1 / 13

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR. INSTITUTUL NAŢIONAL DE A DMINISTRAŢIE. Programul de Formare Specializată destinat Funcţionarilor Publici de Conducere Admiterea 2006 H.G 1833 / 2005. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR.

federico
Download Presentation

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSTITUTUL NAŢIONAL DE ADMINISTRAŢIE Programul de FormareSpecializată destinat Funcţionarilor Publici de Conducere Admiterea 2006 H.G 1833 / 2005

 2. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSTITUTUL NAŢIONAL DE ADMINISTRAŢIE Programul de Formare Specializată destinat Funcţionarilor Publici de Conducere Institutul Naţional de Administraţie organizează în anul de studii 2006 Programul de Formare Specializată destinat Funcţionarilor Publici de Conducere. Acest program se organizează de către Institutul Naţional de Administraţieşi centrele regionale, precum şi în parteneriat cu instituţiile de învăţământ superior acreditate în domeniul administraţiei publice. La concursul pentru acest program, pot participa funcţionari publici de conducere din autorităţile şi instituţiile locale şi centrale, precum şi persoane care ocupă sau care ar putea ocupa funcţii de conducere în autorităţile sau instituţiile publicelocale şi centrale.

 3. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSTITUTUL NAŢIONAL DE ADMINISTRAŢIE • Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului naţional • de admitere la acest program se constituie: • Comisia de organizare Gestionează organizarea concursului, selectează dosarele de concurs şi gestionează repartizarea candidaţilor admişi la acest program. Comisia de organizare este compusă din: • Comisia centrală organizată la nivelul Institutului; • Comisiile teritoriale organizate la nivelul centrelor regionale. Aceste comisii sunt compuse din trei membri: • un reprezentant desemnat de Institut; • un reprezentant desemnat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; • un reprezentant desemnat de Unitatea Centrală pentru Reformă în Administraţia Publică. Institutul asigură secretariatulşilogistica necesară comisiei centrale, iar centrele regionale asigură secretariatul şilogistica necesară comisiilor teritoriale corespondente.

 4. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSTITUTUL NAŢIONAL DE ADMINISTRAŢIE • Comisia de admitere Gestionează procedura de evaluare a candidaţilor la acest program. Comisia de admitere este compusă din subcomisii organizate la nivelul Institutului şi la nivelul celor opt centre regionale. Subcomisiile sunt compuse din trei membri: • un reprezentant desemnat de Institut; • un reprezentant desemnat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; • un reprezentant desemnat de Unitatea Centrală pentru Reformă în Administraţia Publică. Institutul asigură secretariatulşilogistica necesarăsubcomisieiINA, iar centrele regionale asigură secretariatulşilogistica necesarăsubcomisiilor teritoriale corespondente.

 5. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSTITUTUL NAŢIONAL DE ADMINISTRAŢIE • Comisia de contestaţii Primeşte şi rezolvă contestaţiile depuse de candidaţi la proba de interviu prevăzută. Comisia de contestaţii se constituie la nivelul Institutului şi este compusă din trei membri: • un reprezentant desemnat de Institut; • un reprezentant desemnat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; • un reprezentant desemnat de Unitatea Centrală pentru Reformă în Administraţia Publică. Institutul asigură secretariatulşilogistica necesarăcomisiei de contestaţii.

 6. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSTITUTUL NAŢIONAL DE ADMINISTRAŢIE Înscrierea Perioada 08 – 27 februarie 2006 Luni – Vineri : 09.00 – 17.00 • În Municipiul Bucureşti înscrierea candidaţilor se poate face la: Institutul Naţional de Administraţie Strada Eforie nr.5, sector 5; tel: 31470 80; e-mail: fpc@ina.gov.ro • Centrul Regional Bucureşti Str. Occidentului, nr. 14, sector 1. tel: 310. 89.63; e-mail: georgeta.ghete@crfb.ro • În teritoriu înscrierea candidaţilor se va face la sediul Centrelor Regionale, după cum urmează: • Centrul Regional Călăraşi • Str. Sloboziei nr. 9, jud. Calarasitel: 0242/31 67 06; e-mail: irina@nex.ro • Centrul Regional Cluj – Napoca • Str. Alexandru Vaida-Voievod nr. 53-55, jud. Cluj • tel:0264/55 04 58; e-mail: centrulregionalcl@yahoo.com

 7. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSTITUTUL NAŢIONAL DE ADMINISTRAŢIE • Centrul Regional Constanţa • str. Mircea cel Bătrân nr. 106, jud. Constanţa • tel: 0241/51 04 77; e-mail: cefoco@univ-ovidius.ro; • Centrul Regional Craiova • Str. Brestei, nr. 12, , jud. Dolj • tel: 0251/41 72 30; e-mail: craifor@rdslink.ro; • Centrul Regional Iaşi • Str. Anastasie Panu, nr. 60, jud. Iaşi • tel: 0232/25 59 93; e-mail: pansi@iasi.astral.ro; • Centrul Reginal Sibiu • B-dul Victoriei, nr. 2-4, jud .Sibiu • tel:0269/21 08 55; e-mail: cadmpub@rdslink.ro • Centrul Regional Timişoara • Str. Revoluţiei din 1989, Nr. 17, jud. Timiş • tel:0256/29 52 64; e-mail: cregtim@online.ro • Candidatul poate opta pentru: • Programul tip master, organizat de INA în colaborare cu Universităţile partenere. • Programul de Formare Specializată destinat Funcţionarilor Publici de Conducere organizat de INA sau centrele regionale din coordonarea Institutului.

 8. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSTITUTUL NAŢIONAL DE ADMINISTRAŢIE Dosarul de înscriere • Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza unui dosar care conţine în mod obligatoriu: • Cerere tip de înscriere - model pus la dispoziţie pe site- ul web al institutului - www.ina.gov.ro • Adresă din partea autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia cadidatul îşi desfăşoară activitatea, prin care se atestă acceptul acesteia de a i se permite candidatului să participe la programul de formare specializată pe toată durata acesteia şi respectiv, de a achita tariful de participare, în cazul finanţării de către instituţie; • Copie legalizată a diplomei de licenţă/diploma echivalentă acesteia; • Copie după certificatul de naştere; • Copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul. • 4 fotografii tip paşaport; • Chitanţă de plată a taxei de înscriere; • Curriculum vitae, în format european, al candidatului; • Scrisoare de intenţie prin care candidatul prezintă motivele pentru care doreşte să participe la programul de formare specializată.

 9. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSTITUTUL NAŢIONAL DE ADMINISTRAŢIE Continuare: • Următoarele documente se prezintă în copie legalizată sau • împreună cu originalul, care se va restitui după certificarea • conformităţii copiei: • Diplomă de licenţă/diploma echivalentă acesteia; • Certificatul de naştere; • Certificatul de căsătorie, dacă este cazul. • Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează, cu menţiunea admis sau respins la sediul Institutului sau la centrele regionale, după caz. • Candidaţilor înscrişi li se eliberează legitimaţii de concurs. • Pe parcursul desfăşurării concursului, candidaţii vor avea • asupra lor actul de identitate şi legitimaţia de concurs. • Comisia de organizare afişează, cu cel puţin 24 de ore înaintea începerii concursului, listele nominale ale candidaţilor înscrişi, repartizaţi pe săli în ordine alfabetică, şi programul desfăşurării probei. • Repartizarea candidaţilor admişi pentru a studia la Institut, la centrele regionale si la celelalte instituţii de învăţământ superior partenere se face de către comisia de organizare, • pe baza rezultatului obţinut la concurs, în funcţie de • opţiunile candidaţilor şi de numărul de locuri scoase la • concurs.

 10. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSTITUTUL NAŢIONAL DE ADMINISTRAŢIE Desfăşurarea concursului • Concursul de admitere va consta într-o probă de interviu. • La proba de interviu se testează cunoştinţele generale de administraţie publică şi abilităţile manageriale. • Interviul se desfăşoară atât la sediul INA, cât şi la sediile centrelor regionale. • Sunt declaraţi admişi participanţii care vor promova această probă. • Criteriile de evaluare şi punctajul aferent fiecărui criteriu sunt de competenţa comisiei de admitere. • Comisia în cauză va alcătui un set de criterii de evaluare, alocând pentru fiecare criteriu în parte un punctaj de la 1 la 5 (1 - punctajul minim; 5 – punctajul maxim). • Setul de criterii de evaluare şi punctajul aferent este semnat de către toţi membrii comisiei de admitere. • Setul de criterii va fi afişat pe site-ul INA, precum şi la sediul INA şi al centrelor regionale, cu cel puţin 5 zile înaintea începerii probei de concurs. • Candidaţii au obligaţia de a prezenta la intrare actul de identitate şi legitimaţia de concurs. • Responsabilul de sală va nota într-un catalog candidaţii prezenţi şi absenţi. • Durata interviului nu poate depăşi 45 de minute pentru fiecare candidat în parte.

 11. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSTITUTUL NAŢIONAL DE ADMINISTRAŢIE Stabilirea punctajului probei de interviu • Alocarea punctajelor pe fiecare criteriu de evaluare în parte va fi făcut individual de către fiecare membru al comisiei de admitere. • Punctajul final va fi calculat astfel: • Media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de admitere; • Punctajul minim pentru promovarea acestei probe este de 3 puncte; • Pentru fiecare criteriu în parte, punctajul stabilit de comisie pentru candidat trebuie să fie de minim 3. Contestaţii • Candidaţii respinşi la proba de interviu pot contesta punctajul obţinut sesizând în scris comisia de contestaţii în termen de 24 de ore de la afişare. • Rezultatele contestaţiilor se vor afişa în data de 17 martie 2006.

 12. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSTITUTUL NAŢIONAL DE ADMINISTRAŢIE Calendar: • Înscriere: 08 -27 februarie 2006 • Afişarea selectării dosarelor: 02 martie 2006 • Interviul: 06 -11 martie 2006 • Afişarea rezultatelor: 14 martie 2006 • Depunerea contestaţiilor: 15 martie 2006 • Afişarea rezultatelor la contestaţii: 17 martie 2006 • Afişarea rezultatelor finale: 20 martie 2006

 13. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSTITUTUL NAŢIONAL DE ADMINISTRAŢIE Tipul de program: • Tip diplomă Master:(2500 RON). Organizat cu Universităţile partenere. • Susţinerea unei lucrări de dizertaţie – Diplomă master. • Participarea la modulul privind abilităţile manageriale, organizat la INA – Diplomă de Formare Specializată destinat Funcţionarilor Publici de Conducere. • Tip diplomăFormare Specializată:(2000 RON). • Admiterea şi participarea la Programul de Formare Specializată destinat funcţionarilor publici de conducere, organizat de INA sau de centrele regionale. • Diplomă de Formare Specializată destinat Funcţionarilor Publici de Conducere.

More Related