html5-img
1 / 9

SAKPROSA

SAKPROSA. Artikkel Kåseri/Essay Leserinnlegg Avisartikler Søknad/offentlig brev Anmeldelser (bok, film, spill osv.) Dagbok Intervju Reportasje. ARTIKKEL. I en artikkel skal du drøfte en problemstilling eller en påstand, og resonnere deg frem til en konklusjon.

faxon
Download Presentation

SAKPROSA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. SAKPROSA • Artikkel • Kåseri/Essay • Leserinnlegg • Avisartikler • Søknad/offentlig brev • Anmeldelser (bok, film, spill osv.) • Dagbok • Intervju • Reportasje

  2. ARTIKKEL • I en artikkel skal du drøfte en problemstilling eller en påstand, og resonnere deg frem til en konklusjon. • Å resonnere betyr at du viser en tankerekke, og begrunner ditt synspunkt ved å vise hvordan og hva du har tenkt Drøfte og resonnere

  3. PÅSTAND Hvis du derimot spør: ”Er det virkelig slik? I så fall – for hvem? Hvilken teknologi snakker vi egentlig om?” har du lagt grunnlaget for å resonnere. Du lurer på om påstanden er riktig, og om den er nøyaktig nok formulert (hva menes med Norge og datateknologi?). • La oss si at du hører noen si Datateknologien har gjort Norge til et bedre land å leve i. Kanskje du reagerer spontant med å tenke ”Nei, ikke tale om!”, eller ”Ja, sånn er det!”. Det er greit nok, men da resonnerer du ikke.

  4. Hva er en artikkel? • er samlebegrep for ulike sakpregede tekster - kan ha ulik lengde og innhold • er bygd opp nokså likt • greier ut om noe (utgreiing) eller vurderer noe • stoffet ordnes slik at det er enkelt for leseren å følge med

  5. DISPOSISJON • Skriv ned alle tanker og synspunkter du har om emnet du skal skrive om. Lag et tankekart eller skriv stikkord, og still spørsmål til deg selv om emnet. Hva kan du fra før og hva bør du finne ut mer om? I hvilken rekkefølge skal du ta med disse momentene?

  6. INNLEDNING • Presentér emnet du har valgt å skrive om (det viktigste), evt. en problemstilling. • Definér og forklar viktige ord og begreper. • Gi en kort orientering om hvordan du vil presentere stoffet og hvor mye. • Ta eventuelt med en kort historikk (hvordan det var før). Det kan være lurt å skrive innledningen til slutt, for da vet du hva artikkelen skal handle om.

  7. HOVEDDEL • Drøft og begrunn påstandene dine (uttalelser om emne eller sak) • Svar på spørsmål du drøfter • Vis til noe du har lest, eksempler, undersøkelser eller hva eksperter har sagt • Begrunn synspunktet ditt, og utdyp hvert eneste argument (nytt avsnitt for hvert argrument) For eksempel: Trond Olsen skriver i en artikkel i avisen Stavanger Aftenblad 20.3.12 …. En ny undersøkelse viser at ….. Enkelte eksperter mener at …. En gang traff jeg en politiker som sa….

  8. AVSLUTNING • Gi et sammendrag av de viktigste momentene du har skrevet om • Husk at det ikke skal komme fram nye ting her

  9. Hvordan uttrykker du deg når du skriver saklig? • Si hva du selv mener, men ta også med andres synspunkter som du ikke er enig i • Vær saklig (hold deg til saken) • Bruk språklige virkemidler som plussord/minusord (vekker bestemte følelser/ holdninger) • Bruk språklige bilder Eksempler: Noen hevder at …, mens andre mener at …. På den ene siden…., og på den andre siden …. Språklige bilder: ”Skolen må drukne i dårlig samvittighet. Hvor er demokratiet?” ”Det er en vakker løgn alt sammen”. Ironi Sier én ting, men mener det motsatte (utsagn som ofte er humoristiske og sarkastiske på samme tid)

More Related