Arbeidmilj kartlegging radisson blu hotel lesund 24 mars 2011
Download
1 / 16

Arbeidmiljøkartlegging Radisson Blu Hotel, Ålesund 24. Mars 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

HMS-opplæring modul 3. Arbeidmiljøkartlegging Radisson Blu Hotel, Ålesund 24. Mars 2011. Møre og Romsdal fylkeskommune – ein tydeleg medspelar. Rammeprogram – HMS-opplæring modul 3, 24.03.11. 0900 Registrering – og ein matbit 0930 Opning v/personalsjef Dag Lervik

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Arbeidmiljøkartlegging Radisson Blu Hotel, Ålesund 24. Mars 2011' - felicia-armstrong


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Arbeidmilj kartlegging radisson blu hotel lesund 24 mars 2011

HMS-opplæring modul 3

ArbeidmiljøkartleggingRadisson Blu Hotel, Ålesund 24. Mars 2011

Møre og Romsdal fylkeskommune – ein tydeleg medspelar


Rammeprogram – HMS-opplæring modul 3, 24.03.11

 • 0900 Registrering – og ein matbit

 • 0930 Opning v/personalsjef Dag Lervik

  • Avtale om BHT – utvikling av bestillarkompetanse

  • Økonomi, rutine for fakturering og bestilling av tenester frå Hjelp24

  • ”Diagnostisere” arbeidsmiljøet som grunnlag for bestilling av BHT

 • 1000 Arbeidsmiljøkartlegging som ein del av det systematiske HMS-arbeid v/ Iver Kåre Mjelve og Richard Muller frå personalseksjonen

  • HMS-systemet og ressursar/verkty

  • Arbeidsmiljøfaktorar

  • Kartleggingsmetodar

  • Handlingsplanar for oppfølging og handtering av avvik

 • 1045 Pause

 • 1100 Risikovurdering som metodev/Venke Dale frå Hjelp 24 og Martin Hauge frå personalseksjonen

  • HMS-retningslinje

  • Metode/verkty

 • 1200 Lunsj

 •  1300 Vi trener på risikovurdering (arbeid med case)

 •  1400 Kaffipause

 • 1500Oppsummering – vi dreg trådane saman 

 • 1530 Slutt


 • Avtale med hjelp24 om bedriftshelseteneste for alle tilsette
  Avtale med Hjelp24 om bedriftshelseteneste for alle tilsette

  • bedriftshelsetenesten skal bistå i det systematiske og målretta HMS-arbeidet

  • heilskapleg og førebyggande bistand i arbeidsmiljøsatsinga på eit høgt og relevant fagleg nivå innan fleire kompetanseområde

   • psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

   • arbeidshelse

   • ergonomi

   • systematisk HMS-arbeid


  M l og behovsretta bruk av bht

  • i prinsippet vil kvar enkelt driftseining bestille BHT-tenester i samsvar med lokale utfordringar i HMS-arbeidet

  • spisse bruken av BHT inn mot dei kvar tid gjeldande utfordringane og utviklingsbehova som einingane og organisasjonen har

  • Mål for denne opplæringsdagen:

  • Utvikle kompetanse til å kartlegge og ”diagnostisere” eige arbeidsmiljø som eit ledd i å utvikle bestillarkompetanse og skaffe nødvendig grunnlag for målretta arbeidsmiljøutvikling

  Mål- og behovsretta bruk av BHT


  Rapportere

  Kartlegge og risikovurdere

  Revidere

  Systematisk

  HMS-arbeid

  Planlegge og prioritere tiltak

  Følge opp

  Arbeidsgivarpolitikk-konferansen 2010


  Konomiske rammer for bht

  • samla er det i økonomiplana satt av ei ramme på kr. 2,5 millionar (”friske midlar”) til BHT

  • hovuddelen blir fordelt ut på driftseiningane, ein buffer på kr. 500.000,- vil ligge igjen sentralt for å møte spesielle utfordringar

  • betale ein timepris på kr. 990,- for dei tenestene som faktisk blir levert (forarbeid + gjennomføring)

  Økonomiske rammer for BHT


  Arbeidsgivarpolitikk-konferansen 2010 millionar (”friske midlar”) til BHT

  BHT-utgiftene skal førast på eit eige prosjektnummer; 1050 BHT-driftseiningar og på konto/art 12701 - Konsulenttjenester,


  Bestilling og fakturering
  Bestilling og fakturering millionar (”friske midlar”) til BHT

  • separate fakturarar for den enkelte driftseining

  • blir sendt til fakturaadresse Møre og Romsdal fylkeskommune, økonomiseksjonen, fakturamottak, 6404 Molde.

  • timeprisen for alle fagområde Hjelp24 leverar tenester på, er kr. 990,-.

  • Av fakturaene skal det gå fram

   • tidspunkt for leveranse

   • kva tenesta/aktiviteten gjeld

  • Hjelp24 skal også kunne levere rapportar på omfang av kjøp i forhold til avsett ramme på driftseiningsnivå


  Implementering millionar (”friske midlar”) til BHT

  • Fase 1 – Forankring av strategi og overordna handlingsplan

   november og desember 2010

  • Fase 2 – Informasjons- og oppstartsmøte i alle driftseiningar – Opplæringstiltak i Fylkesakademiet: verktøy for arbeidsmiljøkartlegging, bestillerkompetanse1. kvartal 2011

  • Fase 3 – Risikovurderingar, arbeidsmiljøkartlegging og utarbeiding av handlingsplanar med bistand frå Hjelp24 2. og 3. kvartal 2011

  NB Bistand i enkeltsaker ved behov, før fase 2 og 3 er gjennomført


  M lgruppe leiing amu vernetenesten

  Oppstartsmøte med Hjelp24 millionar (”friske midlar”) til BHT

  Målgruppe: leiing, AMU, vernetenesten

  • Presentasjon av Hjelp24, aktuelle kompetanse-/tenesteområde, kontaktpunkt, kontaktperson (forholdet mellom lokal kontaktperson og fylkeskontakt).

  • Leiinga presenterer eigen arbeidsbok og lokal HMS-årskalender (jfr. fylkesrådmannens resultatmål 2 og 3).

  • Avklare Hjelp24 si deltaking i faste aktivitetar, lage utkast til aktivitets-/ periodeplan som avklarar H24s bistand til driftseininga (jf. mal for periodeplan), herunder avklare bruk av verktøy/metode (jfr. HMS-systemet, verktøy) som skal nyttast i faste 3.


  Arbeidsgivarpolitikk-konferansen 2010 millionar (”friske midlar”) til BHT


  Arbeidsgivarpolitikk-konferansen 2010 millionar (”friske midlar”) til BHT


  Totalkartlegging av arbeidsmilj et i 2011
  Totalkartlegging av arbeidsmiljøet i 2011 millionar (”friske midlar”) til BHT

  • Gjeld: alle driftseiningar

  • Utgangspunkt i vårt HMS-system og pålegg frå Arbeidstilsynet

  • Tidspunkt: 2. og 3. kvartal (jf. eigen plan for implementering av BHT)

  • Metode/verkty:

   • Kvantitativ kartlegging av psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljø

   • (i regi av fylkesnivået)

   • Vernerunde (bistand frå Hjelp24 v/behov)

   • Risikovurdering (bistand frå Hjelp24 v/behov)

  • Analysere resultat og utarbeide handlingsplanar (bistand frå Hjelp24 v/behov)

  • For meir informasjon om BHT:

  • https://mrfylke.no/Intranett/Arbeidsgivar-HR/Arbeidsgivarpolitikk/HMS/Bedriftshelseteneste


  Arbeidsgivarpolitikk-konferansen 2010 millionar (”friske midlar”) til BHT


  Tilsynsrapport fr arbeidstilsynet 2010
  Tilsynsrapport frå Arbeidstilsynet (2010) millionar (”friske midlar”) til BHT

  • Det er m.a. sett på

  • Systematisk HMS-arbeid med kartlegging, risikovurdering, handlingsplan og avvikssystem for organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorar

  • Nokre konklusjonar i tilsynsrapporten:

  • Etter Arbeidstilsynets oppfatning har fylkeskommunen eit godt dekkjande system for HMS, men at praktiseringa ikkje står i forhold til systemets omfang

  • Dels manglar handlingsplanar, det vil seie at forhold ikkje blir lukka eller dokumentert lukka. Spor av systematisk og løpande avviksrapportering- og handtering manglar

  • Vanskeleg å sjå samanheng mellom arbeidsbok og kartlegging, eller arbeidsboka manglar i ei hensiktsmessig form

  • Det blir reist spørsmål om kor vidt kompleksiteten i systemet kan bli eit hinder for å oppnå best mogleg HMS-standard

  • På bakgrunn av besøk i utvalte tilsynsobjekt (kulturavdelinga, utdanningsavdelinga og Molde vgs) er det funne avvik mellom HMS-systemets skildringar og det som ser ut til å vere etablert praksis

  • Det overordna inntrykket av fylkeskommunens HMS-arbeid er at det til dels blir gjennomført som pliktløp og at lokale tilpassingar som nedprioriterar omfanget av HMS-arbeidet får lov å utvikle seg


  P legg fr arbeistilsynet

  Arbeidsgivarpolitikk-konferansen 2010 millionar (”friske midlar”) til BHT

  Pålegg frå Arbeistilsynet

  • Pålegg:

  • Verksemda må kartlegge og risikovurdere dei organisatoriske og psykososiale forholda i trår med verksemdas HMS-system.

  • Frist 31.10.2011.


  ad