1 / 6

J. Jurčič: TELEČJA PEČENKA

J. Jurčič: TELEČJA PEČENKA. Bitič. motiv. snov. lik čudaka, ki zaradi nepremagljivega hrepenenja po užitkih ob meščanski jedi doživi popolno razočaranje, ki ga pogubi. - iz meščanskega življenja. zgled. Levstikov literarni program. ideja.

faunus
Download Presentation

J. Jurčič: TELEČJA PEČENKA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. J. Jurčič: TELEČJA PEČENKA Bitič

  2. motiv snov lik čudaka, ki zaradi nepremagljivega hrepenenja po užitkih ob meščanski jedi doživi popolno razočaranje, ki ga pogubi • - iz meščanskega življenja zgled Levstikov literarni program ideja Človek, ki se vedno ravna po starih navadah, se v novih okoliščinah ne znajde.

  3. psiholo-ška novela • = kratka pripoved, • središču je pripovedna oseba s posebnim, čudaškim ali patološkim značajem • dogajanje se zaplete in razplete okoli usode te osebe • besedilo je po navadi realistično > objektivni realistični opisi osebe in dejanj • glavna oseba ni nič neobičajnega, ne počne nič izjemnega

  4. Zvrst novela • osredotočenost na eno osebo • kratek dogajalni čas • dramatska napetost • avtorja ne zanima preteklost, v ospredju je junakov značaj obraz značajevka

  5. zgradba slogovni postopek opisovanje(podrobno, objektivno) s humornimi komentarji 5 kratkih poglavij preteklik + dramatični sedanjik čas

  6. Začetki slovenske novele • Jurčičeve in Jenkove značajevke pomenijo v 2. polovici 19. stol. začetek novelistike na Slovenskem. • Prve krajše pripovedne zvrsti so se razvile sredi 19. stoletja: • povest, potopis, vaška zgodba, značajevka, novela, črtica

More Related