Niveli i studimeve bachelor
Download
1 / 31

Niveli i studimeve: Bachelor - PowerPoint PPT Presentation


 • 244 Views
 • Uploaded on

Niveli i studimeve: Bachelor. Lënda: Etika n ë Kontabilitet dhe Auditim. Prof.dr.Muhamet Aliu. L i gjeratë. Etika dhe Profesionalizmi Kontabël dhe Auditues . Përmbajtja :. Profesionalizmi dhe morali Çka është profesioni Çka është etika Rëndësia e etikës profesionale

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Niveli i studimeve: Bachelor' - fayre


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Niveli i studimeve bachelor l.jpg

Niveli i studimeve: Bachelor

Lënda:Etika në Kontabilitet dhe Auditim

Prof.dr.Muhamet Aliu


L i gjerat l.jpg
Ligjeratë

Etika dhe Profesionalizmi Kontabël dhe Auditues


P rmbajtja l.jpg
Përmbajtja:

Profesionalizmi dhe morali

Çka është profesioni

Çka është etika

Rëndësia e etikës profesionale

Parakushtet themelore etike

Mendimet e hershme filozofike mbi etikën

Rregullat, idealet dhe maturia

Vizioni utopik


Profesionalizmi dhe morali l.jpg
Profesionalizmi dhe morali

 • A është një detyrim moral për të qenë profesional në një punë, mundësisht sa të jetë e mundur?

 • A është një shenjë e profesionalizmit të vepruarit moralisht?

 • A mos profesionalizmi dhe morali nuk kanë asgjë të bëjnë me njëri-tjetrin?

 • A është e moralshme ndonjëherë të kërkojmë sjellje joprofesionale?

 • A duhet ndonjëherë të shkelen standardet profesionale në emër të diçkaje më të rëndësishme?


Ka sht nj profesion l.jpg
Çka është një profesion?

 • Përkufizimi i ngushtë: kufizohet vetëm me profesionet e mësuara në: mjekësi, ekonomi, drejtësi, arqitekturë, etj.

 • Përkufizimi i gjerë: pothuajse të gjitha profesionet kanë një përkufizim të përbashkët: profesione të mësuara aëp studiuara si: mësues, inxhinierë,shkencëtarë, kontabilistët, specialistë të biznesit, gazetarë, zyrtarë të qeverisë, etj.

 • Profesioni, është një aftësi apo një zotësi dhe paraqet bashkësinë e aftësive, dijeve dhe e talentit që individin e bën kompetent për një ose dy fysha të caktuara.


Ka sht nj profesion6 l.jpg
Çka është një profesion?

 • Një profesion i shërben mirëqenies së përgjithshme në një shoqëri komplekse. Mirëqenja e përgjithshme mund të arrihet vetëm me caktimin e pėrgjegjėsive pėr aspekte të veçanta të ekspertëve të specializuar dhe të grupeve të veçantë.


Far sht etika l.jpg
Çfarë është etika?

 • I referohet idealeve dhe aspiratave, si dhe rregullave të sjelljes

 • Shqetësimi nuk vjen nga rregullat, por nga opinioni, konceptimi i misionit dhe përgjegjësisë që pasqyrojmë

 • Norma gjithëpërfshirëse që gjenerojnë rregulla apo objektiva konkrete, ose mënyrat e të qënit.

 • Tërësia e parimeve që drejtojnë sjelljen e njeriut e individit ose të një grupi të caktuar njerëzish.


R nd sia e etik s profesionale l.jpg
Rëndësia e Etikës Profesionale

 • Profesionistë që zënë një pozitë strategjike në shoqërinë moderne (bashkëkohore)

 • formëson idetë tona

 • të marrë vendime që ndikojnë në një numër të madh njerëzish pa pëlqimin e tyre apo pa njohurinë e tyre

 • shërbime që çmohen shumë

 • shërbime të mëdha ekonomike, politike dhe të institucioneve kulturore e shoqërisë industriale


Dilemat etike l.jpg
Dilemat etike

 • Profesionistë të cilët përballen me dilema etike

 • Si ata të zgjidhin (tejkalojnë) këto dilema të përcaktuara, ata duhet të kenë:

  • cilësinë morale gjatë jetës së tyre

  • të veprojnë për të mirën e atyre që preken nga veprimi i tyre


Premisa parakushtet themelore etike l.jpg
Premisa (parakushtet) themelore etike

 • Në çdo rast, duhet të jemi të gatshëm për të kryer atë akt moral që reflekton (ndikon) arsyeshëm, premton maksimalizimin e përfitimeve për komunitetin dhe bëhet shpërndarja e tyre në mënyrë të drejtë

 • Fokusi është në karakterin personal, te përgjegjësia për të marrë pjesë dhe për bartjen e pasojave për veprimet individuale


Tri filozofit fillestare t etik s l.jpg
Tri filozofitë fillestare të etikës

 • Deontologjik: përqëndrohet në detyrimet absolute që sundojnë një argument të thjeshtë, si për nga dëshira ashtu edhe për pasojat e një veprimi.

 • Teleologjik: përqëndrohet në shumën krahasuese të të mirave të prodhuara si rezultat i një veprimi.

 • Kontraktorial: përqëndrohet në kontratat e drejtpërdrejta dhe të tërthorta të cilat krijohen - formohen shpesh si norma shoqërore dhe nënkuptohen qartë në shoqëri.


Parimi i sh rbimeve l.jpg
Parimi i shërbimeve

 • Për të gjykuar mbi veprimet morale, ne duhet të vlerësojnë dobinë e tyre. Dobishmërinë e shërbimeve. A do të thotë se sa është i mundshëm kontributi i tij/saj në lumturi dhe në reduktimin e hidhërimit. Sa më pak kontribut në hidhërim dhe reduktimin e lumturisë të njerëzve. Kjo vlerë përcaktohet mbi baza intuitive.

 • Bruto kënaqësia për kokë banori.


Parimi i sh rbimeve13 l.jpg
Parimi i shërbimeve

 • Ne duhet të njohim pashmangshëm injorancën tonë për të tjerë të cilët mund të ndikohen nga veprimet tona. Në anën tjetër, ne duhet të supozojmë se interesat e caktuara janë themelore për të gjithë. Përveç kësaj perceptimi i jonë për nevojat tona nuk është gjithmonë i saktë.


Parimi i sh rbimeve14 l.jpg
Parimi i shërbimeve

 • Deri ne identifikimin e dallimeve në mesin e atyre që preken nga veprimet tona, ne duhet t'i trajtojnë ata njësoj. Që nga ne fillon të menduarit në drejtim të nevojave bazë, ne duhet të përpiqemi që të shohim se të gjithë marrin një pjesë të drejtë të këtyre të mirave. Mallra kryesorë janë pikërisht të gjithë ato për të cilat pothuajse të gjithë njerëzit e plotësojnë nevojën për lumturi.


Parimi i sh rbimeve15 l.jpg
Parimi i shërbimeve

 • Individët shikuar hollësisht janë zakonisht gjyqtarët më të mirë të asaj që do t'i bëjë ata të lumtur, edhe pse ata shpesh duhet të përdorin shërbimet e ekspertëve për të arritur atë. Profesionistët kompetent duhet t`i shtyjnë (përkrahin) klientët për dëshirat e tyre.


Morali i komuniteti t l.jpg
Morali i Komunitetit

 • Komuniteti moral përfshin të gjitha qeniet njerëzore me etikë të lartë, dhe ndikon te çdo person johuman që të kthehet. Konsiderata morale do të thotë marrja seriozisht me interesa të komunitetit dhe mbështetja e interesave të tij.

 • Parimi i indiferencës kërkon që ne t`i trajtojmë personat njësoj, kur ne e dimë që ekzistojnë dallime.

 • Parimi mbi individualitetin e kërkon nga ne që të kërkojmë nga dallimet.

 • Klonimi po apo jo?


Element i drejt sis l.jpg
Element i Drejtësisë

 • Është një standard që bie në kundërshtim me parimin e shërbimeve, sepse sanksionon sakrificën e disa personave në favor të të tjerëve.

 • Nëse profesionalizmi si sistem shton lumturi totale të shoqërisë, kjo tregon se ndjenjat tonë të drejtësisë janë shkelur sipas mendimit se profesionistët janë grup njerëzish që shërbejnë dhe janë grup më pak i privilegjuar se të tjerët.

 • Pra kjo mund të shprehet në tregtinë e lirë në mes të shërbimeve në ndërmarrje dhe drejtësisë. Nëse padrejtësia është e madhe dhe në rritje, kurse shërbimet janë të vogla, ne zgjedhim drejtësinë. Nëse shërbimet janë më të madha dhe padrejtësia është e vogël, ne duhet të ndikojmë në rritjene shërbimeve.


Element i drejt sis18 l.jpg
Element i Drejtësisë

 • Konfliktet në mes të drejtësisë dhe të shërbimeve janë të rralla.

  • Përfitimet zakonisht janë më të shumta nga shpërndarja në mënyrë të barabartë e shërbimeve anësore se të njëjtat të koncentruara në një vend të vetëm

  • Anëtarët moral të një komuniteti e meritojnë konsideratën morale, sepse zakonisht vetëm ata e kanë një mundësi për të ndikuar edhe te personat në afërsinë tonë


Element i drejt sis19 l.jpg
Element i Drejtësisë

 • Ne duhet t'i trajtojnë të gjithë personat e njejtë të mos ketë dallime individuale, disa të janë më relevant (të rëndësishëm).

 • Rëndësia këtu është në funksion të nevojave të veçanta personale. I rëndësishëm është ai që ka nevojë


Rregullat idealet dhe maturi a l.jpg
Rregullat, Idealet dhe maturia

 • Nuk bëjmë shërbim vetëm në respektimin e rregullave, por atëherë me rëndësi kur veprojmë për respektimin e rasteve ku vendoset për një precedent, kur forcohet një praktikë ose forcohet një zakon (traditë).

 • Rregullat janë mjete për të justifikuar lumturinë e përbashkët, por në qoftë se gjenden mjete të tjera me të cilat punojmë më mirë, rregullat bëhen të neveritshme.


Rregullat idealet dhe maturi a21 l.jpg
Rregullat, Idealet dhe maturia

 • Gjykimi mbi rregullat e kodeve profesionale nganjëherë kualifikimet çojnë të supozohet se ka veprime të përshkruara të cilat nuk janë të obligueshme dhe të gjitha veprimet që nuk janë të ndaluara janë të lejuara!

 • Shoqëria duhet të sjelljë rregulla vetëm për atë shkallë e cila është e nevojshme për të siguruar çështjet thelbësore, të parandalojë dëmet e mëdha, dhe të mbështes një sistem që krijon pritje të besueshme dhe detyrime të ndërsjella në një komunitet moral. Detajet e jetës duhet të lihen në gjykimin e individit dhe të negociatave.


Pik pamja morale l.jpg
Pikëpamja Morale

 • Vlerësohet në aspektin e marrëdhënieve, kushtet, parimet, pasojat, dhe praktikat, në ndryshimet impulsive, injorancën, dhe traditën që ndikon në reagimet me pasion.

 • Dy njerëz me pozicione të ndryshme mund të bien dakord për mënyrën se secili nga ata si duhet të sillet nëse duan që të dy të kontribuojnë në një përfundim të vetëm

 • Profesionalistët duhet të kërkojnë mënyra për të ngritur nivelin e moralit te kolegët dhe te të tjerët

 • Mos harroni qëllimin e profesionit: si mund të shërbejë njerëzimit?


Vizioni utopik l.jpg
Vizioni utopik

Profesionet dhe Institucionet

 • Përderisa ka konsiderata individuale se duhet të bëhet si një profesionist, parametrat për zgjedhje individuale dhe pasojat e tyre janë të përcaktuara nga konteksti i tyre institucional.

 • Institucionet brenda të cilave profesionistët praktikë duhet t`i fuqizojnë ata të veprojnë dhe t`u sigurojnë atyre autonomi të konsiderueshme në veprim, ndërsa të vendosen afate për ato veprime.


Profesionet si institucionet l.jpg
Profesionet si Institucionet

 • Individët që marrin pjesë në institucione mund të zëvendësohen pa prekur pritjet për trashëgimtarët e tyre, institucionet e durojnë qëndrimin e veçantë dhe roli i tyre qëndron te karakteristikat e ndryshme nga të zëvendësuarit.


Profesionet si institucionet25 l.jpg
Profesionet si Institucionet

 • Individët duhet të zgjedhin nëse do të hyjnë në një profesion dhe çfarë profesioni për të hyrë.

 • Ata duhet të vendosin vetë për të zgjedhur profesionin e tyre dhe institucionet dhe se si të luajnë rolin e tyre atje.

 • Ata duhet të vendosin dhe të përpiqen për ndryshimin e efektevetë profesionit, strukturën e tij dhe praktikat.

 • Struktura shoqërore është një e dhënë, por kjo nuk është aq e fortë dhe e ngurtë sa të parandalojë maturinë.


Konsideratat personale l.jpg
Konsideratat personale

 • Çfarë është e vërtetë në profesionin tim?

 • Kë nuk dua ta shërbejë dhe si?

 • Çfarë qëndrimi duhet të marr ndaj praktikave të pushtimit të akuzuar për këtë lloj pune?

 • A duhet të ndjekë kodin e grupit ose vetëm mendjen time?

 • A duhet të jemë akti në organizata formale të profesionit ose t`i injorojë ato?

 • A duhet të ndjekë kauzën e grupit?

 • A duhet t`i kushtojë kohë për të ndikuar në praktikat e saj apo të politikave?


Konsideratat personale27 l.jpg
Konsideratat personale

 • Pyetni veten: “A jam unë në gjendje për të vendosur nëse një profesion është i denjë për përkushtim gjatë gjithë jetës nëse nuk e kam vlerësuar ndikimin tim në mirëqenien e njeriut?


Profesionet institucionet dhe shoq ria l.jpg
Profesionet, Institucionet dhe Shoqëria

 • Vetë shoqëria jonë nuk është një organizëm i përkryer dhe moral, as profesioni i jonë nuk është organizëm i përsosur në shoqëri, por për drejtimin e shoqërisë ata janë mjaft persona ideal për t`i shfrytëzuar ato si mjete për veprim moral.

 • Nuk ka asnjë mënyrë për të vepruar shoqëria nga larg.

 • Jeta morale mund të arrihet në një shoqëri të përkryer vetëm duke punuar më tej dhe duke siguruar nga institucionet rolet e e pakryera.


Disa m endime p r veprimet etike l.jpg
Disa mendime për veprimet etike

 • Profesionistët duhet të jetë përgjegjës ndaj shoqërisë për vendimet e tyre.

 • Ndoshta ky konceptim i etikës do të të mjaftojë nëse obligimet e profesionistëve kanë qenë të qartë dhe se dukshëm mund të plotësohen pa vështirësi apo sakrificë, në qoftë se profesionistët nuk ballafaqohen me dilemat etike dhe nëse gjithmonë llogarisin për të bërë atë që është e drejtë si një çështje e rutinë (e përditshme).


Disa m endime p r veprimet etike30 l.jpg
Disa mendime përveprimetetike

 • Individët nuk mund të strehohen (ikin) nga përgjegjësia morale prapa rregullave pa marrë parasysh se sa mirë janë të hartuara.

 • Në përgjithësi:

  • në qoftë se padrejtësia e shkaktuar është e madhe dhe në rritje, kurse shërbimet janë të vogla, zgjidhni drejtësinë.

  • Nëse shërbimet janë të mëdha dhe padrejtësia është zgjedhur apo është e vogë, angazhohuni për shërbime.


Slide31 l.jpg

Ju faleminderit për vëmedjeFundi i ligjëratës

31