตรฐาน คุณภาพการบริการ ทุกหน่วยงานมีระบบการทำงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ทุกหน่วยงานมีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานผ่าน Web ปรับกระบวนงานโดยใช้ Cross-Functional Team ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน ทำแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ Out source ระบบการทำงานบน Web พัฒนาโปรแกรมสำหรับการวางแผนและการงบประมาณ วางหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามผลผลิต การพัฒนาองค์กร มุ่งสู่การเป็น High Performance Organization (HPO) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร Talent Competency