2011 YILI FAALİYET RAPORU - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2011 YILI FAALİYET RAPORU PowerPoint Presentation
Download Presentation
2011 YILI FAALİYET RAPORU

play fullscreen
1 / 274
2011 YILI FAALİYET RAPORU
380 Views
Download Presentation
fay
Download Presentation

2011 YILI FAALİYET RAPORU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

 2. İÇİNDEKİLER • Vali Sunuşu …………………………………………………………….....…1 • Üst İdari Yönetici Sunuşu ………………….............................1 • Faaliyet Raporu …………………………………………………….……. 2 • Genel Bilgiler ………………………………………………………………..2 • Amaç ve Hedefler ……………………………………………..…….……7 • Hukuk Bürosu …………………………………….....................…. 11 • Sivil Savunma Birimi ……………………………………………………12 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü…………………..….. 13 • Encümen Müdürlüğü ………………………………………..….…….19 • Mali Hizmetler Müdürlüğü……………………………….….…… 22 • Destek Hizmetleri Müdürlüğü………………………………...…. 33 • Ruhsat ve Denetim Hizmetleri Müdürlüğü….……….. …….37 • Birim Müdürlüğü ……………………………………………..………. 42 • İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü………………..….… 46 • Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü …..……………………………… 56 • Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü …………………………………….. .88 • Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü …………………….……103 • KÖYDES ……………………………………………………….………...….117 • Kurumsal Kabiliyet Kapasitesinin Değerlendirmesi …... 125

 3. VALİ SUNUŞU Kamu Yönetiminde, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu prensibi çerçevesinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41’inci maddesi ve İl Özel İdaresi Kanununun 39’ uncu maddesi gereğince, Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda, belirlenmiş performans göstergelerine göre, hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak ve idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde, İdaremizin 2011 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Faaliyet Dönemi içinde, Burdur’umuzun öncelikleri göz önünde bulundurularak, sahip olduğumuz kaynaklar, Stratejik Plan doğrultusunda, verimli ve etkin bir şekilde kullanılarak, hizmet verilmeye çalışılmıştır. Devletimizin görünen yüzü olan Özel İdareler, halkımızın yaşam standartlarının yükselmesinde katkı sağlamaktadır. Bunun içindir ki yapılan çalışmalar halkımızın büyük beğenisiyle karşılanmakta, bu da bizlere gurur vermektedir. 2011 Mali Yılı Burdur İl Özel İdaresi Faaliyet Raporunu İl Genel Meclisimize sunarken, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Süleyman TAPSIZ Vali

 4. ÜST İDARİ YÖNETİCİ SUNUŞU Hedefimiz, İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinde yüklenen bütün görevlerde bütçe imkânlarımızın en yararlı şekilde kullanılması ve halkımızın yaşam kalitesini en üst seviyeye getirerek vatandaşlarımızın huzurlu yaşamasının sağlanmasıdır. İl Sınırları içinde eğitim, sağlık, kültür vb. hizmetler; belediye sınırları dışında İmar, yol, su, kanalizasyon, vb. hizmetler verilerek, Burdurlumuzun geleceğe daha güvenle bakmasını sağlamak bizim en önemli hedefimizdir. Hedeflerimiz doğrultusunda, yönetimde etkin ve verimlilik temelleri ile geleceğimizin daha parlak olması için elimizdeki tüm imkanlar doğrultusunda el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz. Faaliyet raporunda gerçekleştirilen hizmetlerin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek dönemlerde de başarılarının devamını dilerim. İbrahim ŞİMŞEK Genel Sekreter

 5. FAALİYET RAPORU 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. Maddesinde ; ‘’ Vali, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporu mart ayı toplantısında Vali veya Genel Sekreter tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır. ’’ şeklinde ifade edilmektedir.

 6. GENEL BİLGİLER

 7. Mahalli Müşterek Nitelikte Olmak Kaydıyla İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları

 8. İL GENEL MECLİSİNİN 26.11.2009 TARİH VE 103 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLEN STRATEJİK PLANDA; VİZYONUMUZ Tüm Sorunların Üstesinden Gelerek, Geleceğe Eser Bırakan, Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Örnek ve Önder olan Bir İl Özel İdaresi. MİSYONUMUZ Su, Kanal, Yol, Yerleşke, Çevre Sorunlarından Uzak, Sosyal Donatılarla Zenginleşmiş Modern Köyler oluşturmak, İl Dışında Gurbetçilerimizin Köylerine Dönüşünü Sağlamak, İl Genelinde Eğitim, Gençlik ve Spor, Çevre ve Orman, Kültür ve Turizme Ülkemiz Ortalamasının Çok üzerinde hamleler kazandırmaktır…,

 9. 9

 10. Yetki, Görev ve Sorumluluklar • 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. Maddesine göre ; • İmar, Yol, Su, Kanalizasyon, Çevre, Orman, Park ve Bahçe hizmetlerini Belediye sınırları dışında; • Gençlik ve Spor, Sağlık, Tarım, Sanayi ve Ticaret, Bayındırlık ve İskan, Kültür, Sanat, Turizm, Sosyal Hizmet ve Yardımlar,...vb hizmetleri İl Sınırları içinde yapmakla görevlidir.

 11. İL ÖZEL İDARESİNE AİT TAŞINMAZ ENVANTERİ • Vali Konağı • Merkez İlçe Cumhuriyet Meydanında zemin dahil 5 katlı 50.yıl Kültür Sarayı binamızın zemin katındaki 10 adet işyeri özel şahıslara , 1.ve 2. katlar Resmi Kurum ve Kuruluşlara kiraya verilmiş olup, 3. ve 4.katı İl Özel İdare hizmet binası olarak kullanılmaktadır. • Yine Cumhuriyet Meydanında mülkiyeti İdaremize ait çift blok halinde 4 kat 12 daireli lojmanlarımız mevcut olup,zemin katta 3 adet işyeri özel şahıslara kiraya verilmiştir. • İlimiz Karasenir Mahallesindeki 4 katlı Yurt binası TUREM Okulu olarak kullanılmak üzere (2008 yılında) 5 yıllığına, Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis edilmiştir. • Ağlasun, Altınyayla ,Bucak, Çavdır, Karamanlı, Gölhisar, Yeşilova ve Çeltikçi İlçelerimizde Kaymakam lojmanlarımız mevcuttur. • Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Kemer, Karamanlı, Çavdır, Gölhisar, Çeltikçi ve Tefenni İlçemizdeki hizmet binalarımız vardır. Faaliyet gösteren hizmet binalarımızda Resmi Kurum ve özel şahıslara kiraya verilen işyerleri mevcuttur. • Tefenni İlçemizde İlçe Belediyesi İle Müdürlüğümüzün % 50 payla ortağı bulunduğu “Barutlu su Dinlenme Tesisleri” halen Tefenni BB tarafından işletilmektedir.

 12. İL ÖZEL İDARESİNE AİT TAŞINMAZ ENVANTERİ • İl Özel İdaresine ait Vali Necati DEVELİOĞLU Olimpik Yüzme Havuzu, Müstecire 11.05.2007 tarihinde 10 yıllığına kiraya verilmiştir. • Kültür Bakanlığı tarafından Bakibey ve Çelikbaş Konakları 2003 yılında İdaremize 49 yıllığına tahsisi yapılmış olup, gerekli bakım ve onarımı yapılıp Turizme açılmıştır. Çelikbaşlar Konağı, halen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ nce hizmet binası olarak kullanıulmaktadır. • Kültür Bakanlığı tarafından Taşoda Konağının 2006 yılında İdaremize tahsisi yapılmış olup, gerekli bakım ve onarımı yaptırılıp Turizme açılmıştır. • Burdur Merkez Burç mahallesi, 313 ada, 11 parselde kayıtlı 797,50 m2 yüzölçümlü Tekel Binası; 21.02.2007 tarihinde İl Özel İdaresince satın alınmış olup, “İl Özel İdaresi Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi” adı altında hizmete açılmıştır. • İlimiz Merkez İlçe Sinan Mahallesinde bulunan İdaremize tahsisli olan mülkiyeti hazineye ait 41 pafta,462 ada,10 parsel no.lu 387,90 m2 yüzölçümlü Mısırlılar Evi 2006 yılında bakım ve onarımı yapılarak hizmete açılmıştır. • MÜLKİYETİ İL ÖZEL İDARESİ’NE AİT OKULLAR • İlimiz Merkezinde 23 adet İlköğretim Okulu, • İlçelerde ise 21 adet İlköğretim Okulunun mülkiyeti İlimiz Özel İdaresine aittir.

 13. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi, İl Özel İdarelerinde İç Kontrol ve Sistemi 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile getirilmiş olup, İl Özel İdarelerinde denetim görevi İç Kontrol Sistemi İl Genel Meclisi Üyeleri arasından seçilen İl Genel Meclisi Üyelerince yapılmaktadır.

 14. MALİ DENETİM SONUÇLARI İÇ DENETİM ; Mali Denetimler : İl Genel Meclisi Denetim Komisyonu tarafından inceleme yapılmış olup; inceleme raporları İl Genel Meclisine sunulma aşamasındadır. DIŞ DENETİM; 2010 yılında Sayıştay Başkanlığı tarafından denetim yapılması için veriler gönderilmiş İdaremizle ilgili iş ve işlemler, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge…v.b. Emredici hükümlere göre yürütülmeye devam etmektedir.

 15. İLKELERİMİZ

 16. Temel Politikalar ve Önceliklerimiz • Kanunlar çerçevesi ile sınırlı olan hizmetlerimizin hizmette sınır olmadığını gösterebilecek kalitede vermek • İlimiz halkına her vatandaşa verilen hizmetle birlikte herkesin eşit olduğunu hissettirmek ve bu hissin verilen hizmet ile hissettirilmesini sağlamak • Tarımda ürün çeşitlemesi sağlayarak çiftçilerimizin ekonomik düzeyini yukarı çekmektir. • İdaremizin öncelikleri ise İlimiz sınırları içersinde yol, su, kanalizasyon gibi altyapısı olmayan vatandaşlarımızın altyapı hizmetlerini en kısa zamanda tamamlamak • Sağlık hizmeti alamayan köy ve mahallenin kalmaması için sağlıkla ilgili alt yapıyı hazırlamak • İdaremize gelen vatandaşlarımızı evine gelmiş gibihissettirerek dertlerini zamanda sınır tanımadanhizmet vererek aldığı hizmetin memnuniyeti ve huzuru ile evine uğurlamak temel politikamızdır. • İlköğretim ile ilgili okul yatırımları tamamlayarak okul ihtiyacı olan köy kalmamasını sağlamak

 17. AMAÇLARIMIZ • İl Özel İdaresinin başlıca amacı İlimizde yaşayan her ferdin eşit hakka sahip olduğunu hissettirmek ve ekonomik, sosyal ve kültürel şartlara bağlı her türlü ihtiyaçlarını, kanunlarla İdaremize verilen görev ve yetkiler çerçevesinde adil, güvenilir ve hızlı bir şekildekarşılamaktır. • Kırsal alandaki bütün yerleşim birimlerini çağın gerektirdiği medeni yaşam standartlarına kavuşturabilmek için; köy yollarının standartlarını çağımızın ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde yaparak, vatandaşlarımızın güvenle seyahat edebilmelerini sağlamak, • Köylerin ve köylere bağlı ünitelerde yaşayan vatandaşlarımıza sağlıklı içme suyu içebilmelerini sağlamak, • Her köy ve üniteye şebekeli sistemde sağlıklı içme suyu temin etmek, yeterli içme suyu olan köy ve ünitelerin alt yapı (kanalizasyon) sorunlarını çözmek, • Doğal kaynakların korunmasını ve üretimde verimliliğin arttırılmasını sağlamak, kırsalda gelir artırıcı ürünlerde ürün çeşitliliğini sağlamak için suyu en ekonomik şekilde kullanarak üretimde azami ölçüde gelir elde edebilmek için sulu tarımla alt yapı oluşturmak, böylece kırsal kesimle kent arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirmektir. • Kentsel Sunum Kalitesini arttırmak

 18. AMAÇLARIMIZ • İlimizin ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziki kalkınmasının sağlanabilmesi amacıyla akademik çevreler, sivil toplum örgütleri, meslek teşekkülleri ile işbirliği içinde ortakçalışma konseptioluşturmaktır. • Mali yönden kendi kendine yetebilen bir İl Özel İdaresi olabilmek için etkin kaynak yönetimi yaklaşımı uygulamaktır. • İl ve İl halkına hizmette etkinliğin sağlanabilmesi amacıyla, İlde yatırım yapan tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamaktır. • Hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanabilmesi için süreç odaklı yönetim anlayışıyla hareket etmektir.

 19. HEDEFLERİMİZ • Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yollarını çağdaş standartlarakavuşturmak. • Nüfusu 200’ün üzerinde olan kırsal yerleşim alanlarını çağdaş standartlarda kanalizasyon ve atıksutesisine kavuşturarak, Doğal Arıtma Tesislerini artırarak suyun tekrar kullanılabilmesini sağlamak • Tarımsal üretimi artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla suyun en ekonomik şekilde kullanıldığı sulama yöntemleriyle sulanan arazimiktarını artırmak. • Örgün eğitimin dışında kalan tüm kesimlerineğitim, öğretim ve uygulama faaliyetleri yoluyla eğitmek ve bilinçlendirmek. • Türk Gençliğinin serbest zamanlarını sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle değerlendirerek yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak için eğitim tesislerini modern seviyeye çıkarmak.

 20. HEDEFLERİMİZ • İl ve ilçe belediyeleri, köyler ve ilgili siviltoplumkuruluşlarınınkoordineliçalışması için zemin hazırlamak • Yerel idarelerle işbirliği yapılarak gerçekleştirileceketkinlikleriçinuygunmekanlar tahsis etmek • İlimizdeki turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası seviyede tanıtımını yaparak yerliveyabancıturistsayısınınarttırılmasınısağlamak • İlgili belediyelerle işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, alt yapıların tamamlanması için belediyeleri teşvik etmek • Her yaş, cinsiyet ve sosyo - ekonomik düzeydeki vatandaşları alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan korumak ve ruh sağlığını geliştirmek için sporun her türlüsünü yaygınlaştırarak spora teşvik etmek..vs. • İnsanı esas alarak görev alanındaki konularda yaşam kalitesini devamlı arttırmak

 21. 22

 22. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 23

 23. 24

 24. Göller Bölgesinde yer almasına rağmen İlimizde bir arama kurtarma ekibinin bulunmaması büyük bir eksiklikti. Bu eksikliği ,İl Özel İdaresi oluşturduğu arama ve kurtarma ekibiyle giderdi. İlimizdeki tabii göl ve baraj göletlerinin sayıca fazla olması ve sularda da balıkçılık, yüzme ve gezinti faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı için hemen her mevsim istenmeyen kazalar yaşanmaktadır. Ayrıca Burdur Gölü yanında bulunan Isparta Süleyman Demirel Havaalanının bulunması ve olası uçak kazalarında gölde yapılacak arama ve kurtarma çalışmaları için böyle bir ekibin bulunmasını gerekli kılmıştır.  Bugüne kadar bu tip olaylarda ihtiyaç olan arama kurtarma çalışmaları çevre illerden gelen ekipler tarafından yapılmıştır.       Burdur İl Özel İdaresi , İlimizdeki bu eksikliği gidermek amacıyla “İl Özel İdaresi Su Üstü ve Su Altı Arama Kurtarma Ekibi”ni kurarak, ekibin ihtiyacı olan tüm dalış donanımları temin ederek olması muhtemel su kazalarına karşı her an hazır bulunmaktadır. İl Özel İdaresi, her yıl toplam bütçesinin % 1 oranında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne destek verilmektedir. 25

 25. İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KÖYDES İDARİ VE MALİ HİZMETLER • İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ • ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ • MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ • DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ • RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ • BİRİM MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK HİZMETLER SAĞLIK HİZMETLERİ • SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 27 27

 26. İDARİ VE MALİ HİZMETLER ALANINDAKİ BİRİMLER 28

 27. 29

 28. PERSONEL KADRO DAĞILIMI

 29. ÇALIŞMA POZİSYONUNA GÖRE PERSONEL DURUMU

 30. İŞ YERİ EMEKLİLİK KIDEMİNE GÖRE MEMUR PERSONEL DAĞILIMI

 31. İŞ YERİ EMEKLİLİK KIDEMİNE GÖRE İŞÇİ PERSONELİN DAĞILIMI

 32. 35

 33. GENEL BİLGİLER Misyon : İdaremizde çalışan personellerin kamu hizmetlerini katılımcı, saydam ve hesap verilebilirlik İlkeleri çerçevesinde, insan kaynaklarının (Personelin)rasyonel dağılımını yaparak ,personelin eğitimden geçirilerek daha verimli bir şekilde çalışmalarını sağlamak. Vizyon : İdaremiz iş ve işlemlerinin yürütürken eğitimli,heyecanlı, yeniliklere açık Burdur için hizmete hazır performanslı personeller kazandırmak. Mevzuat : -5302 Sayılı İl Özel İdare Kanunun - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun -4857 sayılı iş kanunun -Diğer Kanunular Sunulan Hizmetler : -Personelin Özlük İşlemleri - Kültür ve Turizm işleri -Eğitim -Gençlik ve Spor Faaliyetleri

 34. İl Özel İdaresi : Toplam Memur Kadrosu 154 Çalışan Memur : 87 Daimi İşçi : 244 Sözleşmeli Pers. : 4 Geçici işçi : 3 Fiziki Kaynaklar :-   AMAÇ ve HEDEFLER  1-Stratejik Amaç : Personelin, norm kadro çalışmaları çerçevesinde performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı sağlanarak özlük hakları iyileştirmek suretiyle iş verimliliği ile çalışma ve yaşama standartlarını yükseltmektedir.  2- Hedefler :Personelin verimliliğini artırmaya ve çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik teknik donanıma sahip olmaları sağlamak. -İş tanımları yapılarak Özel İdare Personelinin bu tanımlanmış işin niteliğine göre istihdam edilmesine özen göstermek.  3 – Faaliyet Yılı Öncelikleri : - 4- İzlenen Temel İlke ve Politikalar: -Personelin performansını arttırmaya yönelik teşvik mekanizmalarını geliştirmek. -Personelin her yıl %10 na performansına göre ödül vermek. -Personelin verimini artırmak amacıyla düzenli olarak hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek. -Personel haklarının korunması ve buna yönelik çalışmalar yapılması,

 35. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞELENDİRİLMESİ  1- Orta ve Uzun Vadeli Hedeflere Ulaşılabilmesi Sürecinde Teşkilat Yapısı: 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin çalışmalar çerçevesinde Anayasaya bağlı,hukuk kurallarını uygulayan mesleki bilgi ve becerisi bulunan personellere iş imkanı sağlayarak ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasında hedeflere ulaşılması bakımından personellerin yetiştirilerek bilgi ve becerilerinden faydalanmak.  2- Üstün Yanlar : - Norm kadroya uygun olarak yeni yapılanmanın oluşması nedeniyle birim müdürlükleri oluşturulmuş ve görev yetki ve sorumluluklar dağıtılmıştır. -Hizmetlerin yürütülmesinde resmi kuruluşlar arasında koordinasyon gelişmeye başlanılmıştır.   Zayıf Yanlar : -Meslek içi eğitim yetersizliği ve beklenen verimin alınamaması, -Çalışanların özlük haklarının yetersizliği, -Nitelikli personel sayısının eksikliği,

 36. İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE 2011 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR -2011 yılı içerisinde iş akitleri askıya alınan 3 geçici işçinin tekrar çalıştırılmaları için işlemler yapıldı.  - 1 Teknik personelin naklen tayin iş ve işlemleri yapılarak idaremizde göreve başlatılmıştır. - İdaremiz personeline ait Kurum içi ve İl dışı görevlendirilmeleri yapılmıştır.  -2011 yılında 19 emekliye ayrılmış olup, Seda TARİKÇİ Karayolları Bölge Müdürlüğüne naklen geçiş işlemleri yapılmıştır.  -2011 yılına ait Kurullar oluşturuldu.Portör muayenelerinin yapılması için işlemler başlatıldı. -Kadro cetvelleri yenilendi.  -2012 yılı için 4 adet sözleşmeli personel işe alınarak bunlara ait işlemler tamamlandıktan sonra İçişleri Bakanlığına bilgi verilecektir.  -Sicil Yönetmeliği yürürlükten kaldırılması ile ilgili iş ve işlemler yapılmıştır.  -Her ay derece ve kademe işlemleri yenilenmekte ve işlemleri yapılmaktadır.  -Maaş programı bilgi girişleri güncellendi.  -İşçi değerlendirme fişleri hazırlanarak işçilerin derece ve kademe terfileri yapıldı.  -2011 yılı içerisinde yapılacak olan Görevde Yükselme Eğitim ve Sınavı ile ilgili işlemler yapıldı.  -Hususi pasaport almak isteyen personelimizin işlemleri yapıldı.  -Tüm çalışan personele ait yıllık izin kullanmak isteyenler ile sıhhi izin ve mazeret izin onay işlemleri yapıldı.  -İdaremiz işçilerinden Koop-iş üyelerinin Yol –İş sendikasına üye olmaları neticesinde devam eden dava nedeniyle sendika ve mahkemeye sunulmak üzere İdaremiz Avukatına evraklar hazırlanarak verildi.

 37. -Tüm İdaremiz çalışanlarının maaş ödemeleri ve diğer özlüklerine ait ödemeler yapılmıştır.  -Personele ait yolluk bildirimlerine esas olmak üzere yolluk ödemeleri hazırlanarak ödeme yapılmıştır.  -Aylık internet üzerinden Türkiye İş Kurumuna personel durum çizelgesi bildirilmektedir.  -Emekliye ayrılan ve naklen İdaremize atanan personellerin 5510 sayılı kanuna göre Sosyal Güvenlik Kurumuna İnternet üzerinden veri girişleri yapılmaktadır .-2012 yılı için teknik personele ödenen seyyar görev tazminatı ile ilgili vize işlemleri hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilecektir.  -Görevde yükselme sınavında başarılı olan personellerin atama işlemleri yapıldı.  -İl Genel Meclis ve İl Encümen maaşları hazırlanmış ve veri girişleri yapılmıştır.  -Personelimizin 2011 yılında katılmış oldukları Eğitim seminerleri için evraklar hazırlanmış, ayrıca tahakkuk eden eğitim giderleri ödenmiştir.  -Birimimiz tarafından personele yönelik eğitim seminerleri düzenlenmiştir. ---Kişisel Gelişim ve Yönetim Becerileri, ---İlk Yardım ---Yönetim Becerileri,Zaman Yönetimi,Stres Yönetimi ve Çalışma Yönetimi, ---6111,4734 ve 4735 sayılı kanun hakkında  İdaremizde görev yapan işçi personel ile memur personele 2011 yılı içerisinde nakdi olarak yapılacak yazlık ve kışlık giyim yardımı ile ilgili evraklar hazırlanmış olup, ilgili personele ödeme yapılmıştır.

 38. Başka kurumlara naklen ataması yapılan personele ait iş ve işlemler için evraklar hazırlanmış ve tayin işlemleri yapılmıştır. Denizcilik Müsteşarlığı tarafından İdaremize tahsis edilen Gezi Teknesi için Kaptan ve Kaptan yardımcısı hizmet alımı işlemleri yapılmış ve teknede çalıştırılmak üzere bir Kaptan ve Yardımcısı işe başlatılmıştır. Mülkiyeti İdaremize ait Mısırlılar Evinde çalıştırılmak üzere bir adet temizlik görevlisi hizmet satın alma yoluyla işe başlatılmıştır. İdaremiz Ana Hizmet Binasının temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere bir temizlik görevlisi hizmet satın alma yoluyla işe başlatılmıştır.

 39. İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN SİYASİ PARTİLERE GÖRE DAĞILIMI AK PARTİ 16 MHP 5 CHP 3 DP 2 BAĞIMSIZ 1 TOPLAM 27

 40. İller Bankası Borçlanma 17.000.000.-TL

 41. 2011YILIGİDERBÜTÇE DURUMU