2004 2006 gada pl no anas perioda eiropas savien bas strukt rfondu nosl gums
Download
1 / 8

- PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

2004. - 2006.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu noslēgums. Aleksandrs Antonovs Eiropas Savienības fondu departamenta direktors ES struktūrfondu vadošā iestāde Uzraudzības komitejas sanāksme 2007.gada 6.novembris.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - faunia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2004 2006 gada pl no anas perioda eiropas savien bas strukt rfondu nosl gums

2004. - 2006.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu noslēgums

Aleksandrs AntonovsEiropas Savienības fondu departamenta direktors

ES struktūrfondu vadošā iestāde

Uzraudzības komitejas sanāksme2007.gada 6.novembris


Ek noteiktie sf nosl guma procesa beigu termi i reg 1260 1999 i
EK noteiktie SF noslēguma procesa beigu termiņi (reg. 1260/1999) (I)

Noslēguma dokumentācijas iesniegšanas EK beigu termiņš:

 • 2009. gada 30. jūnijs – ELVGF, ERAF, ESF un ZVFI (EK Regula 1260/1999)

Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija


Sf nosl guma procesa termi i atbilsto i lr normat vajiem aktiem
SF noslēguma procesa termiņi atbilstoši LR normatīvajiem aktiem:

 • Līdz 2008.gada 15.novembrim OLSI iesniedz MI struktūrfonda pieprasījumu un maksājuma uzdevumu (MK 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.494 18. punkts)

 • Līdz2009.gada 1.februārim OLSI iesniedz VI noslēguma izdevumu deklarāciju (MK 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.494 21.2.apakšpunkts)

 • Ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms 2009.gada 30.jūnija (22.06.2009) FKD nosūta ziņojumu un atzinumu MI (MK 2006.gada 27.jūnija noteikumi Nr.538 55.punkts)

 • Līdz 2009.gada 30.jūnijam MI attiecībā uz noslēguma izdevumu deklarāciju sagatavo izdevumu sertifikātu, deklarāciju un maksājuma pieteikumu un kopā ar FKD atzinumu par noslēguma izdevumu deklarāciju un ziņojumu par veiktajām pārbaudēm nosūta EK (MK 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.494 29.2. apakšpunkts)

Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija


Ek noteiktie sf nosl guma procesa beigu termi i i
EK noteiktie SF noslēguma procesa beigu termiņi (I): aktiem:

Izdevumu attiecināmības termiņš:

 • Līdz 2008. gada 31. decembrim un līdz 2009. gada 30. aprīlim (valsts atbalsta programmās) (Komisijas lēmums 17/VI/2004, ar ko apstiprina VPD attiecībā uz Kopienas struktūrpalīdzību saskaņā ar 1.mērķi Latvijā)


Ek noteiktie sf nosl guma procesa beigu termi i izmai as ii
EK noteiktie SF noslēguma procesa beigu termiņi - izmaiņas (II):

SF noslēguma dokumentācijas nosūtīšanas uz EK beigu termiņš:

 • 2009. gada 30. jūnijs - ELVGF (Regula 1290/2005)

 • 2010 gada 31.marts - ERAF, ESF un ZVFI (Regula 1083/2006 un Regula 1198/2005)

Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija


Izmai as nosl guma procesa noteiktajos termi os
Izmaiņas noslēguma procesa noteiktajos termiņos: izmaiņas (II):

 • VI un MI vienošanās pagarināt OLSI struktūrfonda pieprasījumu un maksājuma uzdevumu iesniegšanas termiņu MI līdz 2008.gada 8. decembrim

  (atkāpe no MK 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.494 nosacījumiem)


Nacion lais l mums nemain t lr normat vajos aktos noteiktos nosl guma procesa beigu termi us
Nacionālais lēmums nemainīt LR normatīvajos aktos noteiktos noslēguma procesa beigu termiņus -

 • ELVGF noslēguma dokumentācijas nosūtīšanas beigu termiņš ir 30.06.2009., tādejādi fondu slēgšanas process tiek pārdalīts

 • Nav iepriekšējas pieredzes fondu slēgšanas jautājumos

 • Jānodrošina jaunā perioda ES fondu efektīva ieviešana

 • Slēgšanas process jāveic pēc iespējas klātesot darbiniekiem, kuri bijuši iesaistīti 2004-2006 īstenošanā

 • Par ELVGF noslēguma izdevuma deklarācija tiks sniegta pirms MK noteikumos noteiktā termiņa, tādejādi laika periodā no 2009. gada 1. februāra līdz 2009. gada 30. jūnijam slēgšanas process norisināsies tikai trim fondiem (ERAF, ESF un ZVFI )

Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija


2004 2006 gada pl no anas perioda eiropas savien bas strukt rfondu nosl gums

Struktūrfondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija