1 / 13

Mikroklima okolí školy Problematická lokalita

Mikroklima okolí školy Problematická lokalita. Pár slov o projektu. Aktivity zapadají do určitých ročníků, proto se nějakým způsobem účastnili žáci celého druhého stupně.

fayola
Download Presentation

Mikroklima okolí školy Problematická lokalita

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Mikroklima okolí školy Problematická lokalita

  2. Pár slov o projektu • Aktivity zapadají do určitých ročníků, proto se nějakým způsobem účastnili žáci celého druhého stupně. • (6. ročníky zkoumaly vodu, 7. ročníky zkoumaly zeleň, 8. ročníky zkoumaly kvalitu ovzduší a hledaly vhodné lokality, 9. ročníky se podílely na hledání lokalit). • Vytipování vhodné lokality prováděli žáci v rámci přírodovědného praktika. • Aktivity proběhly v rámci tří projektových dnů zaměřených na určité téma. • Jeden den bylo zkoumání kvality ovzduší • Další den jsme se zabývali stavem zeleně • Poslední den byl věnován tématu voda • Vytipování vhodné lokality prováděli žáci v rámci přírodovědného praktika.

  3. Vytipování problematické lokality v okolí školy. • Jako nejproblematičtější lokality vybraly skupiny žáků a obyvatelé Karlína • Lokalitu – stavba u metra Křižíkova • Lokalitu – Rohanské nábřeží stavba za cyklostezkou • Vzhledem k tomu, že tyto lokality jsou poměrně blízko u sebe, využili jsme v aktivitách obě.

  4. Problematické lokality

  5. Dotazníky pro spoluobčany

  6. Další vytipované lokality • Křižovatka Křižíkova a Březinova ulice • Cesta pod Vítkovem • Omezení provozu na Karlínském náměstí

  7. Další oslovené objekty • MČ úřadu Praha 8, odbor životního prostředí • Nedostali jsme odpověď • Ostatní oslovení podnikatelé a 1 nezisková organizace se neozvali

  8. Kontrolní lokalita • Jednohlasně byly zvoleny Kaizlovy sady a parková zóna na Invalidovně ( v mapě vyznačena zeleně)

More Related